Tag Archive | vnútorný kľud

Láska vítězí – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, odpovězte sami sobě na své otázky. Kam směřuje vaše pozornost a co tím pádem posilujete? Zabýváte se ve své mysli mnoha věcmi, ale pochopte, že je potřeba držet odstup od neskutečného množství informací, které se na vás valí. Je důležité, abyste vždy stáli za dobrem. Ke zlu se neotáčejte zády a buďte pozorní, neboť může mít mnohé podoby. Mnohdy cítíte, kdy je vaše vnímání pravdivé, ale často se necháte vtáhnout do manipulací, aniž je prohlédnete. Ano, chápeme, na tato slova můžete mnozí reagovat bouřlivě. Avšak ne vše, co se tváří jako láska, láskou je. Je zde přání části lidí Země, abyste si mysleli něco jiného, nežli jaká je skutečnost. Odvracíte se od jednoho tématu, neboť už splnilo svůj úkol. Nyní jste vedeni k tomu, vkládat svou energii do tématu dalšího. Ztrácíte však cennou pozornost, přestáváte být obezřetní.

Lidé Země, v tomto čase prožíváte bouřlivé období. Události se dějí za scénou a brzy pochopíte, že musíte být neustále bdělí. Obracejte se stále do sebe samých, nedovolte si sklouznout na cestu posuzování tam, kde neznáte všechny informace. Zároveň však nepomíjejte to, co je zřejmé. Hledejte zdroje informací. Sami sebe utvrzujte v pravdě. Každý z vás vnímá svou pravdu odlišným způsobem, mnohé emoce vás dokáží rozdělit. Pravda však je jen jedna. Nedopusťte, abyste byli loutkami v rukách několika lidí. Celý svět se mění a přicházejí další změny. Protesty proti současnému stavu budou pokračovat, neboť tento stav je neudržitelný. Postavte se jeden za druhého a jděte společnou cestou. Budou zde vždy další témata, která budete muset řešit. Společně však dokážete pohnout událostmi.

Lidé Země, je zde čas, kdy jste vedeni k tomu, abyste pochopili, že pokud nezměníte sami sebe, nedokážete změnit běh dějin. Vaše realita je taková, jaký je váš způsob vnímání, na to nezapomínejte. A proto se každého z vás týkají jiné výzvy. Vaše cesty se rozdělují a každý z vás směruje tam, kam ho vede jeho duše. Odděluje se zrno od plev. V tomto čase se stále více lidé spojují do skupin a každá taková skupina obhajuje jiná témata.

Lidé Země, je čas, abyste se více ponořili do světa ducha, neboť právě zde získáte ty nejdůležitější odpovědi na vaše otázky. Svět není ani černý, ani bílý. Záleží na tom, jak ho vidíte vy sami. Stále budeme nabádat k tomu, abyste si drželi svůj vnitřní klid, svou víru. Chaos, který se šíří, má za úkol destabilizaci a snadnou manipulaci. Přerod vždy přináší chaos, strach a beznaděj. Ale také posílí lásku a naději. Skrze chaos v sobě objevíte vnitřní sílu, která vám pomůže překonat i ty nejhorší překážky. Energie boje je cítit v mnoha životních oblastech. Budete se i nadále zabývat vodou, financemi a nakonec opět zdravím, neboť ještě nedošlo k úplnému vyrovnání. Budete však již mít jiné zkušenosti, díky kterým budete reagovat zcela jinak. Pod vlivem krize jste schopni dosáhnout úžasných projevů solidarity a lásky, úžasného rozvoje.

Lidé Země, pamatujte, že každá transformace přináší nepohodlí. Přesto však je tu světlo, které neustále bude doprovázet temnotu, protože existuje rovnováha. Dívejte se kolem sebe a pomáhejte potřebným tak, jako my pomáháme vám. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Advertisement

Co se děje, děje se pro vaše dobro – odkaz od Zlatej dušičky

Je čas, lidé Země. Jste neseni na vlně vzestupu, to však sebou přináší mnohá omezení a také bolestné procesy, neboť je odstraňováno vše, co na této cestě již nepotřebujete. A přiznejte sami sobě, že mnozí z vás sebou vlečou opravdu velkou zátěž. Proces vám však přináší ztrátu nejen emoční, ale také ztrátu iluzí a u mnohých dokonce i ztrátu víry. Víry, která je důležitá k tomu, abyste procesem ozdravení prošli se “zdravým rozumem”. Neboť některé situace, které prožíváte, nechápete. Nedokážete spojit to, co je předcházelo a to, co následuje. A proto ztrácíte důvěru, trápíte se a často obviňujete Boha z toho, že vás k tomuto dovedl. Avšak opak je pravdou, to vy jste ti, kteří si toto vybrali a vede vás vaše duše, která touží po splynutí, touží po růstu. A není možné stoupat, aniž by byla odhozena zátěž. A jelikož ego tuto zátěž bere jako součást vás samých, této ztrátě se brání. Avšak vaše duše se osvobozuje a jásá. Pochopte tento proces a vždy, pokud ucítíte nedůvěru, zlost a nepochopení, obracejte se ke své duši pro odpovědi, abyste porozuměli.

