Tag Archive | vývoj

Hra o čas – odkaz od Zlatej dušičky

Lidstvo prochází zásadní proměnou. Energetické obaly se mění, čakry vyšší se rozkmitávají a rozšiřují. Na lidský vývoj zde působí mnohé faktory. Některé jsou skryté, přesto je jejich vliv nezměrný. Člověk se posouvá ve svém vývoji, mnohdy za cenu velkých ztrát a útrap. V tomto čase můžete pozorovat změnu energií a také změnu klimatu. Bouřlivé počasí odráží bouře uvnitř vás samých, i vně, ve společnosti. V tomto čase více, nežli dříve, vnímáte změny. Často již dopředu podvědomě cítíte, že se něco děje, či bude dít. Mnozí však jsou také zmatení, neboť strach z neznáma rozvíjí pochybnosti.

Události gradují a zásadní posuny probíhají právě nyní, tedy v tomto roce. Také rok následující bude pro vás, lidé Země, velmi náročný. Vše se odděluje. Svůj k svému. Ti, kdo k sobě patří, vytvářejí nové skupiny. Je to hra o čas a o to, zda duše zvládnou rostoucí nápor těchto let. Jsou připravené mnohé scénáře a každý by chtěl znát konkrétní popis toho, co vás v této realitě a v tomto čase čeká. Ti, kdo toto s naprostou jistotou tvrdí, žijí ve svých vlastních iluzorních bublinách. Neboť reality všech do sebe narážejí, prolínají se a rozbíjí časovou osu. Vaše tvořivost je v chaosu stejně tak, jako vy sami.

Chápeme, že jste v neustálých pochybnostech a nedokážete se orientovat v mnohdy velmi rychlém proudění života. Zde pomůže pouze jediné a to je udržet si nadhled a řešit to, co se týká zejména vás samých. Vidíte kolem sebe bezpráví, i nespokojenost. Některé události z minulých měsíců se opět vracejí do hry, ke zpracování, k novému pohledu na věc. To proto, že nebylo dosaženo rozhodnutí. Nyní však padá opona a bude vidět mnohé, co bylo skrýváno. Kdo bude chtít a kdo bude připraven, bude moci vidět věci v surové podobě, takové, jaké opravdu jsou, bez pozlátka.

Společnost se polarizuje a mnohé energie jsou jen těžce snesitelné. Přesto všechno je toto úchvatná doba z pohledu pozorovatele. Dokážete změnit své životy a svůj svět anebo se opět jako lidstvo propadnete hlouběji? Mnozí totiž stále nechtějí vidět a nechtějí se zajímat. Myslí si, že vše odezní. Ale nic se nevrátí zpět. Je potřeba jít dopředu. Všichni budou odměněni tak, jak vyzařují, podle toho, jaký je jejich vnitřní potenciál.

Lidé Země, snažte se co nejvíce odpočívat a nabírat energii. Nenechávejte řešení svých problémů na ostatních. Prázdninové dny by měly být odpočinkové, přesto však budou jiné, než jste zvyklí. Toto poselství nemá být strašákem. Má burcovat k tomu, aby lidstvo konečně našlo svou sílu a vyvedlo sebe samé ze zóny temnoty. Světelné sloupy hoří stále silnější energií. A tato energie se rozlévá po celé Zemi. Nikdo a nic se jí nevyhne. Působí také na změnu povrchu a vodní plochy. Voda se může rozlít tam, kde to nikdo nečeká. Může se to zdát jako apokalypsa, avšak toto není cílem. Musí dojít k propojení co největšího počtu vědomí a to skrze tyto světelné sloupy. Vysoká energie působí změny všude, u všech a na všech místech. Každý však je a bude právě tam, kde má být. Všude kolem je tolik lásky a není potřeba ji hledat. Pouze je potřeba se jí otevřít. Jsme s vámi, lidé Země a pomáháme vám v této době zvratů. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Advertisement

Musíme zachránit sami sebe – odkaz od Zlatej dušičky

Na tomto světě je mnoho nešťastných. Jsou to ti, kteří nepochopili svou cestu, neznají sami sebe a odporují zákonům stvoření. Vše v tomto čase se rozlévá jako oceán a vy jste ti, kteří jako ryby brázdíte tímto světem. Zdá se, že bez cíle, bez pochopení svého směru. Mnozí však s pocitem svobody a rozlehlých plání, kde je možné zažít vše, co existuje. Život je rozmanitý stejně tak, jako existují mnohé druhy smrti. Tou nejhorší pak je fyzicky zemřít bez pochopení toho, jaké příležitosti byly zmarněny. Jako ti tažní ptáci se vracíte zpět do nových těl, abyste zakusili život. Neuvědomujete si, že život je tu v mnohých podobách a je nesmrtelný, stejně jako vy. Tápete a zavíráte oči před mnohými pravdami, myslíte si, že víte vše, že jste ti povolaní. Avšak je toho tolik, co nejste schopni obsáhnout.

