Tag Archive | vedomie

Probuzení duše – odkaz od Zlatej dušičky

Podstata člověka pochází z Božství, nazývaném různými jmény. Přesto toto Božství je jen jedno. Jednota, odkud každý vzešel. A z této Jednoty se odpojily mnohé fragmenty, které v mnoha variacích zakoušejí sebe samé. Tato hra probíhá proto, aby došlo k vědomému rozpoznání sebe sama a svého Božství. Mnozí však v této hře opouštějí vědomí sebe sama a klesají do hloubek, které jim dovolují zapomenout a nevzpomenout si, že jsou součástí Jednoty. To je úkol každého fragmentu. Tedy poznat sebe sama skrze procitnutí. Tento svět však dosud neprošel tak zásadní změnou, aby jednotlivé fragmenty rozpoznaly samy sebe. Je zde stále temnota, která halí mnohé duše, aby si nevzpomněly. Avšak i tyto budou postupně vedeny k tomu, aby se osvobodily.

Tento čas přináší mnohé zkušenosti, které mohou nabourat hradbu zapomnění. Děje se to proto, aby došlo k výraznému pokroku ve vývoji. Neboť mnohé civilizace toto nezvládly a jejich éra skončila. Budují se základy nové Země, přesto jsou to teprve první krůčky. Základem však je opustit závislost na hmotě a vpustit do svého života ducha, tedy otevřít se možnosti toho, že i když se světy rodí a zanikají, duše jako součást jednoho celku je nesmrtelná. V současnosti je toto z velké části popíráno. To se však začíná měnit. Ta změna může být velmi rychlá, avšak přináší sebou kompletní převrácení životních hodnot, přináší sebou plné odevzdání se životu v souladu s přírodou, v souladu se sebou samým. Mnohé děje, které probíhají, však mají za úkol posílit strachy, sobectví a lpění, posilují připoutanost a agresi. Je to opak toho, co je potřeba k růstu v lásce. Zároveň je to však důležitým momentem, neboť skrze toto vše lze nalézt právě to opačné, tedy respekt, soucítění, lásku. S láskou, která je podstatou duše a hybatelem života, je potřeba hledět na vše, co se projevuje jako život sám.

Koloběh života je věčný a mnohé duše vstupují do světů v naději, že se jim podaří uspět v hledání. Ačkoli se velmi snaží, pokrok není vždy příliš patrný. Tato slova zde jsou pouhým shrnutím toho, čeho je potřeba se dovtípit a co je potřeba chápat, aby se probuzení duše spustilo. Neboť duše v lidských tělech mají potřebu za své selhání vinit kohokoli jiného. Avšak každý zde má vždy možnost volby. Proto nelpěte na něčem, co se může stát zátěží a vězením. Budujte své rodiny a láskyplné vztahy. Budujte svůj život v lásce a nevzdávejte se. Hledejte odpovědi tam, kde byste nehledali, neboť se často nachází přímo před očima. Hleďte na ostatní tak, jakoby jste se dívali sami na sebe. Všichni jste duše v lidských tělech a každý z vás přišel do této reality z určitého důvodu. Přesto je váš zájem společný. A společně také můžete mnohé překonat a mnohé změnit. Proto se spojte a ukončete utrpení, které způsobujete jeden druhému. Pro všechny je tu láska, je zdarma, nemusíte za ni ničím platit. Stačí ji jen pozvat do života, stačí v ní jednat a žít. Toto je nyní váš svět. A vy chcete být milováni, každá duše po tomto touží, neboť si neuvědomuje, že ona je tou láskou. A přesto, že máte pocit, že milováni nejste, musíme říci, že se pletete. Neboť opak je pravdou. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Advertisement

Svět je takový, jaký ho vidíte – odkaz od Zlatej dušičky

V novém roce se toho mnoho nezmění, ačkoli po tomto toužíte, lidé Země. Ne pokud se o toto sami nepřičiníte. Svět je takový, jaký ho vidíte, odráží váš vnitřní svět. Zároveň vnější svět formuje spojení všech vědomí, nacházejících se v daném časoprostoru. Ptáte se, jak změnit to, kde a jak žijete? Musíte každý začít sám u sebe, i přesto, že se vám toto může zdát nejen namáhavé, nýbrž i zbytečné. Avšak každá snaha se jednou zúročí. Tento čas vás vede k pochopení toho, že vaše vnímání je hybnou silou tvoření toho, co budete prožívat. Žádáte o pomoc a ve velké míře se vám jí dostává. Nelze však na nic čekat, nýbrž vy sami musíte rozhýbat své životy. Jste však na pokraji vstupu do nové éry a tyto bouřlivé časy budou později vnímány jako základní krok, který byl učiněn k významné změně.

Máte před sebou dlouhé dny, kdy probíhá boj o člověka a jeho duši, o svobodu a o vyjádření sebe samých. Mnohé bytosti jsou připraveny opustit tuto realitu. Nedokáží již přijímat vibraci, která je zcela rozdílná od jejich. Jarní měsíce jsou v tomto velmi silné. Láska musí být rozdmýchána v srdcích vás všech. Jinak budete stát na opačné straně barikády se svými blízkými, s lidmi, kteří jsou součástí vašich životů. Je důležité, že zde je a bude podpora z vyšších světů a také je podporováno probuzení dalších duší.

Otevírají se mnohé dveře, které vedou k rozvoji techniky, lékařských metod a uvolní se mnohé technologie, které vás obohatí. Je však potřeba se stále obracet do sebe samých a věnovat se svým fyzickým tělům. Zdraví je stále tématem číslo 1. Stále je vševidoucí oko upíráno tímto směrem. Avšak díky tomu unikají pozornosti mnohé další události. V tomto čase je potřeba především hledat společnou řeč a vnímat každého takového, jaký je. Každý jste jedinečný. Každý však máte v tomto světě jiný úkol. Zároveň také hrajete různé životní role. Existují mnohé smlouvy a domluvy duší. Proto si vždy ze všeho berte ponaučení, avšak nesuďte ty druhé. Mnohé bitvy probíhají nejen zde, ale také mimo tuto realitu. Válečný stav je součástí mnohých vašich životů. Vedou se boje skryté i otevřené. Nejsou takové, jaké je můžete znát. Jsou zcela jiné a o to nebezpečnější. Probuzení duší je proto žádoucí. Zejména proto, aby se mnohá srdce otevřela vyšším pravdám a aby oči prohlédly za oponu. Ve světě protikladů jsou vždy polarity zdůrazněny. To proto, aby bylo vidno, že bez černého není bílé a naopak. To proto, abyste dokázali rozlišit dobro a zlo. Posiluje se vaše citlivost a vy budete schopni více soucítit. To pak vede k potřebě pomoci ostatním a tím pádem také sobě samým.

