Tag Archive | vzťahy

Lidství se probouzí a majáky září – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, oprostěte se od svých pochybností a strachů. Svět se mění a vy máte tu moc ho změnit. Rozhlédněte se kolem sebe, kolik jste toho již dosáhli. Otevřete se novým možnostem. Tak, jak půjdete životem, vždy budete stát před rozhodnutími, která mohou zcela změnit vaše životy. V tomto čase se otevírá možnost osvobodit se z některých svázaností, kterým jste dosud čelili. Je zde otevřena otázka změny na všech úrovních.

Lidé Země, jsou zde hranice, které nyní můžete zbořit. Každý z vás ozdravuje některé své životní oblasti. Témata, která toto zahrnují, jsou zejména vztahy, svoboda a zdraví. Toto je základní kámen, který je potřeba upevnit. Každým dnem narůstá síla energií, které vstupují do hry. Odpočívejte, lidé Země a hleďte si svého fyzického těla. Zajímejte se o vše, co pozvedá ducha. Oprostěte se od všeho, co vám přináší nesoulad. Řád ve vašich životech je nabouráván. S každým dnem toto cítíte silněji. Probouzíte se do života a stále více otevíráte oči. Začínáte vidět souvislosti i pravdu. Čas vás vede právě k tomu, oprostit se od lží a najít takový úhel pohledu, který vám ukáže váš život ze zcela jiné stránky. Zdravý a naplněný život. Docházíte k pochopení toho, co se děje kolem vás. Máte v sobě vztek a mnohé vaše strachy jsou přetransformovány. Přesto lidé Země ještě potřebujete projít mnohými lekcemi, aby byla vaše síla dostatečně projevena ve hmotě.

Posilují se vztahy mezi lidmi, zejména v rodinách. A tato tendence bude pokračovat. Lidství se probouzí. Láska mění význam v životě společenství. Odpouštění je také jedním z velmi uzdravujících procesů a proto se na toto zaměřujte.

Lidé Země, celý Vesmír sleduje vaše úsilí, boj o duši člověka. Světlo prostupuje temnotou. Je však potřeba mnohých majáků, které budou i nadále svítit do dáli a ukazovat cestu. Těmito majáky jsou vysoké energie, které vstupují do této reality a vedou ty, kteří se na ně dokáží naladit. Síť takových majáků obestírá celý svět. A přesto, že je mnohdy toto světlo uměle zamlžováno, nemůže se tak dít donekonečna. I vy jste jeden pro druhého majákem. Hledáte východisko z neutěšených situací. A je správné, že nepřestáváte hledat, že se nevzdáváte. Máte nezdolného ducha. Posilujte své odhodlání. Pokud se spojíte, vaše světlo zesílí. Důkazy tohoto propojení můžete vidět kolem sebe.

Jaro se otevírá mnohým příležitostem, které přijdou do společnosti. I do životů jednotlivců. Brána Země se otevře a na povrch vstoupí potlačené energie. A spolu s tím také u mnohých z vás. Čas změní vaše životní postoje, lidé Země. Posílí se duch a otevřou se proudy, které vás ponesou do oblastí dosud nepoznaných a neprobádaných. Člověk má opět možnost posunout se do vyšší úrovně bytí spolu s celou Zemí. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Advertisement

ŘÍJEN V KOSTCE

Od 27.9. do 18.10. bude retrográdní Merkur a spolu s ním i my budeme opět hledat osobní poslání pro všední dny. Retrográdní Merkur ve znamení Vah bude představovat nové pohledy na vztahová témata a povede nejspíš i k přehodnocování smluv a dohod, zejména a především těch, jež uzavíráme sami se sebou.

Saturn ve Vodnáři se bude dotahovat do kvadratury s Uranem v Býku. Saturn se otočí dopředu 11. 10. a Jupiter (také ve Vodnáři) 18. 10. Pluto v Kozorohu obě planety předběhne o týden a z retrográdního pohybu se otočí 6. 10. V těchto dnech můžeme čekat zásadní obraty v různých důležitých situacích, osobních i společenských tématech spojené s přijetím podmínek, s rozvážením si faktů a nalezením nových parametrů našich životních cest. Nenápadně se tak vrací témata probíhající okolo loňského zimního slunovratu, kdy obě planety vytvořily konjunkci na prvním stupni Vodnáře.