Vaše fyzická těla jsou plná bolestí z neprojevených emocí a proto často strádají, vede vás to do prožívání mnohých fyzických obtíží. Čím více budete schopni nalézt svůj vnitřní klid, tím spíše budete schopni čelit nemoci, ale také jí úspěšně eliminovat. Čím více se však bráníte vnitřní změně, tím větší bolest pociťujete. Neboť pouze bolest vás donutí zamyslet se nad tím, jak žijete a co vás trápí a bolest vás povede k tomu, že už se nebudete chtít trápit a proto na malou chvíli rezignujete, povolíte a necháte vše běžet tak, jak je potřeba. Přestanete se bránit, přestanete lpět, přijmete stav věcí takový, jaký je. A to vás uzdraví a to vás osvobodí. Každý však si k tomuhle dojde skrze své vlastní prožitky, podle toho, ke které životní oblasti je nejvíce připoutaný. Vězte, že vše, co se děje, je pro vaše dobro, i přesto, že toto nyní ještě nejste schopni vidět. Učte se přestat bát toho, co neznáte a chápat, že pokrok a růst nelze zastavit. Ten, kdo již je na cestě, ten nemůže být zastaven.

Lidé Země, procesy, kterými procházíte, jsou velice náročné, ale také vzájemně provázané tak, aby skrze vás došlo k uzdravení také těch dalších. V tomto procesu můžete pochopit, že jste všichni spojeni, že jsme všichni jedno. Božský proces odstartoval a je potřeba, abyste byli připraveni, že vše, se může změnit. Proto je důležité to, co jste pochopili. Nic víc si odnést nemůžete. Toto mějte na paměti vždy, když se budete rozhodovat, čemu dáte přednost. Vaše prožitky a zkušenosti jsou důležité stejně tak, jako láska. A i té se mnohdy bráníte, neboť nedokážete přiznat sami sobě to, co cítíte. Odmítáte vidět pravdu nebo nechcete cítit bolest, pokud byste byli odmítnuti. Avšak láska nebolí. Právě odmítnutí vyhodnocuje ego jako bolestné. Lidé Země, spějete do času, kdy jediné, co je důležité, je vaše spojení s bližními, vaše láska k sobě samým a k ostatním a vaše víra, že život vás vede tím správným směrem, tam, kde máte být. Naslouchejte a mějte oči otevřené. Stejně tak, jako svá srdce. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

ZÁKON NUTNOSTI

Jak často si stěžujeme na svůj zdánlivě těžký osud?

Co za těmito zdánlivými obtížemi vlastně stojí?

Naše duše si zvolila před svým zrozením do fyzické reality určitý cíl, a to ten, jenž jí má přivést k jejímu největšímu projasnění. Tímto „projasněním“ označujeme dorovnání energetických dluhů, které jsme konali povětšinou sami proti sobě, tedy proti své duši. Možná namítáte, že ve většině tzv. duchovních spisů se píše o karmických dluzích vůči jiným lidem, ano, máte pravdu, ale právě v tom momentě, kdy jednáme sobecky, tedy dle potřeb osobního já, škodíme též i sami sobě, zatemňujeme svojí duši.

„Zákon nutnosti“ určuje každé duši přesně vymezené scénáře, kdy, jak, s kým a proč se máme setkat, co se máme naučit ve smyslu projasnění našeho vědomí, tedy očištění a rozšíření světla naší duše. Tento zákon málokdo zná a též málokdo akceptuje, jeho poznání a následné přijetí však přináší právě naší duší nesmírnou úlevu. Jsou to právě nenaplněné touhy astrálního vědomí, jež nám přinášejí onen „těžký osud“, obtíže, smutek, závist, strach a další nižší emoce jako reakce na absenci naplnění toho, co si přejeme.

V tzv. „Zákonu nutnosti“ se nejedná o přísné vymezení mantinelů jednotlivé duše, vše v tomto zákonu je ustanoveno dle dokonalého výčtu lekcí, které se má duše v oné inkarnaci naučit. Není třeba si tedy představovat asketické prostředí a chování, u někoho může hranice tohoto zákona být naopak nastavena na dokonalý přepych, úžasnou kariéru, spoustu přátel, koníčků. Většinou však tato zdánlivě pohodlná situace zinscenovaná „zákonem nutnosti“ bývá pro naši duši nejvíce obtížná.

far-sea

Pod onen zákon spadá též většina fyzických i psychických ne-mocí , kdy duše dostává jedinečnou příležitost, aby zastavila ego  v jeho dalších činech proti ní samotné.

Během cesty osobního duchovního rozvoje začínáme postupně jemněji poznávat zpětné reakce na kvalitu našich činů, zda jsou přínosem naší duše, a světlo naší duše se rozzářilo, nebo zda jsme konali z vyššího pohledu sami proti sobě,  kdy tzv. ztrácíme sami sebe, pohasíná světlo naší jedinečné duše.

Postupným poznáváním tohoto základního zákona existence naší duše docházíme čím dál více k mistrovství vnitřního klidu, víme, že naše duše je v bezpečí, ač kolem nás svět burácí, neboť pokud jsme se v tomto burácení právě ocitli, máme veškerou podporu vyšších dimenzí svého bytí i naší duše, abychom z něj vyšli nejenom v klidu, ale ještě více prozáření. Jinak by nás nebyl „zákon nutnosti duše“ do oné situace postavil.

Zuzana Soukupová

Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na http://www.reiki-centrumpraha.cz)

Září 2015

Září můžeme považovat za startovní měsíc do nové životní etapy.

I když bude začínat velmi zlehka a volně, bude jedním z velmi zásadních měsíců tohoto roku.