Odpočívejte a nabírejte energii, kdykoli to půjde. Otevřou se mnohá témata, která budou vyžadovat veškerou vaši pozornost. Člověk jako bytost Země se nutně musí oprostit od toho, kým býval. Zrodí se nový člověk. Jaký bude, to záleží pouze na vás. Budoucnost odhaluje více cest a některé vás mohou odvést od vaší skutečné podstaty do větších propadů anebo dokonce do skutečného zatracení. Jsou zde však cesty, které vedou do lepších časů, do reality plné lásky a pochopení. Rozdělení duší pokračuje. Nyní se projevuje skutečná povaha každého z vás. Padají masky a vy uvidíte, koho máte vedle sebe. Může se stát, že tam, kde jste vzájemně neladili, se náhle otevře komunikační most a naopak se mohou mnohá spojení přerušit. Zažijete náhlá překvapení a náhlé zvraty. Tento rok může být velice výbušný, neboť nahromaděná energie se potřebuje vybít. Vy však se nesmíte poddat. Zaměřujte svůj zrak do sebe, na život sám a na jeho pozitivní projevy, na rodinu. Odpouštějte. A vnímejte vodu, neboť voda může léčit, ale také bořit. Vše bude dobré, pokud tomu uvěříte. Nepoutejte se jen na materii a věnujte se své duši. Je zde vysoká ochrana pro toto území. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Dveře k novým možnostem – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé žijící v tomto čase. Váš původní svět se hroutí do sebe stejně tak, jako se vždy hroutí vše, co nemá pevný základ. Nelitujte toho však. Tato změna je nutná pro to, aby bylo dosaženo rovnováhy. Celá galaxie je ovlivněna děním, které tu probíhá. Lidská vědomí se pomalu snaží vyprošťovat ze svých vězení. Jsou však i nadále omezována působením určitých vibrací, které však nejsou přirozeného původu. Jste uzavřeni v časoprostoru, jste odkloněni, abyste nenašli sami sebe. Přesto je možné pozorovat, jak jednotlivá vědomí nacházejí pomyslné dveře a utíkají z tohoto prostoru omezenosti. Tato vědomí jsou právě ta, která pro vás představují osvobození. Přišli jste sem jako duše zažít spoutanost, ale také pocit svobody. Hvězdné duše pak ukazují cestu a způsob, jakým je možné toto provést.

Ještě není vše u konce. Projdete si časovým koridorem, kdy budete mít pocit, že se vše vrací zpět. Jakoby jste znovu prožívali stejné situace. Nenechte se však mýlit, neboť děje mohou navenek vypadat podobně, avšak vaše vědomí se odpoutávají od původní reality a směřují výše. To, co nazýváte nemocí, je a bude prokázáno pouze jako další typ manipulace. Na vás však je, abyste prohlédli a našli si svou novou víru. Víru, která nesouvisí s vašimi institucemi, nesouvisí s náboženstvím. Je to víra v sebe, ve svůj úsudek, ve svou intuici, ale také ve svou sílu. Tohle vše musíte prožít, abyste dokázali posunout sami sebe. Odpoutáním se od mnohých těžkých situací si uvědomíte, kým jste a odkud pocházíte.

Lidé tohoto času, jednou se dostanete na zcela novou časovou osu, směřující ke zcela novým způsobům žití. Na osu, která vede k novým poznatkům. Nakonec budete všichni vědět, proč jste si vším museli projít. V tomto čase existuje mnoho možností. Pokud však rezignujete, pak tyto možnosti jedna po druhé zaniknou a nakonec nezbude, nežli se podrobit. Buďte ve své síle. Jsme s vámi. Vaši věrní souputníci časem. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Kryon – Cesta lásky 2 – Kdo jste vy?

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v Mexico City, Mexiko, 9. listopadu 2019

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.             

Toto je druhý channeling v Mexico City a tématem je Cesta lásky. První channeling jsme zahájili vysvětlením, kdo je Bůh. Bez ohledu na to, kolikrát jsem to už vysvětloval, stále to nedokážete pochopit. Když vás požádám, abyste si představili, že je toho tolik, co nevíte, co je nádherné, mimo všechno to, co si dokážete představit – nedokážete si představit něco, co si neumíte představit. A v tom to vězí. Řekli jsme, že Bůh není ani vědomí. Jak může Bůh naslouchat miliónům lidí ve stejný čas? Nedokážete si ani představit ten mechanismus, jak to může fungovat, ale v tom můžete vidět tu krásu? Můžete v tom vidět tu neuvěřitelnou energii? A tady je otázka pro tento channeling: KDO JSTE VY?

Bude to překvapivé. Nebudu mluvit o vás, kdo tady sedíte na židli, nebudu mluvit o těch, kteří to budou poslouchat (a číst), protože to je fyzická, tělesná zkušenost. Začněme stvořením tohoto univerza, a to na jeho začátku. Musíte pochopit nesmírnost Boha, abyste porozuměli tomu, co vám budu vysvětlovat. Bůh je jako polévka energie, která je nekonečná, která obsahuje soucit, vědění. Část této energie, odštěpená část, vytvořila to, co nazýváte duší. Jak stará je duše? Nemáte vůbec představu. Právě jsem vám něco sdělil. Duše je částí Tvořivého zdroje. Duše není oddělená od Boha. Všichni z vás na určité úrovni víte, podle toho, jak si to dokážete představit, že máte duši.

„Kryone, má veškerý život ve vesmíru duši?“ Odpověď zní Ne. Jen některé vybrané bytosti.  O těch budu mluvit. Není jich málo, existují jich bilióny miliard miliónů. Je to něco, co si nedokážete představit. Ale jak bych vám to mohl aspoň nějak přiblížit? Je v tom mistrovský plán. Souvisí se světlem a temnotou. Souvisí s osvícením galaxie samotné. Souvisí s testem svobodné volby od planety k planetě, od planety k planetě. Jak stará je vaše duše? Protože jste lineární, myslíte si, že vám duše byla dána, když jste přišli na Zemi. Ach, drazí, mám pro vás novinku. Duše je starší než vesmír a dokonce ještě předtím byla součástí této polévky lásky a soucitu. Část vás existovala ještě před začátkem času. Jste bezčasoví, věční. Je pro vás těžké pochopit, že tu skutečně neexistovalo nějaké stvoření. Bůh vždy byl. Pomyslete na kruh lásky. Kde je začátek? Vždy tu byl. Mohli byste říct, že vesmír je relativně nový. A vy jste tu byli tak dlouho jako vesmír samotný. Tato galaxie je zhruba 13 miliard let stará, měřená podle vašeho Slunce a Země a to je všechno, co máte k měření času. Vaše Země je zhruba stará 4 miliardy let. Chci se vás na něco zeptat. Pokud jste vy 200 000 let staří a já jsem vám říkal, že jste, myslíte si, že je možné, že mohl existovat inteligentní život jako je ten váš na jiných planetách miliardy a miliony let předtím, než jste se sem dostali? Rád bych, abyste o tom chvíli uvažovali.

Musím vám také říct, že lidské bytosti na této planetě jsou nejmladšími dušemi v celé galaxii. Jste „new kids on the block“ (ve volném překladu „ti noví v sousedství“ – Kryon naráží na americkou chlapeckou skupinu z přelomu 80. a 90. let – pozn. překl.) a jste obklopeni starodávnými dušemi, které už prošli tímto testem světa a temnoty. Existují vzestoupené planety, z nichž některé vám začaly pomáhat. Tady se znovu vynořuje otázka: Poslyšte, kdo jste? Kdo ve skutečnosti jste? Je možné, že byste mohli být částí těch starodávných civilizací, které prošly osvícením? Je možné, že pocházíte z vašeho vlastního biologického semene z jiných planet a jiných dob, je možné, že je to prostě jen pokračování miliónů let, ve kterých jste existovali? A pokud tomu tak je, nesete si sebou vzpomínky?

Tady jsou shromážděné staré duše. Dovolte mi, abych definoval starou duši. Podobně jako ve škole procházela stará duše život za životem zkušenostmi. Ano, ale jak staré jsou ty zkušenosti, než jste sem přišli? Nazvu to galaktická Akáša. A také vám řeknu, že jak se začíná lidské vědomí rozvíjet, galaktická Akáša se začíná rozpomínat. Někteří z vás vědí, že jsem už o tom mluvil. Jaké jsou to vzpomínky? Jaké jsou ty vzpomínky, jaké to je mít mír na planetě? Jaké to je mít osvícenou planetu? Jaké to je mít soucitnou planetu? Jaké to je mít rozvinuté vědomí? I když ještě nevíte, jaké to je, může to utěšit vaši duši. To je to, kým jste.

