Tag Archive | vyššie vedomie

Posilovat lidi znamená pomáhat jim uskutečňovat pozitivní změny v jejich vlastním životě

Posun vědomí je důležitým aspektem vaší služby světu. Vědomí lidí posouváte, když je posilujete. Lidé se mění, dojdou-li k novým vhledům a způsobům vnímání. Mění se, když někdo uvidí nejhlubší část jejich bytosti a s láskou se jich dotkne.
Opravdová služba přichází ve chvílích otevřenosti, lásky a překonání hranic mezi vámi a druhým člověkem. Přichází, když cítíte vzájemnou rovnocennost, rozpoznáte božství druhého člo­věka a jednáte způsobem, který ho nebo ji posiluje. Přichází, když se spojíte s vyšší silou a umožníte, aby k vám oběma vstoupilo skrze vaše spojení vyšší dobro. Spojíte se s vyšším já druhého člo­věka a oba dva z toho vycházíte obohaceni. V takových chvílích se stáváte učitelem i žákem.

Posilování se liší od dělání věcí za druhé. Jsou-li lidé hladoví, můžete je nakrmit a dočasně jim tak pomoci. Posílení však jsou, když je naučíte opatřit si jídlo, aby mohli jíst každý den. Jako léči­telé můžete lidi buď zbavit problémů, a nebo je můžete naučit, jak si své vlastní problémy mohou vyřešit sami. Posilovat zna­mená učit lidi dovednostem, které mohou využít, aby převzali vlastní život do svých rukou, a nezachraňovat je před jejich stále se opakujícími problémy. Posilovat druhé znamená spíše je milo­vat, než je zachraňovat. Ptejte se: „Jak to, co dělám, slouží dru­hému člověku, aby mohl být soběstačnější a nezávislejší?”

Když pomáháte lidem, třeba při hledání řešení jejich problémů, můžete dosáhnout různých výsledků. Někteří zůstanou i po vyřešení konkrétního problému stejní, jako byli, někteří pro­jdou ve svém životě celkovými pozitivními změnami. Pokud se změní, posunuli jste jejich vědomí a opravdově jim prospěli. Budou mít více možností a vyšší vizi sebe sama, čehož mohou využít a vytvořit si lepší život.
Abyste mohli posunout vědomí, musíte umět poznat, co a kde můžete opravdově měnit. Jde o umění poznat, jestli jsou lidé růstu otevření, a poskytnout jim pomoc, jen když jsou na ni připravení. Touto cestou získáte z vašeho kontaktu spoustu energie a čas strá­vený s daným člověkem přispěje k vašemu duchovnímu růstu.
Asi nechcete být neustále na křižáckém tažení a přesvědčovat lidi, že se musí změnit dřív, než jsou na to připravení. Křižácká výprava s cílem reformovat lidi nebo společnost povede pouze k rozdělování a zbytečně plýtvá vaší drahocennou energií. Raději lidem opravdově pomáhejte posunout jejich vědomí a prospějte jim v jejich životě trvale.

Možná si lámete hlavu, jak pomoci s akutními sociálními a ekologickými problémy světa. Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou můžete udělat, je pomoci lidem posunout se do vyššího vědomí. Na vyšších úrovních převezmou více zodpovědnosti za sebe sama, společnost i za životní prostředí. Až bude vyšší vědomí existovat u dostatečného množství lidí, budou nalezena i řešení vašich potíží.

Vědomí lze posunout jednoduše. Když jste s dětmi nebo s přá­teli, soustřeďte se na to, co můžete pro jejich posun vědomí vy­tvořit. Když potkáte lidi, myslete na to, jak jim můžete prospět, a nikoliv na to, co od nich můžete dostat. Scházíte-li se s přáteli, ptejte se, co můžete společně udělat pro uvolnění a expanzi kaž­dého z vás. Ptejte se: „Jak jim mohu svými slovy a činy posloužit?” Kdykoliv vycházíte ze svého srdce, mluvíte s lidmi s láskou a po­máháte jim rozpoznat jejich božství, posouváte jejich vědomí.

I když se setkáte s obchodním partnerem, ptejte se: „Co je vyšším smyslem tohoto jednání nebo telefonátu? Jak mohu při­spět k životu tohoto člověka? Jak může má práce, výrobek, rada nebo služba tohoto člověka posílit?” Pokud to budete dělat pravi­delně, posunete svá přátelství na vyšší úroveň a budete se vyvíjet rychleji. Začnete-li se soustředit na službu ostatním lidem, můžete se dočkat i mnoha báječných překvapení a dokonce obchodních úspěchů.