Na vaší cestě vám mnohdy mohou pomoci některé vaše iluze, kterým věříte. Většinou však právě tyto brání vašemu postupu, vašemu uvědomění a vašemu probuzení. Přesto tento čas ještě přinese mnoho dalších probuzených. Dostanete se do fáze, kdy si budete muset vybrat, stojíte jako lidstvo na rozcestí. Mnozí odejdou do jiných světů. Tento svět bude stažen do hlubin, pokud se vaše vědomí plně neotevře. Vyznáváte různé hodnoty, je tu však čas, kdy se musíte spojit a hledat to, co máte společné, ne to, co vás rozděluje. Vaše priority jsou mnohdy zvrácené a vy nevidíte následky své slepé víry.

Svět se dělí a také hustota v tomto světě změní podobu. Nechtějte vše hned, je potřeba položit pevné základy, neboť v opačném případě bude vše pouze na vodě a v některých místech tohoto světa doslova. Bytosti Země mohou být zachráněny. Musí však zachránit samy sebe. Krize dohání tento svět. Mocní jsou nemocní a zdraví vědí, že je potřeba svět uzdravit. Uzdravit se však musí nejprve každý jednotlivec tohoto světa. Jako invaze kobylek jsou negace, které vás často obklopují. Člověk by měl posilovat své smysly a nejen toto by mělo být součástí vašich školních osnov. Stále je vám opakováno mnoho z toho, co je prioritou. Přesto jsou zde informace, na které ještě nejste připraveni. Nejprve je potřeba růst a zbavit se svých domnělých představ o životě a o stvoření. Uniknout můžete pouze svým vlastním přičiněním a to obnáší pustit se svých připoutaností a otevřít se životu. Přetvořit svůj vnitřní svět a stále hledat nové úhly pohledu, neustrnout.

Člověk se vyvíjí rychlým tempem. Technologie jsou stále propracovanější. Je tu však potřeba zejména vývoj ducha a transformace. Pokud tato slova nedokážete vnitřně procítit, pokud nesouzníte, pak máte před sebou ještě dlouhou cestu. Blíží se však doba Slunovratu. Tento čas je celé věky posvátný. A tyto energie lze využít k tomu, abyste požádali o pomoc mocné svého rodu, abyste se obraceli ke svým ochráncům a prosili přírodu, aby se nad tímto světem slitovala. I přesto, že mnozí z vás dělají vše pro to, aby Země byla zničena. Žádejte o očištění od negací, které vše ovlivňují. Žádejte o mír a šťastné životy. Projdete tímto časem velmi rychle a brzy zesílí mnohé vlivy, které vás mohou uvrhnout do většího chaosu. Vy se však snažte být vnitřně klidní. Naslouchejte rytmům Země a hledejte posvátný klid ve svých srdcích. Jedině tak můžete zvládnout cestu, která vás čeká. Milujeme vás a žehnáme vám. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/

Co potřebujeme a k čemu jsme vedeni? – odkaz od Zlatej dušičky

Svět je stále tentýž, i když události tohoto světa víří neuvěřitelnou rychlostí. Mnohé reakce na okolní děje vás lidí však mohou být pomalé a nepřizpůsobivé, neboť vaše zvyky jsou mnohdy strnulé a vaše schopnost reagovat na podněty je často zpomalena vaším vnitřním nastavením. Mnohé světy zanikly právě proto, že se nedokázaly přizpůsobit proměnám. To však není nic, co byste nutně museli znát. Nicméně proto, abyste se orientovali, je potřeba více se zajímat o vše, co se pojí s lidstvem a jeho vývojem, s osudem předchozích světů.

Mnohá vnitřní nastavení vás lidí jsou a budou měněna přímým zásahem, tedy prožitkem, který byl naplánován duší proto, abyste se probudili a posunuli. Mnohé etapy lidského vývoje jsou doprovázeny silnými strachy, bolestí a manipulací. I tento čas přináší zesílení strachů a podceňování své vlastní vnitřní síly. Čas však běží a vy, jako lidské bytosti, potřebujete cítit ochranu a lásku. A jak toto pociťovat, pokud se uvnitř vás neustále roztahují obavy z budoucnosti a nedůvěra v život a své vedení? Člověk je tvor společenský, potřebuje lidský kontakt, teplo, které zahřeje srdce. Dopřávejte si co nejvíce tohoto elixíru, pijte ho plnými doušky. Objímejte se navzájem a předávejte si dary soucítění a respektu. Věnujte se více vnitřnímu dítěti a dopřejte mu to, po čem touží, ať se zhojí jeho zranění. Dopřejte mu pocit bezpečí a ochrany, lásku bez podmínek.