Co když podle tohoto plánu jste sem přišli čistí a velkolepí coby část Stvořitele? Přemýšlejte o tom. Víte, co je to Merkaba? To je slovo, které se používá pro „vozidlo“, ve kterém se pohybujete a které je součástí vaší duše. A v něm je tolik multidimenzionálních informací! Jednoho dne bude možné Merkabu vidět, někdy vašimi vědci, někdy vámi. Tohle vše je součástí evoluce, ne evoluce vašeho fyzična, ale evoluce vašeho vědomí. Jak staří jste ve skutečnosti, když jste prošli tolika zkušenostmi? Staré duše, tato velkolepost začne prozařovat v této nové době, v této evoluci. Přichází to. Všechny ty věci, o kterých mluvíme, jsou součástí posunu. Jste tady za určitým záměrem, ne náhodou. A vy, kteří tady celý den sedíte, se na určité úrovni začínáte probouzet k vyššímu rozvinutějšímu vědomí. Většinou jste si vědomi, že jste součástí Tvořivého zdroje, že máte Boha ve svém nitru. To je to velkolepé. Začne se ukazovat, že tohle je cesta lásky. Nezačala na Zemi, ale mnohem dřív, před miliony let. Vaše duše je součástí této cesty lásky. Můžete to vnímat a na určité úrovni to můžete chápat.

Oba tyto channelingy o cestě lásky jsou velmi ezoterické. Ty další dva budou víc praktické, sdělí vám, co máte udělat. Jsou to nové nástroje, věci, které jste neočekávali, které dnes pracovníkům světla pomáhají. Nemohu vám předat tyto informace dřív, dokud nepochopíte, jak jste staří a z jaké velkoleposti pocházíte. Budou tací, kteří budou studovat tyto channelingy a pochopí, že dávají smysl, vrstva po vrstvě. Musíte plně pochopit a přijmout tyto věci, abyste mohli pokračovat.

Alcazar (Alcazar je průvodce Hvězdné brány, kterého chvíli předtím channeloval Prageet Harris – pozn. překl.) vám dnes předal jednu z důležitých instrukcí, které existují. Abyste je všechny pochopili, musíte si v klidu sednout a učit se milovat sami sebe. To je, drazí, cesta lásky, která vás čeká. Je niterná (vnitřní). Budeme se tím zabývat v příštím channelingu, co můžete udělat jako další krok a proč jste tady. Je to tak velký příběh, ach, tak nádherný. Před vámi sedí dva muži na židli (Lee Carroll a Prageet Harris), obou dvou se dotkl Duch, a tak vám předávají informace o této nové době. Poselství zůstávají stejná: Už nežijete ve světě svých otců, tohle je jedinečná doba a každý je tady z určitého důvodu. Proto jsme tady a budeme pokračovat v poselstvích lásky pro každého, kdo je bude chtít poslouchat (a číst). Odejděte z tohoto místa jiní, než jste sem přišli.

A tak to je.

Kryon        

Zdroj: http://www.kryon.com – The Path of Love 2 – MP3 –  30:13 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE

Boj o duši – odkaz od Zlatej dušičky

Slyšte lidé Země, jste voláni, abyste učinili rozhodnutí, kudy chcete směřovat. Poslední duše stojí na rozcestí, aby si vybraly, kudy půjdou. Současné energie odkrývají ve vás všech tu podstatu, která přichází do inkarnace. Jednotlivá vědomí přitahují sobě podobná a vytváří se tak další cesty, které jsou formovány energetickým odrazem těchto vědomí.

Lidé Země, procházíte obdobím rozhodování. Mnozí již prošli branou a neohlížejí se zpět. Hoří zde oheň vědomí a jeho jednotlivé paprsky se spojují do skupin podle svého zaměření, do skupin, které projdou do společné reality. Tento čas je věnován těm, kteří potřebují ještě zažít hmotu, materiální svět takový, jaký vidíte kolem sebe. Avšak mnohé z toho, co kolem sebe vnímáte, je pouze iluze vytvořená pro to, abyste mohli zažít to, co jste si jako duše předsevzaly, abyste mohli dokončit vaše učební lekce. Někteří dokončují svou cestu v této realitě a již ve svých tělech nebudou dále pokračovat, další se posunou tak, jak jsou.

(Art by Halil Cibran)

Lidé Země, tento čas vás vede k tomu, abyste pochopili, kde je vaše silné a slabé místo. Abyste pochopili, že žijete takový život, který si sami vytváříte. Můžete být součástí tohoto světa, avšak také můžete být na cestě, která tento svět pouze připomíná. Dokážete se oprostit od svých strachů a pochybností? Nebo budou i nadále součástí vašich životů? Probíhá velký boj o duši. Zejména na rovině ducha a také mysli a součástí toho je i vnitřní uvědomění. Boj, který může vyhrát pouze ten, který věří sám sobě, který věří ve svou moc.

Lidé Země, opusťte své katastrofické scénáře a vytvořte si scénáře plné lásky. A pak budete prožívat úplně jiný film. To, co nosíte uvnitř sebe, to vám nikdo nesebere. Zavřete dveře do minulosti, nečekejte na budoucnost. Váš život je tady a teď a jen vy rozhodujete, jaký bude. Stále jste nedosáhli bodu, kdy se zcela pustíte a půjdete si svou cestou. Tou, která je tvořena vámi. Stále ještě jdete cestou, kterou vám tvoří jiní, stále ještě hledáte cesty ostatních. Vaše víra je jak na houpačce. Stejně tak, jako vaše další emoce. Otevíráte se novému životu. Zatím jen nakukujete malou škvírkou. Není zde nic, co by vám mělo bránit zcela vstoupit, co by vás mělo svazovat. Přesto ale svazuje. Avšak je to proto, že se vzdáváte své síly. Karta se může obrátit a ta možnost tu stále existuje. Jen je potřeba toto ukotvit ve svých srdcích, brát to jako hotovou věc, uvědomit si tuto možnost.

Lidé Země, buďte ve svých srdcích čistí a nalezněte společnou řeč namísto toho, abyste se rozdělovali. Můžete vyhrát. Můžete být svobodní.  Můžete vše. Ale vy to nechápete, protože kdyby ano, vše by bylo jinak. Láska je vaším pohonem, uvědomění je vaší navigací. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Kryon – Nová česká kultura je tady!

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carollem při vysílání pro Českou a Slovenskou republiku, 20. 09. 2020
(Tento channeling si můžete poslechnout i v audio podobě: www.youtube.com/watch?v=GAr05yYFIcE&feature=youtu.be)

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Jak vám mohu povědět, co se skutečně právě teď děje na planetě Zemi? Tak, abyste to dokázali pochopit a přijmout to mírumilovným, soucitným způsobem. Jak vám mohu ukázat věci, které jste nečekali?

Dnes jsem začal tím, že jsem vám řekl, že je toho v příběhu víc, než vám kdy bylo řečeno, pokud jde o velkolepost Boha. Je tak velkolepý, že se někteří rozhodli nepoužívat slovo Bůh, protože toto slovo je spojeno s mnoha věcmi, které ve skutečnosti nejsou pravdivé. Někteří mu říkají Tvořivý Zdroj či Duch. Můžete mu říkat, jakkoli chcete. Toto je však energie – nádherná, láskyplná energie, která stvořila vás, svět, vesmír… Když se zeptáte všech lidí na planetě: „Existuje Bůh?“ více než 80 % vám řekne, že ano. Více než 80 % obyvatel této nádherné planety také věří, že když zemřete, pak někam odcházíte. Jinými slovy – lidstvo se shodne na tom, že Bůh existuje. Lidstvo se shodne i na tom, že existuje JEDEN Bůh. Lidé se stále dohadují o tom, jaký je nejlepší způsob vnímání Boha, či co od vás tento Bůh chce. A proto je mé poselství tolik odlišné a tak důležité pro měnící se planetu.

V nižším vědomí, které mělo celé lidstvo po všechny ty roky, je obtížné, abyste pochopili, rozpomněli se nebo spatřili cokoli jiného než nízké vědomí. Chci vám připomenout, že všechny koncepty Boha, které máte, byly vytvořeny v nízkém vědomí. Pokud to srovnáte s dospívajícími dětmi, každý rodič bude vědět, o čem mluvím, protože si pamatujete koncepty svých dětí. Věci, které si vymyslely. Věci, o kterých se rozhodly, než zjistily pravdu. Strachy, které měly. Když děti vyrůstají, vytvářejí si svůj vlastní svět, aby uspokojily své vědomí a svou realitu. A jak dále rostou, učí se. Jak rostou, učí se společenské interakci, laskavosti. Většina dětí tak nezačíná. Začínají v módu přežití. Říkají věci, které by říkat neměly. Reagují způsoby, které pochopitelně nejsou vyspělé. To je metafora pro planetu starého vědomí. Která věc vám byla opakována stále dokola – a je právě teď zpochybněna? Povím vám, drazí, že v nízkém vědomí nemůžete vidět pravdu. Bylo vám řečeno, že si nezasloužíte tu být. Bylo vám řečeno, že nemůžete rozprávět s Bohem. Ne napřímo. Dokonce ani skrze modlitbu ne. Ta mířila někam jinam, že? Byla určitým způsobem posuzována – něčí modlitby mohly být vyslyšeny a něčí nikoli. Také vám bylo z určitého důvodu řečeno, že jste se narodili hříšní. Některým bylo dokonce řečeno, že to kvůli tomu nikdy nezvládnete. Smutné na tom je, že vám to říkali ti, kterým jste důvěřovali. Ti, které jste milovali. Dokonce i ti, kteří byli autoritou po tisíc let, nebo i déle. Říkali vám, že musíte vystoupat po určitých schodech, učinit některé kroky, abyste se vůbec dostali ke světlu, které představovalo soucit Boha. To je dětská historka – vyvinutá nízkým vědomím, aby uspokojila starou realitu.

Má zpráva je, že právě vystupujete z dětství a začínáte se rozpomínat na energii duše – na vyspělost, pravdu… na světlo, které zde vždy bylo, jen před vámi bylo ukryto. A cože to před vámi bylo ukryto? Toto – jste připraveni? – zrodili jste se velkolepí! K obrazu Stvořitele. Stvořitel by vás naprosto nikdy nesoudil a později nemučil. Nikdy by neudělal nic vaší posvátné duši – nic jiného než že ji miluje. Slyšíte mě? Až odejdete z tohoto světa, půjdete do skutečného světa – na to multidimenzionální místo, kde existuje Bůh. Protože vy jste součástí té energie.

Když začnete zkoumat Písmo téměř každého systému víry na této planetě, pak zjistíte, že většina z nich, na určité úrovni, vás nazve výtvorem Boha – dítětem Boha. Ne předmětem Božího mučení.

Rád bych teď přepsal tu dětskou historku. Jak vcházíte do světla a začínáte vidět věci, které jsou mnohem skutečnější, chtěl bych vám dát dokonce i vizualizaci pro vás a vaši kulturu. Za okamžik. Pravda – necítíte to? – pravda je, že jste velkolepé duše a všechno ostatní je něco, s čím jste si měli poradit. Možná nedorozumění a dokonce i pocity od těch, kterým jste důvěřovali a kteří to lépe nedokázali. Možná jim to bylo takto řečeno. Tohle je však nová doba. Planeta začíná vycházet z temnoty. A během toho se pravda o vás a vaší kultuře… a krása toho, kým jste, začne měnit. Tento program byl o přepsání vaší Akáši. A o tom bude i následující cvičení.

Občané tohoto regionu, vy se svými minulými životy… už nemusíte trpět! Nikdy. Vy se svými minulými životy a svou kulturou vstupujete z černobílého světa do světa barev. Vy a vaše kultura už nikdy nemusíte opakovat minulost. Posloucháte? Minulost je stará energie. Toto není jen pro ty, kdo žili v Praze nebo v této republice. Je to pro celý region! A ten je veliký. Vy, co jste prošli utrpením – vy, vaši předkové a dokonce i ti před nimi… je načase, abyste si uvědomili, že to všechno je pryč. Nyní ale musíte přestavět vědomí toho, kým si myslíte, že jste…

Pojďte se mnou. Zavřete oči. A pojďme si společně něco vizualizovat. Vytvořím něco jen pro vás. Je to něco velkolepého v této vaší vizualizaci. Pojďte prosím blíž. Pojďte blíž a pochopte, že vaše realita… to, co je vaší židlí, je jen zlomkem toho, co je skutečné. Žijete ve 4D, ale dimenzí jsou stovky! Co je tedy skutečné a co ne? Přesuňte se se mnou právě teď do jiné reality. A ve vaší multidimenzionální mysli se přesouváte na skutečné místo. Pojďme si popovídat o tomto skutečném místě.

Chci, abyste na okamžik pohlédli skrze mlhu, kterou postupně projdete. Chci, abyste viděli něco, co nepochopíte. Chci, abyste viděli pódium a velkolepé zářivé křeslo. Chci, aby to ve vaší představě byl královský trůn. Chci, aby byl vytvořen z toho nejvzácnějšího, co si dokážete představit. Někdo uvidí zlato. Někdo uvidí krystaly. Další uvidí to, co je důležité pro ně. Toto křeslo je v tuto chvíli prázdné a já chci, abyste k němu šli. Chci, abyste pochopili, že to nádherné zlaté křeslo je vaše. Tuto vizualizaci už nezopakuji stejným způsobem pro nikoho jiného než pro vás. Tohle je pro vás a váš region, drazí, kvůli tomu, co budete dál potřebovat. Přesuňte se se mnou k tomu křeslu. Právě teď.

Pojďte blíž! Když říkám – pojďte blíž – myslím tím, abyste se mnou vstoupili do této dimenze a abyste tomu věřili. Abyste to začali cítit. A chci, abyste se pak do této židle posadili. Ta židle, to jste vy. Ta židle vám náleží. Není to nějaká vyšší moc. Není pro nějakého anděla, aby se na ni posadil a vládl světu. Je to vaše židle. Kvůli tomu, co se bude dít dál. Chci, abyste na ní chvíli seděli a uvelebili se v ní. Chci, abyste nechali oči zavřené a co nejlépe jste si představovali tuto vizualizaci. Tohle je pro vás! Pro vás z tohoto regionu.

Chci, abyste cítili něco, co se stane na té židli právě teď. Celý váš region – všichni předkové, které znáte, o kterých jste slyšeli, i ti, o kterých nevíte. Všichni ti, které jste oslavovali ve své historii. Ti všichni vědí, že zde sedíte na této židli. A já chci, abyste si na okamžik představili všechno to utrpení, kterým prošli. Kterým jste vy prošli v tomto životě a také ve svých předchozích životech ve vašem regionu. Kdo jste vy a vaše kultura – chci, abyste to viděli – vše se začne vypouštět jako špinavý rybník, který odsajete potrubím. Budete se dívat na to, jak se to všechno odehrává, a všichni kolem vás zbělají. Uvidíte, jak všechny záležitosti a problémy blednou a vy začínáte něco vidět – všechno, co se kdy stalo, se začne čistit způsobem, který říká, že už se to nikdy nemusí znovu opakovat. Takže až se vrátíte z tohoto místa, z této vize, vrátíte se bez jakékoli z těchto akášických vzpomínek. Vrátíte se čistí a se světlem, které může být pouze z vaší duše. Se změněným vědomím, bez úzkosti, obav či něčeho horšího. Uvědomíte si, že už nejste tím, kým vám říkali, že jste nebo kým jste byli. Uvědomíte si, že jste nyní jiní. Tohle je skutečné. Tohle je to, kým jste. Tohle je vizualizace z druhé strany závoje – pro vás, právě teď, v tomto čase. Jste milováni, milováni a milováni… hluboce.

Předkové, kteří jsou nositeli kultury vašeho regionu, vědí, kdo jste. Na určité úrovni jsou zde všechny duše – obracejí se na vás a říkají: „Poslouchej! Můžeš změnit minulost tím, co teď děláš. Nemusíš už ji dál nést. Nikdo z vás už nemusí.“ Tohle je nová planeta! Vstupuje do světla, jen má v tuto chvíli potíže s pochopením, co se to děje. Protože ta změna je tolik jiná… Je pro mnohé tak těžká! Seďte na židli a vnímejte, jak na vás sestupuje světlo. Kužel světla, které v sobě nese i hlas a hudbu, kterou můžete slyšet a která říká, že jste hluboce milováni a vždy jste byli. Drahé staré duše, zrodili jste se pro tento čas. A až se rozhodnete odejít z tohoto místa, odejděte změněni pro zbytek svého života. Něco vám povím, drazí. Pokud toto nyní dokážete, pak to ovlivní nejen vás, ale také vaše děti a vaši rodovou linii a každý další život, protože to, co teď děláte, je extrémně ezoterické a přetrvá to navždycky. Není to dočasné. Tohle jste vy měnící sebe. A vaše rodina to pozná. Vaše rodová linie to pozná. Dokážete cítit tuto lásku k vám, která tu vždy byla? Jen byla velmi dobře ukrytá…

To je Kryonovo poselství pro vás a vaši kulturu. Protože já vím o všem, čím jste prošli – a vy tohle potřebujete.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – The New Czech Culture is Here!  – MP3 – 17:39 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Lee Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Lee Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE.

Kryon – Krása systému Boha

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carollem při vysílání pro Českou a Slovenskou republiku, 20. 09. 2020
(Tento channeling si můžete poslechnout i v audiopodobě: https://youtu.be/xHb8x_qu2y4)

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Díky tomuto druhu setkání jsou mnozí, kteří toto nyní budou poslouchat. Mnozí, kteří by možná nešli na setkání, které v sobě má channeling. Já si to uvědomuji. A nejprve vám chci říct toto – to, co zde vidíte, je rozšíření lásky Boha. Nesoutěží to s ničím, co vám bylo řečeno o lásce, soucitu a velkoleposti nádherného Stvořitele. Zprávy, které přináším pro tuto planetu po 31 let, jsou snadné. Jsou snadné, protože jsou prosté. První zpráva, kterou jsem vám předal, byla tato: Drazí, Tvořivý Zdroj, který vás stvořil, je větší, než vám bylo řečeno. A tento Zdroj ví, kdo jste, a miluje vás jako byste byli jeho dětmi. Mnohé z věcí, které vám byly řečeny, by zlepšily tuto pravdu. Máte výraz: „Stvořeni k jeho obrazu“. Je to výraz z Písma. A znamená to, že vy jste obrazem Boha. Že vaše duše nese tuto lásku a tento soucit. Dovolte, abych se vás zeptal – řekli vám, že když zemřete, vaše duše pokračuje? A odpověď zní ano. Téměř všechny víry na Zemi to odrážejí. Jinými slovy – věří tomu. Duše je navždy. To by vám mělo ukázat, kdo jste. Ta lidská část je dočasná, ale duše je navždy. Přesto je nemůžete oddělit. Právě teď jste naživu. Žijete ve své duši, zatímco kráčíte po této planetě – vaše duše kráčí s vámi. Proto je extrémně těžké pochopit duši, protože je mnohem větší, mimo 3D realitu, kterou vnímáte. Vaše duše je plavidlem, ve kterém se duchovně pohybujete. A v této duši jsou kousky a části Tvořivého Zdroje, vesmíru. Představte si to. Nejste jednoduše jen biologií této planety. Jste pochopitelně mnohem, mnohem víc. A tato část je to, o čem vás učíme už 31 let. Máte láskyplného Stvořitele. Tak jak jste se to učili. Ale rozdíl je v tom, že tohle není soudící Bůh. Je to Bůh lásky.

Četli jste někdy v Písmu podobenství o marnotratném synovi? Je o dvou dětech jednoho otce. Jedno z dětí dělá všechny ty úžasné věci a dodržuje všechna ta pravidla, a to druhé dělá pravý opak. Jak ten příběh pokračuje, oba chlapci se vrátí domů na návštěvu. A podobenství říká, že pro oba je nachystána stejná nádherná oslava. Pro oba. Přesně tak to je. To je má zpráva pro lidstvo už 31 let. Totiž že Bůh vás nesoudí. Přicházíte na tuto planetu a máte svobodnou volbu. Můžete věci dělat tak, jak chcete. Avšak pokud začnete dělat ty božské věci, váš život se začne měnit. Proto jste byli stvořeni. K tomu je stvořena vaše duše. A čím blíže se dostanete Tvořivému zdroji, tím lépe se budou odehrávat věci ve vašem životě. Poslouchejte, hovořím o změnách ve vás, které nastanou, když se více přiblížíte Zdroji lásky, ze kterého pocházíte, který je ve vaší duši – je vaší rodovou linií, kterou si zasloužíte. Uvědomujete si, že tato konkrétní informace byla před vámi, vaší kulturou a několika dalšími zadržována? Uvědomujete si, že vám nebylo řečeno všechno? Chci vám říci toto – tato planeta se začíná měnit – všimli jste si toho? A celá pravda začíná být spatřována. Je to jako by se začalo ukazovat světlo jako nikdy dřív. Dovolte ale, abych se vrátil k tomu, co vám říkám už 31 let.

Poslouchejte. Jak by se vám líbilo žít déle? Jak by se vám líbilo nebát se a mít méně úzkosti? Jak by se vám líbilo udržet nemoc mimo tělo? Já vám povím, jak na to – začněte chápat, že všechny atributy, o kterých jsem právě hovořil, jsou založené na svobodné volbě. Protože když začnete chápat, že je ve vás část Stvořitele, část Zdroje, Boha, vaše tělo se začne měnit.