V září se nám začne mnoho záležitostí ujasňovat, začneme chápat, co se kde děje a proč. Nejen, že se nám začnou pomalu a jistě uskutečňovat a realizovat naše dříve vyslaná a odevzdaná přání, ale také nás to zároveň začne směrovat, abychom se i my nastartovali a mohli směle vykročit do nového života.
Mísí se zde naše vůle a přání s vůlí, pomocí a spoluprací vesmíru a nebeských bytostí – pomocníků.
Je velmi důležité, abychom v tomto období začali skutečně projevovat naše vnitřní postoje, přání a potřeby. Každým okamžikem – myšlenkou, postojem, slovy, rozhodnutími si budeme vytvářet směr naší budoucnosti.

Jde o jakousi “Duchovní revoluci”, díky které přecházíme do nových směrů a energií.

Budou se nám více a více objevovat různá znamení, překvapí nás zajímavé “náhody” a budeme se setkávat i s novými lidmi a učit se novým možnostem. Pomalu se začnou probouzet naše vnitřní schopnosti a začneme se cítit mnohem lépe. Hluboko uvnitř budeme pociťovat určitý klid a to vše už mnoho lidí zažívá nyní.

Toto se totiž probouzí už delší dobu, ale mnoho lidí stále ještě dozrávalo a někteří ještě dozrávají. Je to tak v pořádku, protože pro každého je ten správný čas dle jeho stupně a možností vnitřního vývoje duše.

autumn11

Září je v podstatě velmi krásný měsíc, i když to v realitě nemusí být ještě zřejmé. Ještě stále mohou a budou doznívat nezdravé věci, které se stále otevírají a chtějí “osvobodit”. V podstatě jde o osvobození duše, a proto se mnoho starých energií nyní objevilo a objevuje. Často se mě moji klienti ptají, proč se jim to či ono najednou teď děje, když byl léta klid.

O to více také pracuji s lidmi v rámci odstraňování bloků, což duši osvobozuje od různých pout, omezení a potíží a to v jakýchkoli oblastech. Dá se říci, že často s klientem vnímáme, jako by byl doslova uvězněn, respektive jeho duše v programech a blocích minulých vlivů.

Je to právě proto, že je čas vše konečně vyčistit a tím umožnit vstup do láskyplného a naplněného života.
Proto se nyní mnoho lidí začíná poohlížet i po duchovních možnostech a pomoci, jelikož všechno se vším souvisí a je čas, aby se pozemská realita a duchovní cesty propojily v celek a tvořily rovnováhu.
V nedávné době jsme přestoupili do věku Vodnáře a ten přináší rovnováhu, lásku, klid, harmonii a vyrovnání.

A přesně proto se nyní dějí ještě ty bolavé a nepříjemné situace a události, protože je to nezbytné, abychom začali přemýšlet a mohli si uvědomit, co je pro nás skutečně důležité, ale také proto, abychom je konečně vyčistili. Přivítejte září s úctou, pokorou a láskou, jelikož je to start k možnostem, které nyní vůbec nemusíme ani chápat ani ještě vidět. Mnoho lidí je už dávno vnímá.

Přeji Vám sílu, lásku, radost a pochopení na cestě za Vaším novým láskyplným, smysluplným a naplněným životem.

Poselství pro tento měsíc:
“Nesnaž se zkrátit si cestu, ale ubírej se po ní tak, aby každý skutek činil půdu pevnější a krajinu krásnější.”
“Svět má Duši, a kdo té duši porozumí, porozumí řeči věcí.”
“Cesta magie – stejně jako životní cesta všeobecně – je a vždy bude cestou tajemství.”
“Každý člověk je jiný a každý dojde k Bohu po své vlastní cestě.”

Paulo Coelho

hanka

Ticho a klid

Když ztratíte spojení s vnitřním tichem, ztratíte spojení se svým já. Ztratíte-li spojení se svým já, ztratíte se ve světě. Vaše nejvnitřnější vědomí vlastního já, vědomí toho, čím jste, je neoddělitelné od ticha. To je onen pocit já jsem, který je hlubší než jméno a forma.

Ticho je vaší přirozeností. Co je ticho? Vnitřní prostor či vědomí, v němž se slova na této stránce stávají myšlenkami. Bez tohoto vědomí by nebylo žádné vnímání, žádné myšlení, žádný svět. Vy jste toto vědomí vtělené do člověka. Protějškem vnějšího hluku je vnitřní hluk myšlení. Protějškem vnějšího ticha je vnitřní ticho.

Kdykoli je kolem vás ticho – naslouchejte mu. Vnímejte je. Věnujte mu pozornost. Naslouchání tichu vyvolává ticho ve vašem nitru, neboť ticho lze vnímat jedině skrze ně samé.

Všimněte si, že když vnímáte ticho, tak nemyslíte na nic. Uvědomujete si, ale nemyslíte. Jakmile si začnete uvědomovat ticho, okamžitě se dostanete do stavu klidné vnitřní bdělosti. Jste přítomní. Vymanili jste se z dlouhých tisíciletí kolektivního návyku.

Podívejte se na strom nebo na květinu. Tiše ji vnímejte. Jak je tichá, jak hluboce je zakořeněná v Bytí. Dovolte přírodě, aby vás učila tichu. Když se díváte na strom a vnímáte jeho tichý klid, sami se uklidníte. Spojíte se s tichem na velice hluboké úrovni. Cítíte jednotu se vším, co vnímáte v tichu a skrze ně. Uvědomovat si svou vlastní jednotu se vším kolem sebe je pravá láska. Ticho pomáhá, ale k nalezení klidu je nepotřebujete. I v hlučném prostředí si můžete uvědomovat ticho pod hladinou hluku, prostor, v němž hluk vzniká. To je vnitřní prostor čistého vědomí – vědomí samo.

Beautiful-Nature

Můžete si uvědomovat vědomí jako pozadí veškerého smyslového vnímání, veškerého myšlení. Vnímat vlastní vědomí vede k dosažení vnitřního klidu.

