MOUDROST

Skutečná moudrost je prostá nehybnosti, která vzniká tehdy, když se ego, oddělené Já, snaží zastavit pohyb času, zastavit proud, když se snaží  nehybně stát a přivlastnit si určitou zkušenost, namísto toho, aby plulo s věčným vesmírným tokem z oceánu vědomí Světla-Zvuku Nejvyššího Zdroje a přesahovalo, překračovalo jakýkoliv předchozí zážitek. Právě tehdy vytváříte podmínky, které se manifestují jako životní problémy, obtíže na rovině fyzické, emocionální či myšlenkové a duchovní. Tak se uzavřený kruh musí začít hroutit.

Dalo by se jistě říci, že druhý zákon termodynamiky (působení magnetického pólu energie), který v tomto případě nastupuje,  je negativní silou… Ale vlastně jde o velice láskyplnou sílu, snažící se snaží rozbít mentální vězení, jež drží lidi v pasti. Kdybyste byli zavřeni v temném vězení, považovali byste rozbití jeho zdí za destruktivní? Jedině tehdy, kdybyste byli nějakým způsobem s tímto vězením spojeni, připoutáni k němu a chtěli tam navěky zůstat, neboť jste zapomněli, že existuje i život „někde venku“  nebo kdybyste chtěli, aby tam zůstali ti druzí.  Jakmile uzavřete svou mysl věčnému proudu moudrosti, která se neustále překonává a rozšiřuje, stává se vaše mysl uzavřeným systémem, a proto nastupuje  druhý zákon termodynamiky, ,,stahující síla ženské magnetické energie”, který  rozbije mentální představy, které obklopují vaši věčnou duši iluzí omezené  identity.

Pokud se k moudrosti snažíte přistoupit jen z pohledu intelektu (analytické mysli), stává se z ní uzavřený systém. Chtěli byste, aby se moudrost vešla do některé kategorie ve vaší databázi, aby ego mělo stále dojem, že je u moci. Každý nástroj vynalezený analytickou myslí má svá omezení. Loď je například dokonalým prostředkem například na moři, ale pouze tehdy, pluje-li po vodě. Chtěli byste s ní plout po písku, neuspějete. Spojení s oním pramenem skutečné moudrosti vám umožní pouze vaše nitro, očištěné však od filtrů mentálních a emocionálních iluzí.

A co se týká vás osobně, tak musí nastat okamžik, kdy budete ochotni rozbourat, transformovat vámi vytvořené iluze, které vám poskytovaly zdánlivé bezpečí, neboť ony slouží pouze vašemu oddělenému já, tedy vašemu egu.  Dokud na nich lpíte, lpíte na vnímání toho, co znáte nebo co si myslíte, že znáte, není vám dostupná skutečná moudrost.
Intelekt a vnější mysl nepřechytračíte použitím intelektu a vnější mysli.

Pokud chcete dosáhnout skutečné moudrosti, musíte v určitém okamžiku být ochotni propustit všechno, co znáte, a být jako malé děti, mít čistou mysl malého dítěte, která se neptá, nýbrž jen pozoruje a u toho musíte vnímat proud energie, jenž vás obklopuje, proudí vámi a přináší veškerou moudrost veškerenstva. Vaše mysl tak změní ohnisko své pozornosti a vy budete schopni zakoušet jednotu s něčím, co přesahuje vaše ego.

Jen v této jednotě, v této zkušenosti jednoty s proudem živé a vysoké duchovní energie, budete celiství a váš život bude probíhat dle vašeho osobního životního plánu, jenž je v dokonalé harmonii sám se sebou i těmi ostatními.

Zuzana Soukupová

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky http://www.reiki-centrumpraha.cz).

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – červenec 2016

05. 07. 2016
ZMĚNA!

Ach, tvrdohlavé lidské bytosti, zvykněte si na změnu! Věci se mění a možná ne směrem, jaký jste plánovaly? Jaký z toho máte pocit? Ach, singulární lidské bytosti, dokážete pochopit, že umožnit změnu znamená dospět? Dokážete přemýšlet mimo jednu krabici? Dokážete zde sedět a říci: „Toto nebo něco lepšího. Umožňuji růst, dovoluji v sobě změnu vědomí, která by pak mohla změnit můj život způsoby, na které jsem nikdy ani nepomyslel.“ Jak moc se toho bojíte? Strach se musí změnit. Není to o tom, kam to směřuje, je to jen o tom samotném slově – změna! Dovolte sami sobě přijmout změny beze strachu.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
– z Kryonova channelingu „Pět konceptů nového člověka