První otázka, kterou bych položil ohledně vztahu mezi tělem a duchem, je tato: Věříte, že vaše vědomí a to, jak se cítíte ohledně různých věcí… čemu věříte… – věříte, že vaše vědomí skutečně dokáže měnit věci? Někteří tomu věří a jiní ne. A přesto když se rozhlédnete kolem sebe, tak to vidíte všude. Muži i ženy, kteří se celý svůj život bojí nemoci, ji skutečně vnesou do svého těla a vy víte, že mám pravdu. Máte přátele, kteří se vždy bojí, že něco chytí – a chytí úplně všechno. Když je vidíte, jsou vždycky nemocní. Pomyslíte si: „To je lidská bytost, která nemá silný imunitní systém,“ a máte pravdu. Protože síla imunitního systému je přímo spojená s vaší vírou, vaším přesvědčením. Věříte, že posvátnost, se kterou Mistři kráčeli po Zemi, je ve vás? JE. Pokud ji hledáte. Pokud tomu věříte. Pokud skutečně začnete říkat: „Drahý Duchu, drahý Bože, je toto pravda?“

Mnozí z vás používají homeopatii jako lék na mnoho nemocí a výzev, které se týkají vašeho těla. Homeopatie funguje, přestože věda říká, že by neměla. Protože posílá jemný signál té vaší části vašeho těla, které se říká innate – a ta spustí procesy, které posílí imunitní systém. Drazí, vítejte u homeopatie, kterou je vědomí v těle. Je to vědomí vašeho těla, co začne léčit, protože mu pošlete signál. V této nové energii je tím signálem, který začnete posílat svému tělu, vaše vlastní přesvědčení, víra. Může být pravda, že je ve vás tato obrovská schopnost uzdravit své tělo od strachu, úzkosti, nemoci, takže můžete posílit svůj imunitní systém přesně tak, jako to udělali Mistři? Jak víte, oni nikdy nic nechytili. Neměli nemoci, jak víte. Teď je řada na vás – tohle je vaše rodová linie. Vaše rodová linie, o které hovoříme, je duchovní. Pochází od Stvořitele. Zdroj, kterému říkáte Bůh, je ve vás. A Písmo vždy říkalo, že tomu tak je.

Channeling, to jsou informace přímo od Zdroje, který je nádherný, soucitný a laskavý. A všechny ty roky jsem vám předával tyto zprávy. Druhá zpráva, kterou vám předávám už 31 let, začala první knihou, kterou napsal můj partner na základě mého pokynu. A ta zpráva zní: Přichází posun – a bude to posun, změna v lidském vědomí. Bude to větší posun, než jaký kdy na této planetě nastal – jak lidé přemýšlí, jak se k sobě chovají, co chtějí a co dovolí. Jako když rozsvěcíte světla – začnou se rozsvěcovat vyšší vědomí. Tento posun nastal. Nastal v roce 2012. Po celé planetě. Starodávní/ Domorodci to předpovídali. Pro tento nadcházející posun existuje mnoho výrazů. Byl spojován s hvězdami, s takzvanou precesí rovnodennosti. To je pochopitelně pravda. Představuje 26.000leté kolébání Země. A konec jednoho a začátek druhého cyklu kolébání nastal právě v prosinci roku 2012. Pokud by lidstvo skutečně překročilo tento milník, měly se začít dít věci… No, překročili jste ho…

Kolik z vás, co toto posloucháte, jste senioři? Pamatujete si, že se v Písmu říká, že nepřekročíte rok 2000? Mělo se něco stát – možná 3. světová válka, možná nukleární holokaust… Mnozí vám říkali mnoho věcí – včetně channelerů! Včetně toho, kterému se říká Nostradamus. Je to i ve vašem Písmu… „Dávejte si pozor na problémy kolem roku 2000,“ říkali. Když jsem dorazil v roce 1989, má první slova byla, že nebude žádný holokaust. Nebude žádná 3. světová válka. Protože se lidstvo začalo posouvat a měnit. To je má druhá zpráva.

Tento milník jste překročili před osmi lety a teď jste uprostřed přepisování vědomí.

Kolik už jste tu mohli mít celosvětových pandemií? Odpověď zní, že mnoho! Létali jste po celém světě celé roky. Pokud zde byla třeba i okrajově jedna infekce, mohla se kdykoli rozšířit stejnou měrou. Kdykoli! A teď je to tu s vámi – a není to mor. Je to jednoduše chřipka. Přesto způsobila takové uzavření. A toto uzavření je to, o čem mluvíme. Je to čas obnovy, omlazení. Čas změny. Můžete to vidět všude. Někteří se toho bojí. Někteří se toho budou vždy bát. Drazí, toto je to, o čem jsme mluvili už před mnoha lety! Ten posun nebude postupný, drazí. Bude to velký tlak na kultury kolem vás. Bude to tlak na politiku. Bude to tlak na události či situace, které vycházejí na povrch a které zde vždy byly. Bude se to týkat otázek (ne)rovnosti, které zde vždy byly. Ať už se to týká (ne)rovnosti mezi muži a ženami, různými částmi společnosti či různými rasami. To teď začíná. To všechno vychází na povrch a nezmizí to, dokud to nebude vyřešeno nebo dokud řešení alespoň nezačnou. Tohle je nové – všimli jste si? Nikdy dřív tu nebyl podobný čas v celé lidské historii.

Monika řekla, že zde (na planetě) máte atributy války, ale bez války. To je pravda. Pokud se podíváte na planetu, je to téměř, jako by tu byla 3. světová válka, ale bez války. Na mnoha místech jsou zavřené továrny. Mnoho lidí přišlo o práci. Ale infrastruktura tu pořád je a čeká, až se vrátíte zpátky. A já už vám dříve řekl, že se to stane. Vrátíte se rychleji, než čekáte, ale jiným způsobem. Uvidíte změny, které byly zapotřebí po celá desetiletí. Nyní se konečně začnou odehrávat. Můžete říci, že je tohle urychlovač – slovo, které znamená zrychlení něčeho, co se mělo odehrát. A vy jste právě uprostřed tohoto urychlení. To jsou nejspíš ty nejlepší zprávy, které jsem vám kdy mohl dát.

Vy jste velkolepí, drazí – pro Boha. Máte v sobě kousky a části Stvořitele. Světlo se rozsvěcí ve vás, ve vaší zemi a ve vaší kultuře. A prosba z druhé strany závoje zní: Najděte ho. Pochopte ho. Mohla by to být skutečně pravda?

Znovu se vrátím – s dalším channelingem, který bude oslavovat velkolepost vaší kultury. Toto je Kryonovo poselství. Jste přesně tam, kam patříte v novém druhu světa, kam přicházejí barvy do černobílé společnosti. Přicházejí barvy do černobílé společnosti.

Já se vrátím.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – The Beauty of the System of GOD  – MP3 – 18:16 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Lee Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Lee Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE.

Věřte ve své JÁ – odkaz od Zlatej dušičky

Není toho mnoho, co lze nyní sdělit. Vše běží tak, jak má. Čas se bortí, každý z vás své vnímání času cítí jinak. Není zde již čas, tak, jak jste ho znávali. Je plastický. Vše se mění. Plasticita se projevuje také na všech dimenzích. Mnohé se prolínají, mnohé cesty vznikají a jiné zanikají. Kolektivní vědomí zažívá posun, avšak oběma směry. I zde je vlna, která se mění z minuty na minutu. Vše je nejisté a nelze popsat všechny procesy, které tento čas doprovázejí. Jste unášeni proudem nejen času a osudu, ale též vědomím, které se posouvá směrem vzhůru, rozšiřuje se do prostoru. Vaše duše se osvobozuje od mnohých pout. Jsou to mnohdy velice těžké procesy, mnohé energie přinášejí změny psychických stavů, pocity frustrace a nenaplnění v životě. Někteří však mohou již vnímat záblesky čistoty a jasných světelných částic, které formují cestu podle úrovně vědomí daných jedinců.

Každý vidí svou cestu jiným pohledem. K tomu, abyste se posouvali na vaší cestě, pomáhají některé uměle navozené stavy. Jakoby jste byli v trenažéru. Je to proto, aby byl urychlen vývoj duše. V tomto čase jste testováni, jak zvládáte určité životní lekce, zda jste připraveni zakončit jednu životní etapu a postoupit ve spirále, začít znovu, ale na vyšší úrovni. Tento čas je pro vás zárukou, že vaše cesta je již nasměrována. Nakonec pochopíte a přijmete to, že vše je pro vaše dobro, pro vaše obohacení. Předtím však budete cítit mnohé propady a neutěšenost. Tak, jako úsvitu předchází tma. Neztotožňujte se však s vašimi myšlenkami, které reagují na to, co vidíte kolem sebe. Neboť mnohé iluze budou rozbořeny, mnohé hradby shozeny, klapky z očí odstraněny. Proto je potřeba otevřít se zázrakům, uvěřit v ně.

Je potřeba otevřít svá srdce dobrotě, je potřeba se v tomto čase co nejvíce smát a radovat, objímat, vyjadřovat lásku a soucítit s druhými. Jen tak překonáte temnotu, jen tak dokážete projít přes překážky, zvládnout zkoušky, které před vás mnohdy temnota staví. Máte před sebou mnohé zátěžové situace, avšak spolu s nimi je zde spoustu pomocníků, kteří budou stát vedle vás. A proto se nenechte svázat svými strachy, ale věřte ve své vítězství. Věřte ve své JÁ. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Kryon – Moc Innate

Tento živý channeling Kryona byl přijat v Torontu, ON, Kanadě, 5. dubna 2020

 

Zdravím vás drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Viděli jste to? Uvědomili jste si to? Pauza mezi tím, když hovořil můj partner, a channelingem? Pauza, jen pauza. Drazí, byla doba, kdy každý channeler na planetě, když přecházel do toho, co bylo nazýváno channelingem v transu, musel nastavovat energie déle než jen v pauze. Někteří se museli připravit, možná odejít do jiné místnosti, kde se pokusili zaujmout postoj, pokud to tak chcete nazývat, nebo vnímání zvýšené soudržnosti, pokud to tak chcete nazývat, před tím, než k nim mohla přistoupit bytost, aby to fungovalo. Někteří říkali: „Channeling je převzetí (pozn. překl.: ovládnutí člověka nějakou bytostí), které člověk nemůže kontrolovat a tak to neposlouchejte, protože kdokoliv by mohl vstoupit a předat vám zprávy – dejte si na to pozor!“ A myslíte si, že to je to, co se děje nyní? Už jsem vám popisoval věci, které vám mohou pomoci, soucit Boha a způsoby, jak se můžete propojit s tím, co je krásnou duší, kterou jste. Povím vám, co udělal můj partner – on to neříká. Je to pro něj trapné. Nikomu o tom neříká, nepopisuje ty první okamžiky channelingu, ty první pokusy, když řekl: „Mám obavu, že bych mohl být ovládán.“ Řekl mi: „Já vím, že jsi skutečný, nemůžeš napodobit lásku, prostě ji nemůžeš pořád dokola a dokola napodobovat.“ Vždy plakal, když sedl do židle a uvědomil si, že je v kontaktu s něčím velmi speciálním a ano, je to tak. Jasně mi řekl: „Nemohu být ovládnut, protože z toho mám strach. Chci být přítomen, chci slyšet, co se děje, a chci být schopen to zastavit, pokud se nebudu cítit příjemně.“

To vše je strach mého partnera – je člověk jako vy. Všichni channeleři jsou prostě lidé a všichni mají své obavy, představy a pocity, které jsou osobní – věci, kterých se bojí, které si přejí a které si nepřejí. Všichni tito channeleři mají podobné problémy. U těch, kteří jsou hodně otevření a nepřichází ze stejného prostředí jako můj partner, které je tolik logické a tolik „v krabici“ (pozn. překl.: v omezeném vnímání), vidíte, že jsou velmi otevření a mnoho entit může díky nim vstoupit a oni se přitom budou procházet po místnosti. Ale můj partner má se mnou dohodu: „Dovol, abych byl přítomen vždy a po celou dobu.“ Na to jsem mu řekl: Pokud to tak chceš, chceš i vědět, co se stane? „Samozřejmě, že chci vědět, co se stane!“ Budeš muset sedět na židli, nemůžeš vstávat, nemůžeš chodit a nesmíš otvírat oči. A tohle mu nikdo nikdy dřív neřekl, ale já ano. Chci, abyste viděli lidskost u těch učitelů, které jste dnes viděli, i u těch channelerů, které jste dnes viděli. A to je o tom, že on je právě na židli, tak to prostě je. Výjimečně se může postavit, ale musí se něčeho držet, protože když channeluje a je přitom přítomen, aby mohl poslouchat, nemá prostě rovnováhu a tak má tendenci padat. Bylo několik případů, kdy téměř upadnul.

Potřebuje se držet něčeho – především pokud channeluje při chóru šišinkových tónů, kdy je požádán o to, aby stál a channeloval – a tak, když vidíte na fotkách, že se vždy něčeho drží, když stojí – už víte proč. Prostě je člověkem a strach, se kterým začínal, že bude ovládnut nebo to, že to možná nebude fungovat, jsou zapracované nyní uvnitř toho, co vidíte. Ale během toho procesu se toto vše stalo čistým. On uvěřil zdroji, protože tam byl a mohl naslouchat. Mnoho channelerů si není vědomo přijímané zprávy, dokud jim to někdo později nepoví.

Můj partner trval – a stále trvá – na tom, že bude vědět vše, co je řečeno. Je ode mne oddělen, ale je vedle mne. To je způsob jak tento channeling funguje a on je při tom zcela uvolněný. Jednou jsem mu řekl:  „Říkal jsem ti, že mnoho věcí, které se odehrávají ve tvém těle – procesy, které jsou běžné a normální – mohou ustat, když channeluješ.“ Tohle je pro něj trapné (když to vyprávím). Stává se mu, že musí začít channelovat v okamžiku, kdy chtěl jít zrovna na toaletu, ale uvědomil si, že během channelování to není zapotřebí. (Kryon se směje.) Vidíš, můj partnere, já jsem teď právě v nastavení ztrapňování tě. (Opět se směje.) Může mít hlad, a když začne channelovat – už hlad nemá. A říkal jsem mu, že když bude channelovat, tak nestárne. A to ho hodně zaujalo, protože se mě zeptal, zda je možné, být celou dobu v channelingu… Určitým způsobem ano.

Dal jsem vám tuto informací, abyste cítili, jak moc vás Zdroj zná – a sem si doplňte své jméno. Existuje staré paradigma uctívání Boha – máte k němu vztah, jdete hromadně do nějaké budovy a zde nasloucháte určité doktríně, čtení z Bible nebo společně zpíváte a meditujete – v rámci skupiny. Je vám řečeno, že tohle je Bůh a tohle jste vy, jsou dána určitá obecná pravidla a podobné obecné věci, které platí pro všechny – a vy odcházíte z toho místa možná potěšeni a šťastní, ale uvědomujete si, že Bůh je někde tam nahoře a vy jste tady dole.

Já chci, abyste tohle paradigma kompletně odstranili. Chci, abyste to setřeli pryč a něco jste pochopili. Jako dětem vám předali metaforu – něco, čemu rozumí zejména ti, kteří jsou součástí vaší kultury a kteří se účastní oslav během vánoc. Bylo vám řečeno, že na Severním pólu je muž jménem Santa a ten vás zná tak dobře, že ví, jestli jste byli hodní nebo zlobiví. A ať jsi Johny nebo Sally nebo Robert, on tě zná tak dobře, že zná všechny děti osobně. Uvědomujete si, že je to metafora Boha? On se nedivá na to, jestli jste dobří nebo špatní, ale zná úplně každého z vás, individuálně. Není to žádný Santa na nebi. Ne. Není zajímavé, že to dětské vnímání bylo vcelku přesné ohledně toho, co je vlastně pravá láska Boha k vám. Není to obecné, není to něco, co je určeno pro davy – je to pro vás osobně. Můžete říct, že je to tak neuvěřitelně osobní, že ať se děje ve tvém životě cokoliv, i to, o čem nikdo neví, ať je to cokoliv – Bůh to ví.

