Tag Archive | zmena

Andělé v lidských životech – odkaz od Zlatej dušičky

Je tu tolik možností v tomto světě tvoření. Vaše omezení jsou však mnohdy velice silná a vy nejste schopni vidět jiné možnosti. Nejste však také schopni vidět rozsah a dosah toho, co si ve svých životech tvoříte. Mnohdy obviňujete lidi, události a kohokoli jiného za své neúspěchy. Ale málokdo je schopen pohroužit se do sebe samého a nalézt příčinu, neboť toto je často velice bolestivý proces. Přesto je potřeba odpoutávat se od minulosti a měnit své programy, aby došlo k posunu duše, aby došlo ke změně proudění energie tvoření. Tento čas může být vhodný pro sebezpytování. Zejména však vás stále více vede k sobě samým, ke svým rodinám, k nalézání nových hodnot. Vede vás ke své duši, k tomu, abyste sladili svět materie a svět ducha.

Probíhají zde mnohé procesy. Z jedné strany vlny energie, které omývají vnější i vnitřní. Ze strany druhé pak energie, které bortí, převrací a přetváří. A právě toto je pro vás bolestné, neboť energie sebou odnáší vaše jistoty. Ztráty jistot pak sebou nesou pochybnosti o sobě samých, nesou sebou změněné psychické stavy a tlaky, což dále pokračuje mnohými náhlými kolapsy, či propuknutím nemoci. Ne – moci cokoli podniknout. Člověk se cítí vláčený osudem, bez možnosti změny. Právě v tu chvíli je potřeba přestat bojovat, postavit se do své síly a sledovat, kterým směrem jste unášeni. Jedině tak můžete přežít bez psychické újmy.

Nároky energií v tomto čase stoupají. Tedy nároky okolí a společnosti na jedince, což vytváří rozpory a vede opět ke generování negativních a destruktivních pocitů a emocí. Naštěstí však nejste ponecháni sami sobě, a pokud se rozhlédnete kolem sebe, uvidíte mnohé anděly v lidské podobě, kteří vám stojí po boku a kteří vás nenechají padnout. Jsou tu proto, aby vám pomohli, aby zmírnili váš pád, aby vám pomohli vstát. A nejen andělé ve fyzických životech, nýbrž také bytosti, které jsou zde jako vaši strážci. Kéž byste mohli zažít, kolik bytostí stojí s vámi v boji proti temnotě. Kolika z vás již bylo tolikrát ukázáno, že existují zázraky. Není tu jen temnota. Je tu také láska a je tu naděje. Je tu radost, která odpuzuje zlo. Je tu soucítění, které odmítá trestat ostatní, ale také sebe samé. A proto věnujte sobě samým tolik lásky, co jen můžete. Věnujte ji i těm, kteří již s vámi nejsou, neboť mnozí již nemohou napravit své chyby. Avšak nikdy není pozdě odpustit. Je tu mnoho bytostí, které po odpuštění touží a mnoho z těch, kteří odpustit mohou. Odpuštění vám uleví od vašich zátěží a ozdraví vaše už tak těžké životy. Čím lehčí půjdete do dalších dnů, tím lépe budete vše zvládat. Čekají vás náročné dny, ale nezoufejte. Vždy se vše děje z určitého důvodu. Vy jen potřebujete stále cítit klid ve svých srdcích. Buďte shovívaví k ostatním a postavte se sami za sebe. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Advertisement

Stále běží čas – odkaz od Zlatej dušičky

Mnozí z vás, lidé Země, pochybujete o sobě samých, neboť pochybnosti jsou denně posilovány z vnějšího světa. Prožíváte čas, kdy dochází k uvolňování karmických situací, kdy není možné přesně určit, kam vaše cesta povede. Je to čas nejistot nejen uvnitř vás samých, ale také nejistot vnějších. Jste vedeni k tomu, abyste si nalezli víru v určitý cíl, v to, co pro vás je a bude jako světlo na konci tunelu. Víru v to, že ať se děje, co se děje, vy můžete žít ve zcela jiném světě, než je tento. V takovém, kde je láska a ne nenávist. Vaše pochybnosti však tento svět mohou změnit opačným směrem.

