Tag Archive | výzva

Shrnutí toho, jak si vedeme a výzva k akci – odkaz od Zlatej dušičky

Na konci této éry se ukazují pravé povahy a láska jakoby usychala ve prospěch chtění, místo, aby byla ještě více zalévána. Ať se snažíte, jak chcete, nedaří se vám změnit svůj svět tak, jak byste chtěli. To, co dovolujete, to se vám děje. Neuvědomujete si, že tato cesta není tou pravou. Žijete zvyk a jakákoli změna vás vykolejí. Zvykli jste si a přijímáte vše. Přijímat vnitřně je správné, avšak není to o pasivitě. Není to jen o vás, ale také o světě jako takovém. Budete muset ještě získat mnohé zkušenosti, abyste dokázali plně stát sami za sebou. Chápejte, všichni jste si rovni. Není zde nikdo, kdo je míň či víc. Není zde však také nikdo, kdo by vám mohl ulevit. Ani to není žádoucí, neboť byste se nepoučili. Vy sami jste strůjci svého osudu a také života, který vás čeká.

Ano, trápí vás mnohé věci, co se všude kolem dějí. Ale kdo z vás dokáže nalézt v tomto čase ty správné odpovědi na otázky, které vás sužují? Je zde velké množství informací, duch boje je však stále přítomen. Obracíte se na nesprávného nepřítele. Učíte se být lidmi a uvěřili jste tomu, že patříte do tohoto času. A jelikož je vaše chápání z určitých důvodů přirozeně omezené, plně to chápeme. Obětujete svoje vize tomu, abyste získali veškeré výhody, které je zde možné obdržet. Jsou to ale falešné výhody. Obraťte se konečně ke světlu. Nyní stojíte zády, proto vnímáte pouze iluzorní zář, nikoli tu pravou, která vyvěrá zevnitř. Otevřete se plně přívalu mocných energií a otevřete svá srdce. Mnohým dojde dech, jakmile si uvědomí, kým jsou, jakmile si vzpomenou, kam patří. Tento čas je ozdravným pobytem pro duše v lidských tělech.

Ozdravení však zahrnuje vše, co je a proto probíhá nejen v pozitivních prožitcích, ale také v těch negativních. Důležitý je však smysl a cíl. Nakonec ale dojde k postupnému zplošťování křivky výkyvů a vše se stabilizuje. Teprve pak budete schopni plout na klidných vlnkách života, ne dříve. A proto se těšte ze života, z toho, co je nyní. V opačném případě budete celý život pouze hledat a nikdy nebudete spokojeni. Žijte aktivní životy a budete se cítit naplnění. Přesto však nedopusťte, abyste byli zahnáni do kouta, abyste byli dovedeni tam, kam nepatříte, kde nechcete být. Můžete být uzamčeni do vězení, kterého se už nezbavíte. Vše je na vás a to je ta výzva. Plně se zapojte a změňte život nejen svůj, ale i celého národa. Teprve poté dosáhnete naplnění na všech úrovních. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Advertisement

ODPOVĚDNOST

K tomu, abychom mohli ze své minulosti čerpat moudrost, a postupně jsme zažívali tolik vytoužený vnitřní klid a svobodu, je nutné převzít odpovědnost za všechny události, které nás kdy v našem životě potkaly. Každá významná událost, která se nám stala v minulosti, ať byla dojemná či velmi bolestná, mění náš pohled na svět i na sebe sama. Každý okamžik naší minulosti může být pro nás i celek požehnáním, jež nás vede, učí i přináší s sebou poselství poznání, tedy onoho bájného božského světla, ač se našemu osobnímu já toto poznání jeví zejména zpočátku jako bolestné, neuchopitelné a zcela nepřijatelné.

Pokud sebe sama zažíváme jako oběť okolností, pociťujeme bolest, zoufalství a bezmoc. Uvědomíme-li si však, že vše co se nám děje, má určitý vyšší smysl, důvod, který můžeme využít pro rozšíření vědomí, pro získání větší vnitřní síly, můžeme též i nalézt skrytý smysl všeho, čím jsme v minulosti prošli, čím procházíme nyní. Výslednicí našeho snažení pak obvykle bývá smíření, vděčnost, vnitřní klid (dokonce i tolik vytoužená blaženost), pramenící z poznání vnitřního osvobození se od stínů nevědomosti, iluzí a šablon, jakož i vnímání transformace vědomí směrem k vyšším možnostem.

Je osvobozující si uvědomovat, že každé slovo, každá událost a osoba, s nimiž je spojena naše určitá silná emoce projevená ve formě reaktivního chování, představují pro nás výzvu. Je zapotřebí se jim postavit čelem, poznat jejich vyšší důvod, pochopit je, přivítat je jako lekci a nahradit odpovídajícím poznáním, což přináší ono vytoužené smíření. Musíme si být plně vědomi vlivu osob, okolností i událostí, které se snažily ovlivňovat náš život, máme si uvědomit, kdy jsme v těchto životních lekcích předávali svojí osobní vnitřní sílu jiným osobám, situacím, kdy jsme si skrytě připadali uvnitř sebe ne-mocni, ale nebyli jsme si toho vědomi.

Nechtějme to vše urychlit, poměrně často nám osud poskytuje opakovací lekce, které jsou zpočátku mírnější, poté nabírají stupně síly a to jen proto, abychom konečně prozřeli, neboť teprve pak se můžeme na životní lekci podívat pokaždé z odlišné perspektivy, což nám umožní nahradit negativní emoce (lítost, ponížení, ovládání, slabost, nevíra v sebe sama, atd.) pocity pozitivními (rozpoznání důvodu oné lekce, svůj postoj během ní, nalezení víry v sebe sama).

Kontrolu nad svým životem přebíráme tím, že si uvědomíme poselství a příčinu těch životních lekcí, které nás v minulosti trápily, a ty se již více nebudou muset opakovat. Tím se odpojíme od lidí, situací a emocí, jež nám určitou lekci přinesly. Vždy musíme dospět k poznání, které nás posouvá dále, najít pozitivní interpretaci bolestivé události, čili interpretaci toho, že se tak dělo pro nejvyšší dobro nás samotných, ale i celku, pro naše poučení, růst a vymanění se z koloběhu nevědomých životních lekcí.

Přijmout své světlé stránky může vypadat zrovna tak těžké jako přijmout ty stinné. Vnitřní klid a svobodu nalezneme, když dokážeme doopravdy přijmout své vlastní vnitřní světlo a projevit vnitřní sílu, kdy vnitřní moudrost nám neumožní obávat se, že jiné příliš oslníme. Dokud nepoznáme svůj plný potenciál, nedovolujeme osudu, aby nám nabídl své božské dary.

Nejdůležitějším krokem na této cestě k sebelásce je odpuštění. Dívejme se na sebe sama, na své vnitřní světlo duše s nevinností dítěte a přijměme své tzv. nemoudré činy, chyby i  pochybnosti s láskou a moudrým soucitem. Odpuštění vychází ze srdce, nikoliv z analytické mysli osobního ega. V každé chvíli se můžeme vzdát svých záští a soudů, v každé chvíli můžeme učinit rozhodnutí, že odpouštíme sami sobě i těm druhým.

Pokud poznáme a rozpustíme světlem niterného poznání šablony, mentální projekce (naše či našeho okolí), postupně nalézáme své skutečné duševní dary, jsme schopni konečně uvnitř sebe zažívat i opravdový soucit sami se sebou, čímž teprve můžeme přirozené cítit moudrý soucit i s těmi, které jsme dříve zavrhovali. Když spatříme uvnitř sebe to, co jsme odsuzovali na ostatních, dokážeme převzít zodpovědnost za to, co existuje jako spojitost mezi námi a jimi ve formě společných životních lekcí. Pomůže nám to též umět projevit důležité stažení naší pozornosti osobám, okolnostem a jevům, u nichž již jasně víme, že nejsou hodni naší úcty, tedy že již jim nevěnujeme ani kvantovou částici naší energie, naší pozornosti .

Poměrně často nám životní lekce umožňují zažívat nepříjemné chvíle jen proto, že jsme zapomněli na lásku. Na lásku k životu uvnitř sebe sama, na tep života, jenž umožňuje tlouci našemu srdci. Láska, v níž není zahrnuto naprosté přijetí nás samotných, je neúplná.

Hledajíc lásku ve vnějším světě, pokoušejíc získat jí od ostatních a to v jejich různých formách (láska partnerská, duševní, duchovní atd.) zapomínáme na onu zářivou fontánu světla uvnitř nás samotných, fontánu, jež má moc naplnit naše životy onou ničím neomezenou tvůrčí silou darů naší  jedinečné duše.

Zuzana Soukupová

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitele těchto webových stánek, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě a pokud je připojen aktivní odkaz na tyto stránky http://www.reiki-centrumpraha.cz)

TEMNÁ NOC DUŠE

Mystikové a jógini považují tento stav za největší zkoušku života.
Já bych však neřekl, že je to jen zkouška. Podle mne je to prostě pád. Nepřichází v začátcích hledání, ale až později, po jistých hlubších duchovních zkušenostech. Není to ovšem trest za naše hříchy, jak si mnozí myslí. Naopak, je to duchovní výzva pomocných božských sil, výzva k duchovnímu pokroku. Zkušenost je to ovšem přesto strašná. Já, protože znám toto období až moc dobře, jsem tomu říkal pád rovnou do pekla. Prodělal jsem ho také, i když je to už hezká řádka let.

Je to pád, který se projevuje jako silný nedostatek duchovní moudrosti, jako naprosté neštěstí. Jen si to představte. Jste už jakž takž pokročilí, takže máte naprostou nechuť, ba přímo odpor ke všemu, co je povrchní, plytké a stupidní, všední a šedé, a celým svým srdcem toužíte po nadpozemské blaženosti, protože jste ji již mnohokrát okusili. A zčistajasna je všemu konec, ono nadpozemské vás najednou nechce. A vy ani nevíte proč. Následkem toho, jak sílí vaše duchovní touha, sílí i vaše neštěstí a temnota, a duchovní tma se stává neproniknutelnou.

Jedná se, pravda, o očišťující proces, ale vy to nevíte. Nevíte, že je to očišťující proces, který vás má naučit hlubšímu sebeodevzdání a pokoře – já to aspoň nevěděl a můj přítel také ne, protože nám to nikdo neřekl a nikdo neporadil. Dal byste celý život za jediný paprsek duchovního světla nebo aspoň naděje, ale nakonec jste zbaven i tohoto přirozeného toužení a hlavně jakékoli naděje, protože i ta se ztratí. Vypaří se bez varování a vám se zdá, že je to naprostý konec a zmar všeho – štěstí i života.

Proč ještě žít? Staré špatné dávno zapomenuté sklony, o nichž jste měl za to, že jste je už dávno překonal, se znovu objevují a napadají vás jako nezranitelné hydry a lákají vás, abyste se k nim opět a opět vrátil a utápěl v nich svůj čas. Ale ani tím to ještě nekončí. Na všechno nakonec padá neplodná, mrtvá, zatuchlá rezignace. A vaše vůle je nyní tak oslabena, že udělá i to, co by nikdy dřív neudělala.

Je to hrozná doba. Nejčernější období života, jaké znám. Duchovní světlo, které vás již oživovalo a znovu a znovu vracelo k životu, nyní zhaslo docela a zůstává jen bezcílný strach a beznadějná duchovní nejistota s přesvědčením, že to tak už bude asi navždy. Navždy! Snad až do skonání světa.
Co má člověk za těchto okolností dělat? Nic, leda snad umřít. Ale ani to se mu nepovede. Jako se to ještě nikdy nikomu v temné noci duše nepovedlo. Proč? Protože temná noc duše je nejen zkouškou, ale vlastně i milostí, jak už jsem řekl. Je to nejvyšší milost Božích sil na duchovní cestě.

I když vaše duchovní cvičení nevedou k ničemu a člověk je tak zoufalý a osamělý jako ten zpuchřelý kůl v plotě, temná noc duše není ničím jiným než milující milostí nejvyššího Já.

A potom uprostřed největší tmy a tísně přichází zvrat. Náhle, když už jste nic nechtěli a ani nemohli chtít a na všechno naprosto rezignovali, náhle je tu světlo vyšší a jasnější než kdykoli jindy a vaše meditace se změní v koncentraci, koncentrace v kontemplaci a kontemplace v duchovní jas. Tak jsem to zažil kdysi já sám, a proto vím, o čem mluvím. A právě tak to zažil i můj dobrý přítel. Co mu zbývalo? To, co je příznačné pro tuto situaci, totiž změnit taktiku. Odložit, ba přímo zavrhnout dosavadní evoluční postup dlouhé cesty, na které dosud pracoval tolik trapných let, a nastoupit krátkou duchovní cestu uvědomění. Uvědomění si toho, čím odjakživa člověk je – svého vlastního božství. To však znamená jediné – cele se obrátit k samotné pravdě, ke zdroji existence a dovolit jí, aby pronikla celou vaší bytostí, myšlenkami, žádostmi, vírou i altruistickou činností, a setrvat tak už napořád a stále. A bez ustání si připomínat védántickou pravdu, že božství není něčím, co má být jednou dosaženo, ale zeje a žije v člověku stále už teď a právě teď, v každém současném okamžiku života. Přestat se proto po božském pachtit a těžce o ně usilovat, jako to dělal můj přítel a jak jsem to po celá dlouhá léta dělal i já, a prostě se mu odevzdat.

Eduard Tomáš – Živá věčnost – paměti mystika II.

SVĚTLO DUŠE versus STINNÉ JÁ

Existuje staré rčení: ,,Abychom poznali sebe sama, potřebujeme někoho dalšího.” Na jiných vidíme, co máme a co nemáme rádi na sobě. Pokud přivítáme tyto části sebe sama, budeme schopni vidět ostatní takové, jací jsou, ne takové, jaké je vidíme mrakem naší projekce. A čím budeme k sobě pravdivější a čím více stínů – strachů, tužeb – zpracujeme, tím snazší bude vidět ostatní a svět, neboť se nás již nebudou dotýkat – nebudou mít na co se připojit. Naše energetické vstupy pak budou obrácené k Nejvyššímu Zdroji a k naší skutečné identitě – vnitřní jiskře života – a naše lekce budou už na vyšších duchovních úrovních, neboť tyto budou již zpracovány.

Uvnitř každého leží zlatý poklad – naše duše, čistá a nádherná, otevřená a zářící. Ale to zlato je pokryto tvrdou vrstvou hlíny pocházející z našeho strachu. Je to naše společenská maska: tvář, již ukazujeme světu. Při odkrývání svého stínu odhalujeme masku. Musíme se na ni dívat s láskou a soucitem, protože v pochopení toho, co skrýváme vespod, je velká hodnota.

Neskrývat je první krok v procesu zkoumání stínů. Neskrývání vyžaduje opravdovou upřímnost a ochotu vidět to, co jste doposud nebyli schopni vidět. Poznání našich stínů samo o sobě zahajuje proces integrace a uzdravování. Vzpomeňte si, že každá z těchto tzv. negativních vlastností má pro vás nějaký pozitivní dar, cennější, než si vůbec dokážete představit. Je jen nutné na tom pracovat a v brzké době pak budete požehnáni celistvostí, štěstím a svobodou.

mirror12

Vždy cítíme bolest, pokud jsme obětí okolností: bolest zoufalství a bezmoci. Ale je třeba si uvědomit, že vše se děje z nějakého důvodu, pro naše poučení, pro náš růst. Je nutné najít skrytý smysl všeho, čím jsme v minulosti prošli. Poté zažijeme i vděčnost, pramenící z našeho osvobození se od stínů a z našeho velkého růstu.

Každé slovo, každá událost a osoba, s nimiž je spojena některá naše silná emoce, představuje pro nás výzvu. Je zapotřebí se s nimi usmířit, postavit se jim čelem – poznat, pochopit, přivítat je jako lekci a nahradit naším poznáním. Musíme si být plně vědomi vlivu, jaký měly na náš život. Pak se na událost podíváme z odlišné perspektivy, což nám umožní nahradit své negativní emoce pozitivními pocity.

Zoufalství pramení z propasti mezi vaším osobním Já a Nejvyšším Božským Zdrojem. Proto je potřeba si uvědomit přítomnost vnitřní božské esence v nás samých. Naše božství a nadšení jsou navzájem provázány. Probudíme-li své nadšení, probudíme i své božství. Naučili jsme se, že nadšení vede k projevu vnějších věcí – jiných lidí, jiných míst, jiných věcí….

Zuzana Soukupová

Knížka v prodeji od 11. 12. 2015 – více viz rubrika „Knihy

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na http://www.reiki-centrumpraha.cz)

Sarah Varcas – Září 2015 – Astro-energetická zpráva – Buď životem, nesnaž se jej pouze žít

Vítejte v jednom z nejsilnějších měsíců roku 2015! Se dvěma zatměními, prvním, k němuž dochází při super-měsíci, retrográdním Merkuru, Saturnu vstupujícím do Střelce, s Plutem umístěným přímo v Kozorohu a s Venuší dokončující svou retrográdní dráhu Lvem; je tu něco pro každého, a není to rozhodně nuda! Samozřejmě, pokud nudné okamžiky jsou to, po čem toužíte, může být tento měsíc v této době určitou formou výzvy. Pokud jste však připraveni na přenastavení vašich preferencí podle současných tendencí, uvidíte, co má pro vás život ve své nabídce. Můžete jen objevit chuť na něco, co byste nikdy dříve nezkusili nebo překvapující ocenění ve formě nepravděpodobně náhodné lahůdky. Zatímco užitečné rady mohou být  “umírněnost ve všech věcech”, není nic špatného na tom, když necháme všechny věci v prvním okamžiku proběhnout jen, abychom viděli, co by nám jinak mohlo ujít!

Opozice mezi Neptunem a Jupiterem a sextil mezi Saturnem a severním uzlem září podporují. Společně vyžadují oddanost a realismus spolu s věrností vyšší vizi. Toto vyžaduje vytvořit velmi jemnou rovnováhu. Existuje maličkost, kterou je pozorování života růžovými brýlemi. Ty nám zabraňují zabývat se nezbytnými výzvami, stejně jako je obdobně nesmyslné, abychom se nechali těmito výzvami tak ohromit, že bychom se vzdali ducha doby a ustoupili do našeho vlastního soukromého světa fantazie nebo odmítnutí. Naše přítomnost na této Zemi přichází se silou a zodpovědností a současná doba potřebuje velké změny i to, abychom otevřeli naše srdce a mysli důsledkům obou. V průběhu nadcházejícího měsíce budeme vyzváni, abychom jednali zodpovědně a s velkou silou. Rozpoznání, jak to udělat ve jménu většího dobra, je klíčem k naší efektivnosti.

Vztahy hrají v září hlavní roli; s Venuší v konjunkci s Marsem ve Lvu na začátku měsíce, retrográdním Merkurem ve Vahách a Venuší otáčející se 6. září z retrográdního k přímému pohybu. První týden v měsíci je pro nás výzvou, abychom spojili lásku k sobě s láskou k ostatním a našli nejvyšší vyjádření obou z nich. Vyjádření je to správné slovo, protože je jednou z věcí potřebných pro potvrzení lásky a to je něco zcela jiného než její demonstrování! Potřebujeme více než vřelá slova o lásce, aby se svět pohyboval kolem nás. Potřebujeme akce, které se z ní zrodily, životní styl, který bude kolem ní soustředěný a priority, které ji odrážejí. A nejvíce ze všeho potřebujeme vědět, co znamená láska kromě romantických srdečností a květin nebo vzájemného souznění myslí. Obvyklý předpoklad, že láska musí mít svůj objekt, na který proudí její štědrost, snižuje její nesmírnou sílu. Jakožto bytosti propojené vztahy prožíváme lásku v první řadě tímto způsobem, ale za touto personalizovanou láskou leží její nekonečné pole, z něhož můžeme čerpat; a toto stále více potřebujeme dělat ve světě, kde vyjádření lásky často bolestně chybí. Září vyzývá, abychom se stali láskou, společně s druhými nebo sami, ve veřejném či soukromém: abychom poznali sami sebe jakožto objímající a přijímající sílu ve světě; nikoliv jako rozdělující vír plný očekávání a touhy ve vlastním zájmu.

Jak Venuše končí 6. září svou retrográdní fázi ve Lvu – během níž jsme měli dostatek příležitostí rozpoznat naše nevyhnutelné vzájemné závislosti – vstupujeme do období nového zatmění: do doby, během níž nás důsledky našich minulých akcí doženou a dojde (v jakémkoliv směru!) ke  zvýšení tempa. Období zatmění často přicházejí s mnoha překvapeními a s momenty “jak to, že jsem neviděl/a, že tohle přichází?“. Až než bychom je snad mohli vidět, že přijdou, kdybychom tomu věnovali větší pozornost! Toto období trvá až do 12. října a během této doby okolnosti, které je třeba posunout, tak učiní, a změny, ke kterým mělo dojít už dávno, nastanou, ať se nám to líbí nebo ne! Ale i k nejvíce “bezčasovým” událostem dochází pouze v případě, že jejich čas nastal – i když se nejedná o nás – a nejlepším postojem v průběhu zatmění je otevřenost s vírou, že cokoli se stane, v sobě nese zárodek nových začátků, bez ohledu na to, jak to cítíme v této době.


13. září uvidíme zatmění Slunce v Panně v opozici s Chironem, což dále zdůrazňuje potřebu pro skupinové spíše než individuální vědomí a zdůrazňuje naši roli jako součást většího posunu směrem k celistvosti.
To je prosté zatmění, sklánějící se před přírodními silami, které utvářejí náš svět, a uznávající, že tyto prvotní energie rovněž proudí skrze nás. Nestojíme vně těchto sil nebo nad nimi, abychom jimi manipulovali, jak uznáme za vhodné, ale místo toho jsme jimi oživováni a povzbuzováni samotnou jejich existencí. Události tohoto období nám budou připomínat, jaké je naše místo v řádu věcí. Akcím rezonujícím s vyšším principem planetární evoluce bude převládající energií požehnáno. Ti, kteří jsou nasměrováni k podpoře osobních zájmů nad těmi, které slouží planetárnímu probuzení, však mohou mít problém získat oporu. Ve všech věcech je větší obrázek klíčem, stejně jako pokora Panny, která potvrzuje, že malá role ve velkém dramatu kolektivního probuzení, je mnohem větším požehnáním než velká role v mini dramatu našich malých osobních záležitostí.

17. září uvidíme Merkur, který se otočí retrográdně ve Vahách, což ohlásí třítýdenní období pro rozjímání o tom, jaký je vlastně náš vztah ke světu kolem nás. Pokud nás energie zatmění vyvedou z míry, pak Merkur odhaluje základní dynamiku, která může podpořit tento nepokoj. Jsme pravdiví vůči těm, kteří jsou nám nejbližší, vůči sami sobě, vůči světu obecně? A pokud ne, do jaké míry skrýváme pravdu a proč? Každý z nás má veřejnou a soukromou tvář, které se mohou lišit, někdy značně, ale v případě, že tento rozdíl vytváří disharmonii, stres a/nebo zmatek, budeme muset zúžit propast mezi nimi přiznat se k některým pravdám, kterým jsme se dříve vyhýbali. Je důležité tak učinit do konce října, když nejprve Mars a potom Venuše dále spustí sporné otázky vyvolané zatměním Slunce, které skýtají další příležitost, abychom se zabývali jejich řešením z otevřenějšího a angažovanějšího úhlu pohledu.

Saturn vstoupí do Střelce 18. září, kde to zůstane až do prosince 2017. Je na čase dát formu našim dlouhodobým snům a projevit jejich přítomnost jako realitu a ne formou fantazie ve smyslu “Jednoho dne, až všechno ostatní bude na svém místě”. Faktem je, že všechno nikdy nebude na svém místě. Nic z toho všeho! Něco ano, ale něco si bude žít svým vlastním životem a svým vlastní děním. Je na nás, abychom se rozhodli, jestli budeme přešlapovat na místě nebo žít aktivní život se schopností využít vše, co přítomný okamžik přináší. Saturn ve Střelci učí, že nepotřebujeme stálou inspirací jednat, bezmezný klid na soustředění a nekonečnou hojnost k dosažení našich cílů. Vše, co potřebujeme, je být probuzeni a oddáni myšlence provedení změny, připraveni vytrvat a vyhladit to, co je hrubé. Saturn ve Střelci nám dává naději, ale je to praktická naděje v nás samotné a v naši schopnost udělat to, co je třeba, aby se projevily změny a ne jen věřit v zázračný posun, který nám přinese ideální život na talíři.

Změna znamení v Saturnu je podporována Plutem, který se otáčí z retrográdního na přímý pohyb v Kozorohu 25. září. Byl v tomto pragmatickém znamení vhodném pro práci více než šest let a my bychom měli být zvyklí na jeho pozoruhodnou sílu. Od momentu, kdy se v polovině dubna stal retrográdním, překalibroval nás pro fungování na jiný druh paliva: na život sám, nikoli na palivo emocí a inspirace nebo zoufalství a úzkosti. Připomněl nám, že nepotřebujeme procházet žádnými velkými dramaty ani pro věc, za níž jdeme či pro dosažení větší duchovnosti, abychom byli probuzení pro tento svět. Můžeme si jednoduše dovolit nechat se pohánět samotnou podstatou života jako takového: někdy být vzrušeni, někdy v klidu, někdy být smutní, někdy inspirovaní, někdy mít všechno, co chceme, a jindy, všechno, čeho jsme se obávali. Další cesta Pluta přes Kozoroha nám odhalí hluboce tvořivou sílu, které je vlastní prosté a jednoduché žití: putování  lehce po Zemi s lehkostí a zároveň v hlubokém společenství s ní. Nepotřebujeme vytvořit velkou báseň a tančit kolem probouzení, a tak přetočit přirozený vývoj do rigidní identity. Vesmír nás potřebuje mít aktivní a probuzené, připravené jednat v případě potřeby, čekat, když akce není třeba a rezonovat s přílivem a odlivem jeho přírodních cyklů a nesnažit se je tvarovat do vlastního designu předpokládajíce, že to umíme lépe!

Zatmění měsíce v Beranu 28. září se shoduje se Super-měsícem a to vytváří impozantní sílu pro vnitřní změny, které nás mohou zachytit nepřipravené, když to tak necháme! Toto zatmění vyvolává otázku, jak náš vztah se sebou samým ovlivňuje naše vztahy s ostatními. Toto je vysoce subjektivní měsíc, jeho světlo je zatemněno osobním názorem a silou naší vlastní psychiky, která se snaží nejprve, aby se potvrdil její pohled na svět. Máme teď na výběr: věřit tomu, co nám naše podmíněná mysl říká, nebo rozšířit své obzory nad její rámec a objevovat nové perspektivy. Ochota přijmout druhou z těchto možností, nám umožní hlubší společenství s ostatními, stejně jako se sebou samým a větší ocenění, jak až vlivní můžeme být, a možná především, když si to neuvědomujeme!

Síla tohoto zatmění může pro nás rozpoutat novou vizi, realizaci potenciálu, který jsme dosud nevnímali. Nebo může pouze ztuhnout v egocentrický pohled na svět, který jednoduše zablokuje pokrok v nadcházejících měsících. Povědomí teď je klíčem a ochotou obětovat ty věci, které slouží pouze egoistickým potřebám moci a důležitosti, aniž by nás kdy sladily s hlubší příčinou probuzení.

Jak se měsíc začne přibližovat ke konci, můžeme pociťovat osvobozeni nebo omezení, nebo obojí ve stejné míře! Svoboda bude k dispozici, pokud dovolíme, aby na nás působily události tohoto měsíce, které jsou silově v souladu pouze v rozsahu našeho lpění na tom, o čem věříme, že bez toho nemůžeme žít. Ukončíme-li však tento měsíc s tím, že pro nás bude život drahý, nicméně budeme lpět na tom, aby plynul k námi představované budoucnosti, která ale zároveň vyklouzává z našich rukou, tak ho prostě potřebujeme nechat jít a skoncovat s ním. Není čas na dlouhé a vleklé sbohem nebo umrtvující kompromis, který přemůže náš strach, ale popírá naše naplnění. Vesmír promluvil a jeho slovo má moc. Stejně jako ji máme my, když se přizpůsobíme jeho odhalením a staneme se právě tou věcí, které se bojíme: nespoutanou změnou a neznámým potenciálem. Pouze tím, že se staneme životem, můžeme život skutečně žít, naplňovat jej svou vitalitou a nezkrotnou silou. Pouze svým vystoupením z něj, učiníme svou energii absurdní a zabráníme našemu potenciálu, aby byl kdy zrozen.

Zdroj: http://astro-awakenings.co.uk/september-2015-astro-energy-report


Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka Č. (www.transformace.info) Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Horoskop na obdobie 10. – 16. 8. 2015

Aby Vědomí prostoupilo lásku a Láska prostoupila Vědomí.

Stále trvající harmonický aspekt Slunce s Uranem v počátku týdne vrcholí – viz. horoskop z minulého týdne. Působí všechny aspekty, a proto doplním jen drobné niance.