Víme, že je pro vás těžké zaobírat se těmito tématy, pokud jsou zde jiná, daleko výraznější. Zejména téma přežití a hmotného zabezpečení. Avšak tato témata jsou důležitá pro vaši duši. Nepotřebujete se bát a podceňovat sebe samé. To, co potřebujete, je postavit se za sebe, za své děti, za své potřeby a do své síly. Potřebujete posílit spojení se sebou samými, pustit to, co vám nedává pocit jedinečnosti. Uvolnit se ze situací, které vám více berou, nežli dávají. Jste svazováni pouty karmy, avšak mnohdy jsou tato pouta již dávno rozvázána a vy stále zůstáváte tam, kde již nemusíte být. Transformace vás vede k tomu, vážit si sebe samých, stát si sami za sebou a oprostit se od tužeb světských, ke změnám priorit. Vedení k sobě znamená být sám sobě mistrem, sám sobě vzorem a sám sobě rádcem. Naslouchat své duši a plnit své poslání, kterým je pro mnohé z vás změna svých vnitřních programů a nastavení a osvobození se od závislosti na mnohých prožitcích. Osvobození se však neznamená nedopřát si. Nýbrž nebýt závislý.

Tento čas je časem poučení a časem prohlédnutí za iluzi. Neboť mnohé informace jsou velmi zkreslující a neukazují vám podstatu věcí. Ukazují vnější, ale neukazují vnitřní. Na vás je, abyste dokázali prohlédnout a rozeznat pozlátko od prohnilosti. Naučit se více věřit sobě samým a více sami sebe milovat. Neboť z lásky povstává zase jen láska. Mějte na paměti, že každý z vás je jedinečný a přestože obýváte jeden společný svět, je tento svět plný malých světů, které si tvoříte vy sami. Spojte své malé světy do jednoho a objevíte zcela nový svět, jedinečný a plný rozmanitosti. Každý z vás přináší do tohoto světa svůj pohled, svůj otisk a každý z vás je pro tento svět důležitý. Toto mějte na paměti. Každý z vás přispívá do celku a zároveň je potřeba, aby celek toto odrážel. Poklekněte lidé před svou božskou podstatou, poklekněte před sebou samými. Vedete si dobře. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/

Člověk je na cestě k sobě samému – odkaz od Zlatej dušičky

Člověk se nachází v rozhodujícím období nejen pro jeho vývoj, nýbrž pro vývoj celé planety. Musí projít zkouškami a musí postoupit, aby postupně nalezl sebe samého, aby pochopil podstatu toho, proč se nachází tam, kde se nachází a zejména to, proč podniká tuto náročnou cestu. Duše je na cestě dobrodružství, člověk je na cestě k sobě samému, na cestě ke své duši. Současnost přeje velmi rychlému probuzení skrze rozličné prožitky. Čas se bude stále ohýbat tak, aby bylo možné naučit se co nejvíce, neboť je potřeba mnohých duší, aby lidstvo bylo pozvednuto. Procházíte si obdobím nepokojů. Tyto nepokoje a neklid vyzařují i z vás samých. Ztratili jste smysl, ztratili jste jistoty, mizí vaše iluze a zejména ztráta iluzí je brána egem velice nelibě. Musí dojít k úspěšnému odtržení od minulosti. A toto je velice bolestné, neboť máte pocit, jakoby vám bylo odebráno něco velmi důležitého. Něco, co tu bylo dlouhé věky. A také že ano. Vy se však musíte zaměřit na současnost, na to, co žijete nyní.

Procházíte mnohými fázemi růstu. Probuzení skrze bolest, pochopení, přijetí, prozření, odpoutání se. Nakonec to jediné, co vám bude zbývat, budete vy sami. Pak pochopíte, že jste se dlouhé věky honili za přeludy, za něčím, co nemělo pevný základ a vlastně ani význam. Přesto však jste si vším museli projít, abyste došli do tohoto bodu, kdy již víte, že vše sloužilo k vašemu obohacení. Jste nuceni probouzet vaši vnitřní sílu a věřit jí. Věřit sobě samým. Spoléhat se na sebe samé. Můžete mít přátele, můžete žít v párech. Ale vždy tu budou dva celiství jedinci, které bude spojovat vzájemná úcta a láska.

(Image by Oleg Serkiz)

Možná cítíte, jakoby se některé věci zklidnily, situace kolem vás není tolik napjatá. Avšak toto je pouze dočasné. Spoustu kousků musí zapadnout do skládanky, aby se ukázal celý obraz a další kus cesty, která je před vámi. Mnoho se toho bude muset změnit a některé změny se vás dotknou velmi silně. Důležité však je, abyste nepropadali panice a skepsi. Tento čas musel přijít. Praská pouto, které svazuje současný svět tak, jak ho znáte. A to se děje mnohými menšími nárazy. Je však na cestě další náraz, který vás však opět přivede blíže k sobě samým. Toto zde není řečeno proto, abyste posilovali své strachy. Právě naopak. Proto, abyste posílili svou víru.

