Tag Archive | úcta

Zem…

Advertisement

Dar svého nejhlubšího srdce

“Pokud chce muž vydělávat, musí to dělat s tím, že jde za svým cílem a naplňuje svůj životní úkol a nabízí takto dar svého nejhlubšího srdce (aby byl muž ve své posvátné mužské integritě) – ale žena nejvíce touží po tom, aby ji muž obdivoval a uctíval jako vyzařování lásky, aby ji rozpoznal jako čiré světlo, aby se mohla muži dát jako dar lásky, aby si ji muž vzal, přijal ji takto, uchvátil ji a otevřel ji Bohu, vzal si ji – a aby mu mohla důvěřovat a cítila jeho bytostnou přítomnost a jeho závazek (ne zabezpečit ji a její rodinu) nabízet jí v každé chvíli jeho hloubku vědomí, hlubokou pravdu jeho srdce (pak může být i žena ve své posvátné ženskosti).”
~ David Deida

Hluboce se před sebou skloňte

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé, nádherné lidské děti,

já jsem Jeshua, váš bratr a přítel. Jsem s vámi. Držím vás za ruku. Taktéž jsem absolvoval cestu, na které se nacházíte, a znám hloubky zoufalství, intenzivního smutku a nostalgii po Domově. Znám vás zevnitř, neboť jste mými milovanými, mojí rodinou. Tady a teď vás vítám.

Jste nositeli posvátného poselství: šířit na Zemi světlo Nebes a pocity lásky k Domovu. A ze všeho nejdřív k sobě, a tak rozjasněte zevnitř své břímě láskou, jemností a pokorou k sobě samým. Jste žádáni, abyste hluboce poklekli před sebou samými, abyste zde dali formu světlu své duše. Dokážete tak učinit? Můžete si dát ruce před své srdce ve velmi dobře známém orientálním pozdravu (Namasté: „Klaním se ti“) a poklonit se sami sobě. Proč vás o to žádám? Neboť se sami sobě často a s radostí neklaníte.

Sklonit se před sebou znamená zcela se přijmout takoví, jací nyní jste – být naprosto sami sebou a vše ostatní nechat s jedním jemným výdechem jít. Být zcela v přítomnosti značí skutečnou pokoru, ale to není vše. V této pokoře, v pokleknutí k sobě samým, leží důvěra, že uvnitř vás leží dokonalé semínko bytí, které nechce nic jiného než se jen otevřít, kvést a růst. Co toto semínko bytí vyživuje, co mu pomůže rozpuknout do květu a růstu? Je to vaše tichá pozornost, vaše ocenění a péče, která toto semínko bytí sytí ze všeho nejvíc.

Učiňte krok zpět a vnímejte, jak ohromná a mimořádná bytost jste. Pojďte k němu vnitřně s obdivem, jako když přicházíte k něčemu nádherně drahocennému. Můžete ho vnímat jako dítě nebo jako semínko rostliny nebo možná vidíte soubor barev nebo energií, ale to, co ve skutečnosti vidíte, je bytí duše, kterým jste.

Duše se postupně probouzí prostřednictvím rozsáhlého proudění času a prostoru. Z duše proudí různé prameny, které se dotýkají a navštěvují Zemi, a tím jsou vaše inkarnace. Z každé jedné inkarnace duše uvnitř sebe něco přibírá: zkušenosti, poznání, moudrost, ale také bolest a nepochopení a musí tohle vše snést. Duše se nachází v neustálém procesu transformace, růstu, kterým se obohacuje. Semeno klíčí a to, co z něj vyráží, je zázrak, bytost krásy a nádhery, která roste nekonečně do vesmíru.

Růstem a kvetením se světlo šíří jako jedinečná manifestace, neboť ani jedna duše není stejná. Každá duše šíří světlo vesmíru, světlo Boha, svým osobním způsobem. Nyní jste v jedné z mnoha inkarnací své duše. Jste jako paprsek slunce spojený se svou duší, a protože jste spojeni se svou duší, taktéž stojíte ve spojení s ostatními paprsky inkarnací své duše.