Lidé Země, stále znovu a znovu je potřeba opakovat, že vše vychází z vás samých. Pamatujte na to vždy, když se budete cítit na dně. Vždy, když budete zažívat své strachy. Noste v sobě jistotu, že je tu vždy možnost ke změně, nic není definitivní. Cítíte se mnozí oslabení, bez energie, jakoby jste své životy vzdali. Ale tak to nemůže být. Vaší cestou je svoboda, je jí naplněný život. Možná se dnes cítíte prázdní, avšak již zítra můžete být opět plní síly. Odpočívejte, pokud to potřebujete, nikam se nežeňte. Vracejte se k sobě samým. Přehodnocujte, rekapitulujte. Dokážete nalézt řešení pro své problémy. Dokážete vše, pokud se pro to rozhodnete.

Život pulzuje, není neměnný. A jednotlivé pulzy života pociťujete i vy. Jednou jste nahoře a jednou jste dole. Tyto vibrace vás nutí reagovat, učí vás být součástí rytmu tohoto světa. Mnohdy se dostanete nahoru velmi rychle a naopak, někteří zůstávají dole velmi dlouhou dobu. Přesto však přichází nový impulz, který vás opět vyzvedne na vrchol. I příroda takto funguje. Není to nic špatného, ani nic dobrého, je to směrování do rovnováhy. Je to život sám. A v tomto časovém úseku se nyní v tomto procesu nacházíte také vy, ti, kteří přišli zažít tento čas. Tuto velmi zásadní a očistnou dobu.

Nacházíte se mezi dvěma světy. Starý odchází a nový se teprve rodí. Proto můžete být zmateni a můžete bloudit. Ale cesta tu stále je. A váš vnitřní kompas vás na ni opět navede. Vše již bylo řečeno. Vy jste ti, kteří pokládají základní kámen ke stavbě nového světa. Jaký bude, je jen na vás. Je potřeba, abyste se dívali kolem sebe, abyste viděli to, co je skryté. Abyste prohlédli. Pak také uvidíte, jaký svět budoucnosti sami sobě tvoříte. Nejsme to my, ale jste to vy. Ti, kteří jste ve svých tělech v této realitě. Stále běží čas. Buď ho dokážete využít ve svůj prospěch anebo ne.

Velmi vám pomůže pochopení těch druhých, přijetí ostatních takových, jací jsou. Musíte zahodit nenávist a nalézt to, co vás spojuje. Na to se zaměřujte. Ne na to, co vás rozděluje. Až přijde čas a vy dokážete vidět ty druhé, pochopíte, jaké jste všichni láskyplné bytosti. Každý však má svou rychlost vývoje a tam, kde jste nyní, mohou být někteří až za hodný čas. Proto si vzpomeňte sami na sebe, na svou cestu. Chápejte ty druhé, neboť i vy jste si procházeli něčím podobným. Pak také přijmete, že každý na své úrovni vědomí reaguje jinak. Přesto je bytost stejného původu jako vy. Bytost mnohdy plná strachu a tento strach lze rozpustit jen láskou a odpuštěním. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Dveře k novým možnostem – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé žijící v tomto čase. Váš původní svět se hroutí do sebe stejně tak, jako se vždy hroutí vše, co nemá pevný základ. Nelitujte toho však. Tato změna je nutná pro to, aby bylo dosaženo rovnováhy. Celá galaxie je ovlivněna děním, které tu probíhá. Lidská vědomí se pomalu snaží vyprošťovat ze svých vězení. Jsou však i nadále omezována působením určitých vibrací, které však nejsou přirozeného původu. Jste uzavřeni v časoprostoru, jste odkloněni, abyste nenašli sami sebe. Přesto je možné pozorovat, jak jednotlivá vědomí nacházejí pomyslné dveře a utíkají z tohoto prostoru omezenosti. Tato vědomí jsou právě ta, která pro vás představují osvobození. Přišli jste sem jako duše zažít spoutanost, ale také pocit svobody. Hvězdné duše pak ukazují cestu a způsob, jakým je možné toto provést.

Ještě není vše u konce. Projdete si časovým koridorem, kdy budete mít pocit, že se vše vrací zpět. Jakoby jste znovu prožívali stejné situace. Nenechte se však mýlit, neboť děje mohou navenek vypadat podobně, avšak vaše vědomí se odpoutávají od původní reality a směřují výše. To, co nazýváte nemocí, je a bude prokázáno pouze jako další typ manipulace. Na vás však je, abyste prohlédli a našli si svou novou víru. Víru, která nesouvisí s vašimi institucemi, nesouvisí s náboženstvím. Je to víra v sebe, ve svůj úsudek, ve svou intuici, ale také ve svou sílu. Tohle vše musíte prožít, abyste dokázali posunout sami sebe. Odpoutáním se od mnohých těžkých situací si uvědomíte, kým jste a odkud pocházíte.