Klidně jdi a zavři se do své komůrky. Předstírej, že jsi sám. Nemůžeš být sám. Jsme tam s tebou. Tak blízký nám jsi. – Kdo vám tohle kdy řekl? Jen málokdo, viďte. A vrátíme se, abychom to dokázali. Tím důkazem je to, že máte duši. Odkud pochází duše? Od Boha! Vezme vám někdo někdy vaši duši? NE! Pokud vám někdy někdo řekl, že je od vás oddělena a že se jí nemůžete dotknout, že ji někdy nebudete mít, tak se pletl! Vy „sedíte“ ve své duši.

Ti, kteří vás to učí, hovoří o Poli, které kolem vás vibruje a v hebrejštině se mu říká Merkaba. Merkaba je energie posvátnosti lidské bytosti, která je pořád s vámi. A přesto ji chcete oddělit a odtrhnout.

Když si povídáte s Bohem, je to skoro jako byste nechali svou duši doma a pak jste ho šli uctívat a po návratu se opět vracíte do své duše. Co kdyby se místo toho vaše duše stala vaší součástí natolik, že propojení, které máte se Zdrojem a Bohem, by bylo propojením s duší? Duše je součástí tvoření! Samotné (S)tvoření je součástí duše.

Je těžké uvěřit, velmi těžké, že jste nesmrtelní oběma směry. Vaše duše existovala ještě před Vesmírem. A vy se ptáte: „Co dělala? Jaké to bylo? Co vlastně dělala celý den?“ (Kryon se směje.) Jako by nějaký den vůbec byl… Je to tak lineární, to vaše lidské myšlení. Potřebujete vědět, jak všechno je. Detaily, jak všechno funguje. Řekli jsme to již mnohokrát, mnohokrát! Zajímáte se o to, jak láska funguje? Ne. Prostě ji jen přijmete. Opravdu chcete znát multidimenzionální kousky a části, které se poskládají dohromady, aby vás někdo miloval? Když se někdo do někoho zamiluje, je to téměř forma šílenství! Děláte určité věci, narážíte do zdí a máte rozzářené oči, protože to je láska ve své nejčistší podoběláska člověka k člověku. Dokážete si pak představit lásku Boha k vám?

To je to propojení duše, které je mnohem silnější než cokoli, co jste kdy zažili… a je to osobní!  Cokoliv, co se děje ve vašem životě, cokoliv se děje… Bůh, o tom ví. Způsobí to pro vás nějaký rozdíl? Pro mého partnera v tom rozdíl byl, když si konečně uvědomil, že Bůh není jen obecná energie někde v nebi, ale že Bůh zná jeho jméno, Duch, Stvořitel o něj pečuje. Zdroj pečuje o úplně každé stvoření na této planetěúplně o každého! Můžete říct, že je velmi těžké tomu uvěřit. Skutečně? Nemáte problém uvěřit tomu, že se mohou milióny lidí modlit k Bohu ve stejný okamžik. Proč to tedy nemůžete vidět i obráceně, že Bůh pečuje neustále o každého z vás?

Právě jste se učili o koherenci. Ta nastává, když se propojí lidské bytostí s Polem takovým způsobem, že se lidské bytostí stanou součástí systému soucitu, lásky, míru. Až nedávno se to začalo dávat do souvislosti s biologií člověka. Ale tohle bylo známo vždy těm, kteří se scházeli a meditovali ve skupinách, už před tisícovkami let. Oni to věděli, jen tomu říkali jinak. Sešli se a zpívali, meditovali a čekali, až se všichni propojí s konkrétní energií, která je spojí do jednoty se vším a oni v tom stavu zůstanou a zůstanou a zůstanou…

Lidé se mohou ptát: „Jak dokážete meditovat 3 hodiny?“ Oni na to odpoví: „Protože pro nás to bylo jako 3 minuty. Protože jsme v tu chvíli byli vlastně Jedním.“ Hovoří o koherenci, hovoří o tom, co právě vědecky objevujete. Tato koherence, drazí, není nezbytně jen mezi lidmi, tato koherence je mezi člověkem a Polem, Zdrojem a vším, co je. Představte si nástroje, které máte k dispozici individuálně, osobně, pokud to, co vám říkám, je pravda.

Co kdybyste mohli posílit svůj imunitní systém až do té míry, kdy už nebudete mít žádnou obavu z toho, že byste dostali nějakou nemoc. Už jsme vám tohle říkali, je to proveditelné a možné. Ale spousta z vás tomu ještě nerozumí. Je to tak blízko, ale ještě ne v bodě, kdy vás to budeme moct naučit, ale prostě to půjde.

Tohle jsme vám již řekli, že nemoci jako takové mají energii na úrovních temnoty a světla, a řekli jsme vám, že rozvinutý člověk v budoucnu bude vibrovat na úrovni, kdy bude odolný vůči jakékoliv nemoci. A také přijde čas, generace za generací, kdy bude lidské vědomí natolik rozvinuté, že budete dostávat zprávy o tom, že nemoci mizí. Nebudou vědět, proč mizí a budou říkat, že imunitní systém si na ně asi zvykl. Drazí, imunitní systém si nezvykne na rakovinu. Avšak může přijít generace bez rakovinydíky vědomí, nikoliv medicíně. Tohle jsou věci, u kterých budou mnozí lidé obracet oči v sloup – jen proto, že tomu nerozumí. Nechápou, že vědomí má energii, která může ovlivnit planetu, může ovlivnit lidstvo. Tato energie, tohle světlo, se pomalu, pomalinku zvětšuje.

Pojďte se se mnou na chvíli nad něčím zamyslet. „Pokud tohle vše je pravda, můžeš nás provést něčím, co by nám nyní pomohlo, předtím než odejdeš?“ Udělejme to, pokud vám to udělá dobře. Položte ruku na srdce jako signál svému tělu, že se něco blíží. V ten okamžik můžete říct: „Duchu jsi tam?“ Někteří z vás mohou cítit jemné šimrání: Ano. „Drahý Duchu, jsi tam? Duchu, je pravda, že jsi tam vždy?“ Odpověď je: Ano. „Drahý Duchu, řekni mi, co potřebuji vědět, skrze intuici, skrze soucit, ne v podobě nápisu na zeď. Ale ať to přijde od tebe ke mně coby k dítěti Boha, a dej mi mír, který nechá vstoupit veškeré porozumění. Mír tam, kde by (jinak) neměl být. Dej mi soucit. Chtěl bych odsud odejít domů jiný. Abych mohl předat tento mír svým dětem, mým kolegům nebo mé rodině, když uvidí, že jsem klidný.“

Staré duše, to je přesně to, proč jste tu. Držte v tento okamžik ruku na srdci: Drahý Duchu, vezmi mne za ruku. Natahuji ruku své duše ke Stvořiteli. Vezmi mne za ni a drž jí, nepouštěj ji. Nechť mi toto změní život. Právě teď. Nechť je toto začátkem něčeho speciálního pro zbytek mého života. Protože konečně poznávám skutečnost soucitu ke mně od Zdroje.

Tak ať to tak je, je to hotové. Je to tak. A tak to je.

Kryon

 

Zdroj: http://www.kryon.com Power of innate – 16:01

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložil Petr M. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE.