Tag Archive | Zem

Základní kámen budoucnosti – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, obětovali jste mnohé, abyste se dostali až do tohoto bodu. Země se usazuje v nové dimenzi a k projevení ve hmotě již chybí pouze několik měsíců. Aby došlo k prostupu v souladu s její energií, je potřeba odpojit se od programů minulosti. Je potřeba, aby byly přepsány nejen programy, ale také zvědomena touha bytí v tomto novém prostoru a čase, kdy vše je spojeno se vším. Kolektivní naladění však tomuto dosud nepřálo, neboť jsou zde stále mnohé pochybnosti v srdcích lidí a je zde slepá důvěra v některé zdroje, které však sledují pouze svůj cíl. Důležitou informací zůstává, že prahu přestupu může nyní dosáhnout necelých 14 % obyvatel této reality. Tak, jak se blíží změna budoucích dějů, planeta se jakoby houpe, což vyvolá podobný dojem ve vnímání lidí, proto je možné pociťovat závratě, točení hlavy, ale také chaos – houpání z jednoho extrému do druhého – v sobě samých. Stability pak lze dosáhnout pouze upevněním se ve svém středu a naladěním se na energie Země, uzemněním.

Tento čas vás vybízí, abyste pustili své starosti a zaměřili se na regeneraci psychickou a fyzickou. Duše, které si projdou proměnou, vysílají do podvědomí informace, které budou převedeny do vědomí působením zesíleného elektromagnetického vlivu. Opětovný nástup vyšších světelných frekvencí je plánován na začátek měsíce července. V této realitě je také mnoho negativní energie a ta bude spláchnuta, spálena nebo odváta. Pak může dojít k chvilkovému uvolnění a bude možné posílit spojení mezi jednotlivými vědomími. Čas vás vede k opouštění starého a může docházet k přehrávání minulosti. Jakoby jste zapomněli část toho, co jste prožili, kým jste bývali. Místo toho si vybavujete pouze útržky anebo si stahujete minulost jiné duše. Je to z důvodu uzavření a propuštění, uvolnění zátěže. Je potřeba vyznat se v sobě samých a nakonec nalézt směr své cesty. Opakované stresy vedou k chybnému uchopení prožívání přítomnosti, zkreslení pravdy a posilování iluzí. Vyčerpanost pak podkopává fyzické zdraví.

Mysl má velkou sílu a je potřeba chránit sebe samé proti následkům negativního směrování. Hledejte ve svých srdcích to, co hledáte ve spojení s myslí, neboť toto je slepá cesta. Každý však potřebuje určitý čas a zkušenost a každý má jinou rychlost svého vývoje, svého probuzení. Proto se zaměřujte na sebe samé a s nikým se nesrovnávejte. Buďte k sobě laskaví a buďte milosrdní. Tento čas je skutečně velice významný. Celý vesmír se dívá, jak si vedete. Pokládáte základní kámen k budoucnosti, která bude pro každého úplně jiná, neboť se rozdělíte a odejdete tam, kam vás vede vaše duše, váš vnitřní kompas. Proces dělení ještě není kompletní. Vše se teprve spustilo. Za čas vše uvidíte v jiných barvách. Jen zůstaňte stále v lásce a s tou také nahlížejte na vše kolem sebe. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Advertisement

Jaká je ta správná cesta? – odkaz od Zlatej dušičky

Odmítáte si připustit, lidé Země, že jsou mnohé jiné pravdy, nežli takové, které jsou vám sdělovány. Chápeme, je pohodlnější a zcela bez námahy nechat jiné, aby za vás rozhodovali a vše vyřešili. Přesto budete mnozí nuceni podívat se pravdě do tváře. Mnohé masky budou strženy a někteří, kteří nyní slepě věří, se probudí ze snu. Teprve pak uvidí, co ve své bláhovosti neviděli a vidět ani nechtěli.

Lidé Země, víme, že procházíte časem, který se zdá být cestou do pekla. Nemusíte prožívat peklo, avšak vy jste se pro něj dobrovolně rozhodli. Naštěstí máte v každé vteřině možnost vše změnit. Musíte se ale semknout a hledat společné řešení. Bohužel však každý stále vidíte tu svou pravdu a stále soudíte ty, kteří mají pravdu odlišnou od té vaší. Znáte své úkoly lidé Země, podvědomě je tušíte. Tento čas jste si jako duše přišli prožít. Věděli jste, že si budete procházet zásadním zlomem a chtěli jste být při tom. Je vás tu mnoho, kteří nesou vibrace a pomáhají zvedat se ostatním. Mnozí jsou však zesměšňováni a zatím ještě nejsou podporováni do té míry, aby mohlo dojít ke zlomu. Tato země má svůj význam, má svůj velký úkol a tím je zcela změnit náhled na to, co se děje. Celý svět by měl obrátit svůj pohled na tuto zem, neboť odtud může vzejít zásadní změna, která se pak rozšíří do celého světa. Nejprve se však musí probudit národ. Národ, který dokáže velké věci, pokud si nenechá ujít příležitost a využije ji.

Lidé Země, pozorujte své okolí a chování vás všech. Co vidíte? Vidíte, jak dochází k oddělování, ke zviditelnění lidských povah, zažíváte všechny možné emoce, které se dostávají na povrch a provázejí současné změny. Uchopte tyto poznatky a postřehy a zkuste změnit to, co nefunguje. Sjednocování místo rozdělování. To je ta správná cesta. A dokud toto nedokážete pochopit, budete si muset procházet silnými tlaky tak dlouho, dokud nezměníte své vnitřní nastavení. Neboť zevnitř se manifestuje změna vně.

Lidé Země, dokažte, že jste přišli splnit své úkoly a že se nevzdáte. Stále silněji budete slýchat hlas své duše, který vám bude sdělovat, že chcete žít ve zcela jiném životě, v jiném světě a že současná realita není to, co chcete prožívat. Sami v sobě vytvářejte vize spokojených a naplněných životů. Strach je zde posilován pouze proto, abyste byli okradeni o to nejcennější, co máte, o vaši sílu. Odvraťte svou pozornost od míst, která ve vás vyvolávají strach. Toto je jediná možnost, jak oslabit ty, kteří se vaším strachem živí. Tvořte si realitu plnou lásky. Jsou zde různé scénáře vašich budoucností. Je však stále možnost vše napravit a vše změnit. Jen se k tomuto musíte rozhodnout. Mnohé situace, které prožíváte, zde již v podobných obměnách a v různých časech probíhaly, můžete to vypozorovat i z vaší historie. Avšak není nutné, aby se vše do písmene opakovalo. Tentokrát může být vše docela jinak. Láska a svoboda může zvítězit. Jsme s vámi a žehnáme vám. Milujeme vás.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Lhář

Země prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí krásní lidé,

hovoří k Vám Země. Vnímejte mou přítomnost v sobě, neboť k vám hovořím a žiji prostřednictvím všeho, co cítíte ve svém těle. Jsem s vámi neustále spojena, a proto mě vnímejte, neboť mám srdce, které bije, esenci, kterou chcete ve svém životě na Zemi tady a teď přijímat. Dovolte si být mnou přijati.

Jsem mnoha způsoby vaše matka, neboť vás vyživuji prostřednictvím těla, které vám patří. Jazyk vaší duše a jazyk vašeho těla je v podstatě jedním. Duše, váš vyšší zdroj vedení a pravdy s vámi komunikuje prostřednictvím vašeho těla. Lidské tělo není jen fyzickou věcí, kusem hmoty, je to živoucí energie. Samotné je oživováno a nese poznání, které přichází z mé duše. A tak, když se inkarnujete do pozemského těla, přinášíte sebou vlastní vědění duše, vlastní pochopení a vývoj a vléváte si ho do formy pozemského těla, které nese moudrost ze mě: moudrost o životě na Zemi, „zákonech“, které zde platí, o tom, jak zde energie proudí a pohybuje se.

Je zamýšleno, aby vaše duše vstoupila do spolupráce s duší Země, se mnou, s tou, která hovoří. Jsem pro vás nástrojem a vy mě můžete používat. Chci vám pomáhat, podporovat vás a učit vás důvěřovat hlasu svého srdce. Srdce je součástí vašeho těla, je však také bránou k duši. Vaše břicho je místem, kde žije vaše vnitřní dítě, které je vaší autenticitou, nejhlubšími pocity, emocemi a touhami, vaše břicho je taktéž bránou ke zdroji životní síly. Vnímejte tedy tělo jako skutečný chrám své duše, živoucí chrám.

Nejste sami, vašim nejbližším přítelem je vaše tělo. Chce vám poskytnout všechny informace, které pro žití na Zemi potřebujete. Chce vám pomáhat činit volby založené na tom, co vnímáte a cítíte uvnitř. Začít se spoléhat na moudrost svého těla je pro vás možná největší výzvou, neboť způsobem, jakým jste podmíněni společností a tradicemi minulosti, jste začali přemýšlet ze své hlavy a chcete z tohoto místa kontrolovat a řídit život. Živoucí moudrost vašeho těla však nemá být takto strukturovaná a uvážlivá, tělo má svou vlastní dynamiku.