Uvnitř inkarnace, ve které se nyní nacházíte, je něco zvláštního v pohybu, něco zázračného: energie na Zemi se začíná měnit. Lidé nachází větší a lepší přistup ke své vnitřní realitě a ke svým duším. Závoj, jak jej nazýváte, mezi druhou stranou a každodenním životem se ztenčuje a je transparentnější. Lidé hledají a tápají po smyslu a významu svých životů. Země sama a sféry kolem ní se mění spolu s tímto hledáním, a tak se stávají více propustné a přístupné vyšším vibracím a základním pravdám.

Jste těmi, kteří to chtějí vše vstřebat a přinést na Zemi poznání své duše a spojení s Jednotou, která všechny duše spojuje. Žízníte po spojení a tento život je pro to velmi vhodný. Život na Zemi jako celku chce nyní přejít k jiné vibraci a zářit na úrovni duše s lehkostí, harmonií a inspirací, která s tím jde ruku v ruce.

Jste příjemci, kanály pro tuto novou energii, která se na Zemi nyní rodí. V přijímání své energie duše je uvolňována informace a spolu s tímto osvobozením často přichází staré emocionální útoky z minulých životů – z jiných inkarnací – s jiných paprsků slunce, kterými vaše duše je. Má to svůj důvod. Jak se s těmito emocionálními útoky seznamujete a vědomě je vykupujete a transformujete, přinášíte své duši mír. Často vnímáte duši výš než je vaše malá osobnost, ale pravdou je, že se duše učí a vyvíjí a začíná kvést právě prostřednictvím interakcí se svými inkarnacemi, s vámi. Proto tedy nepodceňujte smysl vašeho života na Zemi tady a teď. Děláte to pro svoji duši. Když žijete s otevřeností a vědomím a skláníte se před realitou toho, kým jste, obohacujete svou duši na té nejhlubší úrovni.

Rád bych nyní hovořil o těch těžkých emocích, hluboké bolesti a pochybách, které jsou zčásti zrozené z jiných inkarnací a v této době se ve vás i v mnoha dalších lidech objevují. Tento proces není jen individuálním procesem, je to taktéž proces kolektivní a má velký význam nejen pro vás, ale pro celé kolektivní vědomí na Zemi. Ovlivňuje také bytosti ne-lidské a přírodu obecně.

Vy jste potenciálně důležitým transformátorem staré energie a někdy se musíte vypořádat se starými prudkými emocionálními útoky, které vás matou. Svou lidskou myslí si ani neodkážete představit, natož jaksepatří vidět, vše, co se chce uvnitř vás osvobodit, aby mohlo být uzdraveno. Velmi hluboké vrstvy staré bolesti a stesku po domově nyní přichází na světlo, nejen uvnitř vás, ale zároveň u ostatních, se kterými jste propojeni. Ať už chcete nebo ne, ať už si to uvědomujete nebo ne, nejste sami pro sebe jen porodní bábou, ale jste jí současně pro celkový přesun, který se nyní chce odhalit. Abyste tuto roli porodní báby naplnili, musíte ovládat sílu svého sebe-uvědomění.

Být člověkem, být zbaven síly sebe-uvědomění, odcizit se svému nejhlubšímu vědění, instinktu po moudrosti a pravdě je zároveň součástí nejhlubšího trauma. Hluboká nemohoucnost, která v lidech žije, je jejich největší překážkou pro přijímání a přenos nové energie na Zemi. Lidé dosáhli hlubokého znechucení ve své víře v sebe sama, a tak cítí na chvíli odrazení.

Vnímejte v sobě tuto „potřebu“ být vyživován vnějšími zdroji, prostřednictvím druhých lidí, prostřednictvím poznání a moudrosti „expertů“, jejichž odpovědi se zdají být velmi jasné a velmi odůvodněné. Tato potřeba hraje ve vašich životech také důležitou úlohu. Jak často hledáte uznání zvnějšku pro pocit, že můžete? Takto hluboká je vnitřní prázdnota ve většině lidech, to, že si neuvědomují neustálé hledání vnějšího potvrzení. Vnímejte v sobě toto prázdno, být si ho vědomi je známka síly.

Představte si, že jste jámou, do které někdo padá, osamělým údolím obklopeným šedými stěnami bez možnosti jakéhokoli propojení, bezpečí a tepla. Téměř každá lidská bytost na Zemi má takové vnitřní prázdno. Vnímejte postavu, která padá v sobě, vidíte zoufalství v jejich očích. Vidíte, jak kolem sebe tápe pro vnější podporu. Proč jste se tak moc odloučili od svého vnitřního vědění, své vnitřní odvahy a statečnosti?

Odpověď leží v historii Země. Existovalo zde vzájemné působení moci a bezmoci. Na Zemi byla a je síla, která nepochází ze Světla, ale která se živí bolestí druhých a roste prostřednictvím síly a kontroly. Na hluboké úrovni, jste vy všichni byli touto silou, kterou byste mohli nazvat „špatností“ nebo „zlem“, ovlivněni. A to v takovém smyslu, že je to síla, kterou odmítáte, protože vás chce učinit malými a slabými.

Můžete tuto sílu a tento vliv vnímat aktivní v politice, v náboženství – ve všech sférách společnosti v minulosti. Tato síla – tyto požadavky, předpojatosti a tabu, které to provází – přijali lidé za vlastní, přijali tuto energii a začali přemýšlet a jednat stejným způsobem. Tato temná síla, o které nyní hovořím, je rovněž součástí Boha, ač to může znít rozporuplně. Je to část, která ztratila svou cestu, odřízla se a upadla do hluboké prázdnoty, kde se zdá být usilování o moc jediným způsobem, jak z toho ven. Uvědomte si, že každá duše, každá žijící bytost, znala toto usilování o moc a také ho vykonávala. Byli jste pachatelem i obětí. Hra temnoty a světla je součástí vesmíru.

Nyní je čas na změnu. Hra energií může vytvořit vzestupnou nebo klesající spirálu. Ve vzestupné spirále se může stát temnota a negativita motorem pro růst a mít tak smysl. Avšak v sestupné spirále je smysl postrádán a utrpení a bolest mohou vrhnout hluboký stín, který již není produktivní a hází přes lidi dusivou pokrývku. Tohle se na Zemi děje, ale nyní je čas obrátit spirálu a dát ji vzestupnou sílu. Země si to žádá, protože již nemůže déle snášet dusivou pokrývku negativity s jejími znečištěními a dušením. Proto zní z velké hloubky lidstva volání po změně, léčení a obracení se ke světlu. Vy jste těmi, kteří toto volání uslyšeli, a tak je důležité, abyste si uvědomili, kdo jste a s jakými silami a mocenskými hrami máte co do činění.

Někdy o tom přemýšlíte příliš lehce a jindy zase příliš vážně. Berete to příliš lehce, když jste netrpěliví a chcete se do světla nutit. Chcete jít rychleji, než dokážete zvládnout. V těchto chvílích se před sebou neskláníte, ale namísto toho bojujete proti sobě, myslíte si, že by věci měly být jiné. V této chvíli k vám nemluví srdce, ale vaše vůle, která promlouvá právě z potřeby moci a kontroly. Musíte poodstoupit a vzít v úvahu hranice léčivého procesu, kterým procházíte. Jedině pak můžete hluboce sestoupit do vaší bytosti až do vašeho základu a tím se navrátit do světla.

Na druhou stranu někdy zase tento proces zažíváte jako příliš obtížný. Hrozí vám, že se podřídíte svým vlastním pocitům přidušení, těsna na hrudi, zoufalství a osamělosti. To jsou ty časy, kdy chci být já a všichni průvodci kolem vás blízko, abychom vás podporovali, protože vám chceme říct, jak drazí jste a jak můžete být světlu otevření. Vaše duše je velmi blízko. Proto mějte respekt pro vše, co ve vás žije, i tehdy, kdy je tam mnoho těžkého. Vnímejte tento život jako léčivý a sjednocovací a dovolte svému vnitřnímu procesu odkrýt se v tempu, které potřebujete, abyste byli schopni udržet se v rovnováze.