Nemůžete zabránit změnám. Můžete si však vybrat, jak na mnohé budete reagovat a jak se budete cítit. A po vás se chce v určitých chvílích zastavit, ztlumit rozum a zesílit své srdce, tedy své vlastní cítění. Neboť jste vedeni a vaše duše vám často posílají mnohá upozornění, nežli je konečně vyslyšíte. Tento proud bouřlivé energie nelze zastavit. Bouře jsou častější v tomto čase. Ale po nich se vzduch zas pročistí a krásně ovoní. A to je život. Vnímat jeho krásy a nezapomínat pozorovat vše kolem sebe. Zůstávat v sobě samých, pak se vás nedotkne nic z venku. Hledáte nové cesty, ale mnozí se chcete stáhnout do svých vlastních ulit a přežít. Ale tady není co přežívat, tady je potřeba žít ten skutečný život, naplněný nadějí a prostoupený láskou. Jedině tak dokážete projít. A my půjdeme s vámi. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Tvoří se základ nového světa – odkaz od Zlatej dušičky

Slova, která vnímáte z tohoto sdělení, vás mohou rozrušit stejně tak, jako povzbudit. Časoprostor, který obýváte, je pro vás velikou učební lekcí. Mnozí tápete a nedokážete uchopit život, nedokážete se smířit. Tato Země však přináší zejména možnost rychlého postupu ve vývoji a to je důvodem, proč jste zde. Nemáte většinou ani ponětí o mnohých příčinách, které vás sem dovedly, neboť vaše vědomí není schopné pojmout mnohá tajemství Stvoření. Každý však dostáváte do života takové lekce, abyste posilovali sami sebe a byli postupně schopni integrovat vaše zkušenosti do prostoru duše. Sbíráte své příběhy a spojujete je s ostatními. Vracíte se zpět ke svému duchu, abyste obohatili sami sebe. Je zde však potřeba neustálý růst a pak přijde čas, kdy přerostete prostor, kde žijete a vytváříte domov zcela nový. Nezáleží na tom, kdy se to stane, ale záleží na tom, jak se v tomto domově cítíte.

(Image: Mehmet Karaca)

Máte v sobě sílu tvoření a nyní si vše vytváříte bez rozmyslu, náhodně a chaoticky. Bohužel se toto projektuje do vašich fyzických životů. Váš svět je v chaosu a je potřeba mu dát řád. Řád založený na jiných principech. Základ nového světa se tvoří právě nyní. Tím, jak se probouzíte, začínáte si uvědomovat spojitosti, otevíráte oči a tím se také otevírají vaše obzory, vaše světy. Láska v tomto světě dostává více prostoru. Avšak je toho ještě mnoho před vámi. Musíte se zcela změnit. Proto, abyste byli schopni přetransformovat svůj svět, realitu, ve které pobýváte. Nehledejte nic vně, neboť vaše srdce vám napoví. Musíte chápat, že to, kam jste vedeni, je pro vás tím nejlepším z pohledu duše.

Očekávejte neočekávané. Neboť hmota v životech některých lidí začne měnit hustotu a vy se můžete dostávat do zvláštních a nepochopitelných situací a míst. Děje se to proto, že dochází k rozpadu časových os minulosti a tvoří se mosty do nových rozměrů. Každý vnímáte čas svým vlastním způsobem. Někteří se dokonce někdy nedokáží orientovat. Je zde možnost časových skoků a to se může projevovat tak, že si nedokážete vzpomenout na určité okamžiky, třeba jen během denního prožívání. Ať již prožíváte cokoli, je důležité zůstat klidní ve svých srdcích, uvnitř vás, tam, kde cítíte spojení s vaším domovem. Toto vám pomůže projít životem s přijetím a s nadhledem. S láskou s vámi kráčíme po cestách života a milujeme vás.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Kryon – Nepříjemná změna

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem a vysílán v rámci akce Kryon Intensive Retreat v Banffu, AB, Kanada, 28. srpna 2020

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Pro ty, kdo jste neslyšeli dřívější poselství, předám časté a běžné poselství, které bych rád, abyste si poslechli a plně pochopili.

Bůh, Duch, Tvořivý zdroj – ať už jakkoli nazvete to, co stvořilo vás a vše, co existuje – ví, co se právě teď děje, tam, kde teď sedíte a posloucháte (nebo čtete). Už jsem dříve říkal, že se nacházíme na multidimenzionálním místě a že je pro vás velmi těžké to pochopit. Toto poselství, které právě předávám, i když jej posloucháte (nebo čtete) později, má stejný účinek. Víme, kdo jste a ve vší té nádherné lásce nám na vás záleží. Ať už sedíte kdekoli, ať už se ve vašem životě děje cokoli, vědí o tom všichni andělé, pokud je tak chcete nazvat, kteří vás obklopují.      

Jak tu sedíte, rád bych, abyste pochopili, že bez ohledu na to, co vám bylo řečeno, že by Bůh mohl být, je to pečující, milující, nádherný, laskavý Stvořitel, který vás sem poslal. Tolik z vás si právě teď říká: „Co se to děje na Zemi?“ a vnímáte, že je to jiné, odlišné. Kvůli tomu rozdílu mnozí pociťujete strach. Často tu skutečně není nic, čeho by bylo třeba se bát, ale přesto pociťujete strach, úzkost a obavy. A důvodem je, že je to jiné, odlišné. Lidé milují stejnost, nemají rádi změnu, když si ji sami nemohou naplánovat, nemohou ji mít pod kontrolou nebo ji neočekávají. Takže občas se objeví strach, protože nevíte, co přichází.

Drazí, 31 let mluvím o změně. První Kryonova kniha, která byla vydaná v r. 1993, vám popisovala, co teď nastalo. Popisovala, že nedojde k zániku lidstva kolem r. 2000, ani v první dekádě po r. 2000, ačkoli Bible, kterou znáte a kterou jste studovali, mluvila o něčem jiném. A my jsme vám říkali, že tohle se změní, že to je něco, co vy sami změníte, že budoucnost se mění. A teď se změnila. A proto bylo poselství této knihy nazváno Konec času. Někdo by mohl říct, že to je legrační titul, někdo jiný, že je to hrozivý titul evokující zkázu a zánik. Je to však jen metafora – znamená to konec starého času, konec starého věku. Název knihy odráží poselství mayského kalendáře a poselství tolika domorodců na této planetě, kteří viděli, že něco přichází. Po tisíce let hleděli do „nebe“ a uvědomovali si, že kolébání Země trvá po dobu 26 000 let. Domorodci a starodávní, kteří se často nechali vést hvězdami a jejich pozicemi, rovnodenností a tím vším, viděli, že něco přichází. Že se to stane, až kolébání Země bude ve svém středu a začne nový cyklus kolébání. A že k tomu dojde 21. prosince 2012 a stane se to milníkem. Možná jste zaregistrovali, že ve vašich posvátných písmech nebo jiných spisech týkajících se těchto let, bylo zaznamenáno, že Země to nezvládne, že dojde ke třetí světové válce, k Armageddonu, ať už to nazvete jakkoli – bylo to prorokováno všude. Opravdu se neočekávalo, že to zvládnete. Ale vy jste to zvládli!

Přišel jsem v r. 1989 s velkým poselstvím, a tím poselstvím bylo, že nedojde k žádnému Armageddonu. Kniha Konec času jasně uvedla, že se stane něco jiného. Drazí, právě teď sedíte v tom „něčem jiném“. Změnili jste minulost, proroctví o konci a zániku. A teď tady sedíte v době, která skutečně nemá žádné předpovědi. Přemýšleli jste o tom? Ať už je to vaše bible, ať už je to Nostradamus, ať už jsou to různé ezoterické spisy, neexistovaly žádné předpovědi starodávných, které by vás přivedly na toto místo. Ach, existuje mnoho současných předpovědí a ty jsou často plné zkázy, zániku a beznaděje, jen odložené na později. Dostáváte informace, které jsou víc než děsivé, co se stane během několika málo měsíců. A astrologie skutečně potvrdí problémy, kterými procházíte. Když se na to podíváte, nikdy za vašeho života nebylo (najednou) tolik retrográdních planet. Přemýšleli jste o tom? Je to zajímavá doba, ve které teď žijete, že? Mám pro to název a rád bych, abyste se znovu vrátili k jednomu channelingu. Ten název, který jsem mu nedávno dal, je Zima vědomí (z 22. srpna 2020 ve Vancouveru, BC, Kanada – pozn. překl.).

Dovolte mi, abych vám vysvětlil, jak to funguje, abyste se cítili lépe, abyste věděli, že jste na své cestě správně, podle plánu.

Říkáme vám už 31 let, že nastanou změny. Některá poselství se přímo vztahovala k této konkrétní době, některá byla záhadná, nejasná a některá metaforická. Ale říkal jsem vám, drazí, že změna přichází. A také jsem vám říkal, že pokud chcete vědět víc, o čem ta změna opravdu je, abyste se podívali na předpovědi starodávných, jež říkala, že pokud to zvládnete po precesi rovnodennosti, po roce 2012, bude to začátek vysokého vědomí na planetě, jaký tu kdy byl. S vysokým vědomím skončí války. Nedojde však ke skončení sporů, neshod a rozepří, drazí, protože lidé mají svobodnou volbu. Bude to však konec válek takového druhu, který by způsobil zánik lidstva. Teď někteří namítnou: „To je nemožné, a sice proto, že lidská přirozenost vždy vede ke stejnému jednání.“

Mám pro vás novinku. V protikladu ke všemu, co jste kdy studovali, slyšeli nebo vás učili, lidská přirozenost (povaha) se vývojem mění. Lidská přirozenost se začíná měnit s vyzrálejším vyšším vědomím. Co se děje na vaší planetě, o čem byste nikdy neřekli, o čem byste nikdy nemysleli, že se může stát – nemluvím teď o pandemii, ale o věcech, které budou jiné. Například dobré zpravodajství, o kterém byste si nikdy nepomysleli, že k němu může někdy dojít. Po stovky let tu existovala genderová nerovnost v takové míře, že jedno pohlaví bylo nadřazené tomu druhému. A to druhé pohlaví, ženy, s tím nemohly nic dělat. Nebylo to jen po stovky let, možná to bylo v lidské přirozenosti po tisíce let. A najednou se to mění s tím, co jste nazvali hnutí „me too“. Popřemýšlejte o tom, drazí. To je vyzrávání lidské přirozenosti a vědomí, kdy dochází k soutoku, převaze a mísení s vyšším myšlením, které začíná mít vliv a začíná fungovat. Máte některé církevní představitele, kteří byli stovky let zodpovědní za odporné věci páchané na dětech a vyvázli bez trestu. Teď máte dokonce nejvyššího představitele kurie, katolických duchovních, který k tomu přistupuje odlišně. Předpovídali jsme, že tento vůdce provede změny. To je poprvé za stovky let, kdy začínáte vidět temné věci, které vycházejí na povrch a řeší se.

Právě teď jste v bodě, kdy začnou vyplouvat na povrch další věci. Mluvím teď k americkým občanům. Je čas na změnu a vy to víte. Nebude to tak, jak se stávalo v minulosti, kdy mohlo dojít ke změně, ale ve skutečnosti k ní nedošlo – tedy že by se opět objevily nepříjemné věci a kvůli nim došlo k demonstracím, jichž by se zúčastnili ti, kteří jsou rozrušeni hrůzou z toho, co se děje, z té nerovnosti – pak by to odeznělo, znovu se vrátilo, odeznělo a znovu se vrátilo. Ale teď, drazí, teď už je to něco jiného – teď, zatímco o tom mluvím. Důvod, že vidíte tolik nepokojů, bouří, projevů nespokojenosti, právě teď v této zemi (USA), je ten, že se konečně hledají řešení a nenechá se to tak být, dokud se řešení nenajde. To je to jiné, to je ta změna. To je to, o čem celou dobu mluvíme a teď je to tady. Někteří lidé to interpretují jako tu nejhorší věc, která se mohla stát, a říkají: „Podívejte se na ty nepokoje, projevy nespokojenosti a podívejte se na to všechno, co se děje.“ To, co se děje, je vyzrávání, to, co se děje, znamená, že spějete k dospělosti. To, co se děje, znamená, že staré způsoby už nebudou fungovat. Zima vědomí je popis metafory ročního období. Nacházíte se v zimě, kdy opadaly listy ze stromů, nastalo chladnější období a vy nevíte, co se bude dít dál.

Co následuje po zimě, drazí? Víte to – zas vyjde slunce, stromům zas narostou listy. To je metafora pro věci, které se začínají dít. Nic se však tady neděje rychle. Víte to. Avšak nakonec budou moct být zasazena semena a budou růst, což nastartuje řešení a Američané začnou postupovat tak, že nebudou volit nikoho, kdo nebude souhlasit se změnami. Vidíte, jak to může být jiné? Pokud jste jedním z těch, kdo poslouchají (nebo čtou) tento channeling a nejste Američany, můžete se sem podívat, vidět tolik nepokojů a můžete se ptát: „Co se to děje s Amerikou?“ Právě jsem vám to vysvětlil. A tahle země není samotná. Některé věci se dějí po celé planetě, ne v tak velkém měřítku, jako v této zemi (USA), ale také se odhalí, brzy. Otroctví mladých žen, které jsou odebrány od svých rodin a někdy narozené v určitých místech, aby byly k dispozici mužům. To je otroctví. Drazí, je to rozbujelé, jsou jich tisíce. Všechno je to nezákonné, protiprávní, mohli byste říct, a vždy to tak bylo, a najednou se to začíná odhalovat. Rád bych, abyste se podívali, jak je to financované. Vyrazí vám to dech, nebudete tomu chtít věřit.

Projeví se všechny části nové lidské přirozenosti. Tohle je Kryonovo poselství. Když se zeptáte, co je celkovým poselstvím, vždy to bylo toto: dosáhli jste doby, kdy začínáte růst, dospívat ke zralosti vědomí. Už nebudete nikdy zabíjet jeden druhého v masovém měřítku, v bezohledné válce. Vyšší vědomí začne na planetě dávat smysl, začnete spolu vycházet a vaši vůdci se neudrží dlouho, pokud nebudou souhlasit s tím, co staré duše této planety požadují – řešení nebo aspoň s nimi začít, aby konečně došlo k pokroku. To je to, co se děje. Dokážete být a oslavovat to v pandemii, kdy na některých místech zažíváte nový restart věcí, které se stávají novým normálem? Slovo, které jsem použil před několika lety, je tady: Nový člověk. Používám ho už léta a teď je tu. Tohle se právě děje. Máte odvahu oslavovat to, kdekoli jste, bez ohledu na to, co se děje ve vašem životě? Dokážete sedět a být chvíli v klidu? Dokážete chvíli sedět a vymanit se ze strachu a obav? Dokážete sedět a uvědomit si, jak moc jste milováni? Světlo reflektoru se soustřeďuje na vás a vy si uvědomujete, že jsou tady andělé, dívají se a je tu tolik lásky. Projdete tím vším, staré duše. Jeden z důvodů, proč jste tady, abyste slyšeli některé z věcí, které vám mohou pomoct.