Jakýkoli rušivý hluk vám může být stejně nápomocný jako ticho. Jak? Přestanete-li se bránit a hluk přijmete, také dosáhnete vnitřního klidu a ticha.

Kdykoli přijímáte přítomný okamžik – ať už je jakýkoli – jste v klidu.

Vnímejte pauzy mezi jednotlivými myšlenkami, tichý prostor mezi slovy při rozhovoru, mezi tóny piana či flétny nebo pauzu mezi nadechnutím a vydechnutím.

Jestliže vnímáte tyto pauzy, vědomí „něčeho” se stane prostě vědomím. Ve vašem nitru se zrodí beztvarý rozměr čistého vědomí, které nahradí ztotožnění s formou. Pravá inteligence působí potichu. Tvůrčí sílu a řešení problémů najdete v tichu.

Je ticho pouhá nepřítomnost obsahu a hluku? Ne, ticho je inteligence sama – vědomí, z nějž se rodí veškeré formy. A jak by mohlo být toto vědomí odděleno od toho, čím jste? Forma, za kterou se považujete, vznikla právě z tohoto vědomí.

Vědomí je esencí všech galaxií a každého stébla trávy; všech květin, stromů, ptáků a vůbec všeho.

Ticho je jediná věc na tomto světě, která nemá žádnou formu. Koneckonců to není věc a není z tohoto světa.

Když se díváte v klidu na strom nebo na člověka, kdo se dívá? Něco hlubšího než člověk. Vědomí se dívá na svůj výtvor.

V bibli je psáno, že Bůh stvořil svět a viděl, že svět je dobrý. To vidíte, když se díváte na svět bez myšlení.

Potřebujete víc vědomostí? Zachrání svět víc informací, víc rychlých počítačů a víc vědecké analýzy? Nepotřebuje lidstvo spíš moudrost? Ale co je to moudrost a kde ji lze najít? Moudrost přichází se schopností být v klidu. Jen se dívejte a naslouchejte. Nic víc nedělejte. Tiché pozorování a naslouchání aktivuje neracionální inteligenci ve vašem nitru. Nechejte ticho vést vaše slova a činy.

Eckhart Tolle – Ticho promlouvá

Horoskop na obdobie 28. 4. – 4. 5. 2015

VDĚČNOST

Slunce se dostává do kvadratury s Jupiterem, což zviditelňuje sklon k nespokojenosti, neobjektivitě, přehánění, zveličování či podceňování. Chtít více, než je v dané chvíli možné. Pak se objevuje nespokojenost, rozmrzelost a nenaplněnost. Velmi důležitá je vděčnost. V této době nepřeje jednání s úřady, právníky a soudy. O víkendu se začne dostávat Slunce do harmonického aspektu s Plutem, a to přinese více odvahy, odhodlání, pevnosti a ctižádosti. Vše se bude zaměřovat na získání větší stability a jistoty. Stále působí harmonický aspekt mezi Sluncem a Neptunem – vyšší oktáva lásky, laskavost, milost, prožívání, mystičnost. Propojujete se s hlubokým vnitřním klidem a mírem. Ucítíte větší potřebu k rozjímání, meditaci, věnovat se umění, ať aktivně či pasivně. Naše vědomí touží po duchovní „potravě“, naplnění.

Zen flower loto near stone

Merkur se pomalu odpoutává od Marse a síla myšlenky se zeslabuje. Mohli jste mít pocit, že jste byli v moci svých myšlenek. 1. 5. Merkur vstupuje do svého znamení Blíženců: lehkost, komunikativnost , otevřenost a sdílení. Tím, že se Merkur dostane do opozice s retrográdním Saturnem, budeme se více zabývat svou pravdou, moudrostí a mohou se objevit strachy, které ale pocházejí jen z hlavy. Staré zkušenosti se nám budou vracet do mysli, a tím budeme očekávat to samé. Je potřeba překročit své negativní myšlenky a udržet si optimismus.

Udržte si v sobě víru, humor a nadhled.

Hezký týden. Petra Nel

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Vnitřní klid

Pokud jste v klidu, vyzařujete vibraci, neboli kvalitu, která umožňuje všem kolem vás se cítit v bezpečí. Pokud jste úzkostliví a v napětí, podvědomě vysíláte zprávu, že něco není v pořádku, že je tu něco, čeho se bát, a lidé kolem vás podvědomě na tuto zprávu odpovídají. Naladí se na váš strach a zvýší ho, nebo se od vás odtáhnou, a vy se cítíte osaměle. Napětí vás odděluje od vnitřního zdroje a vaše problémy se zdají nepřekonatelné.

Pokud najdete místo klidu a míru ve vašem středu, všechno napětí se ve vašem těle uvolní a všechny strachy zmizí. Budete otevřeni světlu a objeví se řešení problémů. Dveře se otevřou a půjdete s proudem. Ve stavu klidu a míru jste jako skála. Nikdo vás nemůže zranit ani rozčílit, protože to nedopustíte. A protože oni to ví, ani se o to nepokusí. Každá chvíle v životě nabízí příležitost ke spirituálnímu růstu.
Nepřetržitě přemýšlíme a každá myšlenka vibraci našeho těla snižuje nebo zvyšuje. Mistr sleduje myšlenky. Pokaždé, když jste úzkostliví, zastavte se, zklidněte mysl a představte si pozitivní výsledek daného problému.