Aspekt Slunce s Uranem symbolizuje pozvednutí vědomí, udělat krok dál. K tomu je potřeba se rozhodnout jít novou cestou. Když se dostáváme do bodu zlomu svého života, svého vývoje, tak si často volíme jednodušší cestu, nechceme přijmout výzvu a podstoupit riziko. Zůstaneme v tom svém jistém, sice nenaplňujícím ale pohodlném. Vymlouváme se na zdravý rozum, na city, které nás k druhému vážou, na povinnosti, které musíme naplnit. Zůstáváme ve starém. Avšak změna, která k nám přirozeně přichází, je projevením Prozřetelnosti a vedením našeho skutečného Určení. V této chvíli máme velkou šanci svůj život obrátit, povýšit, obohatit, naplnit své směřování ke svému Určení. Doba zlomu vůbec nemusí být provázena velkými gesty nebo rozbořením všeho starého. Je to vnitřní rozhodnutí, dozrání k přijetí výzvy a vše ostatní bude vykonáno. Přijdou lidé, situace, příležitosti, abychom naplnili svůj život vědoměji a probudili v sobě více lidství. Je to ochota přijímat impulsy, inspirace a znamení, která ukazují cestu.

Můžeme vědomí lidí rozdělit na tři úrovně: rostlinná úroveň (tělo, ascendent), živočišná úroveň (ego, Luna-mysl) a vědomá úroveň – probuzená (Já, Slunce). Když se má přestoupit z jedné úrovně do té vyšší, dostaneme se na křižovatku. Musíme se rozhodnout a jít i do určitého rizika a přijmout výzvy, které budou rozvíjet naše nové schopnosti a kvality, které více vedou k našemu Určení. Pokud zůstaneme ve svém pohodlném, nastává následně krize a to nastává tehdy, když jsme se předtím vyhnuli rozhodnutí. A začneme “stagnovat – degenerovat” ve svém vývoji. Právě krize nám má pomoci se přerodit a rozhodnout se svůj život povýšit. Když stagnujeme, ubývá nám energie, rychleji stárneme, dostáváme se do apatie, marnosti a ztrácíme smysl pro život. Často se spadne do pocitu oběti a žehrá se na špatný osud. Pokud se nám podaří i přes všechny tyto pocity rozhodnout se se svým životem něco udělat, přijmout zodpovědnost za svůj život, pak můžeme začít pracovat na obrodě svého života – vývoje. S tím samozřejmě vyvstává otázka: Jak mám poznat, že přichází výzvy k mému růstu a ne k mému pádu? A to je velmi důležité mít na paměti. Úroveň rostlinného vědomí je spojena s tělem, tím pádem je spojeno s pudy a instinkty, tedy když nás povede chtíč, je to pokušení. Živočišné vědomí je spojeno s egem. Když vás povede chtění (lpění), získat moc, peníze a slávu, pak je to pokušení. Ale to vše musíme poznat a projít si tím, abychom se od toho mohli odpoutat. Proto je tak důležité poznat sám sebe: jak jednám, myslím, cítím, reaguji, abych vědomě rozlišil, co mi do života přichází. Jak poznáme, že se vyhýbáme kroku postoupit dál? Že hledáme výmluvy místo toho, abychom hledali možnosti. Protože Prozřetelnost nám následně ukáže, jestli je to vzestup nebo pád. A pokud by to byl pád, nenechá nás tam vstoupit, pokud rozlišíme chtíč a ego.

2013a

Nemůžeme svou lidskou myslí porozumět celému principu stvoření a vývoje, k tomu je důležitá Láska. Milovat a oddat se. Když otevřeme srdce, v pravou chvíli porozumíme tajemství svého života, vlastního Určení a božského stvoření. A právě tento týden retrográdní Venuše “prochází skrze” Slunce – vědomí ve Lvu, vytváří se konjunkce (12. – 20. 8). Je potřeba pozvednout svou lásku z potěšení, “fyzična” a růžových brýlí na úroveň lásky srdce. Pokud je láska založena jen na přitažlivosti, srdce zůstane prázdné. Tato konjunkce vede k potěšení, prostopášnosti, nevěrám, romantickým zamilováním, které jsou iluzí – projekcí na druhého. V pozitivním je to tvořivost, radost, inspirace, laskavost. Milovat znamená poznat toho druhého a milovat ho takového, jaký je a k tomu je potřeba čas. Poznáte to, že je tam prvotně duševní blízkost, porozumění a stejné hodnoty. Po prvotním poblouznění se teprve ukáže, jestli z toho vznikne láska. A tím, že na konjunkci Slunce a Venuše je Uran, je pozvednutí nebo prozření v oblasti lásky. Vědomě pozvednout svou lásku nad úroveň těla a ega.

V této době se k sobě mohou dostat duše, které jsou pro sebe určené, pokud tedy překonaly úroveň těla a ega. Stejné bude přitahovat stejné. 14. 8. nastává novoluní, Slunce, Luna a Venuše v konjunkci ve Lvu, v harmonii na Urana. Jak krásné postavení, plné lásky, harmonie, krásy, umění, tvořivé inspirace, zábavy a radosti!

Dle učení Petra Danova začíná nový Duchovní rok, dle mariánské slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15. 8. se v Bulharských horách sjíždí lidé z celého světa k tanci Paneurhythmy. Máme světský Nový rok 1. 1., následně Nový rok přírodního cyklu – Jarní rovnodennost 20. 3. a pak duchovní Nový rok.

Sabiánský symbol novoluní: “Poštovní holub plnící svůj úkol.” Spiritualita ve smyslu přípravy na službu. Poštovní holub symbolizuje spirituální energie, které jsou užívány konstruktivně a přinášejí poselství z jiných oblastí vědomí.

“Uvolnění” vyšších úrovní energií se stává efektivní a hodnotné, dle toho jak slouží vyššímu celku. To je ideál Služby světu.

Jupiter vstupuje 11. 8. kolem poledne do znamení Panny a zůstane tam až do 9. 9. 2016. Jupiter se vztahuje ke kolektivnímu vědomí, morálce, pravdě, víře, moudrosti, bohatství, prosperitě, vývoji a humoru. Poškozený Jupiter vede k povrchnosti, plýtvání, přehánění, nemorálnosti a zesměšňování. Tím, že vládce roku je Jupiter, a který ještě vstupuje do jiného znamení, budeme to pociťovat v oblasti, kde se po nás bude chtít zmoudření, vývoj a nalezení bohatství. Panna je o službě, skromnosti, dokonalosti a střízlivosti, což pro Jupitera znamená, že se zde nebude cítit v plném rozmachu. Jupiter je zde v oslabení. Proto stát se bohatým skrze službu, skromnost a střízlivost, to bude velkou výzvou. Panenská čistota vede k tomu, aby do kolektivního vědomí a individuality vstoupily morální hodnoty čistoty, pravdivosti, morálka střízlivosti, hodnoty jednoduchosti a přirozenosti. To vše se má uvést do každodennosti. Jak to žijete ve svém životě? Na druhé straně se můžeme stát puritány a nelítostnými kritiky všeho. Můžeme přehánět snahu udržet vše v čistotě, můžeme se dostat až do pedantství a chtít mít vše dle své představy.

Merkur v Panně, v opozici s Neptunem ukazuje na zamlžení jasného úsudku, kritického pohledu, nejasnosti a sklony ke lžím. Na vyšší úrovni je mysl schopna prohlédnout a vidět hlubší souvislosti.

Černá Luna se dostává do harmonie se Saturnem do 24. 8. Karma je v podpoře vůči lidem, kteří přijali zodpovědnost za svůj život, za svůj vývoj a své okolnosti života. Získávají dary, které přinášejí zralost, upevnění, pocty a schopnosti učitele či Mistra. Tam, kde není ještě tato zralost, vede Saturn situacemi, kde si musíme uvědomit svou zodpovědnost za vše, co se vám v životě děje. Být si vědom zrcadlení. To, co vidím, je odraz mého vnitřního světa.

Tak a to jsou “drobné” niance ;-), které píši 4 hodiny. To mě Prozřetelnost zase “ošálila”. :-)) Na druhé straně můžeme prožít, jak může být náš život bohatý, když vnímáme jemné niance stvoření.

Přeji vám požehnaný týden. S láskou Petra Nel

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich pokračování a tvorbu dalších článků, pak můžete dobrovolným finančním příspěvkem přispět na číslo účtu: 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789.

Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Mysl – odkaz od Zlatej dušičky

Není vždy v lidské moci nalézt řešení problému. Neboť lidská mysl poskytuje informace pouze o tom, co zná ze své vlastní zkušenosti. Umí ukázat mnohá řešení, většinou však se jedná o taková, která jsou v paměti duše, v kolektivní mysli nebo nemusí vůbec patřit zkušenosti konkrétní osoby. Není zde však možnost, aby mysl projevila tvořivost a ukázala to, co ještě není v této databázi. Lidská mysl umí člověka probudit, ale také utlumit. Je zde mnoho myšlenek, které nepatří přítomnosti. Také je zde mnoho strachů, které oslabují. Každý člověk má své zkušenosti, které mu umožňují reagovat na běžné životní situace. Přesto však mnohé reakce jsou zcela automatické. Proto je důležité vždy si uvědomit, co taková reakce přináší. Není účelem konat vždy podle svého zažitého způsobu chování. Spíše je potřeba v tomto se zcela odlišit. Hledat nová řešení, která přinášejí produktivní výsledek. Tento čas vybízí k tomu, aby probíhala transformace i v tomto. Nejen tělesná, ale obzvláště změna všeho uvnitř vás. Abyste se oprostili od zátěží, které jste si sami vytvořili a které již nepotřebujete. Ba dokonce je ani nechcete. Ale stále je sebou nosíte, i když cítíte, že vás v mnohém omezují. Je potřeba osvobodit se od diktátu mysli. Je potřeba vnímat řeč srdce a naučit se obojí sloučit v jedno.

Jste tu na Zemi jako duše, které hledají nové cesty, učí se získávat nové prostředky, skrze které dojdou k naplnění svého plánu. V tomto čase vaše duše poznávají, že to, co si předsevzaly, je pro ně velkou výzvou. Mnozí ve svých fyzických tělech cítí zodpovědnost. Ale také strachy, které vyvěrají z temnoty minulosti a ukazují na mnohé nedokonalosti lidské bytosti, lidských životů a prožívání. Tato škola života přináší neuvěřitelné možnosti rozvoje duše. Vy však, lidé Země, jste již obeznámeni se svými úkoly. Mnozí hledáte naplnění, cítíte touhu po změně, děsíte se svých ztrát, ale také oslavujete své pokroky. Je zde široký záběr toho, co si můžete vybrat. Jste sami tou možností, která vás utvrzuje v tom, že lidská bytost je také bytostí s neomezenými možnostmi. Jste tlačeni a manipulováni. Ocitáte se na dně a opět se dostáváte nahoru.

Vaše síla je nezměrná. Mnohé bytosti už toto vnímají automaticky, naučili se s touto silou pracovat. Vnímají, že je potřeba za každých okolností uvolnit svou cestu a získat přímý náhled na to, co jim život může poskytnout, ale také na to, co životu dovolí, aby bylo projeveno. Veškeré snahy jsou korunovány úspěchem. Je však potřeba přijmout, že ne vždy se může stát to, po čem toužíte, právě proto, že se to neslučuje s plánem vaší duše. Přesto lidé Země věřte, že jste to vy, kdo jsou schopni pozvednout sebe a své blízké, kteří jste schopni projevit lásku a kteří uzdravujete. Vaše dny plynou a čas vám přináší zármutky a bolesti, potýkáte se s nemocí, čelíte mnohým negativním postojům. Vaše duše mnohdy potřebuje vyléčit, neboť se cítíte unaveni. Kdyby jste jen viděli, jak jste schopni ze dne na den měnit svět, ba i celý Vesmír…Často o sobě pochybujete a cítíte nedůvěru k sobě samým. Ale proč to děláte? Vždyť jste dokonalí. Dívejte se na sebe očima svých tvůrců. Byli jste stvořeni k obrazu Božímu, nemůžete být jiní, nežli dokonalí. Tak proč pochybovat? Věřte, že stojí za to být na sebe pyšní, stojí za to milovat sami sebe. To vaše mysl pochybuje. My však ne. My víme, že děláte to, co v danou chvíli umíte nejlépe. Váš postup se nezastaví. A co přestane být vaší pravdou nyní, stane se novou v příštím okamžiku. Proto buďte sami sebou. Milujeme vás.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/index.htm

2392

Horoskop od 4.11.2013 do 10.11.2013

„Myslet lze jen rozumem, ale chápat jen srdcem.“
Joseph Addison

Slunce se dostává do těsné konjunkce se Saturnem a s harmonickým aspektem Černé Luny a následně s Jupiterem. Toto postavení symbolizuje osudovou důležitost konání v tomto týdnu. Retrográdní Merkur opustil konjunkci Slunce a Saturna. Tím se uvolnila energie tlaku pesimismu v myšlenkách. Stále vše vede k řešení minulosti, k dokončení starých záležitostí a návratů do toho, co nebylo v minulosti vyřešeno. Konjunkce Slunce a Saturna sice přináší určité zpomalení a pocit, že život je náročný, ale ve srovnání s minulým týdnem je to snadnější. Tato konjunkce nás vede ke zralosti a moudrosti, k postavení se do role autority nebo k přijetí autority.

Konjunce symbolizuje praktičnost, velkou pracovitost, houževnatost a vytrvalost k naplnění svého cíle. Harmonický aspekt s Černou Lunu symbolizuje pozitivní zásahy „osudu“, sílu, odvahu k překročení svého strachu nebo omezení. Zdoláním výzvy získáte zralost a pevnost charakteru. Ten, kdo odmítá zodpovědnost a je ve vzdoru k okolnostem, pak ho tíha života přemůže. Stále působí přetváření struktur a díky Štíru se dostáváme až na dřeň svého nitra jak v pozitivním tak i v negativním.

V tomto týdnu je pomocníkem trpělivost a pokora. Pokud se objeví překážka, přijměte ji, nebojujte, vyčkejte. Každý tlak vybudí protiklad a přijetím se vyhnete vytváření tlaku na překážku, kterou byste jen zvětšili. Překážky jsou tady od toho, aby nás zpomalily a my se mohli zamyslet, přehodnotit a překontrolovat správnost svého konání. Proto nás to přirozeně povede více do našeho nitra, do ticha a samoty. Tam nejvíce načerpáte sílu.

Každým dnem bude zesilovat harmonický aspekt od Jupitera, který přinese naději, optimismus a konečně pozitivní vývoj, pohnutí se vpřed. Již o víkendu ucítíme úlevu a více lehkosti do dalšího týdne.

lettgo-forgive

Vzhledem k tomu, že se tyto aspekty týkají vodních znamení, vše více prožíváme.

7.11.2013 – 5.3.2014 Jupiter v Raku se stává retrográdní („zpětný chod“) a nastává doba, kdy naše vyšší mysl (Jupiter) je nyní podrobována zkoušce, protože se po něm chce, aby se prožíval na úrovni emocí. „Musíme“ se proto naučit upřímně věřit svým vlastním pravdám a jednat podle nich. Pravda prožitku.

Tím, že Slunce ozáří Jupitera, toto téma v období 7. 11. – 22. 11. vyjde silně na světlo – na povrch. Toto téma se nás bude silně dotýkat.

Tento aspekt je ještě zesílen konjunkcí (21.10. – 24.12.) Jupitera a Černé Luny: pravda, být v pravdě a při této konjunkci má každá lež osudové důsledky, které přicházejí záhy.

5.11. 2013 Venuše vstupuje do znamení Kozoroha a zůstane zde až do 5.3. 2014, což je velmi zásadní postavení. Venuše se stane retrográdní, a proto její průchod, který normálně trvá necelý měsíc jedním znamením, se stává důležitým tématem. Budeme zrát v oblastech lidských hodnot, lásce a tvoření v životě. Venuše symbolizuje téma lásky, umění, hodnoty, téma hmoty, harmonie, spontánnosti, radosti, tvořivosti a sladkostí života. Též symbolizuje energii Boží Matky. Venuše symbolizuje touhu po osobním naplnění. Retrogradita tento efekt zesiluje, že si člověk vytváří velmi silné modely reakcí na to, co se v jeho životě děje. Posuzuje každou událost, okolnost a vztah podle toho, jak moc je milován nebo jak moc jsou mu láskyplné prožitky upírány. Když prochází Kozorohem, přichází tím o spontánnost, lehkost a povrchnost, potřebuje bezpečí, ujištění a bojí se odmítnutí. Přináší větší vážnost a zodpovědnost v citech, v lásce, ve tvoření. Venuše v Kozorohu nemluví o citech, o lásce, o hodnotách, ale projevuje se činy.

Retrogradita zvýrazní formy, které má Kozoroh vytvořené: přesvědčení, jak má láska vypadat, jak se má chovat, jak má být bezpečná a do této formy se snaží lásku „narvat“ a tím si brání lásku prožívat, potkat se s láskou. Svými představami ji zničí.
Budeme konfrontování s formami, strukturami v lásce, hodnot, bezpečí, naplnění, zacházení s penězi a tvořením. Více o vlivu retrogradity až nastane čas 22. 12.2013 – 31. 1. 2014. Do této doby se projeví „jednodušší“ forma Venuše v Kozorohu.

Toto postavení odpovídá tvrzení Rudolfa Steinera, že v roce 2014 vstupujeme do nové kulturní vlny, která potrvá 600 let.

Přeji vám krásný týden.

Petra Nel

www.astrologiepetranel.cz


UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.