Já jsem Kryon, zamilovaný do lidstva. Toto je to poselství a vždy bude pro nového člověka na nové planetě zvané Země.  

A tak to je.

Kryon     

zdroj: www. kryon.com – Uncomfortable Change –  MP3 –  19:46

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE

ASTROLOGŮV ROK 2021

Rok 2021 bude rokem, kterému bude vládnout Saturn. Rok 2020 byl pod vládou Luny. Objektivně budou témata složitější a ve svých dopadech drsnější. Uvědomme si jen, že planeta Saturn je poslední v řadě planet a jejím úkolem je ukončovat a uzavírat. Ale také spojovat, vytvářet solné vazby a trvalá spojení. Působí na společenské úrovni, postupný konec čekejme tedy u společenských témat, která se přežila, u směrů, které vedla do ztracena, u procesů, u kterých nebyla podpora a o které nebyl zájem.

Pokud si tyto trendy promítneme do vlastních životů, můžeme předpokládat, že v tomto roce uzavřeme některé ze svých kapitol života. Ruku v ruce budou přicházet nová témata. Události loňského a letošního roku nám velmi jasně ukazují na to, jak žijeme. Poukazují na kvalitu, jakou dáváme svému životu. Dávají jednoznačně najevo to, jak s životem hospodaříme, v čem jsme dobří a kde bychom měli přidat. Pokud je někdo sám, měl by se podívat na to, proč nestojí o společnost, když se někomu nedaří v práci, měl by se zajímat o to, jak produktivní jsou jeho pracovní procesy. Protože tady jde o shrnutí za dlouhé obdbobí, řada událostí má velkou setrvačnost a povede nás k trpělivosti, změny se projevují často v horizontu delším než bychom si přáli.

Charakter roku ovlivní zejména Jupiter se Saturnem. Loni byly obě planety v Kozorohu a přispěly k opravdu nepěkným událostem, samozřejmě že na společenské rovině. A každý sám za sebe jsme byli donuceni řešit své běžné problémy v komplikovaných podmínkách. Symbolický konec trápení nastal ke konci prosince, kdy se Saturn sešel s Jupiterem v konjunkci na prvním stupni Vodnáře.

K tomuto setkání se chce zvolat Král je mrtev, ať žije král! Tato konjunkce stála často na konci vlád a režimů. Poznamená celý letošní rok. Mnoho záležitostí se bude měnit a v mnoha případech nebudeme jejich iniciátory my sami. Což neznamená, že bychom měli být trpícími nebo trpělivými účastníky. Naopak, energie Vodnáře nás zavazuje k tomu, abychom překročili hranice a začali prosazovat vlastní zájmy. Za nás to nikdo neudělá.

Ano, dostaneme se do střetů. Ty budou dost zarputilé tak jak jedni budou bojovat za minulost a ti druzí za budoucnost. V jejich pozadí si poběží naše osobní příběhy, které jimi budou často tak pohleceny, že nebudeme mít možnost žít naplno vlastní život a rozvíjet vlastní aktivity. To uvidíme právě v kvadratuře Saturnu ve Vodnáři s Uranem v Býku. Ta se uskuteční v únoru, červnu a prosinci letošního roku. Nicméně se obě planety od sebe výrazně nevzdálí během roku a tak se dá říci, že tento aspekt bude dominantou letoška.

Na společenské rovině jsme si to již vysvětlili bojem dvou řádů, dvou představ o budoucnosti a koneckonců i přítomnosti. Sami osobně budeme neklidní a nespokojení. To, co nechceme, ještě neskončilo a nové, co by nás vysvobodilo a bylo řešením, ještě není. Může se jednat i o téma choroby, která ovládla svět. Mohou to být i společenské otřesy, které boří, ale neslibují. Také to může být nový život, o který se pokoušíme, který se stále ještě nedaří podle představ. Je možné, že důležité předešlý v osobním životě se právě stanou okolo oněch kvadratur.

Při aktivní hře Uranu a Saturnu můžeme s klidem řadu komplikací hodit na vnější podmínky. Ale i v takovém režimu musíme umět fungovat. A tak nezbyde než posilovat víru a sebedůvěru.

Jupiter nám může způsobit mnoho radosti. Bude putovat znamením Vodnáře, kde by mohl přát novým myšlenkám, vědním oborům a technologiím. Ukáže také na překotný vývoj myšlení. Jakoby nás fyzické a faktické problémy nesmírně urychlily ve vývoji. Dospějeme a budeme také kvalitněji řešit naše osobní, vztahové, pracovní a rodinné záležitosti. Tato inspirativní období budou dvě, od ledna do poloviny května a od července do téměř konce prosince. Mimo ně bude Jupiter procházet Rybami a tak tu během nich očekávejme rozvoj duchovna, zájem o své bližní, potřebu se stabilizovat ohledně myšlení, ale také vnější poddajnost a pasivitu, zneužití moci. Možná také únavu a potřebu unikat před nepříjemnostmi života.