Slova vytváří symboly. Každé slovo, které vyslovíte, má tvar. Může to být kostka ledu, budík, zlaté hodinky nebo růže. Jaký tvar vytváří vaše slova? Mrazí, zraňují, děsí ostatní, nebo je posilují, léčí a uklidňují? Začněte sledovat tyto symboly, které vysíláte ostatním, protože oni vám je vracejí jako bumerang a ty zůstávají ve vaší auře, kde přitahují více toho samého, protože druzí lidé na ně podvědomě odpovídají. Činy významem převyšují vaše slova a myšlenky. Mistři dělají pouze to, co chtějí, aby dělali ostatní, proto rozvíjejí kvality jako péče, laskavost, štědrost, přijetí, odvahu a činy konané pro dobro všech. Lidé často hovoří o nesmyslech. Pomlouvají. Mluví o válce, pohromách, nenávisti a dalších špatnostech. Bohužel spousta lidí si myslí, že konverzace o jiných záležitostech je nudná. Pokud chcete být mistrem, nenamáčejte se do negativity, je tu jiná pravda. Mluvte o naději, světle a divech vesmíru, inspirujte. Dívejte se na to dobré v lidech. Oceňujte dobré skutky a schopnosti. Poté můžete pocítit, jak se vaše aura stává zářivější a klidnější.

road11

Pokud si přejete najít vnitřní klid, přejte vašim nepřátelům jen to nejlepší. Všichni jsme součástí jednoty. Naši nepřátelé k nám přišli jako naši největší učitelé. Pokud je přestaneme vinit a začneme druhým přát jen to nejlepší, naše světlo bude zářit a náš vnitřní klid se prohloubí. Abychom byli v klidu a míru, musíme převzít plnou odpovědnost za svůj život. Nemůžeme být ve vnitřním klidu, pokud jiným předáváme svou moc, aby nás mohli rozzlobit, zranit, přivést k zoufalství nebo k žárlivosti. Pokud v našem životě někoho viníme za to, co nám udělal nebo za to, jak se cítíme, jsme oběti. Oběti žijí ve vědomí 3D.

Mistr si řekne: “Stalo se. Čím jsem dovolil, aby se to stalo? Jaká je to pro mě lekce?” A něco s tím udělá. Vaše lekce může být milovat a přijmout druhého nebo určitou situaci, nebo se naučit jasně a pravdivě se vyjadřovat, nebo bojovat za svá práva. Každý se musí podívat dovnitř, aby porozuměl této zkoušce a poté se s ní vypořádal. Mistr sleduje situaci v klidu, s nadhledem, pro něj situace pouze je. Umře pes, narodí se dítě, milovaný člověk se poraní, dům shoří, vyhrajete cenu, má problém v práci. Člověk ve vědomí 3D zuří, má strach nebo je v euforii, jeho nálady se mění podle situace. Člověk ve vědomí 5D zůstane v klidu, ve svém středu.

Jsme lidé a lidé mají emoce. Mistři pláčou. Mistři se rozzlobí. Ježíš plakal. Ježíš se zlobil na lichváře. Nemůžeme být jiní. Je v pořádku truchlit, cítit zármutek nebo velkou radost. Mistři se ale na druhou stranu rychle vrátí do klidu a rovnováhy. Nevynakládají energii přecházením z jedné vyhraněné emoce do druhé. Strach je velkým zlodějem klidu. Strach je absencí lásky a světla. Je to sluha, který nám připomíná, abychom zvýšili vibrace našich myšlenek týkající se nějaké záležitosti. Mistři vítají strachy a čelí jim, protože jsou příležitostí pro duchovní růst. Pokud vás přepadne strach, naplňte svou mysl pozitivními afirmacemi. Myslete na kvality, které potřebujete a jak tato situace dobře dopadne. Toto myšlení vám pomůže soustředit se na vyšší vibrace a říká vesmíru, že jste připraveni se posunout dále. Pokud se postavíte strachu, poznejte, co nabízí, zvyšte své vibrace a poté už nebudete muset nikdy čelit této situaci.

Pokud ve svém těle začnete cítit napětí, což znamená, že se začínáte oddělovat od vnitřního zdroje, začněte zhluboka dýchat a poté dech zpomalte, což vás znovu spojí se zdrojem. Dech obsahuje nejen kyslík, ale také božskou životní energii. Dýcháme tak dech Boha. Proto dýchání cigaretového kouře zabíjí duši a proč žití na znečištěném místě ničí tuto životní energii. Pokud jste sklíčení, jeďte na hezké místo plné čerstvého a čistého vzduchu, a dýchejte energii tohoto místa. Po jakémkoli problému nebo traumatu se mistři dostanou zpátky do středu a duševní rovnováhy po třech nadechnutích.

Zdroj: http://slaskouksobe.cz/vnitrni-klid/

Jakým obdobím nyní procházíme?

Zajisté jste si vy, kteří se již určitou dobu nacházíte na cestě duchovně-osobního rozvoje, všimli, že pojem času, jak jsme byli zvyklí jej dříve vnímat, ztratil na svém původním a zdánlivě neměnném významu. Zažíváme, že se dostáváme nad jeho tok, tj. vnímáme události našeho života z pohledu tzv. pohybů energie.

Události tedy na nás již nepůsobí z pohledu lineárního času. Vypadá to spíše, jakoby energie a náboj jednotlivých záležitostí, jež k nám proudí a které máme začlenit do našeho bytí, vyhledávaly podobné energie v celém spektru našeho života. Může se nám pak občas zdát, že se tento proces odehrává zejména v rámci tohoto našeho konkrétního bytí.  Projevuje se zejména tím, že určité události se opakují a my, kteří jsme již určitou dobu na cestě duchovně-osobního rozvoje a vlastníme tedy již určité poznání – osobní gnózi, tyto pohyby energie již vědoměji řídíme, nenecháváme se jimi ovlivnit či pohltit, zjemňujeme jejich případnou tíhu a hutnost, zejména tím, že poznáváme kvalitu určitého energetického proudu.