Jedna žena vymyslela k posílení svých přátel hry, které hráli, když se sešli. Chtěla, aby předstírali, že jsou o jeden rok starší a mluvili o všech úspěších, jichž za uplynulý rok dosáhli. Využila každé příležitosti, aby dostala z lidí jejich vyšší vizi, pomohla jim vyjádřit ji slovy a povzbuzovala je, aby ji zrealizovali. Její vlastní firma začala najednou také lépe prosperovat, aniž by se o to přímo snažila.

Vědomí malých dětí můžete posunout, spojíte-li se s jejich vyšším já, i kdyby to mělo být jen na moment. Představte si, jak vaše vyšší já kontaktuje to jejich a mentálně jim řekněte: „Vidím v tobě krásu a světlo. Uznávám tě, jako nádhernou bytost, kterou opravdu jsi.” Děti obvykle na vaši tichou zprávu zareagují a vy jim pomůžete v jejich duchovním probouzení.

Můžete pomoci zvyšovat vibrační tón všech lidí, když si před­stavíte, jak vše, co děláte pro posílení nějakého člověka, jde dál, ke všem ostatním, kteří takovou pomoc potřebují. Když napří­klad pomáháte jednomu člověku, představte si, že pomáháte všem, kteří mají stejný problém. Když pomáháte svým dětem a milujete je, představte si, jak se vaše láska šíří dál, ke každému dítěti, které ji právě může potřebovat.

z knihy Osobní síla skrze uvědomění, Sanaya Roman

Zdroj: http://andelskydenik.blogspot.cz

Reklamy

Horoskop na obdobie 24. – 30. 10. 2016

Shůry dáno

Tento týden se objevuje několik zásadních aspektů, které symbolizují bohatost možností a velkého požehnání.

Slunce ve Štíru v konjunkci s Merkurem ukazuje na silné působení mysli, hledání nových forem zpracovávání informací, komunikace a nových možností správně předávat informace. Štír vede ke schopnosti vidět hluboko do sebe či druhých. Potřeba odhalovat vše, co je skryté, neviditelné a dostat se ke kořenu podstaty. Uvidíme to, co jsme doposud nemohli vidět. Je snadné se dostat až na dno své duše.

Konjunkce Slunce a Merkura ve Štíru se dostává do harmonického aspektu (trigon) s Neptunem 26. 10. – 6. 11.

Slunce – vědomí Já a mysl jsou spojeny s vyšším vědomím. Dostáváme se k mystické, požehnané době, když si dovolíte, se otevřít. Doba silného působení božského vědomí, aby mohlo vstoupit, zesílit v člověku, v jeho srdci a mysli. Vyšší vědomí ve vás, chce prostoupit vaši duši. Každý z nás má své vyšší vědomí uvnitř sebe, které se snaží k němu promlouvat. Abychom ho slyšeli, je zapotřebí zklidnit mysl. Toto naše vyšší vědomí je spojeno „on-line“ s božským vědomím. V této době je pro člověka více zřetelné ho ucítit, vnímat. Vhodná doba pro meditace, léčení, terapie, duchovní a umělecké činnosti. Stáváme se citlivější a vnímavější k jemným energiím, intuici a vnitřnímu hlasu.

Působení tohoto aspektu je o zázracích, požehnání, odpuštění a oddání se. Zázraky se dějí tomu, kdo na ně věří. Objeví se zásahy shůry, aby bylo umožněno naplnit to, co je ve vyšším záměru člověka. Někdy je v rozporu, co chce mysl a co duše. Duše je spojena s pamětí svých zkušeností ze všech reinkarnací. Pokud neprošla očistou od traumat, může být v rozporu s vyšším vědomím, které je „nezatížené“. Je to čisté Světlo – Láska. Proto důvěřujte a odevzdejte se toku života. Mohou se dít opravdu zvláštní události. Můžete se cítit zvláštně, neuchopitelně, kdy si nebudete vědomi svého ohraničení. Vše budete prožívat intenzivněji a hlouběji. Často se dostanete do pocitu dojetí, což je známka propojenosti se svou nejhlubší podstatou.

divine

Mars opustil Pluta a dostal se do dynamického aspektu s Uranem 24. 10. – 3. 11. Fyzická síla, vůle a ego prochází velkými zvraty. Velké vnitřní napětí se může objevit skrze vztek či lítost. Musí nastat změna v hmotném světě, v těle, v egu. Záměrně píši, MUSÍ. Není jiné cesty. Uran jde přímočaře, pravdivě i za cenu, že nastane naprostý chaos či kolaps. Ví, že nelze jinak. Čím více bude člověk otevřený ke změnám, k opuštění zajetých kolejí a bude hledat nové možnosti a cesty, tak projde cestou sice hekticky, ale volně a svobodně. Bude mu a je napomáháno. Pokud se člověk brání změnám, nechce a není ochoten něco v sobě změnit, cesta bude turbulentní, vypjatá a náročná.

V této době se objeví dopravní kolaps, více nehod, úrazů a technických závad.

Venuše se přibližuje k Saturnu a vytváří konjunkci 25. 10. – 2. 11. Hodnoty, láska, city, radost se dostává do větší zralosti a moudrosti, po době určitých nejasností, zklamání a iluzí. Jsou prověřovány naše hodnoty, stabilita a hojnost. Je potřeba ke vztahům přistupovat s moudrostí a trpělivostí. Jak zralé jsou vaše city a hodnoty? Máte pocit bezpečí a naplnění? Máte pocit, že jsou vaše potřeby naplněny? A jaké jsou vaše potřeby? Jsme vedeni k nalézání skutečných hodnot.

Novoluní nastává 30. 10. po 19 hodině. S novoluním je spojen Merkur – mysl, a to vše v harmonickém aspektu s Neptunem. To zesiluje působení propojení božského vědomí, aby mohlo skrze vaše vyšší vědomí prostoupit duši a očistit zápisy z minulosti. Rozpustit dluhy, bolesti, strachy, zranění a vše, co je připraveno k odpuštění, propuštění. Duše a mysl má být „vykoupána“ v čistotě, v božském Světle.

Novoluní nastává na sabiánském symbolu: „Klidná jezerní hladina zalitá svitem Měsíce.“                                 Klíčová myšlenka: Pokorně se otevřít vyšší inspiraci.

„Na úrovni milostného vztahu jde o to, že se ega dvou lidí odevzdají inspiraci transcendentních citů, které jsou v podstatě neosobní. Láska se projevuje skrze milence, protože pravá Láska je kosmický, nediferencovaný princip či aktivní síla, která se prostě sama soustřeďuje v „duších“ lidských bytostí, jež odrážejí její světlo. Totéž platí o mystické lásce k Bohu, Univerzu. Člověk těžce zápasí a riskuje, aby dosáhl velkých věcí; přichází však chvíle, kdy jediné, na čem záleží, je zklidnit duši, aby se v ní mohlo zrcadlit nadzemské světlo. Říká se nám, že v pozadí veškerého úsilí leží potřeba klidu a míru, potřeba připravit se na přijetí „osvícení shůry.“ Klíčovým slovem je KLID.“  Citace: Astrologická mandala – Dane Rudhyar

Novoluní je počátek, které otevírá a aktivuje téma do následujícího novoluní 29. 11. Tento proces bude proto probíhat po celou dobu, kdy úplňkem 14. 11. se téma zviditelní, naplní, vyjasní.

Jakým způsobem se toto působení projeví lidem v životě? Každému dle jeho připravenosti a zralosti jeho vědomí. Můžeme pociťovat přesah, že se něco děje, ale je to neviditelné, neuchopitelné. Člověk se jen tomu má s důvěrou odevzdat. Respektovat své pocity, city, upřímně a pravdivě je pojmenovat jak sobě, tak i druhým. Zároveň může být „vypnuta“ vaše vůle, aby mohlo být konáno shůry. Pokud budete dělat z vašeho pohledu omyly, je to ve skutečnosti uskutečnění, jak věci mají být.

Objeví se léčivé sny, které vynesou z nevědomí to, co již může být uvolněno. Stačí jen ráno říci, děkuji. Spirituální a terapeutická práce má hluboké osvobozující dopady. Setkávají se spřízněné duše.

Nelze slovy popsat to, co se projeví. To lze jen prožít.

Přeji vám prožité zázraky. S láskou Petra Nel

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

 

Horoskop na obdobie 27. 6. – 3. 7. 2016

Srdce nemá hranice 

Slunce v harmonii s Neptunem působí 27. 6. – 8. 7. Po náročných týdnech přichází úleva, načerpání nové energie, přes Neptuna, který vede k hlubinám duše, umět se uvolnit, nechat se hýčkat, plynout s proudem. Vzhledem k tomu, že Slunce a Neptun jsou ve vodních znameních, budeme citlivější, vnímavější a snadno si uvědomíme dojetí z obyčejných věcí. Neptun je bezpodmínečná láska, soucit a odpuštění. Toto má projít naším vědomím, uvědomit si, jak jsme schopni tyto pocity prožít. Zároveň si objevuje naděje. Věnujte pozornost hlubokým snům, protože k vám bude promlouvat vaše vyšší vědomí. V této době se bude s vámi silně kontaktovat, protože jsme otevření a více citliví než kdy jindy. Doba je vhodná k meditacím, které budou hluboké a časté mystické prožitky projdou lidským vědomím. Ideální doba pro rodinné dovolené a odpočinek.

Božské vědomí můžeme pociťovat kolem sebe tak silně, že až hmatatelně, proto se to dotkne každého. Prožitek, že existuje něco, co nás přesahuje, co je neviditelné, přesto to lze prožít. Cítit v sobě.

Merkur vstupuje do znamení Raka 30. 6. a vytváří trigon (harmonie) s Černou lunou 30. 6. – 2. 7. V této době je velmi silná mysl. Vaše myšlenky mají takovou sílu, že se mohou zhmotnit. Skrze mysl projde energie transformace Černé luny ve Štíru, v okamžiku můžete změnit svůj postoj k životu. Staré končí a nové začíná. Mysl je ta, která nakonec vše vyhodnocuje na základě pocitů, vnímání těla, působení nevědomí, informací zvenčí. Je to neuvěřitelné, co vše mysl dokáže vnímat a zpracovávat, vědomě a nevědomě, aby z toho udělalo výstup, reakci, rozhodnutí, postoj. Mysl je to, přes co uchopujeme život. V této době bude schopnost mysli podstatně zesílena a vedena k osudovému rozhodnutí, které později bude vyhodnoceno velmi pozitivně, i kdyby to tak v danou chvíli nevypadalo. Buď se to stane zevnitř, nebo nám bude něco oznámeno zvenčí. Zároveň se budou zásadní informace a události dít také kolem nás.

Tento nový prožitek nového rozhodnutí, můžeme to nazvat restartem mysli, se spojí od 3. 7. se Sluncem a Neptunem, aby došlo k ukotvení do vědomí a propojilo se s vyšším vědomím. Ve skutečnosti tento impuls ke změně vychází z vyššího vědomí. To vše se bude dít, aby byl naplněn „osud“ každého člověka, a tím byl naplněn prožitek, který je spojený s kolektivním vědomím a aby bylo naplněno směřování společnosti určitým směrem. V této chvíli jsme nástroji.

Naslouchejte proto snům, vizím, intuici a svým pocitům, jednejte dle svého pocitu. Dívejte se na ostatní s vědomím, že ty jsi on a on je ty, že jste nádoby propojené. Tím více dokážete druhé pochopit, soucítit s nimi.

Ve stejné době 30. 6. – 3. 7. Mars ve Štíru přestává být retrográdní a stává se direktivní. V těchto dnech má Mars ve Štíru větší sílu. Představte si, že jste stáli, a když se chcete rozhýbat, rozjet, musíte dát více energie do pohybu, a toto se v těchto dnech bude dít. Jak už se „rozjedeme“, rozpohybujeme, nemusíme do toho vkládat tolik úsilí. Můžeme proto cítit větší únavu a vyčerpání.

Jsme vedeni k rozhodnutí a hned ke konání, k činu. Bude to taková síla, že během tří dnů dokážeme přetvořit i nemožné.

vztahy

Příznivý aspekt Venuše a Jupitera ovlivní partnerské vztahy. Slunce se dostane do harmonie s Jupiterem od 3. 7. – 17. 7., což přinese lehkost, optimismus, spokojenost a naplněnost. Najdou se nová řešení a domluva s druhými bude snazší. Tady jsme podpořeni k vývoji, k posunu a k vyřešení toho, co se dlouho vleklo.

V minulém týdnu jsem psala, že se stane něco osudového, co ovlivní i další směřování našich životů. Referendum o vystoupení Velké Británie z EU jen ukázalo, že lidé mají jiný názor než politici. Vnější spojování států a nucení ke ztrátě své kultury a suverenity již není potřeba. Ani tvořit zákony, pravidla, aby se státy spojily a vytvořily jednotu. Uměle vytvořená jednota, která se ukázala nefunkční při řešení migrační krize.

Černá luna, která působí až do února 2017, symbolizuje smrt všeho nefunkčního. A zde to bylo zviditelněno. Zemře vše, co již nemá vývoj, smysl, v individuálním životě i kolektivním – společenském. Politikům se bude vše hroutit pod rukama a budou muset udělat změnu, pokud chtějí fungovat. Síla lidí se projeví.

Viděla jsem krásnou reakci mladých lidí z Velké Británie z jedné univerzity, kteří vzkazovali svým evropským spolužákům: „My jsme s vámi, my vás nedáme, přijďte k nám studovat, protože tím obohacujete naší univerzitu. My se o vás postaráme. Vy jste naší součástí.“ Byla to velmi dojemná a spontánní reakce mladých lidí.