11. 07. 2016
SMĚŠNÁ FIKCE

Nedávno jsem učinil prohlášení, že věci se nikdy nevrátí normálu, protože normál se posunul. Co myslíte, že si říkali vědci v oblasti medicíny, když jim byl představen koncept bakterií? Jen si to představte – neviditelní malí tvorečkové, kteří vás mohou zabít! Jak podivné, jak ezoterické! Jak legrační! Smáli se tomu a nazvali to „směšnou fikcí. Pak, s objevem mikroskopu, to bylo prokázáno – a dnes je to běžná znalost. No, chci vám říct, že zde existují neviditelné věci coby součást laskavého systému, který je zde, aby vytvořil pomoc a podporu. Ale koncept jejich aktivace je otázkou vědomí víry. A znovu bude tato pro někoho „směšná fikce“ prokázána tím, co přijde.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova channelingu „Urychlovací sysstémy“ –

18. 07. 2016
ENERGIE ÚCTY

A tak zvedáme naše umyvadla, ve kterých jsme omývali vaše nohy, a vstáváme, abychom odešli z místa, kde sedíte. Vy si možná myslíte, že jste byli poctěni přítomností bytostí z druhé strany, ale máme pro vás novinku – to my jsme čekali na vás, až toto uslyšíte a budete číst. Pro to jsme stáli ve frontě. To je to, co jsme chtěli dělat.

Energii úcty, která mizí v trhlině v závoji, zatímco odcházíme, byste neměli přehlédnout. Jste vroucně milováni.

A tak to je…

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonovy Knihy Sedm „Dopisy z domova“ –

25. 07. 2016
NAŠE ZRCADLO

Gaia zrcadlí lidské vědomí. Odráží vědomí, které jí lidstvo dává. Pokud Gaie dáte vědomí války, vibrace Gaii se sníží, aby odpovídala tomu, co jí dáváte. Pokud jí dáte vědomí lásky či soucitného činu, Gaia náležitě zareaguje.

Určitě víte, že jsou zde velké složitosti a že Země nemá jednu vibraci po celé zeměkouli. Dokonce i krystalická mřížka vytváří kapsy toho, co byste nazvali vysokou a nízkou vibrací založené na tom, co se stalo s lidstvem v daných oblastech. Ale dovolte, abych vám něco pověděl – na této planetě jsou místa, která hned zpočátku navštívili Plejáďané a vyčistili zde mřížku, aby se tam nikdy nic nestalo, aby [nic] nezměnilo čistotu hlíny Země.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova channelingu „Písmeno A ve slově Kundalíní“ –

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Majster Hilarion – Posolstvo pre týždeň 21.8. – 28.8. 2016

Milovaní,

právě teď se vyrovnáváte s dalším frekvenčním posunem. Děje se to právě teď. Z vašich systémů musí být toho ještě mnoho odstraněno. Musíte si uvědomit, drazí, že se jedná o mnoho vrstev, které jsou tak řečeno zapouzdřeny. To si vyžaduje pomalé, bezpečné a jemné čištění, abyste mohli fungovat, aniž byste podlehli chaotickým energiím, které zaplavují tento svět, anebo to alespoň tak vypadá. Je toho hodně, co v příštích měsících přijde, a co způsobí mysli a srdci každého člověka na planetě šok, když se bude snažit vstřebat vše, čeho se mu dostane a co se mu bude zrcadlit ve vnějším světě.

Bude to doba, když se budou všichni lidé na světě cítit rozbiti na kousky a neschopni zacházet se všemi změnami, které se dějí, ale nakonec se vše novým způsobem poskládá dohromady v novém začátku, který bude skutečně respektovat každou duši na planetě. Každý z vás byl na tyto časy připravován, každý z vás má trénink, znalosti a schopnosti, aby byl užitečný, především při udržování stability. Je záhodno si uvědomit, že takovéto jednání je v této době žádoucí – abyste drželi hlavu zpříma a snažili se vidět vyšší perspektivu všeho, co se děje a udržovali stabilitu, udržovali Světlo.

Nejvyšší hodnota, jakou můžete v nadcházejících časech lidstvu nabídnout, je bezpodmínečná láska a přijetí. Mnoho lidí bude mít pocit, že ztrácejí kontrolu, rozum, vše na čem jim záleží. Když k těm událostem dojde, jste to vy, kdo bude hrát významnou roli. Mnozí lidé v západním světě, kteří si užívali míru a hojnosti, a žili radostný a pestrý život, budou zažívat pocit, že se jejich život kymácí, jakoby byl vystavěn na plovoucím písku. Bude třeba, abyste se spojili a použili své energie na vytvoření potřebné stability. Jak jsme již řekli dříve, nakonec bude všechno dobré. Vše, co se bude dít, bude dobré.