V současném období jsme tedy více zaměřeni na stmelení pohybů energií v rámci této „reality“. Je to ale „pouhá“ před-příprava období, které nás očekává – realita života zahrnující pouze energie, které pochopíme, zpracujeme a začleníme. Pak nastane začleňování energií událostí z úrovní tzv. minulých životů a následně i úrovní našich výše-dimenzionálních aspektů. Ovšem slovo „předtím“ a „potom“ ve skutečnosti neexistuje, pouze naše lineární vnímání této holografické reality potřebuje tato slova ke své přibližné orientaci v čase.

Jak tedy nejlépe obstát v tomto procesu, který prožíváme? Hlavním heslem je: „KLID“. Zachovat vnitřní klid během každého přítomného okamžiku, vnímat svou vnitřní sílu světla lásky moudrosti a síly, a tím harmonizovat a usměrňovat emocionálně – energetickou bouři, která se kolem nás točí. Neznamená to nic jiného, než další výzvu a vyšší výcvik našich „duchovních svalů“, jakož i výzvu k uspořádání částí našeho vědomí do ještě větší harmonie.

heart-chakra

Ještě jedno se ovšem od nás nyní očekává a to je: „ROZHODNUTÍ“.

Rozhodnutí, zda budeme projevovat svou vnitřní božskou podstatu, zda svou duchovní cestu skutečně žijeme, či zda je to jen jakousi nálepkou na naše mokvající rány duše a berličkou utrmáceného ega. Rozhodneme-li se pro řešení každodenní reality skrze pokyny naší vnitřní božské podstaty, jako blesk síly lásky a víry k nám připluje pomoc z duchovních rovin. My tím obstojíme ve všech emocionálních bouřích, zůstaneme ve stavu vnitřního klidu a harmonie, budeme ještě více duchovně-energeticky posíleni a staneme se zářivější a vědomější, než jsme byli kdy předtím.

Pak pochopíme význam slov „VNITŘNÍ KLID“, a emocionální bouře nad námi ztratí svou moc. Staneme se tak navíc nástroji, jimiž proudy klidu a harmonie, jenž manifestují skutečnou podstatu tvůrčích sil oceánu vědomí Nejvyššího Zdroje, mohou proudit do našeho života v realitě zdejšího bytí a současně i do našich realit minulých a budoucích. Tímto vnitřním klidem vyzařujícím z naší vnitřní božské podstaty tvoříme onen „VĚČNÝ PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK“.

Miroslava Soukupová, Zuzana Soukupová

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím autorky Mgr. Miroslavy Soukupové a majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na http://www.reiki-centrumpraha.cz)

Horoskop na období 23. 12. – 29. 12. 2013

…aby pohár přetekl…

Přejeme si klidné svátky, ale podle horoskopu vůbec klidné nebudou. V minulém týdnu jsem psala o velké kvadratuře Marse, Urana a Pluta. K této kvadratuře se přidá Slunce s Merkurem. Budou stále chodit nové podněty a vzruchy zvenku, které budou rezonovat na naše vnitřní napětí a okolí budeme zvládat podle toho, jak hluboký vnitřní klid v sobě máme. Buď se necháte strhnout nečekanými změnami zvenku nebo budete pozorovat, co se děje. Je jednoduché být v klidu, když jste v poustevně, daleko od lidí, od technických vymožeností, být stále v rozpoložení „blaženosti“.

Když stojíte uprostřed hektického života, okolnosti života na vás tlačí, požadují, vyžadují pozornost – tam je skutečný „trénink“, jak udržet vnitřní klid, nadhled a laskavost k druhým i přesto, co vše na vás útočí. Připravte se na to, že rok 2014 bude velmi hektický, plný nových podnětů, výzev a nevyhnutelných změn. A do konce roku ještě ve vás „musí“ padnout starý řád! To, že v sobě objevíte hodně rebelství či vzdoru (tohle já už žít nebudu!), je naprosto v pořádku. Chcete-li něco udělat jinak, udělejte to.

tree

Objeví se bolesti hlavy, tak jak jsem popisovala tok energie v minulém týdnu. Tento týden k tomu budeme ještě citlivější.

Přetlak energie je dobré dát do fyzické práce nebo do sportu, tak se přirozeně uvolní vnitřní napětí a tím zůstaneme více v klidu. Je potřeba dbát velké pozornosti na silnicích a vyhnout se riskování.

19.12. Mars vytváří kvadraturu s Plutem a zvýrazní se síla vůle, ega a bezohlednosti. Prorazit si cestu ostrými lokty bez ohledu na druhé. Mocenský princip a touha mít nade vším kontrolu vás může stáhnout do nizkých energií lidské přirozenosti. O to více je potřeba rozvíjet vyšší (božskou) přirozenost. Vytvoří se Velká kvadratura mezi Marsem, Uranem a Plutem, která bude působit až do 5. 1. 2014 a vygraduje 1. 1. 2014.

Naše vnitřní napětí bude gradovat a může vést k zásadním rozhodnutím, která přinesou velkou změnu a osvobození v životě. Nebo napětí bude vedeno destruktivně a člověk bude vláčen sobectvím, bezohledností a nečekanými výbuchy vzteku.