Vědomí mladých lidí, jejich srdce jsou propojena s druhými národy Evropy, cítí je jako svou součást, nejsou ohraničena hranicemi. Srdce nemá hranice.

Spojení vnitřního, to je skutečné propojení mezi námi. Všichni jsme jedno, ať mluvíme jakoukoliv řečí, ať máme jakoukoliv kulturu, když to cítíme v srdci, nepotřebujeme umělou formu vnější jednoty.

Hmotné nelze spojit, to je třeba respektovat. Hmotu můžete změnit pouze změnou její základní substance, musíte ji rozsekat, rozdrtit, rozpustit, aby přijala jiný tvar, aby změnila svou podstatu. Je to stejné, jako kdybyste chtěli udělat jednotu z muže a ženy. To lze jen vnitřním procítěním prožitku – láskou, ale těla nespojíte do jednoty. Vnější je potřeba přijmout takové jaké je, respektovat to. Jednotu můžeme procítit a žít v srdci.

V médiích je zviditelňováno pouze to, co se hodí politické situaci v zemi.

Náš svět není tak špatný, jak se nám snaží namluvit!

Krásný a požehnaný týden. Petra Nel

Velice si vážím a děkuji  podporovatelům článků. Děkuji. 

Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
http://www.astrologiepetranel.cz

Horoskop na období 13. – 19. 7. 2015

Přijetí zodpovědnosti

Slunce na počátku týdne (do 15. 7.) – vrcholí kvadratura s Uranem, což přináší hektičnost, časté změny, nesoustředěnost a podrážděnost. Zároveň se Slunce dostává do trigonu se Saturnem (13. – 29. 7.) a každý den bude zřetelnější stabilizace a zklidnění, pokud nebudete v pozici soupeření, dokazování a boje. Mars se dostává do opozice s Plutem, což přináší touhu po moci a ovládání, sklon k destrukci či agresivitě a přepínání sil. Následně na víkend již začne působit Mars kvadratura Uran, to ukazuje na sklon k riskování, objeví se napětí, které vede k úrazům, výbuchům a hádkám. Aspekt Slunce se Saturnem všemu dává zodpovědný přístup, potřebu konat krok za krokem, systematicky, rozumně a prakticky. Když si v sobě udržíte disciplínu a důvěru, tak vás časté změny zvenku nerozhodí. Snadno rozlišíte, co je podstatné a co ne.

Merkur v konjunkci s Marsem v Raku, v harmonickém aspektu na Neptuna do 17. 7. vede k hluboké tvořivosti, inspiraci a emotivnosti. Snadné vyjadřování svých myšlenek, tvůrčího potenciálu, citů, vizí a intuice. Mysl a vůle je vedena vyšším vědomím. Následně se pak tato konjunkce dostává do opozice s Plutem – mocenské hry mysli a vůle. Mysl a vůle je nástroj, jak na zemi tvořit a konat. Pokud je spojena s vyšším vědomím bytosti, je mysl a vůle využívána v souladu. Pokud je mysl a konání pod nadvládou ega, objevují se mocenské a egoistické hry, které jsou zaměřeny pouze na svůj prospěch. (Objeví se bezohlednost, pesimismus, negativní myšlenky, destrukce a touha ovládat.) Tím je mysl a vůle používána v rozporu s vyšším vědomím bytosti. Představte si, že vyšší vědomí bytosti je zlatý paprsek, který vychází z centra božství a je propojen s bytostí na zemi. V tomto paprsku je zapsáno vše, celý osud duše. Toto vyšší vědomí se s námi snaží komunikovat skrze vize, inspirace, intuici a nápady, aby nás dovedlo tam, kam má. Pokud jsme příliš zahlcení myslí, emocemi, nejsme schopni slyšet toto jemné komunikování. Jak jsem již napsala, mysl a vůle je nástroj pro fungování na zemi. A bývá velmi často oddělené od vyššího vědomí a naše skutečná práce má být na tom, abychom se propojili se svým vyšším vědomím a šli v souladu s ním a naplnili to, co člověk naplnit má. Když se příliš odkloníme od záměru vyššího vědomí, je člověk ze života odvolán. A dostane novou příležitost po připomenutí svého vyššího vědomí mezi životy. Ale to je už velmi extrémní odchýlení. (Pozor! Ne každá smrt znamená odchýlení.)

earth

Často naše vyšší vědomí zasáhne bez našeho lidského vědomí. To aby nám pomohlo. ;) Např. abychom odjeli na určité místo, kde potkáme toho, koho máme atd.

A při tomto aspektu si budete muset uvědomit hry a pokušení mysli a vůle, které vás budou chtít odvézt z vaší cesty, nebo vám vnutit negativní – egoistické postoje. Prohlédnete je?

Může vám pomoci nahlas si říci (mysl to potřebuje slyšet): „Jdu v souladu se svým vyšším vědomím. To, co je mé, ať u mně zůstane. A co mi nepatří, ať odejde.“

Novoluní nastává 16. 7. po 3 hodině ranní. Sabiánský symbol novoluní v Raku je : Žena a dva muži, ztroskotaní na malém ostrůvku v jižních mořích. Žena symbolizuje emocionální život, muži zase mentální a duchovní aspekt. Tato symbolika je o třech aspektech našeho nitra. Tyto tři úrovně potřebují spolu spolupracovat, aby došlo k využití veškerého potenciálu. Pak se uvolní mocná energie. Důležité je si uvědomit vzájemnou souvislost: jedno bez druhého nemá sílu k přežití.

Novoluní je v harmonii se Saturnem a to dává hloubku, zakořenění, pevnost a velkou odolnost. To, co během novoluní 15.- 16. 7. bude probíhat, má dlouhodobý vliv a trvanlivost.

O víkendu buďte opatrní na silnicích a vzdejte se jakéhokoliv riskování a unáhlenosti.

Spokojený týden. Petra Nel

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Důvěra sobě – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, máte možnost být součástí událostí, které ovlivňují nejen vás, ale tento vliv přesahuje veškeré bytí a čas, nejen na vaší planetě, ale i v mnohých dalších světech. To, co nevidíte, vás netrápí. Ale mnohé vyciťujete, i přesto, že neznáte odpovědi na to, co se s vámi děje, proč cítíte to, co cítíte. Vlivy energií a změny událostí jsou soustředěny na Zemi. Je zde možné říci, že se planeta ocitá v pásmu kategoricky odlišném od původního záměru. Víte, že budoucnost není daná, odvíjí se od přítomnosti, od rozhodnutí. Dále zde existují záměry Stvořitele, které vás a nejen vás ovlivňují. Vlivy zesilují, neboť je potřeba uvolnit zablokované energie, které vám brání, abyste se otevírali vyššímu uvědomění.To, co vám chceme říci, musí být pro vás srozumitelné. Vnímejte to jako ozdravný vliv pro vaše duše.

Země se dostává do pozitivního vlivu. Toto se bude odrážet ve vašem vnímání skutečnosti. Mnozí jsou připraveni se otevřít. A ti, kteří nejsou, budou příznivě vedeni, aby se tak stalo. Čas od času získáváte informace o meziplanetárním dění. Pomáhá vám to pochopit různé procesy, i přesto, že to neulehčí váš život. Odpověď je jasná. Nyní se bude moci uskutečnit mnoho pro vás příznivého. Tak to i budete vnímat. Ti, kteří nezaháleli a mají upřímnou snahu se posunout, vyřešit svůj život, budou velmi rychle hozeni vpřed. Některé události mohou být tak rychlé, že se nestačíte ani rozhlédnout a budete přímo ve středu událostí. Nyní máte čas k odpočinku. Avšak brzy bude potřeba, abyste činili rozhodnutí v souladu se svou duší. Myšleno je tím to, že vás cosi bude čím dál více nutit řídit se tím, co cítíte, i když to může vaše mysl popírat. Budete se učit důvěřovat těmto pocitům a na základě toho budete velice často cítit silné spojení s vyšším vědomím.

Na mnoha dalších místech vesmíru, na mnoha osídlených planetách probíhají podobné změny. Země je však unikát. Potřebuje ještě mnoho lásky, aby byla přeměněna na planetu s novými vlastnostmi. Bude to tehdy, až to umožníte vy sami. Není zde nic, co by vám bránilo. Mnohé blokující vlivy byly odstraněny, další zvládnete odstranit sami. Tentokrát jste dali souhlas k tomu, aby váš vývoj byl odblokován. Každý z vás časem získá to, čemu náleží jeho přirozený vývoj. Nikdo více a nikdo méně. Každý to, co si zaslouží, to, co odráží jeho skutečný duchovní rozvoj. A jelikož jste právě překročili práh do další etapy, dostáváte další příležitosti k bleskovému růstu. Jak je využijete, je jen na vás. Jsme tu s vámi.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/index.htm

Light_Being

November 2014

Přijeli jsme na novou zem. Je to místo plné jemné energie. Museli jsme toho hodně odhodit, abychom se tu dostali. Vytváříme si tu nový život a nové spojení. Jdeme do nové vibrace na Zemi.