Lidé tohoto času, jednou se dostanete na zcela novou časovou osu, směřující ke zcela novým způsobům žití. Na osu, která vede k novým poznatkům. Nakonec budete všichni vědět, proč jste si vším museli projít. V tomto čase existuje mnoho možností. Pokud však rezignujete, pak tyto možnosti jedna po druhé zaniknou a nakonec nezbude, nežli se podrobit. Buďte ve své síle. Jsme s vámi. Vaši věrní souputníci časem. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Kryon – Nepříjemná změna

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem a vysílán v rámci akce Kryon Intensive Retreat v Banffu, AB, Kanada, 28. srpna 2020

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pro ty, kdo jste neslyšeli dřívější poselství, předám časté a běžné poselství, které bych rád, abyste si poslechli a plně pochopili.

Bůh, Duch, Tvořivý zdroj – ať už jakkoli nazvete to, co stvořilo vás a vše, co existuje – ví, co se právě teď děje, tam, kde teď sedíte a posloucháte (nebo čtete). Už jsem dříve říkal, že se nacházíme na multidimenzionálním místě a že je pro vás velmi těžké to pochopit. Toto poselství, které právě předávám, i když jej posloucháte (nebo čtete) později, má stejný účinek. Víme, kdo jste a ve vší té nádherné lásce nám na vás záleží. Ať už sedíte kdekoli, ať už se ve vašem životě děje cokoli, vědí o tom všichni andělé, pokud je tak chcete nazvat, kteří vás obklopují.      

Jak tu sedíte, rád bych, abyste pochopili, že bez ohledu na to, co vám bylo řečeno, že by Bůh mohl být, je to pečující, milující, nádherný, laskavý Stvořitel, který vás sem poslal. Tolik z vás si právě teď říká: „Co se to děje na Zemi?“ a vnímáte, že je to jiné, odlišné. Kvůli tomu rozdílu mnozí pociťujete strach. Často tu skutečně není nic, čeho by bylo třeba se bát, ale přesto pociťujete strach, úzkost a obavy. A důvodem je, že je to jiné, odlišné. Lidé milují stejnost, nemají rádi změnu, když si ji sami nemohou naplánovat, nemohou ji mít pod kontrolou nebo ji neočekávají. Takže občas se objeví strach, protože nevíte, co přichází.

Drazí, 31 let mluvím o změně. První Kryonova kniha, která byla vydaná v r. 1993, vám popisovala, co teď nastalo. Popisovala, že nedojde k zániku lidstva kolem r. 2000, ani v první dekádě po r. 2000, ačkoli Bible, kterou znáte a kterou jste studovali, mluvila o něčem jiném. A my jsme vám říkali, že tohle se změní, že to je něco, co vy sami změníte, že budoucnost se mění. A teď se změnila. A proto bylo poselství této knihy nazváno Konec času. Někdo by mohl říct, že to je legrační titul, někdo jiný, že je to hrozivý titul evokující zkázu a zánik. Je to však jen metafora – znamená to konec starého času, konec starého věku. Název knihy odráží poselství mayského kalendáře a poselství tolika domorodců na této planetě, kteří viděli, že něco přichází. Po tisíce let hleděli do „nebe“ a uvědomovali si, že kolébání Země trvá po dobu 26 000 let. Domorodci a starodávní, kteří se často nechali vést hvězdami a jejich pozicemi, rovnodenností a tím vším, viděli, že něco přichází. Že se to stane, až kolébání Země bude ve svém středu a začne nový cyklus kolébání. A že k tomu dojde 21. prosince 2012 a stane se to milníkem. Možná jste zaregistrovali, že ve vašich posvátných písmech nebo jiných spisech týkajících se těchto let, bylo zaznamenáno, že Země to nezvládne, že dojde ke třetí světové válce, k Armageddonu, ať už to nazvete jakkoli – bylo to prorokováno všude. Opravdu se neočekávalo, že to zvládnete. Ale vy jste to zvládli!

Přišel jsem v r. 1989 s velkým poselstvím, a tím poselstvím bylo, že nedojde k žádnému Armageddonu. Kniha Konec času jasně uvedla, že se stane něco jiného. Drazí, právě teď sedíte v tom „něčem jiném“. Změnili jste minulost, proroctví o konci a zániku. A teď tady sedíte v době, která skutečně nemá žádné předpovědi. Přemýšleli jste o tom? Ať už je to vaše bible, ať už je to Nostradamus, ať už jsou to různé ezoterické spisy, neexistovaly žádné předpovědi starodávných, které by vás přivedly na toto místo. Ach, existuje mnoho současných předpovědí a ty jsou často plné zkázy, zániku a beznaděje, jen odložené na později. Dostáváte informace, které jsou víc než děsivé, co se stane během několika málo měsíců. A astrologie skutečně potvrdí problémy, kterými procházíte. Když se na to podíváte, nikdy za vašeho života nebylo (najednou) tolik retrográdních planet. Přemýšleli jste o tom? Je to zajímavá doba, ve které teď žijete, že? Mám pro to název a rád bych, abyste se znovu vrátili k jednomu channelingu. Ten název, který jsem mu nedávno dal, je Zima vědomí (z 22. srpna 2020 ve Vancouveru, BC, Kanada – pozn. překl.).

Dovolte mi, abych vám vysvětlil, jak to funguje, abyste se cítili lépe, abyste věděli, že jste na své cestě správně, podle plánu.

Říkáme vám už 31 let, že nastanou změny. Některá poselství se přímo vztahovala k této konkrétní době, některá byla záhadná, nejasná a některá metaforická. Ale říkal jsem vám, drazí, že změna přichází. A také jsem vám říkal, že pokud chcete vědět víc, o čem ta změna opravdu je, abyste se podívali na předpovědi starodávných, jež říkala, že pokud to zvládnete po precesi rovnodennosti, po roce 2012, bude to začátek vysokého vědomí na planetě, jaký tu kdy byl. S vysokým vědomím skončí války. Nedojde však ke skončení sporů, neshod a rozepří, drazí, protože lidé mají svobodnou volbu. Bude to však konec válek takového druhu, který by způsobil zánik lidstva. Teď někteří namítnou: „To je nemožné, a sice proto, že lidská přirozenost vždy vede ke stejnému jednání.“

Mám pro vás novinku. V protikladu ke všemu, co jste kdy studovali, slyšeli nebo vás učili, lidská přirozenost (povaha) se vývojem mění. Lidská přirozenost se začíná měnit s vyzrálejším vyšším vědomím. Co se děje na vaší planetě, o čem byste nikdy neřekli, o čem byste nikdy nemysleli, že se může stát – nemluvím teď o pandemii, ale o věcech, které budou jiné. Například dobré zpravodajství, o kterém byste si nikdy nepomysleli, že k němu může někdy dojít. Po stovky let tu existovala genderová nerovnost v takové míře, že jedno pohlaví bylo nadřazené tomu druhému. A to druhé pohlaví, ženy, s tím nemohly nic dělat. Nebylo to jen po stovky let, možná to bylo v lidské přirozenosti po tisíce let. A najednou se to mění s tím, co jste nazvali hnutí „me too“. Popřemýšlejte o tom, drazí. To je vyzrávání lidské přirozenosti a vědomí, kdy dochází k soutoku, převaze a mísení s vyšším myšlením, které začíná mít vliv a začíná fungovat. Máte některé církevní představitele, kteří byli stovky let zodpovědní za odporné věci páchané na dětech a vyvázli bez trestu. Teď máte dokonce nejvyššího představitele kurie, katolických duchovních, který k tomu přistupuje odlišně. Předpovídali jsme, že tento vůdce provede změny. To je poprvé za stovky let, kdy začínáte vidět temné věci, které vycházejí na povrch a řeší se.

Právě teď jste v bodě, kdy začnou vyplouvat na povrch další věci. Mluvím teď k americkým občanům. Je čas na změnu a vy to víte. Nebude to tak, jak se stávalo v minulosti, kdy mohlo dojít ke změně, ale ve skutečnosti k ní nedošlo – tedy že by se opět objevily nepříjemné věci a kvůli nim došlo k demonstracím, jichž by se zúčastnili ti, kteří jsou rozrušeni hrůzou z toho, co se děje, z té nerovnosti – pak by to odeznělo, znovu se vrátilo, odeznělo a znovu se vrátilo. Ale teď, drazí, teď už je to něco jiného – teď, zatímco o tom mluvím. Důvod, že vidíte tolik nepokojů, bouří, projevů nespokojenosti, právě teď v této zemi (USA), je ten, že se konečně hledají řešení a nenechá se to tak být, dokud se řešení nenajde. To je to jiné, to je ta změna. To je to, o čem celou dobu mluvíme a teď je to tady. Někteří lidé to interpretují jako tu nejhorší věc, která se mohla stát, a říkají: „Podívejte se na ty nepokoje, projevy nespokojenosti a podívejte se na to všechno, co se děje.“ To, co se děje, je vyzrávání, to, co se děje, znamená, že spějete k dospělosti. To, co se děje, znamená, že staré způsoby už nebudou fungovat. Zima vědomí je popis metafory ročního období. Nacházíte se v zimě, kdy opadaly listy ze stromů, nastalo chladnější období a vy nevíte, co se bude dít dál.

Co následuje po zimě, drazí? Víte to – zas vyjde slunce, stromům zas narostou listy. To je metafora pro věci, které se začínají dít. Nic se však tady neděje rychle. Víte to. Avšak nakonec budou moct být zasazena semena a budou růst, což nastartuje řešení a Američané začnou postupovat tak, že nebudou volit nikoho, kdo nebude souhlasit se změnami. Vidíte, jak to může být jiné? Pokud jste jedním z těch, kdo poslouchají (nebo čtou) tento channeling a nejste Američany, můžete se sem podívat, vidět tolik nepokojů a můžete se ptát: „Co se to děje s Amerikou?“ Právě jsem vám to vysvětlil. A tahle země není samotná. Některé věci se dějí po celé planetě, ne v tak velkém měřítku, jako v této zemi (USA), ale také se odhalí, brzy. Otroctví mladých žen, které jsou odebrány od svých rodin a někdy narozené v určitých místech, aby byly k dispozici mužům. To je otroctví. Drazí, je to rozbujelé, jsou jich tisíce. Všechno je to nezákonné, protiprávní, mohli byste říct, a vždy to tak bylo, a najednou se to začíná odhalovat. Rád bych, abyste se podívali, jak je to financované. Vyrazí vám to dech, nebudete tomu chtít věřit.

Projeví se všechny části nové lidské přirozenosti. Tohle je Kryonovo poselství. Když se zeptáte, co je celkovým poselstvím, vždy to bylo toto: dosáhli jste doby, kdy začínáte růst, dospívat ke zralosti vědomí. Už nebudete nikdy zabíjet jeden druhého v masovém měřítku, v bezohledné válce. Vyšší vědomí začne na planetě dávat smysl, začnete spolu vycházet a vaši vůdci se neudrží dlouho, pokud nebudou souhlasit s tím, co staré duše této planety požadují – řešení nebo aspoň s nimi začít, aby konečně došlo k pokroku. To je to, co se děje. Dokážete být a oslavovat to v pandemii, kdy na některých místech zažíváte nový restart věcí, které se stávají novým normálem? Slovo, které jsem použil před několika lety, je tady: Nový člověk. Používám ho už léta a teď je tu. Tohle se právě děje. Máte odvahu oslavovat to, kdekoli jste, bez ohledu na to, co se děje ve vašem životě? Dokážete sedět a být chvíli v klidu? Dokážete chvíli sedět a vymanit se ze strachu a obav? Dokážete sedět a uvědomit si, jak moc jste milováni? Světlo reflektoru se soustřeďuje na vás a vy si uvědomujete, že jsou tady andělé, dívají se a je tu tolik lásky. Projdete tím vším, staré duše. Jeden z důvodů, proč jste tady, abyste slyšeli některé z věcí, které vám mohou pomoct.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva. Toto je to poselství a vždy bude pro nového člověka na nové planetě zvané Země.  

A tak to je.

Kryon     

zdroj: www. kryon.com – Uncomfortable Change –  MP3 –  19:46

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE

Důležitý mezník – odkaz od Zlatej dušičky

Hledáte střední cestu, která vám navodí pocit toho, že se dokážete vrátit tam, kde jste žili dříve? Do stejných míst, do stejných hodnot? Avšak není to možné, již jste pokročili. A chtění žít tak, jako dříve, by se mohlo zdát jako kompromis. Ano, toto je přechodná doba, kdy jako houba nasáváte informace. Jsou však mnohdy neúplné, zkreslené a pak se cítíte odpojeni, neboť nevíte, k čemu se přiklonit. Velké změny se uskutečňují za oponou, ale vy neupínejte své naděje k tomu, že budete zázračně osvobozeni. Tento čas nahrává příznivé komunikaci, ovlivňují vás vaše touhy a přání a pro jejich uskutečnění se dokážete mnohého vzdát. Pochopte však, že takové řešení je pouze dočasné a nemusí přinést takové naplnění, jako přinášelo dosud. Jste v tomto prověřováni, zda jste se dokázali uvolnit z pout minulosti. Vaše lekce se zopakují proto, aby bylo jasno, zda jste již připraveni postoupit.

Toto je zvláštní svět. Svět lásky a nenávisti, plný absurdit. Máte před sebou pravdu, kterou mnohdy odmítáte jako lež. Je potřeba otevřít oči a neschovávat se za jiné. Stát si pevně za svým. Duše touží po souladu, i přesto, že přišly hrát tuto hru na lidské bytosti. Dopředu jste věděli, kam přicházíte. A někteří z vás již ví, kam kráčí. Cesta však se dělí na spoustu dalších směrů. A najednou zůstanete stát a budete hloubat o tom, zda vůbec máte jít dále, zda nebylo vaše úsilí zbytečné. Není potřeba se litovat. Vy sami tvoříte svůj svět. A tento svět je světem, který se musí změnit. Pro ty, kteří po změně netouží, je pak připraveno pokračování této cesty někde jinde. Je tu možnost vystoupit z vlaku, který míří do zkázy. A proto se musíte rozhodnout.

Mnohé bytosti opouští toto jeviště a emoce strachu se stále ještě šíří světem. Musíte si projít tuto cestu. Je důležitým mezníkem ve vašem vývoji. Jste silní, ale svou sílu nedokážete uplatnit. Není zde možné pomoci, neboť je zde tolik různých přání, tolik různých motliteb. Málo z nich však má společný cíl a silný náboj. Přesto je možné zvítězit, pokud se vzdáte minulosti a postavíte se sami za sebe. Země se bude dále oprošťovat od síly zla, které jí užírá. A vy nakonec prozříte. Svět se mění a s ním vše, co nese jeho náboj. Vytrvejte však ještě ve svém úsilí. První cíl je už na dohled. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Dveře do blízké budoucnosti – odkaz od Zlatej dušičky

Otevřete oči, lidé Země. Spali jste dlouhý čas a snili nepokojný sen, který přetrvává i v přítomnosti. Divíte se, co se to vlastně s vámi děje. Je čas otevření se přítomnosti a rozhlédnutí se kolem sebe.  Je čas pochopit a konečně říci, co chcete, čas stvořit si nový svět, novou budoucnost. Musíte to udělat, není zbytí. Jinak se propadnete a váš svět bude ponurý a plný bahna. Budete jako tělo bez života, které se plouží po světě a vaše duše budou umírat steskem po domově, po tvořivé energii, po lásce a vyjádření sebe samých.

Lidé Země, bytosti, které nesou kódy probuzení, se spojují a brzy je budete následovat. Je záměrem aktivovat nové časové osy, které rozvinou zcela nový způsob myšlení, nové technologie, ale také výrazný posun v oblasti ducha. Naslouchejte, lidé Země. Věnujte energii tam, kde to s vámi rezonuje. Rozvíjejte lidskost. Přicházejí příležitosti. Učíte se žít s omezeními, avšak mnohá z nich vytváříte vy sami svým smýšlením, tím, čemu věříte. Tento čas prověřuje, kam se přikloníte. Ukáže, že je možné žít i jinak. Spojením lze začít změnu. Paradoxně díky tomu, co prožíváte, získáváte přínosné prožitky na úrovni ducha, ale negativní zkušenosti na úrovni fyzických těl. A souhrn všech zkušeností vám bude vždy připomínat, čeho jste se vzdali a co jste opustili. Nečekejte vedení za ručičku. I když se někdy chováte jako děti, již jimi nejste a proto tu musíte být sami za sebe. Pořád jste to vy, kdo musí být hybatelem a vykonavatelem. Přesto všechno jste o kus dál, již máte více informací a víte, oč jde. Jen nejspíš musíte padnout ještě níž, abyste chtěli vstát. V minulosti jste již měli více možností se osvobodit. Přesto jste to neučinili. Nyní před vámi stojí osud, který přináší okamžiky, kdy můžete projít do jiného světa. Do světa světla anebo do světa větší tmy. Otevírají se dveře, které vám mohou dát nahlédnout do blízké budoucnosti.

Lidé Země, toto je důležitá etapa vašich životů. Nejen silné energie, ale také silné příběhy. Jako např. vzrůstající počty sebevražd a násilných odchodů duší. Některé duše pak prožívají zmatení, odcházejí ve stresu a bloudí kolem, neboť se nedokáží odpoutat. I ti, kteří zůstávají a žijí běžné životy, se musí odpoutat. I oni mají své kostlivce ve skříni a je tu opět okno do příležitosti, která může vše vyvětrat a odnést. Časové okno, které vpustí vichřici a zatřese zemí, společností i jednotlivci, aby odnesla mnohé bolesti a toxické energie. Uleví se vám. Ale pouze dočasně, neboť tento rok je rokem bojovaných bitev a výsledek ještě není znám. Proto je potřeba zkoncentrovat se a vyřešit vše jednou provždy. Přesto a právě proto, že vzpomínky budou přetrvávat. Tlak vás vede ke změně ve všech možných úrovních, ať již chcete nebo ne. Ti, kteří dokáží plynout, budou zasaženi méně bolestně. Pak se vyčistí vzduch. Lidé Země, žijte pro sebe samé a pro své bližní, zachraňte své děti. Mějte zdravý rozum a otevřené srdce. Laďte se na lásku, zdraví a vztahy k ostatním. Uvědomujte si krásy všedního dne a na ty se zaměřujte. Začínáte žít vědoměji. A tak to má být. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Trhliny v mlze – odkaz od Zlatej dušičky

Žijete v obavách a nechápete, že člověk jako bytost jedinečná nemá důvod ke strachu. Duše toto ví, tato realita však je stále okupována mnohými bytostmi, pro které jsou právě strachy a negativní emoce tím blahem, jsou to požírači, kteří však nemohou zůstávat tam, kde roste světlo, kde roste uvědomění si toho, kým jste. Dávno jste zapomněli, odkud pocházíte. Je to z toho důvodu, že je potřeba zvládnout mnohé lekce. Sami jste si vybrali, že až přijde čas, naleznete bez pomoci cestu za světlem a probudíte se. Tato doba přináší probuzení. Bohužel však toto musí být spuštěno šokem, neboť jinak byste se nechtěli probudit. Znáte spojení blažená nevědomost? Stále byste žili ve svém světě, více, či méně spokojeni. Avšak nebylo by nic, co by vás mohlo z tohoto stavu vyvést. Jste jedinečné bytosti a pokud pochopíte, že můžete disponovat ještě daleko větší silou, jestliže se propojí všechna vaše vědomí, jestliže půjdete jako jeden, máte vyhráno. Stále ještě jste ale rozděleni. A jste rozdělováni vědomě. I toto chápejte. Přijde však čas, kdy si mnoho z vás již řekne dost. A přijdou situace, které probudí další.

Máme o vás vysoké mínění, vidíme však, jak jste obaleni energií strachu. Vidíme také vaše nepřátele. A oni slábnou. Čím méně energie mají, tím více ochabují. Ano, ještě není konec. Ještě však není ani začátek. Vše se prolíná a vy stojíte na rozcestí. Ještě stále můžete klesnout níže a také máte možnost závratně růst. Opakujete stále stejné chyby, ale jednou se z nich poučíte. Tlaky uvnitř vás zesilují. Víte, co máte dělat. Energetické výboje vám pomáhají bourat překážky v podobě iluzí, které prožíváte. Závoj mlhy se trhá. Ti, kteří jsou vibračně výše, již vidí obrysy toho, co tu skutečně je. Jako kdybyste stáli na vrcholu hory a sledovali mlhu dole v údolí. Ale na vrcholu již svítí slunce a ohřívá vaši tvář, celé vaše tělo. Ohřívá také vaši mysl a vaše vědomí a rozpouští všechny pochybnosti, zatuhlost a zkostnatělost. Neboť je potřeba změny. Nejen ve světě, ale také ve vás samých. Tím způsobem, kterým jste dosud fungovali, již daleko nedojdete. Tato cesta je zavřená. Ale otevírají se další cesty, i když pro vás dosud neznámé, neprobádané. Proto jste přišli v tento čas, abyste nalezli způsob, jak otevřít novou cestu sobě samým a dále svým dětem a celému svému rodu.

Minulost je pryč, proto žijte v přítomnosti. Není možné říci, co vás čeká, budoucnost lidstva není dána. Záleží na tom, jak se dokážete rozhodnout. Odpovědi nosíte v sobě samých. A u mnohých z vás již praská skořápka zapomnění. Začínáte si vzpomínat kým jste a odkud přicházíte. A zejména kam kráčíte. A toto uvědomění vás vede k pochopení toho, co žijete a proč to žijete. A také k uvědomění si toho, kam se máte nasměrovat. Nehledejte složitosti tam, kde nejsou. Stačí věřit sobě samým a stačí chápat, že věci se dějí z určitého důvodu. Každý má svou individuální cestu. Avšak cesta mnohých je v určitém čase společná. To proto, aby byla učiněna změna v kolektivním vědomí. Každý z vás má svůj úkol. Ten, kdo vede, se nezajímá o léčení. Ten, kdo přináší informace, nehledá naplnění v askezi fyzického těla, atd. Každý však je světlem sám sobě. A představte si tu záři, pokud se světýlka spojí. Hledejte trhliny v mlze, abyste se dokázali orientovat. Vy to dokážete. A my půjdeme s vámi. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

O veliké řepě – odkaz od Zlatej dušičky

Hledejte ve svých srdcích to, co hledáte vně. To je důležitá a neustále opakovaná věta pro všechny a pro všechno. Nikdo vám nemůže dát radu, co si počít sami se sebou. Zejména ne v tento čas. Neboť je zde mnoho vlivů, které určují vývoj situace. Přecházíte z jedné cesty na druhou, z minuty na minutu si své cesty vybíráte. Tak, jako vlak, kterému se přehodí výhybka. Nasáváte nové, bojíte se však pustit to staré. Nelze ale sedět na dvou místech. Lpění není to pravé, co byste nyní měli dělat. Potřebujete jedno místo uvolnit, pustit se, rozhodnout se. Potřebujete se uzdravit. Stejně jako společnost. Nečekejte však, že přijde něco, co vás osvobodí, co vám ulehčí vaše úsilí. Musíte si vším projít, abyste zesílili, abyste bytostně pochopili.

Každé začátky jsou těžké. Z bolesti se rodí nový život. Vy všichni jste přišli jako průkopníci. Jako ti, kteří prošlapávají cestu. A ta cesta je plná kopřiv, bodláků, napadaných větví a všeho možného haraburdí. Není zde ale žádná vize, jakým způsobem toto vše překonat. A tak v průběhu cesty hledáte řešení pro každou překážku zvlášť. Nejste však na zdolávání překážek sami. Prohlédněte a podívejte se kolem sebe. Uvidíte další, kteří jsou také na cestě a perou se s překážkami stejně jako vy. Co se po vás vlastně chce? Jen si toto uvědomit. Prohlédnout a postavit se čelem k tomu, co vidíte. Pochopit, že je čas na změnu. Vidíme rozpolcenost, která mezi vámi panuje. Na jakou stranu se máte přiklonit? Vidíme ty, kteří věří tam, kde důkazy v opak bijí do očí. Vidíme ty, kteří naslouchají, ale neslyší. S těmi všemi se pak musí zatřást, aby se probudili. Proto stále apelujeme. Spojte se s těmi, se kterými rezonujete. Všechny oblasti života je potřeba změnit. Zejména však váš přístup ke všem bytostem. K lidem, ale i ke zvířatům a k přírodě.

Vyvíjíte různé aktivity. Můžete mít dobré úmysly. Je však potřeba přestat o všem neustále mluvit a začít konat, uvést to vše do materie. Kam až chcete být zatlačeni? Pohled, který máme my, je totožný s tím vaším, pokud se díváte na pokusná zvířata zavíraná do klecí. Toto není čas, aby se vše, v obměněné podobě opakovalo po celá tisíciletí. Je tu příležitost změnit svůj svět, svou budoucnost. Mnoho společností již tuto příležitost mělo a nevyužilo ji. Změňte svůj status v tomto světě. Ještě mnohé situace přijdou do konce tohoto roku. A i v dalším roce.  Budete v šoku, budete znechuceni, vyděšeni. Je a bude vámi třeseno tak dlouho, dokud se opravdu nevzbudíte. Nehrajte si jen na svém písečku. Pochopte, že vše, co se na tomto světě děje, má na vás vliv. I přesto, že se to děje vašemu sousedovi, či na druhém konci planety. Vy všichni, kteří chápete, táhněte za jeden provaz, netříštěte svou sílu. Tak, jako v pohádce O veliké řepě. Pokud se všichni spojíte, vaše síla roste a jen tak můžete učinit změnu. Díky vašemu úsilí a díky připravenosti vidět pravdu. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Zmena…

“Je dôležité si pamätať, že keď v našom živote prebieha nejaká veľká zmena, znamená to, že prichádza niečo lepšie. Vo Vesmíre nemôže byť vákuum, a tak ak niečo odíde, niečo musí prísť, aby sa to nahradilo. Keď nastane zmena, uvoľni sa, maj vieru a vedz, že zmena je DOBRÁ. Niečo úžasné k tebe prichádza.”