Je dobré tento velký příliv energie někam zacílit, bez usměrnění toku energie vás „rozmetá“. On sice kolem nás bude panovat chaos a nečekané změny a vždy bude vše jinak, ale tím, že svou energii zaměříte jedním cílem, udržíte směr. Pokud se rozhodnete jet směr Londýn či do jiného cíle, možná se tam dostanete jinak, než jste si mysleli, občas zabloudíte, ale tím, že znáte cíl své cesty, udržíte směr, vždy se vrátíte na správnou cestu.

Tok energie není ucelený, stejný a jednotný. Tento tok energie k nám jde ve velkých výkyvech. Chvilku je to obrovská rychlost, pak je najednou zastavení, energie zhoustne. Pak zase velmi pozvolný rozběh toku energie, pak se začne točit ve vírech, v „kudrlinkách“ a najednou zase zrychlí, až to sviští. Takže se nedivme ani sobě, ani druhým. Tohle vydržet v klidu a s úsměvem může už opravdu jen svatý. Proto buďte laskaví k sobě i k druhým.

Tradice, které nejsou na základě vnitřní pravdy, padnou. Přebíráme vzorce, tradice z minulosti, které jsou odtržené od podstaty a ve skutečnosti ani nevíme, proč to tak děláme. Ztratil se duch podstaty Vánoc a je to prázdné tam, kde se naplňuje jen forma. Tam, kde se vnitřně prožije podstata Vánoc, je radost, plnost a především svoboda. Radujte se, o Vánocích se rodí (v nás) naděje, světlo a dary (dárky) jsou jen symbolikou, že nám byl dán Dar života – světla – věčné lásky. Máme být přející a v hojnosti k druhým. Máme dar – dávat ze sebe – nejen z peněženky.

Přeji vám radostné Vánoce naplněné láskou a vděčností za Dar života.

S láskou Petra Nel

–––––––––––––––––––––––––––

UPOZORNĚNÍ:
Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

O šťastí

Asi jen stěží bychom hledali člověka, který dosáhl plného uspokojení všech svých potřeb včetně přání a tužeb. Pokud se nad tím zamyslíme, zjistíme, že štěstí se vyhýbá téměř všem lidem navzdory tomu, že je stále hledají. Na zemi žije necelých sedm miliard lidí, ale kolik z nich prožívá mír Nadjá a těší se z jeho štěstí? Vyhledávání nadměrného množství zábavy svědčí o nedostatku štěstí a o snaze na to zapomenout. Každý by chtěl být trvale šťastný, ale skutečné štěstí nelze hromadit, je nutné se o ně podělit. To není jen povinnost, ale také radost.

Procházení tolika obměnami útrap a zároveň tolika obměnami štěstí je součástí světové ideje. Jejím záměrem je, že musíme procházet událostmi přinášejícími utrpení i událostmi přinášejícími štěstí. Je zřejmé, že málokdo se těší ze skutečného štěstí, aniž by to vyrovnával nějaký zdroj neštěstí. Pokud v pokročilejším věku pohlédneme zpět, můžeme si povšimnout krátkosti našich šťastných období v porovnání s délkou období ponurých nebo zoufalých. Úsilí o sebepovznesení může přinášet a udržovat radost v srdci stejně intenzivní, jako když pochází ze zevních věcí a přitom bude trvalejší.

Prostřednictvím našich smyslů, věcí a lidí mimo nás můžeme získat pouze pomíjivé potěšení. Naše přání se velmi často naplní jen proto, abychom zjistili, že jsme nedosáhli svého štěstí. Nemůžeme ve svém životě dosáhnout úplného štěstí, pokud bude založeno na věcech a osobách, na něčem, co je mimo nás a co je pomíjivé. Ať už získáme cokoli při své honbě za štěstím, bude to jen náhražkou za skutečné štěstí, proto s ním jednoho dne budeme nespokojeni nebo znuděni. Lidská existence je z pohledu dokonalého a trvalého uspokojení nakonec do značné míry jen určitým druhem zklamání, protože je tolik věcí, po kterých lidé touží, ale které nemohou mít.

Okolnosti, které provázejí naše životy, neumožňují existenci skutečného štěstí. Vlastní zkušeností nakonec dojdeme k závěru, že vše v tomto světě podléhá změně a pomíjivosti. Proto také nikdo nemůže nalézt trvalé a neměnné světské štěstí, založené na zevních věcech. Pokud nás za štěstím vede naše ego, můžeme získat přechodné uspokojení, ale nikdy trvalé štěstí. Pocit štěstí, který se může dostavit po zisku určité věci nebo osoby vlastně vzniká osvobozením od přání nebo touhy. Tím, že získáme to, po čem jsme toužili, napětí opadá a je nastolen vnitřní mír. Ten bude trvat ale pouze přechodnou dobu a to do té doby, než vzniknou nové situace, které budou tomuto stavu odporovat, zmenšovat jej, nebo ho odstraňovat a ničit.

V lidském životě se objevuje zármutek i radost, přestože se člověk snaží vyhnout tomu prvému a zajistit si to druhé. Tím, že se jich obou citově vzdá, může nalézt dokonalý klid. Životní zkušenost by nás měla naučit, že není bezpečné být příliš šťastný, že není možné se nechat pohltit výšinami štěstí na příliš dlouhou dobu. Není bezpečné příliš jásat nad dobrým osudem, aniž bychom zapomínali na období špatného osudu, které se také objevují. Pouze klid nám může pomoci přijímat oboje tak, jak to život přináší. Necháme-li se unášet příjemnými stavy ega, budeme pravděpodobně zdrceni, když osud přinese i určité utrpení. Pokud jsme vnímaví k tomu, co se děje ve světě, nemůžeme být zcela šťastní, ale můžeme být vyrovnaně klidní.