Uvědomte si, jak důležitý tento vnitřní proces je. Často se díváte na vnější stranu života, na to, jaké činy někdo dosáhl ve společnosti, a na viditelnou formu, která je ve vašem světě tak důležitá. Mnohem důležitější však je, co se odehrává ve vašem srdci, ve vašich pocitech, ve vaší mysli a vnímat, zda skutečně v sobě dokážete vytvářet pro tyto emocionální útoky a energie – často z životů dávno minulých – které chtějí na světlo tady a teď, prostor.

Často „hýbete horami“, protože však nejsou výsledky okamžitě viditelné navenek, smýšlíte o tom příliš pohrdavě. Uctívejte sami sebe. Vnímejte velikost toho, co děláte! Respektujte svůj vnitřní proces. A když se stane příliš těžkým a tyto staré emocionální útoky, které se vynořují, jsou příliš dusivé, běžte dovnitř do svého jádra. Vnímejte tu věčnou, nehynoucí sílu a připomínejte si, kdo doopravdy jste. I když jste nyní na Zemi v těle z masa a kostí, v zásadě jste svobodní – naprosto svobodní. Jste nespoutanou bytostí světla. Můžete být souběžně kdekoli.

Můžete čas od času toužit po jiném světě a chtít se spojit s vnitřními říšemi světla, ze kterých pocházíte. A v případě nutnosti, se můžete z tohoto světa vzdálit a vidět hluboko uvnitř sebe, že sem nepatříte ve smyslu, že vy nejste součástí těžkých energií, které tu převládají. Tímto způsobem do světa vstupujete a vystupujete. Účastníte se ho, trávíte a transformujete staré emocionální útoky z předešlých časů, ale taktéž ustupujete zpět do svého světla, do své hravosti a svobody. Vnímejte, jak jste mostem mezi temnotou a světlem. To je skutečný smysl bytí člověkem.

Vnímejte v tom svoji velikost, to bych dnes rád zdůraznil. Jste učiteli nové doby, stavíte most. Uznejte sami sebe! Neschovávejte se za nečestnost a falešnou skromnost nebo pokoru. Ukažte svoji velikost! Ukažte, kým skutečně jste.

Nechejte světlo své duše právě teď zářit. S každým dechem se pouštíte a stáváte se otevřenější svému světlu duše. Vnímejte vyzařování tohoto slunce. Vnímejte, jak světlo vchází do tohoto místa, neboť jste tu všichni spolu. Toto nehynoucí světlo je tím, kým jste. Proto vás zdravím jako bratry a sestry, proto ve vás věřím jako v průkopníky nové doby na Zemi.

Děkuji vám velmi za vaši pozornost.

Jeshua

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

Sebaláska

“Myslím, že najdôležitejšou vecou v živote je sebaláska, pretože keď nemáš sebalásku, úctu ku všetkému na tvojom vlastnom tele, tvojej vlastnej duši, tvojej vlastnej schránke, ako potom môžeš mať naozajstný vzťah s kýmkoľvek iným?”
~ Shailene Woodley

A womans’s hands crossed over her chest. Photo based illustration.

SATURNOVA OTOČKA: ČAS NA PRAVDU

Pohyby a trasy velkých planet po nebi a uzlové body, jimiž procházejí, ukazují na naše životní etapy a jejich změny. A my jsme momentálně z jednom z kritických bodů. Saturn se na 28. stupni Střelce zastavil a dnes (6. 4. cca 7.00 SELČ) se otáčí. Až do 26. srpna bude procházet zpětně znamením Střelce.

V posledních dnech (zhruba od 4. dubna) máme možnost vnímat výrazné zpomalení až zastavení pohybu planety. Paralelně s tím zvolňují aktivity kolem nás, stojí práce, stojí vývoj a zdánlivě i čas! (Saturn pracuje s časem). Nic nového nevzniká, hromadí se energie, až do výbušna.

Sám Saturn představuje také naše základní nastavení, pravidla, to, čím se v životě řídíme a co je pro nás svaté. Dost často v životě se ovšem chováme podle svého ega, podle momentální situace, improvizujeme a opouštíme pro nás posvátné hodnoty a smlouvy. Nyní, jak se čas zastavuje, ale dovedeme být objektivní. Pozorujme, co se kolem nás děje, poslouchejme a hledejme smysl, sledujme děje, vnímejme procesy, do kterých jsme zataženi. Je doba, ve které můžeme dobře zjistit, jak se věci mají. Co je důležité, co je nyní zřetelné.

Ode dneška až do konce srpna poběží saturnské procesy zpět. Budeme, aspoň zpočátku nyní po otočce, jinak pohlížet na to, co se stalo v posledních měsících. Změněný úhel pohledu má změnit i naše směrování. Stejně tak se otáčejí i procesy a děje. Někdy až překvapivě; podle toho jak moc jsme žili ve svých představách a předpokladech.

Nahlédneme do nitra, ohlédneme se pořádně přes rameno. Ať to plánujeme či ne, vrátíme se do míst a časů, kde se v minulých měsících stalo něco důležitého a kde nejsou děje uzavřené. Saturn po nás chce spravedlivý soud. Správná slova a ukázání na správná místa. Dát úctu a respekt tomu, co si ji zasloužilo či zasluhuje. Srovnání energií. Saturn nejen tvoří zdi, ale je i stavitelem mostů.

V konečném efektu Saturn od nás vyžaduje samostatnost a také úctu vůči sobě samým. Bez strachu, výčitek, omluv a podlézání. Tak jako je Saturn tím, kdo drží naši páteř vzpřímenou, tak přímé by měly být i naše pohledy.

Ondřej Habr

Astrologická předpověď na duben 2016

Duben nám začíná ukončováním období zatmění. To některým z nás může přinést určitou úlevu, přestože vliv těchto zatmění bude nadále rezonovat s našimi životy ještě po několik dalších měsíců. Minulý měsíc byl skutečně silný a mohl v nás zanechat pocit, že máme za sebou velkou bitvu. Těžkosti, jimž bylo vystaveno naše já a osobní autonomie, pro nás mohly být opravdu hrubé a mohly nás zanechat s otázkami, zda vůbec existuje nějaká naděje na změnu a nebo nás čekají jenom zase ty samé staré problémy v různých baleních! Díkybohu nám druhá polovina dubna poskytne bohatou příležitost k obnově a přeuspořádání a nabídne nám vnitřní prostor, v němž budeme moci posoudit, kam odsud směřujeme.

Předtím však musíme počítat s několika mocnými silami, neboť Slunce bude křížit konjunkci Uranu a Erisu ve znamení Berana, a to mezi 6. a 15.dubnem. V těchto dnech nám může vládnout netrpělivost a na povrch nečekaně vyvstanou staré frustrace. Ať už se na povrchu bude dít cokoli, tato konjunkce Slunce se dvěma rušivými silami (a ještě v kvadratuře s Plutem, aby toho nebylo málo) předpovídá vzestup naší minulé kolektivní společné bolesti, která nás může v každodenním životě přetížit, přehánět naše reakce a odhalovat silné emoce neúměrné věcem. Konjunkce Uranu a Erisu uvolňuje z naší kolektivní mysli potlačenou bolest a problémy, které byly tak dlouho mnohými ignorovány. My jsme vodiči těchto pocitů a jsme vyzváni k nalezení té nejvyšší a nejmoudřejší cestě, jak je využít k dobru.

Protože Slunce podporuje tento proces, může každý z nás najít svou vlastní cestu, jak uctít minulost a ty, kdo kráčeli po těžkých stezkách před námi, i jejich dědictví pro nás, jímž je naše svoboda. Mohli to být naši vlastní předkové a nebo úplně cizí lidé beze jména, jejichž identitu nikdy nepoznáme, ale kteří promlouvají k našemu kolektivnímu srdci a naléhají na nás, abychom učinili prioritou naši rovnost, úctu a svobodu pro všechny, a zastavili dlouhotrvající útlak a vykořisťování. Tendence člověka hledat moc nad druhými, očerňovat ty, které shledává méně cennými, bát se rozdílů a negativně soudit to, čemu nerozumíme, vytvořily svět protkaný nerovnocenností. Spojení mezi Uranem a Erisem odhaluje samotné surové jádro světa vystaveného na vykořisťování nejslabších a jejich sloužení nejmocnějším. Vyzývá nás všechny k tomu, abychom zaseli semínka nového světa, který bude sloužit nám všem, v němž žádná živá bytost nebude považována za majetek a kde bude úcta prokazována životu samému bez ohledu na jeho formu nebo zdánlivou hodnotu.

Kvadratura mezi Neptunem a Marsem, která potrvá od 3. do 26.dubna, může zmást naši motivaci a můžeme zjistit, že bojujeme bitvy jiných lidí namísto svých vlastních na základě nevyslovených příkazů uschovaných hluboko v temných koutech naší mysli. Můžeme být zranitelní vůči vlivům, které nejsou v našem zájmu, a vůči lidem, kteří chtějí slyšet svá slova z našich úst a cítit své pocity v našich srdcích. Konflikty mohou být obzvlášť chaotické a bude opravdu lepší se jim vyhnout, kdykoli to bude možné. Když nálady vzplanou a probudí se vášně, zavažte se sami sobě, že strávíte čas venku a vytvoříte si míruplný prostor, do něhož se můžete vždy obrátit, uvolnit se v něm a naladit se do stavu rovnováhy, ještě než se věci úplně vymknou z rukou. Čím více toto budeme dělat, tím větší budeme mít možnost míru coby kolektiv i coby jednotlivci.

Novoluní v Beranu nás 7.dubna vyzve, abychom přijali potenciál tohoto času bez ohledu na to, jak intenzivně ho můžeme osobně pociťovat. Je naším přirozeným sklonem valit oči a zatvrdit se, abychom těžkosti přežili v naději, že až pominou, bude zase mír. Kdybych měla dostat penci pokaždé, kdy bych se zeptala “Kdy už se konečně všechno zlepší?”, byla bych milionářka! Ale toto není o tom, aby “se všechno zlepšilo”. Je to o NÁS, o tom, kdy se MY zlepšíme a kdy začneme žít se vším, čemu jsme se chtěli vyhnout! Jen tak můžeme poznat sami sebe ze všech úhlů: nahoře, dole, zevnitř ven a zezadu dopředu. Jinak se nikdy nesetkáme se sebou samými, ale jen s nějakou nižší verzí sebe samých postrádající city a zdravý rozum, utápěnou ve strachu, lítosti a popření. Toto novoluní nás posiluje k tomu, abychom se setkali se svým pravým já a sehráli svou roli v povstání našich autentických já, které patří ke zrození nastupujícího Věku Vodnáře.

 

self4

Mezi 13. a 17.dubnem nás Saturn, Jupiter a Merkur vyzvou, abychom rozlišovali, čemu věříme, komu věříme a porozuměli tomu, co si ve svých životech osvojujeme. Naše hledání smyslu a potřeby, aby život smysl dával, může být v tomto čase naší největší slabinou, která nám bude bránit v uvědomění si dechberoucí krásy, která žije v srdci chaosu stejně jako v řádu a formě. Protože Uran bude nadále následovat trpasličí planetu Eris po další měsíce, věci budou dávat ještě menší smysl, nikoli větší. Můžeme se nevědomě nechat unést nečekanými událostmi, které převrátí náš svět vzhůru nohama, na osobní i kolektivní úrovni. Důvěra v Božský řád, který vše řídí podle určitých pravidel, můžeme v tomto období zpochybňnovat. Výsledky, které jsme mysleli, že dostaneme, mohou být nepolapitelné a život nám může připadat stále více nepředvídatelný a nespravedlivý.

Teď to nevypadá zrovna moc krásně, ale krása to nyní nerozřeší. Potřebujeme být silní, duchovní bojovníci toho nejnebojácnějšího druhu, připraveni čelit životu s hlavami vzhůru a přijmout vše, co naším směrem pošle: dobré, zlé i netečné. Prožijme to všechno, s dušemi v ohni, s probuzenou myslí a srdci otevřenými přijetí těch nejhlubších vhledů a nejplodnější moudrosti. Je načase žít život v celé jeho surovosti, ne jako ten načančaný, který nám ukazuje jen to nejlepší!

Mezi 17. a 18.dubnem nejprve Mars a pak i Pluto vstoupí do retrográdní fáze, následovány Jupiterem a Saturnem, které již v retrográdním směru jsou. Zrovna když se energie skoro chystá vybuchnout, tato změna směru dvou planetárních těžkých vah předpovídá úměrný povznes pro následující týdny, od napětí a konfliktu k lepší orientaci. Můžeme uvnitř pocítit volání ke kontemplaci vlastních myšlenek a pocitů, spíše než analyzovat a řešit myšlenky a pocity druhých lidí. Můžeme si začít více uvědomovat, jak důležité je zpochybnit každou domněnku, kterou si o životě vytvoříme, prolomit falešné podlahy a skleněné stropy a přiblížit se ke skutečné věčné pravdě. Hluboká reflexe je pro nás nyní velmi dobrá a nabídne nám mocné a možná i život měnící vhledy, alespoň těm z nás, kdo se přestanou snažit zatlačit život do krabice, která se jim hodí. Kdokoli je připraven se odevzdat a vidět, co se bude dít dál, tomu Mars a Pluto slibují vnitřní svobodu, která mu pomůže se oprostit od potřeby se životem bojovat, ale místo toho s ním tančit, vědomí a bdělí, cítit jeho pohyby, poznat jeho píseň a sladit se s jeho tempem, když se kroutí a vlní skrze naši bytost.

Mezi 20. a 26.dubnem bude Venuše v konjunkci s Uranem a Erisem, do které vnese zjemňující a něžný dotek. Přestože Venuše v Beranu je méně něžná a přijímající, než by byla v jiných znameních, stále je jejím poselstvím potěšení, nikoli bolest, uspokojení, nikoli podráždění nebo konflikt. Pokud jste viděli až příliš z toho, co přijde, požádejte tuto Venuši, aby umírnila vaše plameny a naplnila vaše vztahy více pozitivní energií, umožnila vám prožívat sdílená potěšení a pomohla vám nepodléhat opakujícím se konfliktům a bojům o moc.

Úplněk ve znamení Štíra, který nastane 22.dubna, nám poskytne moudré osvícení našich nejhlubších pocitů a vyzve nás k upřímnému uctění našeho emocionálního a psychického zdraví. Pokud už nějaký čas bojujeme s emoční bolestí, není žádná hanba vyhledat pomoc a požádat o podporu. Být lidmi je těžké. Život může být tvrdý a tyto dny jsou neuvěřitelně intenzivní. Pro ty, kdo dosud bojovali bitvy jako ostřílení vojáci, je tento úplněk výzvou ke zjemnění přístupu k sobě samým; k ochotě připustit si potřeby, které předtím popírali, a zranitelnost, které se vyhýbali pohledem. Jsme v tom všichni společně a u žádného z nás se to příliš neliší. Potřeba ukazovat pevnou tvář světu může mnohé z nás udržovat ve vězení osamělosti, neschopné se upřímně spojit kvůli strachu ze sejmutí masky, jež skrývala onu zjizvenou, poničenou a zranitelnou lidskou bytost. Tento úplněk nás ujišťuje, že je v pořádku takoví být. Jsme, kým jsme, a přijetí této pravdy může být tím nejhojivějším a nejvíce posilňujícím darem, který můžeme dát sami sobě i druhým během pronikavého vlivu Měsíce v této fázi.

Jak se bude duben chýlit ke konci, vstoupi Merkur 28. dubna do retrográdní fáze ve znamení Býka, což znamená, že na konci měsíce bude v retrográdní fázi celkem pět planet. Nebesa nemohou být jasnější: musíme se zastavit, ohlédnout se, reflektovat, vzpomenout si a přeuspořádat. Možná bychom k tomu mohli přidat ještě ‘vzdát se’, neboť při těch prvních pěti si přirozeně uvědomíme s větší jasností, co nám slouží a co bude lepší propustit, protože nám to nijak nepomáhá žít. Celkem nedávno jsme možná dostali pokyn ‘nechat jít’ ty aspekty svého života, které očividně nefungují, abychom zlepšili své každodenní prožívání. Toto pouštění je však v úplně jiném řádu. Můžeme být vyzváni, abychom se pustili pohodlí a potěšení, po nichž jsme předtím toužili. Překážky přicházejí ve všech tvarech a velikostech. Ty největší z nich mohou být skryty ve snahách něčeho dosáhnout, které nás slepily jako lepidlo, v domnění, že musíme vydržet bez ohledu na cokoli. Pustit se minulé slávy může být to nejtěžší ze všeho, protože co zbyde, když se začnou vytrácet věci, které nás dělaly tím, kým jsme byli?

Tato otázka nám zůstane viset ve vzduchu i v květnu. Nacházíme se v hlubokém a dlouhém procesu individuálního i kolektivního přeuspořádávání. Ať už si myslíme, že to bude znamenat cokoli, selže to tváří v tvář realitě. V poslední době byla spiritualita zabalená do pohodlné dečky, avšak v průběhu pokroku v roce 2016 se tyto dečky mohou rozmotat a odhalit nedostatek podstaty tam, kde je nejvíce potřebná. Druhá polovina dubna začíná odhalováním všeho, co potřebujeme, abychom se stali duchovními bojovníky, jimiž skutečně jsme. Každý jeden z nás, bez ohledu na to, kdo, co nebo kde, má uvnitř sebe moc osvobodit se od minulosti, vstoupit do přítomnosti a přetvořit nadcházející budoucnost. Bude to chtít odvahu a procvičí nás to způsoby, jaké jsme nikdy předtím nezažili. Společně to však dokážeme, krok za krokem, kousek po kousku, se silou lásky coby vylepšující, nikoli vždy souhlasící silou, abychom podnítili palivo naší vědomé vývojové změny.

– Sarah Varcas

* * *

zdroj: http://astro-awakenings.co.uk/april-2016-astro-energy-report
překlad: Magda Techetová (http://andelskydenik.blogspot.cz/)

Když si sám sebe nevážíš, neváží si tě nikdo

Jak to? Všichni vidí vždycky jen to, co v sobě vidíš ty sám. Když ale nyní konečně pochopíme, že jsme hodni lásky a vždycky jsme byli hodni lásky takoví, jací jsme, budou všichni ostatní nuceni vidět to v nás taky. Mnozí lidé v naší blízkosti to přirozeně nebudou chtít vzít na vědomí, budou se dál snažit s námi manipulovat, budou se hádat, říkat nám, že se mýlíme, vyvíjet na nás nátlak, anebo, pokud nebudou chtít hru na zneužívání moci vzdát, prostě z našeho života zmizí. Nech je jít. Bez nich ti bude lépe. Tvůj život doposud jenom omezovali. Do tvého života vstoupí místo nich jiní lidé, kteří odpovídají tvému novému energetickému poli. Náš život bude krásnější, svobodnější a bude více proudit. Lidé s námi budou zacházet s úctou, uznáním a láskou. Budou nás obdivovat, protože kdo není manipulovatelný, je pro ostatní silně přitažlivý. Konečně budeme svobodní a samostatní.

 

and

Láska odpovídá tvé skutečné podstatě.

Už nebudeme s ostatními lidmi manipulovat ze strachu, že by nás jinak opustili. Už nebudeme mít strach, že by mohla být odhalena některá naše tajemství. Už nebudeme pobíhat kolem dokola a nahlas křičet: „Prosím, milujte mě”. Staneme se magnetem a přitáhneme si přesně toho správného partnera.

Na druhé straně budeme ostatní rovněž respektovat takové, jací jsou. Konečně se i oni budou moci projevit ve své podstatě takoví, jací opravdu jsou. Báječní láskyplní lidé, kteří jsou přirozeně ještě plní strachu a starostí, které je omezují jako přítěž na cestě. Ale nyní, protože víme, odkud tyto problémy přicházejí a jak vznikly, můžeme i na ně pohlížet s láskou a péčí. A co se potom stane? Budeme milováni. Náš partner, naši přátelé, naše okolí budou stát na naší straně. A navíc ochotně a rádi. Budeš milován, a to všechno kvůli tomu, že sebe samotného, tedy takového, jaký jsi, vnímáš jako člověka, který je hoden lásky. Jenom proto, že víš, že ti láska náleží a její energie odpovídá tvé skutečné podstatě.

 

* * *

 

– z knihy Pravidla pro šťastnou lásku, Pierre Franckh

Zdroj: http://andelskydenik.blogspot.cz/