Současné dění může být matoucí, protože se v nás spouští různorodé energie. Pokud se soustředíme pouze na to, co je v nás aktivní, například vztek a zlost, můžeme se nechat odvést od svého cíle. Tyto emoce jsou skutečné a důležité, v určitém období je třeba si jich všímat, ale teď vám nabízím, abyste se zastavili a nechali sebou tyto energie jen projít. Co cítíte teď? Od čeho musíte upustit? Jakého přání se teď musíte vzdát? Co se vám teď nedaří, i kdybyste se rozkrájeli? Pokud své emoce sebou necháme projít, ukotvíme se v těle a smíříme se s tím, že teď určité věci mít nemůžeme.  A to je smutné.

V tento moment nás ale začne něco naplňovat, protože jsme se napojili na vyšší Já a začneme pociťovat klid. Začínáme více vidět očima vyššího vědomí. Je to ono, co jsme vlastně hledali – kdy jsme v těle a vidíme vše z více úrovní. Až poté, v klidu, si může urovnat, co se děje. Je to stav uvědomění si svého vyššího Já, které je stejně skutečné jako naše tělo. Je to ta nepřirozenější věc, která se nám může stát, vidět svůj život z pohledu celku.

A pak také uvidíme lidi, kteří mají podobné vibrace, podobné úkoly, se kterými máme spolupracovat. Tím, že tyto lidi vidíme, se ještě více zklidníme. Získáváme pocit, že někam patříme, že náš život má smysl. Začneme si rozpomínat a poznávat se. Předtím jsme je nemohli vidět, protože jsme byli zaneprázdněni „pobíháním v kruhu“ a starostmi. I tito lidé jsou rádi, že nás vidí. Mají podobné vjemy jako vy a je to pro ně stejně přirozené jako pro vás. Získáváme klid a napojení, ke kterému se dostaneme pouze při sladění se s dalšími aspekty. A pak někam společně odcházíme, do dalšího stádia tvoření.

Po roce 2012 jsme se přehoupli do nového cyklu, který se opakuje každých 26 000 let. Dostali jsme se do bodu 0. Na Zemi je přítomna láska, je tu nové prostředí a nové podmínky pro růst. Tato nová energie k nám proudí ve vlnách. Někdy mám pocit, že na ní surfuji, v ten moment se mi žije lehce :). Tato energie nás vede dál. Asi nejvíce k uvolnění naší zóny bezpečí, kterou jsme si vytvořili v dětství. Odtud pramení to, že se uzavíráme před lidmi, kteří nesou energie, se kterými jsme se ještě nevypořádali. Tato energie nám pomáhá plnit si své sny, pomáhá nám uvědomit si naše směřování. Pomáhá nám neodvracet se od ošklivosti, podívat se na zranění druhého, slyšet ho, vidět ho a zároveň vidět dál.

Je podzim, čas transformace, čas naladit se na své nitro. Každý z nás má v životě oblast, která mu jde hladce, kde věci fungují tak, jak mají, kde nemusíme vynakládat úsilí. A každý z nás má ve svém životě oblast, kde jsme se zacyklili, oblast, na kterou jsme se snažili zaměřit a léčit ji a aplikovat na ni spoustu technik. A ono se v podstatě nic nestalo a my se ocitli na začátku cyklu. A právě tato oblast je nejlepší cestou k sobě, ke svému nitru.

Někde jsem četla tyto řádky: „V kukle, v hloubi těla housenky, se začnou formovat maličké věci, které biologové nazývají imaginární disky. Imunitní systém housenky je zabíjí, protože je nezná. Disky se však tvoří stále rychleji a pak se začnou spolu spojovat. Nakonec imunitní systém housenky pod tlakem stresu zkolabuje a disky se stanou imaginárními buňkami, které ze zhrouceného těla housenky vytvoří motýla.“

Jsem si jistá, že jednou, až se sladíme s celkem, až k tomu dospějeme, i tato část v nás dozraje, sama od sebe. Ze začátku náš imunitní systém proti tomu „dobrému“ bude vyrábět protilátky, protože to nezná, zná jen ústrky a odmítání sama sebe. Ale pak nastane doba, kdy „zkolabuje“, přehodí výhybku, a i v této oblasti začneme přijímat a vyhledávat „to dobré“ a z housenky (my se starými systémy) se přeměníme v motýla (sladění se sebou).

2948

Když jsem svým vědomím ukotvená v nové zemi, přijde mi, že nemusíme léčit své zranění, ale spíše se „vidět“ navzájem přes tyto zranění, vidět podstatu toho člověka, který na sebe navlékl šat určitého zranění a povahy. Naše povahové rysy nám mohou v životě pomoci, ale také to mohou být naše masky, za které se schováváme.

Na nové zemi neustále, a myslím tím každý den, ukotvujeme energii své duše do těla. Budujeme svého ducha na Zemi. Proto pro něj připravme příjemné prostředí – a to fyzické tělo, které milujeme a o které pečujeme. V místě, kde žijeme, je přítomná láska, ale v těle je stále uložena naše minulost, naše vzpomínky a sebedestruktivní systémy. Při spojení se svým vyšším Já se s nimi dokážeme lépe sžít. Čím více se spojuji s vyšším Já, tím více se raduji a cítím v těle jakousi posvátnost.

Začali jsme nový cyklus. Nemáme nic předurčeného. Osud si teď společně vytváříme. Záleží na tom, jak teď dokážeme spolu být a spolupracovat. Záleží na nás, jestli budeme tvořit podle starých pravidel. Mně se spíše líbí surfovat na vlně nové energie a vědomě uvolňovat systémy, které neslouží Zemi a našemu dalšímu vývoji. Jak to vše udělat?

Každý den vnímat, co se děje v našem fyzickém, emočním, mentálním a spirituálním těle. Není to jednoduché, zabere to spoustu času, protože se toho teď hodně děje na všech úrovních. Možná na to nemáte čas. Ale znáte jinou možnost? :)

Také sleduji, co se děje u nás a ve světě a na vyšších úrovních, a dávám si to do souvislostí. Vypouštím ale strach a reakce lidí na šokující zprávy, protože závislost na dramatech (a mohu v tom být velmi dobrá :) odvádí pozornost od věcí, které jsou opravdu důležité.

Není pravda, že čas ubíhá rychle. Čas ubíhá rychle, pokud jste pouze ve vědomí 3D. Čím více zpracovávám své vjemy a zážitky ze všech dostupných dimenzí, tím mi čas ubíhá pomaleji. Mám prostor a čas vnímat tady a teď. A vy?

Záleží na nás, jaký bude další cyklus tvoření.

S láskou a úctou
Ivana Valová

(Zdroj: email, www.atlantskaskola.cz)

Vedení v nás samých – odkaz od Zlatej dušičky

Vládne zde lidstvo, které se dosud nepolepšilo. Čas vybízí k opatrnosti, neboť je zde hrozba násilí a smrti. Celý svět je v pohybu. Stále znovu a znovu jste odkláněni od zkázy a upadnutí v zapomnění. Je zde však světlo naděje, které říká, že lidé Země mohou být zachráněni. Vyšší vědomí v každém z vás dostává příval energie, posiluje své napojení. Často je procitnutí ohromující. Otevřete oči a vidíte úplně jiný svět. Dostáváte se do nových dimenzí a jiných realit, jste schopni se spojit a získávat informace. Pozor však před temnými, převlečenými za lásku a bohy. Pravda, jak je rozeznat, má velice tenkou hranici. Avšak máte v sobě radar, který je schopen toto spojení odhalit.

Stále více a častěji budete mít možnost setkávat se s bytostmi z jiných světů. Země se otevírá, embargo na informace končí. Během několika let dostanete mnoho důkazů o tom, že zde nejste sami. Je to jen otázka času. Svět chce být otevřený, bez zatajování a manipulací. I přesto, že je zde mnoho zábran k tomuto projevení.

Vy, lidé Země, jste na cestě rozvoje sebe samých. Je radost pozorovat, jak se vaše vědomí otevírá, jak začínáte pochybovat o pravdách vám předkládaných, jak stále urputněji hledáte odpovědi. Mnozí máte ještě zábrany. Ale ty brzy padnou. Pochopíte, že nic se neděje náhodou, naučíte se pozorovat vzájemná propojení. Vaše pocity se různí, někdo cítí radost, někdo zrovna prochází fází negativního prožívání. Ze všeho však je možné vyjít s vítězstvím. Záleží pouze na vás, jak jste schopni přijmout výzvy a úkoly. Můžete dostat radu, či náhled, rozhodovat se však musíte sami.

Vy, lidé Země, potřebujete vedení. Vedení, které nenajdete vně. Vedení, které je ve vás samých. Orientace na vnější vás pouze oddaluje od cílů duše. Skloubení materiálního a duchovního je ideální. Odpovědi, které získáváte, jsou mnohdy nejasné. Avšak stačí trpělivost a vše se časem rozkóduje. Lidé Země, přijměte výzvu své duše a probuďte svou vnitřní sílu. Přišli jste v tomto čase, abyste prožili tuto velkolepou dobu změn. Máte naše požehnání. Jsme s vámi…

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/index.htm

zlata