Dnes bych vám chtěla říct něco o důležitosti naslouchání svému vnitřnímu dítěti a svým emocím, o rozlišení mezi emocemi, které jsou čisté a přichází od samotného vnitřního dítěte a emocemi, které nepochází přímo od vnitřního dítěte, ale jsou spíš překroucené a zdeformované myšlenkami z vaší hlavy. To jsou emoce, které prochází interpretací založenou na předsudcích z vnějších měřítek, které kazí a narušují funkci emocionálních signálů. To je pro vás velmi důležité, neboť uvnitř víte, že následovat své pocity je pro vás nejlepší.

Snažíte se orientovat na své pocity, na to, co vám hovoří vaše srdce, duše. Přesto tu zároveň existují všechny druhy odporujících emocí, skrze které nedostáváte jasnost a které vám už neumožňují následovat své pocity tak snadno, jak tomu bylo dřív. Ráda bych proto učinila rozlišení mezi emocemi, které vyvstávají přímo z čistoty vnitřního dítěte, a mezi narušujícími či interpretovanými emocemi, které mají jinou atmosféru, které jsou méně přímé a čisté a často kombinací hodnocení a potlačených emocí.

Žádám vás, abyste nyní šli ke svému vnitřnímu dítěti a umožnili, aby se objevil obraz, jak to nyní s ním nebo s ní vypadá. Vaše vnitřní dítě je spontánní, umožňuje svým emocím, aby byly spatřeny bez jakéhokoli filtru. Číst emoce dítěte není komplikované, můžete to získat pohledem na jejich malé tváře: hněv, zmatenost, úzkost nebo entusiasmus, radost, potěšení. To jsou hlavní emoce, které od dítěte přichází nefiltrované. Co se však stane, když je původní proud zablokován, potlačen nebo přesměrován vnějšími měřítky? Dítě je za primární emoce potrestáno, to se často odehrává už během vaší výchovy. Převážná většina rodičů neví, jak se vypořádat se silou primárních emocí, a tudíž přesměrované emoce nabírají svůj vlastní život a dochází ke zkreslení.

Dám jeden příklad: dítě cítí spontánní smutek. Existuje konkrétní příčina – něco nemůže mít nebo se něco děje – a dítě pláče, protože je nahněvané. Ukazuje svůj smutek prostřednictvím slz a zoufalství. Rodiče říkají: „Nemusíš plakat, protože…“ a dávají dítěti všechny druhy důvodů, proč věci nejsou tak špatné, jak si dítě myslí. Rodič, dospělý, se pokouší utlumit smutek namísto jeho přijetí. Pokud je smutku dovoleno projít, umožněno dítěti zklidnit se, pak dítě přirozeně najde způsob, jak nastolit rovnováhu. Smutek nebude trvat věčně, ale zdá se, že se dospělí emocí bojí a snaží se je pak okamžitě omezit nebo v zárodku utnout.

Co se však dítěti děje, když mu není umožněno projevit tuto emoci přímo nebo jen částečně? Dítě si spojuje s emocí hodnocení, neboť si začíná myslet: „Není dobré projevovat smutek. Být smutný vlastně není dobré. Neměl by být, je neakceptovatelný.“ Dítě pak tuto „lekci“ obsáhne a bude reagovat stejným způsobem, když bude znovu vyzváno, aby své emoce ovládalo nebo když bude pokáráno. Emoce nezmizí, je to živoucí energie, která nemůže být uvolněna prostřednictvím hlavy, a tak potlačené emoce zůstávají a vytváří v dítěti nepokoj. Namísto nevinné, spontánní síly, kterou emoce původně nesou, musí být nyní svrhnuta a jít „do hlubin“, což nakonec nese sílu nepokojnou nebo dokonce toxickou. Když je dítě neustále káráno a řízeno, aby systematicky skrývalo nebo kontrolovalo své emoce, pak se začíná v dítěti vytvářet nádrž pohřbených emocí a díky tomu pak dítě může nakonec projevovat narušené chování.

Emoce se chce projevit sama přirozeně a opravdu to není problém, který je třeba vyřešit nebo odsunout, je to přirozené vyjádření pozemského těla, vypuštění. Funkce tohoto vypuštění je velmi důležitá, aby se mohla nastolit rovnováha mezi tělem a emocí. Když zrušíte toto vypuštění, vytváří to v dítěti, a později v dospělém, vzorce emocí, které jsou blokovány silou hodnocení, která jsou neustále předávaná dítěti a nyní také dospělému. Emoce sílí a okamžitá síla emoci vzdoruje, aby ji zadržela. Může to být smutek, ale také hněv, strach nebo stud – může to být cokoli.

Když se tyto emoce zruší a není jim umožněno, aby byly prožité nebo vyjádřené, naberou jiný tón, jiný „náboj“. Dlouho zadržovaný hněv se může například stát toxickým, přeměnit se na hořkost a nenávist nebo na cynismus a dokonce i na depresi. V depresi jste schopni vidět nejzazší formu emoce, která byla otočena dovnitř a nikdy ji nebylo umožněno vyjádření ven. Osoba už nevidí zdroj původní emoce, neboť spojení s vnitřním dítětem je mimo jeho dosah. Pokud byste této osobě řekli něco jako: „naslouchej svým pocitům“, pak to pro ni bude velmi těžký úkol, neboť je odpojená od svého vnitřního dítěte. Mnozí z vás jsou touto osobou, která se naučila držet své původní emoce pod kontrolou, skrývat je, blokovat je nebo je předat k přezkoumání seznamu hodnocení, které vám říkají, co je dovoleno a co není. Naslouchat tedy svým pocitům není obvykle tak jednoduché nebo samozřejmé.

Jak učiníte rozdíl mezi čistými zprávami od svého vnitřního dítěte a vyrušujícími a zkreslenými impulsy sklíčeného dospělého, kterým jste se do jisté míry každý stal? Jak rozpoznáte mezi těmito dvěma impulsy rozdíl?

Běžte zpět ke svému vnitřními dítěti, které jste viděli na začátku, a vnímejte jeho přítomnost. Vnímejte na chvíli jeho nevinnost, neboť je velmi čisté a přirozené. Je citlivé a zranitelné, ale taktéž velmi silné a čisté. Umožňuje, aby se všechny emoce projevovaly jako přirozená síla, která jimi protéká a pak odvane.

Kde ve vašem těle vnitřní dítě sídlí? Na chvíli to vnímejte. Odkud hovoří a jak je slyšeno? Vnitřní dítě vás pozývá, abyste k němu poklekli s něžností. Dítě přirozeně vyvolává něhu, neboť je tak bezelstné. Nevinnost je pro dítě typická. Držte se tohoto obrazu nevinného a spontánního dítěte, které není ve vaší hlavě ale v srdci nebo břiše.

Nyní vnímejte, co se pohybuje směrem k tomuto dítěti zevnitř, když se spojíte se svou hlavou a hodnoceními, která jsou zde stále aktivní. Jaký druh proudů z vaší hlavy k tomuto vnitřnímu dítěti proudí?

V každém z vás stále žijí úsudky z minulosti, věci, kterým nedovolíte, aby byly přítomné, což vás činí myslet si, že to, co děláte by mělo být lepší nebo jiné. Jsou to ta nutkání, která jsou uvalena na vaše vnitřní dítě, výsledkem toho se dítě cítí v nepohodlí a nevítané. Tyto instrukce, které jste si vytvořili o tom, co nemůžete a co byste neměli cítit, stále žijí ve vaší hlavě, přestože nejsou v souladu s vaší emocionální realitou. Kdo tedy vyhrává? Vše původní emoce nebo diktátor ve vaší hlavě, který mění emoce na něco „nepřijatelného“?

To, co se děje v energetickém poli vaší hlavy, je lež, maskování vaší původní emoce. Tímto způsobem je vnitřní dítě vsazeno do vězení a izolováno, což činí spojení s vašimi pocity často velmi obtížné. Nejdříve si potřebujete uvědomit lež nebo lháře ve vaší hlavě a to volá po jisté jasnosti v chápání sebe sama. Protože to, co je ve skutečnosti lež, jste se naučili mít jako pravdu: „takto se musíš chovat, tak to nemá být, toto není dovoleno.“ Nejdříve tedy musíte odhalit lháře v sobě a to vyžaduje odvahu a jasnost mysli, neboť lhář ve vás přijal identitu, svůj vlastní život. Tato identita často určuje, jak se prezentujete vnějšímu světu, je to však maska, falešná persona, kterou jste vytvořili, abyste jako vyrůstající dítě přežili a abyste později zapadli do společnosti.

A tak jsou ve vašem životě dvě role, které zde nazývám „lhář“ a „původní dítě“.

Označením části vás jako „lháře” chci tento aspekt vás samých soudit, neboť je téměř nevyhnutelné, že existuje v každém, kdo vyrůstá způsobem, jaký jsem popsala výše. Přesto je to role, se kterou se počítá. Lhář vám posílá všechny druhy signálu, které vám říkají, co máte a nemáte dělat, lhář vás odrazuje od dělání určitých věcí a pokouší se vás přesvědčit dělat věci jiné. A někdy s ním souhlasíte, neboť si skutečně myslíte, že je to správné.

Proto, abyste nalezli, zda je něco opravdu pravdou, je extrémně důležité spojit se se svým tělem a pohlédnout na emocionální realitu vašeho vnitřního dítěte. Snažte se vnímat rozdíl. Pokud se přemlouváte do něčeho od lháře, není to tón lásky a jemnosti, je donucovací a má potřebu vnucovat omezení. Na druhou stranu, když sestoupíte z hlavy do břicha, realita dítěte se zdá být otevřenější, jemnější, nevinná a mnohem pevnější a spolehlivější.

Vnímejte tento rozdíl v energii: přesvědčivý, často netrpělivý proud ve vaší hlavě a jemnou, nevinnou, otevřenou a stabilnější energii dítěte ve vašem břiše. Pevně se nyní pro toto dítě rozhodněte, umožněte mu skutečně prožívat vše, co cítí, a vnímat sílu a hodnotu, když tak činí, i když nevíte, co opravdu potřebujete, když je dítě například velmi nahněvané, smutné nebo zmatené.

Nechejte dítě být a nesnažte se ho omezovat. Umožněte energii, aby na vás přirozeně působila prostřednictvím toho, co dítě cítí, a pokuste se vaši „hlavu“ odsunout, když tak činíte. Pak se dítěte zeptejte: „Co nyní ve svém životě potřebuješ, abys bylo šťastnější, radostnější, veselejší?“ Vezměte dítě do náručí a pak s ním splyňte do břicha. Je to posel života, přijímá informace z vaší duše a chce vám je předat v pozemské formě čisté emoce. Propusťte soudce ve své hlavě a důvěřujte tomuto dítěti. Vnímejte podporu Země. Já jsem duší Země a ráda bych vás zahalila láskou a silou. Pozývám vás, abyste znovu důvěřovali původní přirozenosti, která je čistá a nevinná jako zvířata, rostliny a květiny.

Moc vám děkuji za vaši pozornost.

© Pamela Kribbe
http://www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

Aktivujte sami sebe – odkaz od Zlatej dušičky

Na nebi probíhají mnohé skryté akce. I když je nevidíte, je zde silný provoz. Jsou zde všichni, kteří mají co do činění se Zemí. Hodně z vás lidí se nyní podvědomě rozhoduje, zda se vzdát svých životů anebo posunout své hranice. Obojí je možné. Nakonec však vyhraje síla stvoření.

Země bude ostřelována energiemi i nadále. Je zde ještě plno toho, co musí být odstraněno. Stále se však probouzí další a ti budou potřebovat pomoci. Ti, kteří přišli jako převaděči, budou již brzy aktivováni, aby dostáli svému slibu a svému úkolu. Avšak je potřeba, aby nejprve oni sami vyčistili veškerá svá zranění a prožili emoční obnovu. Následovat bude cesta, kdy oni budou průkopníky v novém světě a doprovodí mnohé bytosti k cíli jejich cesty.

Ohromná bouře se žene k Zemi. Bouře, která aktivuje také další portály, průchody, které musí být otevřeny. Zároveň však hrozí riziko ze strany opačné, neboť mnozí budou chtít utéci před spravedlivým trestem. Abyste se mohli plně rozvíjet, je zapotřebí uvolnit mnohé informace, nejen ve společnosti, ale také ze svého podvědomí. Začněte si vzpomínat na to, kdo jste a proč jste sem přišli. A začněte nyní. Aktivujte sami sebe jako vesmírné bytosti, semínka, která rostou, zalévaná kosmickým deštěm.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/

Nebe a Země patří k sobě

Země prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí lidé, jsem hlas Země.

Všechny vás zdravím z místa spojení a jednoduchosti. Spojte se se mnou: se zemí pod vašimi chodidly, se stromy a trávou, s kameny a celou přírodou kolem vás. Je kolem vás jako energie, kterou přijímáte a která vyživuje vaše buňky. Je to místo, kde může původní zemská energie existovat, kde je pro ni místo.

V lidské společnosti existuje mnoho energií, které jdou proti původní energii Země. Ty, které jdou proti, vyvstávají z procesů myšlení a pokouší se na Zemi život krotit. Tyto mentální energie se staly pro všechny z vás tak všední, že se staly téměř vaší druhou přirozeností. Jen jako malé dítě jste měli přímé spojení s tím, co bylo nejpřirozenější.

Žádám vás, abyste si nyní připomněli toto přímé, přirozené spojení se svým tělem, nikoli se svojí hlavou. Sestupte svou pozorností hluboko do svého těla, ze své hlavy a běžte dolů ke svému srdci a břichu. Představte si svou pozornost jako lehké bílé pírko, které se pomalu dotýká všech částí vašeho těla: vašeho srdce, paží a rukou, vašeho břicha, nohou a chodidel. Uloženo ve vašem těle je připomínkou jednoduchosti a čistoty. Tělo si pamatuje, ukládá stará zranění a traumata do buněčné paměti, ukládá však také primární vzpomínky jednoty, spontaneity a přirozenosti.

Žádám vás, abyste se nyní spojili se svou primární pamětí. Vnímejte před sebou dítě, dítě, kterým jste kdysi byli, nebo jen vzhled dítěte, které je šťastné, bezstarostné a v harmonii s přírodou. Když se cítíte šťastní a bezstarostní, neuvažujete neustále o tom, zda máte něco udělat, zda to, co cítíte, je správné, jaké budou konečné důsledky, nebo co by se mohlo stát nebo pokazit. Mentální síla ve vás neustále zasahuje a omezuje spontaneitu, která je tam taktéž a chce vycházet z primárního zdroje k vaši ztělesněné duši.

V každém z vás existuje spontánní proud. Vaše tělo nese tento proud v každé své buňce a obsahuje mou energii – energii přírody. Energie vaší duše a energie přírody se spojují v buňkách vašeho těla. Jsou však zahaleny vrstvami naučených způsobů myšlení, jež jsou poháněné strachem.

Představte si, že buňky vašeho těla byly původně plné tvořivého světla, které je spojené jak se Zemí, tak s vaší duší. Dvě energie Nebe a Země nemají žádný problém vzájemně se nalézt, jsou k sobě přitahovány a patří k sobě. Jsou to lidé, kteří vytvořili umělé rozdělení. Tyto dvě energie se vám mohou jevit jako vyšší a nižší, avšak ve vaší původní povaze toto rozdělení neexistuje. Tančí spolu, energie vaší duše a energie Země. Pokuste se vnímat toto spojení ve svém těle ještě jednou. Vnímejte tekutost světla, které je živé ve všech vašich buňkách a je plné informací z energie, která vám pomůže najít cestu.

Dítě, které jsem vás požádala přivolat svou představivostí je Poslem sjednocených energií světla Nebe a Země. Nyní se tohoto dítěte zeptejte, zda má pro vás nějakou zprávu. Nechť k vám tato zpráva přijde způsobem, který dítěti příšluší. Zpráva nemusí být ve slovech. Není to mentální energie, kterou vám chce dítě uvnitř vás poslat. Energie dítěte je velmi živoucí a říká vám, kde jste zůstali lapeni ve starých zvycích a myšlenkách.

Nechejte toto dítě s jeho energií jít na místo ve vašem těle, které potřebuje tuto energii nejvíc, místo, kde se vaše energie zablokovala tím, že vás dočasně přemohl strach. Strach způsobuje převzetí mentálních procesů, které se pak budou snažit řídit a kontrolovat mechanismus života, aby vás ochránily a přežily. Tato reakce však nikdy nesytí vnitřní dítě, nevyživuje proud života, kterým ve své podstatě jste. Vede k potížím ve vašem fyzickém těle nebo k nespokojenosti a bolestem ve vašem emocionálním těle.

Rozpoznejte závoj, který jste na sebe hodili: závoj strachu, přílišného přemýšlení, nedůvěry a možná nedostatku víry. Vnímejte, zda dokážete pozorovat tento závoj ve svém těle: nějaká šedá nebo tmavá místa, která ovládají vaši energii a ta nemůže svobodně proudit. Dívejte se na toto temné místo a uvědomte si, kdo jste. Nejste svým vnitřním dítětem, ačkoli vaše vnitřní dítě žije uvnitř vás. Jste vědomím, které toto dítě podporuje a které činí volby, zatímco dítě uvnitř vás je pocitovou částí. Je to ta část vašeho života, která proudí a touží po seberealizaci, ta část, která vás potřebuje – vaše Já, tvořitel uvnitř vás, vědomí uvnitř vás – aby se skutečně plně projevila.

Dítě ve vás je jako jemná, krásná květina, která potřebuje, abyste ji milovali a pečovali o ní, potřebuje, abyste ji chápali. Jste pečovateli a strážci svého vnitřního dítěte. Život vám dal toto dítě – vaši spontaneitu, touhy, tvořivost – a vy jste tvořitel, který má na výběr. Můžete nechat své vnitřní dítě zahalené závojem a být utlačeni strachem ze společnosti, která vás přemohla, když jste se narodili. Máte však také sílu tyto strachy a přílišné přemýšlení prolomit.

Chopte se své hluboké síly vědomí. Vědomí není o přemýšlení, je však ochotou být zcela přítomné a nevzdalovat se od své bolesti, od svého vnitřního dítěte – vidět jak dary tak bolest, která v dítěti je. Žádám vás, abyste své dítě vnímali čistě, a když tak činíte, částečně mizí závoj, který vás obklopuje. Vnímání toto dítě oživuje a probouzí, toto dítě pak cítí, že tu může být.

Vnímejte velmi jasně zprávu tohoto dítěte a vnímejte svou vlastní ochranou sílu. Jste schopni rozlišit mezi strachem a láskou, mezi dusivým útiskem a skutečnou svobodou a spontaneitou. Povolte svou vlastní dětskost, svou vlastní spontánnost a nevinnost a vše, co z toho pochází.

Může to však ve vás vyvolat úzkost, protože jste se ještě nenaučili tomuto procesu důvěřovat. Bylo vám říkáno, že musíte směřovat k budoucnosti, že máte předvídat, co špatného by se mohlo stát, že nemůžete jen tak jít dopředu a být sami sebou, že existují nebezpečná ohrožení.

V tomto způsobu myšlení je však mnohem větší hrozba. Potlačuje vaši původní tvořivost a způsobuje, že máte o sebe strach tím, že způsobíte svůj rozpad. To je pro lidi největší nebezpečí, protože tento rozpad může způsobit destruktivní chování. Vytváří skutečný chaos, protože uvnitř lidí už neexistuje jednota, není zde střed.

Přemýšlení vám nikdy nepomůže být ve středu. Váš skutečný střed je ve vašem břiše, kde jste spojen se mnou, se Zemí. Vnímejte energii Země, která tam proudí. Pusťte se a odvažte si důvěřovat. Život je dobrý a chce vás přivést k sobě – k důvěře k životu.

Děkuji mnohokrát za vaši přítomnost a pozornost.

© Pamela Kribbe
http://www.jeshua.net

překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

Spomeň si

“Spomeň si, že si Vodou.
Plač. Očisti sa. Teč. Nechaj ísť.

Spomeň si, že si Ohňom.
Hor. Plápolaj. Prispôsob sa. Vzplaň.

Spomeň si, že si Vzduchom.
Pozoruj. Dýchaj. Sústreď sa. Rozhodni sa.

Spomeň si, že si Zemou.
Uzemni sa. Buduj. Vytváraj. Dávaj.

Spomeň si, že si Dušou.
Spoj sa. Počúvaj. Poznaj. Buď potichu.

Spomeň si.
Ak si zabudol alebo potrebuješ pripomenúť – tie zápasy v živote ťa neurčujú. Nedovoľ im, aby si pre ne zabudol, kým si a prečo žiješ. Spomeň si.”

Tělo a duše

Země prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí lidé,

jsem hlas Země. Nesu vás ve svém těle. Planeta, na které žijete a po které chodíte, je mým tělem, vyjádřením mé duše. Jste tu vítaní, neboť jste součástí mého těla. Vaše tělo je mojí částí, je stvořeno z pozemské hmoty. Buďte si velmi vědomí buněk ve svém těle, které jsou velmi malé, nezávislé entity, které přesně vědí, co mají dělat. Ve vašem těle fungují k rovnováze, harmonii a součinnosti.

Nyní si představte, že jste ve svém těle přítomni jako zářivé slunce. Vaše světlo není ze Země. Přicházíte z vesmíru. Jste živoucí duše, která je schopná vzít na sebe nespočet forem, a nyní jste přítomni ve formě pozemské. Představte si, že světlo vaší duše září ve středu vašeho těla, v centru blízko vašemu srdci. Sledujte, jak zde světlo září, a vzpomeňte si, kým jste: jste tu celou věčnost. Měli jste mnoho životů, nejste tu poprvé.

Vzpomeňte si, kdo jste! Vězte, že jste na tomto těle nezávislí, že jste nezávislí na tomto životě a společnosti kolem. Přišli jste sem přinést něco nového, něco jedinečného, něco, co není lidmi kolem vás zcela pochopeno. Vyžaduje to kuráž a odvahu přinášet něco, co je nové, protože nové věci způsobují odpor. Proto je tolik důležité vzpomenout si na to, kým jste: na vaši svobodu, na vaši nezávislost. Jedině pak dokážete být v této realitě opravdu sami sebou a šířit své světlo.

Nyní vás žádám, z místa, kde je vaše srdce, abyste spojili světlo své duše se všemi buňkami svého těla, které mají své vlastní individuální vědomí, a přesto jsou mojí součástí, součástí Země. Představte si, že se světlo vašeho srdce, vaší duše spojuje s vědomím všech vašich buněk. Vaše světlo září na všechny tyto buňky a ony s radostí reagují. To je to, co chtějí – chtějí být vámi inspirovány! To je jejich cílem, to je jejich funkce.

Možná si myslíte, že cíl vašich buněk je jednoduše udržovat vaše tělo, aby fungovalo a přežilo, a na jisté úrovni je to pravda, nikoli však na té nejhlubší úrovni. Váš nejvyšší smysl tu na Zemi je být nástrojem, skrze který se může vaše duše manifestovat. Kvůli tomu je tu vaše tělo. Proto spojení duše s vědomím těla je ohromně důležité. Celé vaše tělo podstupuje přeměnu, kterou nelze vysvětlit na hmotné úrovni.

Nyní si představte, že se světlo z vašeho božského jádra pomalu šíří z vašeho srdce a dotýká se něžně vašich buněk: ve vaší hrudi a ramenech, krku a hrdle. Pak dovolte všem buňkám ve vaší hlavě, aby byly dotknuty energií vaší duše, přijaly ji a mohly tak obdržet směr a vedení z božského Zdroje. Nechť energie vaší duše, světlo vašeho srdce proudí vašim solarem, vašim břichem dolů do podbřišku a na chvíli vnímejte střed svého podbřišku. Mohou tu být staré emoce odporu k životu, které ztěžují přístup světla vaší duše: „Je to bezpečné? Měl/a bych tu být se svou jedinečnou energií, se svým světlem?“

Vnímejte, zda světlo vaší duše může prostupovat do vašeho žaludku, do vaší kostrče, do vaší pánve. Pokud zde vnímáte místa, kde se vyskytuje odpor ke vpuštění světla, jen pozorujte, co se děje, a nic nenuťte. Jen vnímejte, zda je někde ve vašem těle temné místo nebo napětí, kde je energie jaksi stažená a skrytá. Velmi přijímacím a otevřeným pohledem soustřeďte svou pozornost na toto tíživé místo. Vaše vědomí je velmi jemné a poddajné a tak jako lehký vánek obklopte toto místo svou pozorností.

Uvnitř této zablokované energie je život, který byl z mnoha důvodů skrytý. Povzbuďte tento život, aby se vám přihlásil. Zeptejte se: „Kdo jsi? Neboj se mě, ukaž se.“ Pozorujte, zda se vám něco objeví: obraz, symbol, může to být také zvíře nebo lidská bytost nebo možná dítě. Vše, co je v člověku zablokované a skryté chce ven, chce se to osvobodit. Má však strach, a proto se občas skrývá. Abyste to mohli oslovit, nemůžete nic nutit. Stačí být jemně přítomní a naslouchat. Nechtít cokoli změnit a nepřát si se této části zbavit je ten nejprospěšnější přístup.

A tak tiše pozorujte nebo vnímejte, co se chce samo z této temné části odhalit. Představte si, že natahujete svou ruku tomu, co se objevuje, a ujišťujete to tím, že říkáte: „Jsi dobrý/á, můžeš být tím, kým opravdu jsi.“ Vítáte tuto část sebe tím, že za ni přebíráte zodpovědnost a slibujete, že s ní budete spolupracovat. V této celé ucpané a zablokované energii je zároveň síla a schopnosti, které vám náleží. Nikdy není úmyslem odstranit jen zablokování nebo problém. Je to o přeměně a uvolnění starých energií a to tak důkladně, že jádro světla uvnitř vás se s tím může spojit. Proto je cestou láska a milování, nikoli boj s negativními energiemi či problémy, které ve vás jsou.

Nakonec umožněte své duši proudit až dolů do vaší pánve, k vašim stehnům a nohám a věnujte zvláštní pozornost svým kolenům. Představte si, že buňky kostí ve vašich kolenech se otevírají světlu vašeho srdce. Vzpomeňte si na to, jak radostné je žít a být na Zemi aktivní, a tak obnovte tyto radostné vzpomínky. Pak nechejte své světlo sestupovat dál do vašich lýtek a kotníků a zcela do vašich chodidel: do vašich pat, chodidel a do vašich prstů.

Svěřte světlo své duše Zemi. Jsem tu pro vás. Jste ve mně i na mně vítaní. Nemusíte tím procházet sami. Čím víc umožníte svému světlu duše, aby bylo přítomné, tím víc jste ochraňováni a neseni svou vlastní moudrostí a spojením mnou, se Zemí. Zdravím vás ze svého srdce a ráda bych vám poděkovala za vaši přítomnost tady a teď.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Denisa Vaňková
www.jeshua.cz