Novoluní ve Vahách v říjnu, konkrétně na 14. stupni bude silné. Sejdou se nejen Slunce a Luna, ale také i Mars a Merkur. Aspekty hovoří o organizaci, plánovitosti, pravidlech, společenskými tématy, která vítězí nad osobními. Zdá se, že určitá participace a nucení se stane normou, již řada z nás vezme za vlastní. Aspekty mluví o manipulaci a především vlivem retro Merkuru sebemanipulaci. Zmíněné čtyři planety budou na vrcholu konfigurace Jod, jejímiž dalšími členy bude Neptun a Uran. Hovoří se tedy o nutnosti změnit myšlení, přístupy a potřebě se zachovat pragmaticky a hledět tak trochu do budoucna. Jelikož bude následovat volební víkend, planety hovoří o novém systému a řádu a o nalezení státníka. To se samozřejmě nemusí stát ihned, ale zde mohou být položeny základy.

Říjnový úplněk v Beranu je na první pohled akčí, aktivní a agresivní. Slunce se setkává s Marsem, ovšem s Marsem ve vyhnanství, v protilehlém znamení k tomu, v němž vládne. Pravděpodobně se vybarví úmysly, vystaví na odiv plány, otevřou se skrýše a z nich vyleze vše, co má být použito. V trigonu se Sluncem a Marsem bude Jupiter ve Vodnáři. Zdá se tak, že dále už nestrpíme osobně a ani společensky nic, co by bylo nepravdivé a pravdě překáželo. Vzdušný živel bude mít velkou sílu, což se může projevit jak v přírodě, tak ve společnosti. Naváže se na neklid na začátku září (Lilit a lunární uzly budou v té době v konjunkci) a tentokrát dostanou procesy racionální náboj. Na osobní rovině zřejmě podchytíme, zpracujeme a pro sebe využijeme poznatky, jež získáme v září se strachy. Čekají nás tedy především výzvy společné, studijní a setkáme se s tématy osobnostního a osobního rozvoje. Lecčeho chceme dosáhnout a nabídnou se nám k tomu možnosti.

Podzim rozhodně nebude klidný, postarají se o to Mars, Jupiter, Uran a Neptun, vesměs planety společenské. A skutečně, řada z nás si uvědomuje to, že nehraje na koletivní rovině ty role, které si zaslouží a také, že se neděje to, co by se nám stoprocentně líbilo. A samozřejmě si leccos už nenecháme líbit. Čas na opravy a úpravy přichází. Přejme si nicméně, ať vše proběhne harmonicky.

Ondřej Habr

O lásce a o vztazích – odkaz od Zlatej dušičky

To, co nazýváte láskou, lidé Země, ve vašem podání vede často k pocitům, které jsou zcela odlišné od pravého stavu věci. Vy však zatím neumíte být v lásce zcela ponořeni, žít v lásce. Zatím si na lásku pouze hrajete, i když city, které prožíváte, jsou mnohdy skutečné a čisté. Každý z vás hledá toho pravého a tu pravou. Neuvědomuje si však, že lásku nelze zcela vynutit, nelze k sobě nikoho připoutat na celý život. A pokud lásku necítíte k sobě samým, jak tedy můžete vědět, jaká láska vlastně je? Není potřeba si zoufat, neboť se učíte a jste vedeni k tomu, abyste rostli skrze vaše vlastní prožitky. A takový růst zahrnuje také prožívání vztahových nesouladů a zejména odráží vaše vlastní pocity v tom druhém.

Tento čas, lidé Země, je časem proměny nejen celého světa, ale zejména velkých vnitřních změn. Tím, jak se očišťujete, měníte svá vnitřní nastavení tak, že se ocitáte blíž ke své duši, ke své podstatě. Je to čas velkého třídění a to probíhá nejen odchodem duší z tohoto světa a zesílením polarizace. Je zde také fenomén proměny v lásce, ve vztazích. I zde se rozbíhá proměna, která zasahuje mnohé oblasti a mnohé páry. Tam, kde není ten pravý cit a soulad, nastává rozklad. Je to čas migrace a přesunu, kdy nastává opouštění a zároveň nové shledání. Láska si přitahuje lásku.

Lidé Země, toto je přirozený běh této doby. Uvědomujete si, že nejste schopni žít na dvou místech. Ti, co nežijí v pravdě, ti, co hledají pouze utišení svých nižších pudů, jsou vedeni, aby zcela přehodnotili svůj život. Tam, kde není respekt a tolerance, ale pouze sobectví a manipulace, tam není možné pokračovat dále. A toto vše začíná být vidět i navenek. Můžete cítit chaos a příčina chaosu je v tom, že se zde kříží dvě síly. A to síla duše a ega a síla ducha oproti síle karmy. Není však potřeba propadat skepsi. Ti, co z vašeho života odejdou, budou nahrazeni daleko kvalitnějšími a ti vám opět budou zrcadlit, avšak tentokrát již vyšší kvalitu života. Vztahy obecně prochází změnou. Nebudou zde již podporována taková spojení, která jste znávali. Transformace zasahuje i zde. Přibývá více volnosti, více svobody.

Mnohé extrémy, které vidíte kolem sebe v oblasti vztahů, budou narušeny a časem se též rozpadnou. Chaos ve světě vzájemných kontaktů a propojení vede však k postupnému souladu a spojení duší, které k sobě patří. Je zde kladen důraz na prožívání vědomých spojení, spojení, kdy je zde zachována jedinečnost ducha a spojení, která se dokáží vzájemně inspirovat k větší tvořivosti. Tento přechod je obtížný pro mnoho bytostí, neboť existuje nehybnost v mnohých vztazích. Žijete ze zvyku, nikoli z tvořivosti. Denní rutina vás ubíjí. Nedokážete se uvolnit z pout svázanosti, z pout strachů. Avšak vaše vnitřní touha ke změně ve vás aktivuje oheň, který tu změnu zažehne a dokáže vás osvobodit. Proto klíčem ke změně je vaše vnitřní rozhodnutí, soulad s touto změnou a oproštění se od všech obav z budoucnosti. Neboť takové obavy nejsou na místě a jsou generovány z nižších světů.

Lidé Země, touha po naplnění spolu s vnitřní silou vás dovede k manifestaci této touhy. Je příznivý čas pro to, abyste dokázali stvořit cokoli ve svém životě. Přestože jste ovlivněni silou vaší minulosti, silou toho, jací jste byli dříve. Vše však je součástí celkové proměny světa spolu s vámi. Nevzdávejte se a každou životní událostí procházejte s láskou. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

ČERVEN V KOSTCE

S blíženeckým Sluncem si všímáme nové kvality. Jedná se o vzdušné znamení a tak budeme bezpochyby my i svět kolem nás v pohybu. Nejdůležitější k čemu bychom měli směřovat, jsou dotyky, kontakty, propojení. V nich by mělo jít o uvědomění si sebe sama jako součásti větší skupiny zahrnující různorodé bytosti i s jejich plány, postoji a názory, rodiny, komunity, občanské společnosti. Tady půjde o to vzládnout a ustát aktuální změny, nutnosti se přizpůsobovat i hledat často v improvizaci společná, někdy i koncenzuální řešení. Ve znamení Vodnáře je letos Saturn a tak všechny blíženecké akce budou letos důležitější, vážnější a budou mít hmatatelnější důsledky.

Po letním Slunovratu nás již čeká račí období a léto. Důležitý pro nás bude ingres (horoskop okamžiku vstupu Slunce do Raka), ten ukáže, o čem léto bude. Letošní léto bude trochu divoké (víc si napíšeme za měsíc). Už nyní lze předpovědět řadu konfliktů, na ně bude ukazovat kvadratura Saturn – Uran a opozice Venuše – Pluto. Zdá se, že společnost bude nadále myšlenkově a ideově rozpolcená, najdeme tu několik táborů lidí, které si nebudou rozumět. Objeví se tu i rozpor mezi technokratickým a přirozeným řešením společenských otázek. Vodní trigon Jupiter – Luna – Slunce bude ale na druhou stranu působit velmi střízlivě a velkoryse a tak se dá čekat, že spory sice nebudou vyřešeny a postoje stoprocentně přijaty, ale zbližování se přece jen v nějaké podobě uskuteční.

(Image by Ans van de Sluis)


Bude pro nás důležitý úplněk 24.6. a rovněž nov 10.6. Úplňky vždy předznamenávají témata dění. Úplněk v červnu ve znamení Kozoroha se bude týkat vztahů, smluv, dohod, zvyklostí. Ale také partnerských vztahů a rodin. Bude ukazovat na zvýšený a důležitý mezigenerační dialog, respektive jeho potřebu. Možná se nějakým způsobem odrazí téma zavřených škol a a plány s nimi do budoucnosti.

Novoluní jsou také důležitá. Většinou ukončují a otevírají témata. Ukazují, vypichují to, co je významné a čeho jsme si třeba nevšimli a co jsme nezpracovali. Červnový nov na 20. stupni Blíženců (s částečným zatměním Slunce) v kvadratuře s Neptunem ukazuje na jasné oddělení se a odříznutí od toho, co jsme doposud prožívali. Jako jedinci a skupiny se vymezíme vůči probíhající korona krizi. Mars v opozici s Plutem tu ukáží na možnost řešení přes sílu. Bude tu i šance pohnout s našimi osobními tématy, procesy a záležitostmi všude tam, kde jsme uvízli a nemůžeme dál. V řadě případů bude nutno se umět rozhodnout mezi dvěma řešeními, jejichž výsledky nemusejí být předpokládatelné.

Celé období nás bude provázet kvadratura Uranu v Býku se Saturnem ve Vodnáři. Uran je v Býku slabý a ačkoli jde dopředu, nemá velkou razanci. Změny, které bychom tak mohli očekávat, se budou dít pomalu a spíš na kolektivní úrovni než tam, kde bychom sami osobně něco řešili. Dalo by se to přiblížit tak, že proměny budou pozvolna prosakovat ze společenské úrovně na tu osobní. O co tu půjde? Zatím (cca do srpna) tu Saturn ve Vodnáři tlačí dopředu různé vize, plány a představy na uspořádání společnosti. Uran setrvačností odolává, nemá se o co opřít, ale na druhou stranu není o nutnosti změn přesvědčen. Tak se děje na společenské rovině, kde probíhá krutá transformace kolektivních pravidel, vesměs těch nepsaných. Na osobní úrovni jsme opatrnější a konzervativnější a tak jen zatím uvažujeme o tom, že mnoho věcí bude jinak.

Ačkoli aspekty mezi planetami nejsou výrazně příznivé, nejsou střízlivě hodnoceno ani špatné. Je v nich možné spatřovat imperativ směřující k osobní a společenské transformaci. A tentokrát ne na rovině proklamací a idejí, ale v oblasti hodnot. Tak věřím, že chytneme ten správný vítr a uděláme to, co bude třeba udělat.

Ondřej Habr

Období Blíženců

Období Blíženců začalo už ve čtvrtek 20.5 kolem deváté hodiny večerní a přináší značné oživení a odlehčení. Vidět věci jasně a čistě, vše potřebné domluvit a vyjádřit však v tomto roce zřejmě nebude tak jednoduché. Při své snaze pochopit aktuální dění a dát si věci do souvislostí se budeme muset ponořit mnohem hlouběji a vědomě se očistit od různých neblahých myšlenkových programů a nánosů.

„CHODBA ZATMĚNÍ“ MEZI ÚPLŇKEM A NOVEM 26.5-10.6

Část období Blíženců budeme totiž prožívat pod vlivem tzv. „koridoru neboli chodby zatmění“, a to od úplňku 26.5 do novu 10.6.
Zatmění Luny v den úplňku 26.5 má vliv na psychické zdraví, na naše pocity a prožitky a přináší tedy možnost podívat se hlouběji do podvědomí, prozářit své strachy, osvobodit se od pocitů viny. Protože půjde o Lunu v pátém stupni znamení Střelce, na úrovni astrálního těla, mohou být neblahé (ovšem navigující nás od vnější povrchnosti spíše do nitra) pocity a nálady souviset s náboženskými přesvědčeními a dogmaty a traumatickými zážitky jak z dětství, tak i z minulých životů. Luna ve Střelci nám každý měsíc tiše radí, jak si s posvátnou úctou, moudře a zdravě užívat daru života a kultivovat svou životní filosofii – naslouchejme jí tedy tentokrát obzvláště pozorně. Jako obvykle pomůže, když si v čase úplňku najdeme více času na sebe, a věnujeme se “nepragmatickým činnostem” jako jsou procházky, meditace, tanec…abychom si mohli jeho vliv náležitě užít! Energie tohoto úplňku budou působit od 26.5(4.40) do 28.5 (4.25), sám úplněk a zatmění Luny bude 26.5 ve 13.20.

Zatmění Slunce v době novu 10.6 může oslabit naší sebedůvěru, imunitu, jakoby na chvíli zatemnit zdravý rozum. O to více však můžeme v takových chvílích prohlédnout léčky a pasti našeho ega, naší mysli. Můžeme se o to více vědomě uklidnit a učit se prostě být, spočinout ve svém středu, v přítomném okamžiku, děj se co děj… Opět nám pomůže když budeme více sami se sebou, dopřejeme si klid a pohodu a třeba i jednodenní “digitální prázdniny” – za odměnu se můžeme opravdu leccos dozvědět a doslova “prozřít” – vidět jasně a čistě sami za sebe vše, co bylo doposud všemožně zamlžené a zkreslené, zmanipulované vlivem okolí… Energie tohoto novu budou působit od 8.6 ve 20.49 do 11.6 ve 9.24, sám moment novu a tedy i zatmění Slunce bude 10.6 ve 12.54.

Během “koridoru zatmění” (26.5-10.6) není vhodné dělat nějaká zásadní rozhodnutí, začínat nové projekty, ženit se či vdávat atd. Spíše se naopak věnujme svému nitru, ukončujme a osvobozujme se od starých způsobů smýšlení a pociťování.
Je to doba určená k tomu, abychom se “pouštěli” všemožných názorů a často i podvědomých přesvědčení, na kterých jsme tak usilovně lpěli a ve svém životě pak zakoušeli konkrétní neblahé výsledky – nemoci, chudobu, toxické vztahy atd.

Projděme si svou knihovnu, soubory v počítači, stejně tak i lidi, či celá duchovní či náboženská společenství, kteří či která na nás mají či měli nějaký vliv. A samozřejmě poprosme svou duši a duchovní svět o pomoc při této očistě…

OBDOBÍ PO NOVU

Po novu 10.6 se takto krásně očištěni můžeme otevřít novým příležitostem, inspirativním setkáním, začít studovat a též vyjadřovat slovy či jinými způsoby svá poselství světu.

MARS V RAKU

Koncem května nás v procesu vnitřní práce podpoří trigon Marsu v Raku a Neptuna v Rybách, který nastane 31.5.
Boží “neptunický” impuls nám pomůže udělat či spíše prožít určitá osvobozující rozhodnutí, pomůže rozpustit naše všemožné závislosti a strachy. Naším “pracovním nástrojem “v těchto dnech může být především představivost a intuice, rovněž bude vhodné pobývat blízko vody, ideálně ve vodě, praktikovat všemožné očistné koupele a rituály.

Opozice Marsu a Pluta nastane ve dnech kolem 6.6 a řádně prověří naší psychickou sílu a odhodlání uskutečnit své dlouhodobé záměry, zároveň intuitivně procítit a jaksi uvolnit se z přílišné zaťatosti a umíněnosti. Vnímejme tento poměrně náročný moment jako takové spočinutí na dlouhé cestě a načerpání psychických sil. To nám pomůže udělat své putování k cíli mnohem příjemnějším a smysluplnějším. Určitě se však nevrhejme do krajností – připomínám, že tato konstelace probíhá v době výše zmíněného “koridoru zatmění”.

Mars v Raku může být statečným rytířem, stejně tak ovšem v nezpracované podobě zbabělcem, manipulátorem, slabochem…Strach a zastrašování je vždy velmi mocnou zbraní temných sil – období Marsu v Raku, které nastává jednou za 2 roky(tentokrát od 23.4 do 11.6) využijme tedy k hluboké práci se svými nejhlubšími obavami a nejistotami , které mohou jakoby zevnitř přitahovat skutečná reálná nebezpečí a náročné situace. Pomůže třeba i řádný pitný režim, detoxikace vody v těle, případně i půst, v každém případě zdržet se alkoholu, přemíry masa a podobných spíše zatemňujících prostředků, obzvlášte ve dnech novu a před ním. Pozornost věnujme svému domovu a upravujme jej tak, aby nám v něm bylo skutečně dobře!TRIGON JUPITERA A VENUŠE
Náročnou situaci vnitřního bojovníka Marsu v Raku zjemní romantický vodní trigon neboli příznivé propojení Venuše v Raku s Jupiterem v Rybách, ve dnech kolem 4.6. Můžeme si užít opravdu hluboké léčení a rozpouštění především v oblasti rodinných vztahů a s tím spojených všemožných traumat. Tento trigon bude také obzvláště blahodárný pro ženy jako požehnání a iniciace na cestě k vědomé a posvátné ženskosti a sexualitě.

KVADRATURA NEPTUN-MERKUR
Do toho ovšem přichází i druhá kvadratura Merkur-Neptun ve dnech kolem 6.6. Je to opravdu mocný souboj víry, bezpodmínečné lásky a odevzdání a intelektu, rozumu, vědy. Výsledkem může být nebezpečný chaos pocitů, informací, vedoucí místy až k fanatismu a fatálním rozhodnutím. Doporučuji oddělit tyto dva projevy: dát si třeba nejprve meditaci, poslechnout hudbu, napojit se, naladit v tichosti a klidu do roviny Jednoty a všeobjímající Lásky (Neptun) a teprve poté vyjádřit a sdílet své prožitky a pocity (Merkur), třeba i nějakým uměleckým, nenásilným způsobem. Stejně tak si po přečtení zpráv z vnějšího světa dopřejme čas a jistý meditativní odstup na jejich procítění a strávení, vyvarujeme se tak přílišného zahlceni a informační otravy a možná i stavu “lehkého šílenství” :)

Tato kvadratura je trojnásobná, její vliv jsme zažili či zažijeme také 23.5, 6.6 a 7.7, v podstatě je takto zabarveno celé toto zhruba 1,5 měsíční období.

Merkur je celkově retrográdní až do 22.6, obzvláště v době koridoru zatmení tedy bude vhodné dořešit situace z minulosti, které mohou někdy až zcela nemístně „ťukat na dveře“. V Blížencích, ve znamení své vlády se Merkur v tomto roce mimořádně dlouho – od 5.5 do 12.7.

Zásadní konstelací měsíce je ovšem druhá kvadratura Urana v Býku a Saturna ve Vodnáři, která nastane přesně 15.6 krátce po půlnoci. Souboj svobody a omezení, který se protáhne až do konce roku 21, se nyní dostává do své vrcholné fáze. Chceme-li přispět k harmonizaci této velmi náročné konstelace planet, ptejme se, co pro nás znamená skutečná svoboda a co jsme či nejsme pro ní ochotni udělat! Nezbytnost změnit zásadně přístup k životu na zemi, v ženském a mužském těle, přístup k tématu obživy a vlastní hodnoty a důstojnosti už můžeme vnímat řadu let. Konkrétní situace započaté v roce 2020 nám ve výsledku mají pomoci tyto změny urychlit a hlavně uskutečnit…
Druhá kvadratura, probíhající po novu v Blížencích na úrovni mentálního těla může také svým tlakem pomoci “otevřít oči” našim doposud nevidomým a nechápajícím spoluobčanům.

MARS VE LVU A VENUŠE V RAKU

Změnu k lepšímu a více životní energie, radosti a odvahy přinese jistě vstup Marsu do znamení Lva, přesně 11.6 v 15.35.
Konečně budeme moci řádně “zařvat” a naplno projevit své schopnosti, talenty, pustit se do toho, co jsme již dlouho odkládali, co nás baví a těší!

Citlivá vodní Venuše v Raku (od 2.6 do 27.6) nám pomůže hluboce prožívat “spřízněnost duší”, celkově tak prohloubit a zlepšit milostné i rodinné vztahy, rozvíjet uměleckou představivost, zaplnit domov a svým způsobem i rodnou zemi láskou a péčí. Ohnivý a zdravě sebevědomý Mars ve Lvu zase posílí náš solar, tedy rovinu třetí čakry, naší hrdost a důstojnost, pomůže nastavit si a udržet své hranice. Tato krásná milostná dvojice Mars ve Lvu Venuše v Raku nás bude provázet a inspirovat též k výletům a obdivování krás naší rodné země! Stejně jako k tvoření domova, zlepšování a prozařování atmosféry v něm. Tato kombinace Marsu a Venuše bude trvat od 11. do 27.6.

LETNÍ SLUNOVRAT

Letní Slunovrat, tedy z astrologického hlediska vstup Slunce do znamení Raka, nastane přesně 21.6 v 5.33. V těchto dnech se zkusme co nejvíce uvolnit a též pobývat v přírodě, uzemňovat se, ideální jsou opět koupele v řekách, jezerech, rybnících… Tato doba je každoročně, ovšem tentokrát obzvláště vhodná i k početí dětí, založení rodiny, obřadnému započetí stavby domu atd.


Přátelé, přeji vám přese všechno krásné prožívání tohoto poněkud nestabilního období! Dýchejme pokud možno zhluboka a udržujme klid mysli, pozorujíce dění zlehka nezaujatě, abychom se mohli v pravou chvíli a na správném místě aktivně projevit a zapojit se do revolučního dění a osvobozujících procesů tím správným způsobem!


Radostně zdraví vaše věrná astrologyně
Alita Zaurak
www.alitazaurak.cz

Období Vah

Vzdušné období Vah začíná 22.9 odpoledne a přináší vyrovnání sil a možnost harmonické energetické výměny mezi námi a světem. Ptejme se, co můžeme nabídnout a co sami potřebujeme. Vyrovnejme se s aktuální situací, abychom byli lépe připraveni na změny a posuny v následujícím období Štíra.

Toto obvykle harmonické období přináší hned zpočátku, ve dnech kolem 23.9 poměrně „akční“ konstelaci: již druhé spojení Marsu s Černou lunou, tentokrát ve 27. stupni Berana (poprvé 10.8, potřetí bude 21.1. 21 ve znamení Býka). Opět si budeme moci řádně prohlédnout své strachy a potlačenou agresi – ať už na sobě či skrze okolí. Bdělá pozornost a schopnost být pozorovatelem umožní prožít tento tranzit v poklidu a obohatit se cennou zkušeností. Dům horoskopu, kde se Mars s Černou lunou nalézají nám napoví, v jaké životní oblasti jsme vyzýváni či „hecováni“ k řádnému probuzení a převzetí rozhodnosti a aktivity do svých rukou. Celkově je k tomuto vyzýváno v podstatě celé lidstvo.

Druhá kvadratura Marsu se Saturnem nastává 29.9. Jak zvládnout konflikt mezi pomalým trpělivým úsilím o ukončení všeho starého, omezujícího a přežitého a razantní ohnivou energií protestu a rebelie až naštvanosti a agrese? Vyjádřeme z jedné strany jednoznačně své potřeby, svou nespokojenost a zdravý hněv, ovšem berme na vědomí též mnohem efektivnější metody saturnské – zastavování, vypínání neboli „black out“. Saturn na hranici znamení Kozoroha a Vodnáře nám dává jasný směr a instrukce: převzít zodpovědnost za své životy, za své zdraví, ukončit to, co už dávno nefunguje a zaměřit se na zásadní změny a posuny, k nimž je však třeba trpělivě kráčet, s obrovskou vytrvalostí.

Kolem 10.10. nastává kvadratura Marsu s Plutem, 19.10. s Jupiterem v Kozorohu. Turbulence otřásající společností se dostávají do další fáze, kterou je potřeba projít. Především však v době po novoluní do úplňku (16.10-31.10) se laďme na budoucnost, tvořme harmonii a mír zevnitř, prožívejme je už teď ve svém těle a v srdci a vězme, že celé toto absurdní divadelní představení, jehož jsme diváky i herci zároveň, jistě jednou skončí, abychom mohli „jít domů“.

Zároveň si však v těchto posledních zářijových dnech kolem 29.9. v čase doznívající podzimní rovnodennosti budeme moci užít pozitivní ohnivé a kreativní spojení, tedy aspekt trigon Marsu v Beranu s Venuší ve Lvu. Může to být skvělý moment k různým oslavám, rituálům a obřadům vědomého partnerství a sexuality…

Ve čtvrtek 1.10, přesně ve 22.05 zažijeme úplněk (Slunce ve Vahách a Luna v Beranu) blahodárný pro oblast našich vztahů a partnerství. Až do novu 16.10 se pak můžeme osvobozovat od všemožných přesvědčení, nastavení a mylných představ o tom, jak má vlastně harmonický vztah mezi mužem a ženou vypadat. Kromě vztahů můžeme harmonizovat i svůj příbytek a tělo cestou řádného rozproudění energie, odstranění všeho přebytečného, nashromážděného, již nepotřebného. Hluboký dech, dostatek čerstvého vzduchu, harmonický a vyvážený pohyb – třeba procházky a intuitivní tanec – nám budou v tomto období obzvláště ku prospěchu!

Období po novu ve Vahách až do příštího úplňku (16.10-31.10) se naopak můžeme naladit na nové začátky a posuny, případně i kvantové skoky :) v oblasti vztahů a sexuality. Jsme-li připraveni, můžeme též do svého života vědomě pozvat do nové partnery či partnerky, ať už v milostném či pracovním nebo jiném smyslu.
Rovněž si pořídit nové oblečení a vše, co přidá do našeho života krásu, soulad, harmonii.

K uzdravení a očistě vztahů přispěje též Venuše v Panně (od 3.10) a řada jejích pozitivních aspektů-trigonů se sociálními a transpersonálními planetami, které postupně vytvoří: 11.10 s Uranem v Býku (svoboda v lásce), 19.10 s Jupiterem v Kozorohu (požehnání na trpělivou cestu k lásce), 22.10 s Plutem (transformace neblahých zkušeností a prožitků z minulosti), 24.10 se Saturnem (instrukce na cestě k lásce, odstraňování překážek a bloků v oblasti srdeční čakry).

Vstup Merkura do znamení Štíra 28.9. bude zároveň jakýmsi započetím “štíří” fáze procesů roku 2020. Naše vnímání světa se značně prohloubí a zjistíme, „jak hluboko sahá králičí nora“.
Opozice Merkura ve Štíru s Uranem v Býku se nám tentokrát díky retrograditě Merkura poněkud protáhne: nastane 7.10, 20.10 a 18.11). Období obnažování toho, co se skrývá pod povrchním děním, odhalení mnohých skutečností a vyjevení informací dlouhodobě skrývaných možná bude pro mnohé šokující, nicméně v každém případě osvobozující! Hodně záleží na našem bytostném rozhodnutí ke skutečným hlubokým změnám, které nastanou tak či tak…
Přeji vám mnoho sil a hluboký vnitřní bytostný mír!

Vaše věrná astrologyně
Alita Zaurak
www.alitazaurak.cz

Období Panny

Čas Panny začíná 22.8 v 17.46 a přináší nám každoročně jisté uzemnění a v dobrém smyslu i vystřízlivění a rovněž možnosti léčení a uzdravování, ať už fyzických či psychických chorob či jiných potíží. Ohnivé nápady, ideje, inspirace z předchozího období Lva můžeme začít postupně uvádět do praxe. Protože období Panny začíná po novu, můžeme hned od prvních dní začínat s novými zdravými a našemu tělu a životnímu prostředí užitečnými návyky! Ať už jde například o přechod na bezlepkovou stravu, bezobalovou domácnost, každodenní cvičení apod. To, s čím nyní začneme (ideálně hned 22.) by nám mělo vydržet po celý rok či i dlouhodoběji.

Doba po novu a před úplňkem v tomto období (22.8-17.9) je též blahodárná pro začátek léčby, nákup potřebných bylin či jiných podobných prostředků, stejně jako i léčivých a prospěšných přístrojů a zařízení.

Po úplňku 2.9 (7.23) až do novoluní 17.9 (13.01) se budeme moci pustit do intenzivní detoxikace, což znamená především řádnou očistu trávicího traktu. Ať už se pustíme do jakékoliv z dostupných metod, mějme na vědomí, že potřebujeme i na mentální a psychické úrovni řádně strávit vše, co jsme zažívali během celého uplynulého roku!

Potřebné léčivé a celkově užitečné praktické informace nám jistě rád poskytne Merkur, nalézající se ve znamení Panny ve své nejlepší situaci od 20.8. do 5.9.
Obzvláště ve dnech kolem 25.8, kdy se ocitne v trigonu s Uranem v Býku budeme zažívat přímo kvantové skoky a aha-momenty v oblasti zdraví a životního stylu. Pokud například řešíme nějaký zdravotní problém či bychom rádi byli celkově krásnější a vitálnější, poprosme Vesmír o potřebné informace a kontakty :)

Tyto informační impulsy pak budeme moci dotáhnout a prakticky uskutečnit během následují série pozitivních aspektů-trigonů Merkura s planetami v Kozorohu: 29.8 s Jupiterem (učitel a žák), 1.9 s Plutem (síla mysli), 3.9 se Saturnem (mentální soustředění na dosažení cíle).
Trigon Slunce Uran začátkem září ve dnech kolem 2.9 vše krásně zvědomí a zakotví. Naše tělo a realita se krásně uzdraví a pročistí – užívejme si tyto dny!

Vstup Merkura do Vah 5.9 přinese projasnění do oblasti vztahů umožní nám začít nové projekty, podepsat smlouvy atd.

Blahodárným požehnáním v posledním srpnovém týdnu bude též trigon Venuše v Raku s Neptunem v Rybách ve dnech kolem 27.8. Čas odpouštění a rozpouštění všemožných emocionálních bolestí a křivd, souvisejících především s naším dětstvím a rodinnými vztahy.

Mars putující dlouhodobě znamením Berana se dostává do prvního kvadrátu se Saturnem ve dnech kolem 27.8. Tuto konstelaci, která se bude v nejbližších měsících ještě dvakrát opakovat, můžeme nejlépe přirovnat ke konfliktu syna a otce – mladistvá rebelující ohnivá energie Marsu bude jakoby strhávána zpět někým zkušeným, starším, moudřejším, ovšem poněkud strnulejším… Obě planety jsou ve své vládě, obě mají svým způsobem pravdu, jde jen o to, aby se tyto vlivy v nás nepraly a aby výsledek našeho konání nebyl pak jakýsi polovičatý. Proto je dobré věnovat se chvíli dynamické, k zářné budoucnosti směřující aktivitě a pak zase záležitostem, které vyžadují trpělivost, pokoru i jisté sebezapření, směřování k mnohem vzdálenějším cílům.

Ve dnech kolem 4.9 budeme moci navíc pocítit a bděle pozorovat vliv napjaté neboli negativní konfigurace aspektů zvané T-kvadratura mezi Venuší v Raku, Saturnem v Kozorohu a Marsem v Beranu. K napětí mezi otcem a synem se přidá stejný typ konfliktu mezi akčním mužem a velmi citlivou ženou. Opozice Venuše-Saturn nám pomůže vědoměji a trpělivěji směřovat k naplnění svých snů a emocionálních tužeb a potřeb. Možné napětí především v milostných a rodinných vztazích bude možné zmírnit tím, že se dokážeme včas ze situace poodstoupit, nenecháme se vtáhnout do zbytečných emocionálních dramat…

Značnou úlevu jistě přinese vstup Venuše do Lva 6.9. Mars i Venuše, muž i žena se tak ocitnou ve stejném ohnivém živlu, což jistě přispěje k větší radosti a kreativitě nejen v milostném životě.
Mars se 9.9 otáčí do zpětného chodu, čímž se naše tendence k hektickým vnějším aktivitám poněkud zbrzdí a otočí dovnitř, případně budeme moci dodělat mnohé věci, k nimž jsme se nadšeně rozhodli v předchozím dvouměsíčním období “Velkého rozjezdu”.
Období Panny končí vstupem Slunce do znamení Vah, v tomto roce přesně 22.9 v 15.32 a již týden před tím si tedy můžeme náležité začít užívat celkově harmonizující, uzdravující blahodárné období podzimní rovnodennosti…

Alita
www.alitazaurak.cz