Nové způsoby bytí, nové způsoby řešení potřeb lidí v každém národě budou prováděny novým způsobem, který bude pro občany blahodárný. Ti, kdo žili v mimořádném luxusu zjistí, že se potácí a neví, co mají dělat. Během posunu frekvencí je těžké zůstat propojeným s vyššími dimenzemi; je to přechodná situace a bude vyřešena, když budou výboje energie víc stabilizované. V mezidobí se budou rekordní rychlostí objevovat všechny skryté skutečnosti, které byly před lidmi na celém světe tajeny. To způsobí, že lidé budou ohromeni a budou se divit, jak je možné, že to nevěděli. Bude obtížné pokoušet se vstřebat vše, co se bude dít. Nervy budou na pochodu, protože se lidé budou cítit přetíženi a neschopni se s věcmi vyrovnat.

Život na planetě bude mít surrealistický nádech. Nakonec bude vše srovnáno do božského řádu a bude to lepší než předtím. Žádáme pracovníky světla na celém světě, aby poctivě udržovali v sobě světlo, pro nejvyšší dobro všech. Dochází k vyrovnávání a bude to pokračovat, dokud nebudou všechny struktury světa obnoveny, zrestaurovány a dokud nebudou fungovat líp, aby braly v potaz potřeby všech občanů planety. Po chaosu přijde dobro. Ty kořeny budou pevně zasazeny. Vytvoření nových struktur si bude vyžadovat spojené úsilí mnoha lidí, ale vyplatí se to.

Milovaní pracovníci světla, vy jste nadějí světa, vy jste ti, kdo jsou sami zodpovědní – v nové formě vlády, kde všichni lidé přijímají zodpovědnost za všechny své myšlenky, slova a skutky a za vše, co víří v jejich vědomí. Protože to je Božská cesta – být plně zodpovědný za sebe, za svou bytost, za svou sféru vlivu ve svém okolí.Jak si to bude uvědomovat stále víc lidí, na planetě se skutečně rozhostí mír. Vše začne fungovat ve velké harmonii. Dny před námi jsou naplněny nadějí, pamatujte na to. Buďte v pořádku, protože vše je v pořádku.

Do příštího týdne…

* připomínáme akci „Lidská světelná vlna lásky“, jejíž podstatou je posílání čistého světla a lásky, jak to nyní doporučuje, radí, Mistr Hilarion.

©2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.  Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.

LÁSKA V NÁS

Když myslíte na Lásku… na co myslíte? Na koho myslíte? Myslíte na sebe? Máte v sobě tu hlubokou lásku, tu která dosahuje hloubky vaší vlastní duše a spojuje vás opět se vším co je? CÍTÍTE ji skrze každou buňku navyšujíce vaši vibraci a způsobující expanzi vaší energie, inspirující vašeho ducha, který vám dává pocit teplého rozčepýření a na světelném večírku aktivuje každou buňku ve vašem těle?

ČISTOTA naší LÁSKY přichází zevnitř a nic nepotřebuje, nic nehledá. Nepotřebuje nic, protože pravá láska kterou JSME je čistá, celistvá a propojená veškerým časem.

Oddělenost od SEBE JAKO ZDROJE se projeví všude, kde toto ještě neudržíte…..pokaždé když vstoupíte do oddělenosti energií budete se cítit jako “méně“, odpojeni od sebe samých a budete ten pocit jednoty hledat v něčem venku.

Hluboká oddělenost byla uvnitř nás všech. Celý tento proces je o uvědomění si právě tohoto a propouštění oddělenosti v nás – myšlenek které oddělenost vytváří, přesvědčení která ji vyživují, pocitů které ji představují – veškerých součástí nepravd, iluzí staré země a zkušeností které si naše Duše vybrala, naprogramované v našem DNA, abychom se probudili do plné vnitřní přeměny.

Jako nevědomí lidé neznáme nic lepšího…ale tyto vyšší světelné frekvence přicházející na Zemi potlačují veškerou oddělenost a přináší nám vyšší moudrost vědomí – POKUD jsme otevřeni naslouchat, vidět a zvolit si pravdivě vnímat skrze naše srdce. Čas o samotě je místo, kterému se lidé vyhýbají. Je tam mnoho nepohodlí, ale tato samota je bodem obratu. Tato ENERGIE “nepohodlí“ BYTÍ se SVOU DUŠÍ je to, co drží lidi ve vzdálenosti od věcí, které nejvíce hledají – hlubokého posvátného spojení, jednoty, nevysvětlitelného božství, které existuje, když je toto spojení konečně vytvořeno – UVNITŘ.

free-selflove

Neexistují slova pro CÍTĚNÍ, velkolepost, krásu, slzy vděčnosti a ocenění když se to přihodí. Když NĚKDO POPRVÉ vytvoří toto spojení – vše se mění…(posunuje)….náš celý svět se otočí K NÁM…a kouzlo vstoupí a začne se objevovat v našem energetickém a fyzickém světě reality.

Nepotřebujeme nic zvenčí aychom vytvořili tento POCIT DOMOVA uvnitř, protože ten je tam stále….stále spojen a PROPOJEN… když naše DUŠE žije uvnitř našich těl.

Náš duch musí být VYŽIVOVÁN, žijeme ve štěstí, nemusíme to vyjadřovat otevřeně druhým, protože jsme PROCÍTĚNI…jen svou Přítomností.

Vědomí vrací každého domů – Domů uvnitř….Nejsme déle hledající, protože již nejsme oddělení – naše dary, hojnost, vědění je také naším STAVEM ROVZPOMENUTÍ, kterému nic neschází.

Otevřením se naplňujeme sebe samé – učíme se EXISTOVAT tímto “novým“ způsobem….laskavostí, soucitem, respektem….všemi hlubokými energiemi, které vyzařujeme do okolí…z našeho BYTÍ.

Spouštěče jsou pryč – byly staré….zde je naprosté vědomí….vše je pouze AKTIVACÍ, KTEROU JIŽ UDRŽUJEME.

Hluboké PROŽITKY PŘICHÁZÍ, když je mysl utišena a srdce uvnitř promlouvá…kdy veškerá slova jsou vyšším vědomím a staré programy jen uvědoměním k očistě – když vystoupí z buněčné paměti.

Vděčnost a ocenění, hluboká vnitřní úcta, hluboká vnitřní láska, hluboké vnitřní všechno už více nezadržuje nesoulad.

Neupadneme zpět do nevědomí jen proto, že tam druzí stále jsou. Ctíme “potřebu“ jejich vyžádané reality a ve stejný moment ctíme svoji.

Ti, kteří jsou synchronizováni na stejné frekvenci mohou chvíli spolu-existovat ve stejném prostoru…a když se vibrace změní a všichni nejsou vědomí a na stejné vlnové délce, jiné prostory jsou často potřeba – k respektování toho, kde se všichni nacházíme – to je také součástí tohoto procesu….a ti, kteří mají být ve stejném prostoru, tak budou….a bude to jednoduché, kouzelné, krásné a také za hranicemi hojnosti všeho.

Fyzické reality jsou tvořením a odpovědí – schopnost je ZVLÁDNOUT leží uvnitř každého z nás. Vrcholná schopnost je určena přítomností každého rozšířeného vědomí a rozhodnutí co je přijatelné, přispívající, podporující – NYNĚJŠÍ.

Zvládněte Energii Všeho prostřednictvím Lásky a Zvládnete i Fyzično. Vše je součástí vašeho vlastního Rovzpomenutí…. a plného vědomí existence – Jedno, které je Božským a opět Čistým.

Zdroj: FB
Překlad: Taunia Atiriamin Christová
www.slunecnabrana.eu, www.martinachristova.eu

Horoskop na obdobie 22. – 28. 8. 2016

Síla vůle 

Slunce vstupuje 22. 8. v 18 hodin 39 minut do znamení Panny. Přichází čas sklizně a roztřídění. V době Panny je vhodný čas udělat si jasno, pořádek skrze analýzu a zdravou kritičnost. Rozhodnutí, co je potřeba spotřebovat hned, co bude na uskladnění a co se ponechá, aby bylo co v příštím roce zasít. Pořádek je potřeba udělat na všech úrovních, ve své mysli, ve vnějším světe, ale také ve své duši. Znamení Panny se vyznačuje velkou pracovitostí, pečlivostí a schopností být ve službě. Na druhé straně si v Panně musíte dát pozor, abyste v zájmu náročnosti stihnout hodně povinností, nepopřeli své potřeby věnovat péči o sebe.

Konjunkce Marse a Saturna ve Střelci (do 3. 9. ) symbolizuje soustředěnost a opatrnost. Mars pod rozvážným vedením Saturna, musí být rozvážný a hluboce soustředěný. Jakýkoliv krok má být dobře promyšlen, aby energie Marse byla dobře využita. Mars je spojený s egem a tělem, fyzickou energií. Tělo bude oslabeno, bude více unavené, pomalé a náchylné k vyčerpání. Opatrně na přetížení, které by se objevilo bolestmi zad a velkou únavou. Pokud někde neuváženě budete plýtvat energií, nebo nebudete pokorní, budete okamžitě zastaveni. Právě překážky, komplikace nás vedou k tomu, abychom více vše promysleli. Co děláme a jak to děláme. Jsme tlačeni ke skromnosti, zralosti, pokoře, zodpovědnosti a trpělivosti, přes omezení a zásadní zpomalení. Pokud nepochopíte, že jde o rozvinutí těchto vlastností, snadno můžete spadnout do strachu a pesimismu. Je omezena naše svoboda a jsme více citliví ke všem povinnostem, což může způsobovat tíhu života. Na konjunkci působí kvadratura Neptuna, která přináší nevysvětlitelné hluboké smutky. Naše duše se dotýká emočních zápisů, kde je osamělost, marnost a beznaděj. Ano, ztratila se naděje. Je nám překryta. Proč? Je to záměr. Pro nás je důležité, abychom se naučili nepodlehnout těmto pocitům apatie, marnosti a beznaděje. Použít svou vůli a překročit pocity smutku a pasivity. Vstát a přes to jít konat užitečné. Pomůže vám, udělat praktickou činnost, kde uvidíte hned výsledek. To vám dá sílu a dobrý pocit. Uvědomte si, že Duch je nad hmotou a ducha nemůžete uvěznit, omezit a zničit. Duch ovládá hmotu. My žijeme v přesvědčení, že hmota je to, co vše ovládá. Tím se pak stáváte vězněm hmoty, a o to více na vás okolnosti života dopadají. Když vám bude těžko a budete mít pocit, že už víc neunesete, vzpomeňte si, že Duch – Světlo je nad hmotou, nemá nikde hranice, žádná omezení a vládne v něm “zákon” Spravedlnosti. A toto Světlo je i ve vás, v každém z vás. Neexistuje člověk, který je bez Ducha, třeba jen spí, ale je tam. Postačí si v těžké situaci na něj vzpomenout. Když je vám těžko, tak velmi často, i když vlastně nejste věřící, začnete se dovolávat: “Pane Bože …“ a obracíte se k něčemu většímu. Začněte oslovovat svého Ducha – Světlo, skrze vlastní vůli se propojte se svým Duchem – Světlem a konejte.

860

Neptun v harmonickém aspektu na Černou lunu (do 1. 9. ), podporuje možnost zázraků, milostí a požehnání. Božské vědomí “zasahuje”, aby bylo dle vyššího řádu, dle řádu Spravedlnosti. Tam, kde se člověk zasloužil a je otevřen, bude pomoženo zásahem “osudu.” Možnost vyléčení bolesti a zranění mysli a duše. Otevřete se odpuštění. Na to vždy musí být dvě strany. Ten, kdo je otevřený a rozhodnutý odpustit a ten, kdo požádá o odpuštění. Když jste připraveni odpustit a bylo vám ublíženo, tak na druhé straně je možnost, že dojde k uvědomění, že bylo ublíženo a bude žádáno o odpuštění, je-li naplněno – tedy pochopeno. Také bezpodmínečně přijmout v sobě své slabosti a “nedokonalosti” je milost a odpuštění sám sobě, protože nejvíce ubližujeme sami sobě. Odpusť si. Lidé, kteří jsou otevření a schopni odpouštět a odevzdat se vyšší vůli, mohou začít prožitek Kristova vědomí.

Jupiter v konjunkci s Merkurem a Venuší (do 4. 9.) podporuje optimismus. Jupiter je vývoj a prohloubení Moudrosti. Právě přes víru a lásku je cesta. Věřit a silou vůle působit na udržování své naděje a lásky, i když venku ji nevidíte. Jupiter podporuje dobré podmínky ve vztazích, k otevřené a ohleduplné komunikaci. Objevuje se větší potřeba radosti, zábavy a tvořivosti.

V tomto týdnu je důležitá bdělost. Jsou aktivní podvodníci, lháři, zloději a nečestné formy, jak získat to, co chce získat ego, když se mu to nedostává přirozenou cestou. Pocit ublížení dává člověku pocit, že má právo si vzít, co mu náleží, i nečestnou cestou. Pomsta, lest a lež. Tato složka je uvnitř každého z nás. Pokud se objeví tato část, která nás bude nabádat k manipulaci, či lži, je potřeba jí svou vůlí říci „Ne!“ Spravedlnosti bude učiněno zadost z Božského vědomí. Když to dokážete, vystupujete ze zákonitosti karmy a prožijete si odlehčení. Budete cítit svobodu, lehkost a krásu života.

Přeji požehnané dny Petra Nel

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. Děkuji.

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
http://www.astrologiepetranel.cz