Není problémem vlastnit věci pro svou potřebu a mít z nich i určité potěšení, ale je třeba mít na paměti, že nejsou nezbytně nutné pro naše štěstí. Není na tom nic špatného přijímat příjemné věci života, když nám přijdou do cesty. Neměli bychom ale po nich toužit anebo být nešťastni, když nikdy nepřijdou. Mladé duše hledají štěstí, ty starší mír, klid a vyrovnanost. Předpoklad štěstí založeného na fyzické existenci, blízkosti a citové přízně jediného člověka je riskantní. Pokud se něco nepříznivě změní, změní se tím i štěstí. To, co nás z počátku uspokojovalo, nás také může později začít nudit.

Je určitě nesprávné a přehnané vidět všude pouze rozklad a utrpení. Stejně tak je nesprávné vidět všude jen růst a radost, což bývá součástí některých moderních kultů. Zdůrazňovat pouze jeden aspekt existence znamená vnímat svět neúplně a zaujatě. Důležité je uvědomění, že utrpení i pomíjivé radosti se týkají pouze života v egu a člověk se stane celistvým pouze realizací života v Nadjá s pokořeným a podřízeným egem. Pouze ve vyšší existenci můžeme nalézt zdroj pravé radosti, hlubokého míru a klidu. Ten, kdo zná a pociťuje jasné světlo a dobrotivou lásku Nadjá, nemůže chodit trvale zamračený a podléhat pesimismu ve svých myšlenkách.

Dokud není nalezen hluboký vnitřní mír, pak dříve nebo později budou vládnout nálady radostného vzrušení a ty budou následovány náladami deprese. Napříč měnícími se okolnostmi a událostmi, je lidská bytost zmítána v emocích. Po dosažení trvalého štěstí, nebudeme postrádat žádná potěšení smyslů, ale nebude nám ani vadit když se objeví. Potěšení a radosti, které přicházejí z vnějšku prostřednictvím smyslů, nejsou totéž co trvalé štěstí, které přichází z nitra. Pokud nejsme vnitřně svobodni, nemůžeme být ani vnitřně šťastni. Pravé a trvalé štěstí nenalezneme v zevním hledání, ale v hlubším pronikání do sebe sama.

Mnoho lidí přichází k Hledání jen kvůli utrpení. Začínají chápat, že v životě se střídá radost a utrpení, a uvědomují si, že pokud získají určité poznatky o Vyšší síle, budou moci obdržet určitou úroveň trvalého vnitřního míru. Pokud tento mír bude skutečný a nezávislý na citových náladách a změnách štěstěny, pak může být právem nazýván ,,filosofické štěstí“. Jedná se o klidný druh štěstí, jiný než ten nevázaný a emotivní. Je daleko pevnější a trvalejší, proto je také mnohem cennější. Nejedná se o bouřlivý srdečný optimismus nebo divokou radost, ale o tichý vnímavý klid. Je to klidné, nádherné a vyrovnané štěstí pronikající myslí, která se bez úsilí udržuje v rovnováze.

respiração-relaxante

Zdrojem našeho skutečného štěstí je cosi nehmotného a nezachytitelného a závisí pouze na nás. Pokud mysl může dosáhnout stavu, ve kterém je osvobozena od vlastních idejí, představ a přání, může dosáhnout pravého štěstí. Nestačí ale jen dosáhnout klidu mysli. Musíme proniknout ještě hlouběji do Skutečna a dosáhnout radosti srdce. V tichém středu své bytosti nalezneme jen štěstí. Ale na povrchu své bytosti štěstí nikdy nenalezneme, protože zde je mysl neustále v pohybu, neklidná a rozptýlená.

Ve chvílích, kdy se dotýkáme tichého středu ve své bytosti, zapomínáme na své trápení a těšíme se ze štěstí tohoto středu. To naznačuje směr do nitra, kterým se má ubírat naše hledání skutečného štěstí. Skutečně šťastni můžeme být jedině tehdy, pokud přestaneme hledat pouze egem a dovolíme, aby hledání bylo vedeno do nitra vyšším Já. Jedině tehdy můžeme nalézt skutečné štěstí bez vad a nedostatků, Nejvyšší Dobro, které je nekonečným pramenem uspokojení a míru. Nakonec zjistíme, že žádnému utrpení nebo neštěstí nemusíme dovolit, aby nás připravilo o naše štěstí.

Štěstí není pouhým pomíjivým citovým stavem, ale trvalou vnitřní živoucí zkušeností. Je ukryto v životě každého člověka a čeká jen na to, až je začne hledat a o ně usilovat. Plně uspokojující radost, kterou hledáme ve věcech, na nás stále čeká hluboko uvnitř nejhlubšího ticha srdce. Přicházíme k němu ale až tehdy, kdy nás vše ostatní zklamalo. Život vlastně není nic jiného než pátrání po přítomnosti Nadjá. Člověk to činí zcela bezděčně přesvědčen, že hledá štěstí.

Paul Brunton: „Potřeba hledat štěstí bude vždy přítomná, pokud nebude přítomno vědomí Nadjá. Jakmile je však nalezeno, tato potřeba zmizí. Neboť pak jsme tím, co jsme hledali – hledající, hledání a objekt splynou v jedno“.

Volně zpracováno podle knihy: Zápisky Paula Bruntona – Svazek 5. EMOCE A ETIKA * INTELEKT

Zdroj: http://www.paulbrunton.cz/index.php?id=uvod