Neptun se zdánlivě do běhu velkých planet nebude zapojovat. Koneckonců podpořil loni rozvoj epidemi a své si odpracoval. Na začátku třetího dekanu Ryb ale bude řešit spíš záležitosti kolektivní a pokusí se nás přenést přes úskalí tvrdého života. Třikrát se sejde v polosextilu s Jupiterem ve Vodnáři, spolu ukáží na to, že není potřeba vždy ztrácet naději.

A nakonec Pluto. Po loňské tlačenici zůstane v Kozorohu samo. Na jeho posledních stupních se bude důsledně starat o společenská témata. Koneckonců jeho dispozitor Saturn už se bude nacházet ve Vodnáři a tak Pluto svoji vahou a protekcí bude tlačit na vodnářská řešení společenských situací. Bude se jednat o použití techniky, technologií, samozřejmě ve spojení s celosvětovou nákazou. Bude výrazně směrovat ekonomiky k efektivitě. Protože v Kozorohu má v gesci zdroje, povede nás k šetření, škrcení na jedné straně a na iniciaci čehokoli nového a prospěšného, ať ekonomicky, tak společensky na straně druhé. V našich životech bude Pluto rafinované. Nabídne nám nové možnosti, často velmi skvělé. Pro tyto nové vztahy, práci, splečenskou realizaci budeme muset ale něco obětovat.

Jsou tu velké úkoly, velké výzvy, ale vše budeme mít ve vlastních rukou. Možná nás planety donutí, přece jen jsou to ty kolektivní, abychom odstoupili od každodenních situací a našli to, co je skutečně důležité a za tím si bez obav šli. Hodně štěstí přátelé!

Ondřej Habr

Naložte se svým životem podle svého uvážení – odkaz od Zlatej dušičky

Celé dny jste zaneprázdněni myšlenkami na ty věci, které produkují a živí vaše strachy. Je zde deprese a nepřijetí života takového, jaký je. Je vám ukazováno, jak můžete měnit své životy, ale často zavíráte oči z obavy, že vám to přinese nepohodlí, odklon od stereotypů, ve kterých si mnozí libujete. Neboť pokud se nic neděje, není zde progrese a postup. Je zde stojatá voda, která nic nepřináší. A vaše životy nemají být jednotvárné. Mají být bohaté, mají být naplněné. To vše však nemůžete nalézt vně, nýbrž uvnitř. A mnohé změny, které přicházejí z vnějšku, jsou tu proto, aby obohatily váš vnitřní život, aby vám pomohly osvobodit se od mnohých závislostí, přežitků a zbytečností.

V tento čas jsou vám též ukazovány mnohé pravdy a je jen na vás, zda se dokážete na některé věci dívat z jiného úhlu pohledu. Jste stále nevěřící Tomášové. To, co prožíváte, vás má probudit. Ne zablokovat, abyste zarputile odmítali to, co je neznámé, možná i běžným rozumem nepochopitelné. Jsou zde mnohé zdroje, které vám sdělují zaručené pravdy. Avšak je zde také mnohá manipulace. Neodklání vás to však od toho, nalézt svá zrnka pravdy. Pokud přidáte zrnko k zrnku, získáte časem ohromnou písečnou bouři, která odkryje to, co bylo skryté. Pochopte, že věci neudržitelné nelze udržet odmítáním, neochotou připustit si, že existují. Je to pouze zavírání očí před tím, co existuje. Kolem probíhá válka, i když jinak, nežli jste jí znali. Blíží se osvobození. Také však určité odpojení od některých pocitů, neboť tlaky zvenčí mohou opět narůstat, může přijít otupělost a rezignace. Důležité je mít víru v to, že je vše, co se děje, cesta kupředu a vzhůru, cítit vnitřní klid a přijetí. Dokážete mnohé a nyní jste stále více tlačeni k tomu, učinit rozhodnutí a postavit se do své síly, za svůj život.

Vaše svoboda je stále menší a vy jste spokojeni, neboť máte falešný pocit ochrany, žijete v iluzi. Avšak je potřeba prohlédnout a brzy se to také stane skrze některé události. Stále znovu a znovu se obracejte k přírodě. Je zde mnoho možností léčení v této sféře. Dokažte sami sobě, že jste těmi, kdo přišli čelit výzvám a dokáží se s nimi vypořádat. Vše se mění, včetně vás. Bohužel však mnozí stále zůstávají ve svých starých programech a změny budou pro ně stále bolestivější. Čím zatvrzelejší budou, tím větší náklad ponesou. Naložte se svým životem podle svého uvážení. Vše je pouze ve vašich rukách. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz