Tag Archive | spolupráca

Rovnováha

Jdi do svého srdce, do svého středu…

Vnímej svou vnitřní ženu. Jak se cítí, jak vypadá? Naslouchej a dej ji vše, co potřebuje, aby se cítila dobře.

Vnímej svého vnitřního muže. Jak se cítí, jak vypadá? Naslouchej a dej mu vše, co potřebuje, aby se cítil dobře.

Vnímej svůj vnitřní pár. Jak se cítí, jak vypadá? Naslouchej a dej jim vše, co potřebují, aby se spolu cítili dobře.

Vnímej své vnitřní dítě. Jak se cítí, jak vypadá? Naslouchej a dej mu vše, co potřebuje, aby se cítilo dobře.

Vnímej svou vnitřní rodinu. Jak se cítí, jak vypadá? Naslouchej a dej jim vše, co potřebují, aby se cítili dobře.

Vnímej vyrovnanou ženu, muže, dítě, pár, rodinu…

Cítíš tu rovnováhu? Cítíš ten střed? Cítíš ten klid?

Můžeš si představit sebe rozděleného na mužskou a ženskou část, jak sedíš na houpačce. Pokud bude chtít silou vést žena přehoupne houpačku či váhy na svou stranu. Pokud bude chtít silou vést muž přehoupne ji také k sobě.

A tak se můžete neustále houpat, dostávat do výkyvů, být rozladění.

Pokud se ženská i mužská část dostane do rovnováhy, do klidu, tak se houpačka ustálí a zůstane vodorovně. Nyní se můžete oba stejným tempem, v klidu, posunout do středu, kde sedíte a jste tichým pozorovatelem všeho.

Konce houpačky se mohou sice kývat vlivem větru, ale tyto výkyvy jsou daleko od vašeho středu a vy je jen pozorujete. Vy jste středem, kde nejsou…

Zde je harmonie, klid, láska, vyrovnanost, spolupráce.

Nyní si podáváte ruce, nyní se objímáte, nyní jste jedním.

Můžete zůstat ve středu, ale můžete si jít i občas sednout na houpačku.

Nyní již v radosti a spolupráci…

Hodí se nyní více použít svoji ženskou část? Mužská část Tebe se uvolní, povolí a s radostí nechá v této situaci vést ženu.

Hodí se nyní mužská část? Tak ji použij…

Pamatuj ovšem na rovnováhu. Nezůstávej dlouho v jedné své části, v jednom myšlení, uvažování, cítění. Vyvažuj…

Můžeš i jednat z pozice svého vnitřního páru. Pozvi i své vnitřní dítě, pozvi do života hravost, lehkost, radost. Jednej z pozice rodiny…

Ve společné spolupráci, vnitřním klidu, v radosti, lásce tvořte.

Tvořte skrz všechny své čakry…

Nechte energii volně proudit nahoru, dolů a naopak a také do všech stran.

Lehce, přirozeně…

Ivona Antalii
https://www.kliceksrdci.cz/l/rovnovaha/

Reklamy

Posilovat lidi znamená pomáhat jim uskutečňovat pozitivní změny v jejich vlastním životě

Posun vědomí je důležitým aspektem vaší služby světu. Vědomí lidí posouváte, když je posilujete. Lidé se mění, dojdou-li k novým vhledům a způsobům vnímání. Mění se, když někdo uvidí nejhlubší část jejich bytosti a s láskou se jich dotkne.
Opravdová služba přichází ve chvílích otevřenosti, lásky a překonání hranic mezi vámi a druhým člověkem. Přichází, když cítíte vzájemnou rovnocennost, rozpoznáte božství druhého člo­věka a jednáte způsobem, který ho nebo ji posiluje. Přichází, když se spojíte s vyšší silou a umožníte, aby k vám oběma vstoupilo skrze vaše spojení vyšší dobro. Spojíte se s vyšším já druhého člo­věka a oba dva z toho vycházíte obohaceni. V takových chvílích se stáváte učitelem i žákem.

Posilování se liší od dělání věcí za druhé. Jsou-li lidé hladoví, můžete je nakrmit a dočasně jim tak pomoci. Posílení však jsou, když je naučíte opatřit si jídlo, aby mohli jíst každý den. Jako léči­telé můžete lidi buď zbavit problémů, a nebo je můžete naučit, jak si své vlastní problémy mohou vyřešit sami. Posilovat zna­mená učit lidi dovednostem, které mohou využít, aby převzali vlastní život do svých rukou, a nezachraňovat je před jejich stále se opakujícími problémy. Posilovat druhé znamená spíše je milo­vat, než je zachraňovat. Ptejte se: „Jak to, co dělám, slouží dru­hému člověku, aby mohl být soběstačnější a nezávislejší?”

Když pomáháte lidem, třeba při hledání řešení jejich problémů, můžete dosáhnout různých výsledků. Někteří zůstanou i po vyřešení konkrétního problému stejní, jako byli, někteří pro­jdou ve svém životě celkovými pozitivními změnami. Pokud se změní, posunuli jste jejich vědomí a opravdově jim prospěli. Budou mít více možností a vyšší vizi sebe sama, čehož mohou využít a vytvořit si lepší život.
Abyste mohli posunout vědomí, musíte umět poznat, co a kde můžete opravdově měnit. Jde o umění poznat, jestli jsou lidé růstu otevření, a poskytnout jim pomoc, jen když jsou na ni připravení. Touto cestou získáte z vašeho kontaktu spoustu energie a čas strá­vený s daným člověkem přispěje k vašemu duchovnímu růstu.
Asi nechcete být neustále na křižáckém tažení a přesvědčovat lidi, že se musí změnit dřív, než jsou na to připravení. Křižácká výprava s cílem reformovat lidi nebo společnost povede pouze k rozdělování a zbytečně plýtvá vaší drahocennou energií. Raději lidem opravdově pomáhejte posunout jejich vědomí a prospějte jim v jejich životě trvale.

Možná si lámete hlavu, jak pomoci s akutními sociálními a ekologickými problémy světa. Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou můžete udělat, je pomoci lidem posunout se do vyššího vědomí. Na vyšších úrovních převezmou více zodpovědnosti za sebe sama, společnost i za životní prostředí. Až bude vyšší vědomí existovat u dostatečného množství lidí, budou nalezena i řešení vašich potíží.

Vědomí lze posunout jednoduše. Když jste s dětmi nebo s přá­teli, soustřeďte se na to, co můžete pro jejich posun vědomí vy­tvořit. Když potkáte lidi, myslete na to, jak jim můžete prospět, a nikoliv na to, co od nich můžete dostat. Scházíte-li se s přáteli, ptejte se, co můžete společně udělat pro uvolnění a expanzi kaž­dého z vás. Ptejte se: „Jak jim mohu svými slovy a činy posloužit?” Kdykoliv vycházíte ze svého srdce, mluvíte s lidmi s láskou a po­máháte jim rozpoznat jejich božství, posouváte jejich vědomí.

I když se setkáte s obchodním partnerem, ptejte se: „Co je vyšším smyslem tohoto jednání nebo telefonátu? Jak mohu při­spět k životu tohoto člověka? Jak může má práce, výrobek, rada nebo služba tohoto člověka posílit?” Pokud to budete dělat pravi­delně, posunete svá přátelství na vyšší úroveň a budete se vyvíjet rychleji. Začnete-li se soustředit na službu ostatním lidem, můžete se dočkat i mnoha báječných překvapení a dokonce obchodních úspěchů.

Jedna žena vymyslela k posílení svých přátel hry, které hráli, když se sešli. Chtěla, aby předstírali, že jsou o jeden rok starší a mluvili o všech úspěších, jichž za uplynulý rok dosáhli. Využila každé příležitosti, aby dostala z lidí jejich vyšší vizi, pomohla jim vyjádřit ji slovy a povzbuzovala je, aby ji zrealizovali. Její vlastní firma začala najednou také lépe prosperovat, aniž by se o to přímo snažila.

Vědomí malých dětí můžete posunout, spojíte-li se s jejich vyšším já, i kdyby to mělo být jen na moment. Představte si, jak vaše vyšší já kontaktuje to jejich a mentálně jim řekněte: „Vidím v tobě krásu a světlo. Uznávám tě, jako nádhernou bytost, kterou opravdu jsi.” Děti obvykle na vaši tichou zprávu zareagují a vy jim pomůžete v jejich duchovním probouzení.

Můžete pomoci zvyšovat vibrační tón všech lidí, když si před­stavíte, jak vše, co děláte pro posílení nějakého člověka, jde dál, ke všem ostatním, kteří takovou pomoc potřebují. Když napří­klad pomáháte jednomu člověku, představte si, že pomáháte všem, kteří mají stejný problém. Když pomáháte svým dětem a milujete je, představte si, jak se vaše láska šíří dál, ke každému dítěti, které ji právě může potřebovat.

z knihy Osobní síla skrze uvědomění, Sanaya Roman

Zdroj: http://andelskydenik.blogspot.cz

MERLINOVA MAGICKÁ PŘEDPOVĚĎ NA LISTOPAD 2017 PRO VŠECHNA ZNAMENÍ

Listopad sám o sobě přináší vibraci č. 11 a 2 (Vibrace čísla jedenáct a dvě může přitahovat inspirační energii na vyšší úrovni, a tou pak dál inspirovat jiné. Výborně se bude hodit k navazování vztahů, či k podělení se o své pocity. Lidé mohou být ochotnější ke spolupráci, kdy budou dozrávat nápady, budou schopni se chopit nových příležitostí a prakticky je tento měsíc pokračováním října. Tato ponaučení, či příležitosti se učit, se zpravidla objevují v bouřlivých situacích, které nastávají vždy v prvních třech měsících období, tedy do tří měsíců po vašich narozeninách. U čísla jedenáct dochází ke zlomu. V průběhu tohoto období se člověku naskytne příležitost zapůsobit na jemnější, skrytější city každého, s kým přijde do styku. Může také rozvinout své intuitivní schopnosti až do té míry, že dokáže odhalit a vynést na povrch city, které druzí nebyli s to vyjádřit. Ten, kdo dokáže uplatnit intuitivní vlastnosti jedenáctky k tomu, aby druhým projevoval přátelství a nabízel jim pomocnou ruku, může dojít velkého uspokojení.)

 

BERAN (21.3. – 20.4.): (medvěd-ryby-měsíc-loď-jezdec)

Pro Berany bude LISTOPAD měsícem ve znamení citů a pocitů, vzdušných zámků, snění, ale i podvědomí, předtuch či proměnlivých nálad. Ve vztazích potom znamením přecitlivělosti, snů a představ či iluzí. V pracovní sféře znamením nejasných situací, menší nervozity či nepochopením situací, neboť jejich dvorní kartou je „MĚSÍC“. Berani tak mohou být v listopadu více přemýšliví, hloubaví, ale často mohou podléhat proměnlivosti nálad. Také by si v tomto měsíci neměli příliš stanovovat velké cíle nebo přání, staly by se totiž nesplnitelnými. Dosáhnout ale mohou na jistou stabilitu i oporu a uznání či se k nim bude navracet stabilita ve financích. I na duševní úrovni se leccos rozpohybuje a to i bez jejich přičinění. Pokud navíc byli v určité psychické nerovnováze, dostaví se návrat větší stability. Více by ale Berani měli také důvěřovat svým pocitům a intuici, dovede je k úspěchu. Občas se ale během měsíce mohou setkávat i s větším nervovým vypětím, nicméně ale nebude to nic vážného. Také budou více komunikovat a to jakoukoliv formou, navracet se k nim bude úspěch i bohatství a to nejen to materiální a finanční, ale i duševní. Projdou jakoby vlastními vnitřními proměnami. Nicméně řešit pravděpodobně budou i výdaje spojené s cestou nebo cestováním, jednat se může třeba o výlet, návštěvu, prodloužený víkend v zahraničí, ale také mohou řešit otázky zimní dovolené. Zažívat ale budou i hluboké pocity, které si možná nebudou moci ani sami vysvětlit. Více procesů se ale bude odvíjet v nitru beranů, hluboko pod povrchem, ty je totiž do následujících měsíců mají na něco připravit nebo jim něco intuitivně odkrýt z podvědomí…

 

BÝK (21.4. – 21.5.): (kosa-mraky-jetel-hvězdy-věž)

Pro Býky bude LISTOPAD měsícem ve znamení brzkých událostí, radosti, spokojenosti, příznivých situací, ale i pracovního postupu či pozitivního vývoje. Ve vztazích potom znamením sympatií i citů, ale spíše povrchních, než hlubokých, stejně tak jako v krátkodobosti. V pracovní sféře ve znamení spokojenosti i stability či pohody, neboť jejich dvorní kartou je „JETEL“. Listopad sice Býkům přinese štěstí i vyjasnění, dojde k obratu z nešťastného ve šťastný, ale především na Býcích samotných bude nejvíc záležet, jak budou schopni si své štěstí udržet. Při nedostatku pevné víry to totiž může být i obráceně. Nicméně spíše budou přicházet ty šťastnější chvíle, ale také něco s čím se nepočítalo, ona po většinu měsíce bude náhlost na jejich straně. Plnit se tak mohou jejich sny, obdržet mohou i nějakou odměnu nebo pokud si vsadí ta i menší výhru, prostě a jednoduše, budou dítětem štěstěny. Jenže… jenže to by tu nesměla být ta náhlost, ony se totiž mohou objevit i určité překážky způsobené vlastní vinou nebo chybami, či se mohou Býci dočkat menších nepříjemností s úředními osobami, v úředních záležitostech nebo jednáních nebo se dočkají konfrontace přímo s úředními osobami. Obzvlášť potom Býci motoristé. Překvapit je také mohou náhlé nejasnosti, v tomto případě by měli promyšleně jednat a s velkou opatrností. Díky náhle vzniklým menším komplikacím nebo nepříjemnostem může být v momentální okamžik jakoby najednou ohrožené jasné myšlení a mohou více zazmatkovat, než něčeho dosáhnout. Stejně tak ale bude po většinu měsíce úspěch na jejich straně, pozor a opatrní by v tomto měsíci měli být jen na větší konzumaci alkoholu a rozhodně pod vlivem nesedat za volant. Ve skrze je čeká šťastný měsíc, ale právě toto štěstí budou mít Býci buď pevně nebo vratce ve svých dlaních…

 

BLÍŽENCI (22.5.- 21.6.): (květiny-hora-srdce-osud-hvězdy)

Pro Blížence bude LISTOPAD měsícem ve znamení lásky, citů, srdečnosti, ale i radosti a spokojenosti. Ve vztazích potom znamením zamilovanosti, pravé lásky, porozumění i vědomí, že všechno je tak jak má být. V pracovní sféře ve znamení toho, že je jejich práce baví a naplňuje, neboť jejich dvorní kartou je „SRDCE“. Už to tak bude, listopad navrátí s největší pravděpodobností Blížencům radost i štěstí do života. Čeká na ně něco nového nebo stávající dojde nových začátků. Nové příležitosti i vyjasnění vlastních srdečních záležitostí, jakoby najednou věděli, co skutečně chtějí. On tak svou trochou do mlýna zásadnějším způsobem přispěje osud, ne ale všichni Blíženci to budou mít stejně pozitivní. U těch, kde naopak láska a city vykazují nedostatky budou probíhat osudové lekce a zkoušky, bude se zviditelňovat osudová propojenost a pravděpodobně se dostaví i určité prožité trápení, větší tvrdohlavost, neústupnost nebo naopak vyhaslost. Záležet bude na tom, jak byli Blíženci v lásce otevření a upřímní. Osud si bude pohrávat, lehce nastavovat překážky nebo stagnaci, ale také bude z té větší části více k Blížencům otevírat témata spojená s jejich karmickou minulostí. U některých to může znamenat návrat prožívané radosti, u jiných naopak její ztrátu. Pro někoho šťastné a radostné období započne, pro jiné bude ve stagnaci nebo v útlumu. Všechno dohromady ale má přinutit Blížence k tomu, co je pro ně v životě prioritní, čeho chtějí dosáhnout a jak dokáží být ve svých záměrech úspěšní. Někteří z Blíženců si totiž vlastními překážkami svůj úspěch blokují, čím si vytvářejí nové karmické lekce, u jiných naopak tato blokovanost pocházela z minulosti a bude se rozpouštět. Listopad bude pro každého Blížence jiný a přesto pro všechny stejný. Pozitivní na tom všem je, že budou pod vyšší ochranou, takže ať už se kolem nich stane cokoliv, dopadne to nakonec dobře…

 

RAK (22.6. – 22.7.): (ptáci-had-park-slunce-cesty)

Pro Raky bude LISTOPAD měsícem ve znamení angažovanosti, návštěv, kontaktů, ale i zábavy, společenského dění či uměleckých prostředí. Ve vztazích potom znamením sympatií, schůzek či možných žádostí o ruku nebo svateb. V pracovní sféře ve znamení zábavy, lehčího zvládání pracovního tempa, neboť jejich dvorní kartou je „PARK“. Raci se víceméně v listopadu budou chtít bavit, společensky angažovat, ale pro společnost se budou pravděpodobně rozhodovat. Ne s každým se jim bude chtít někam vyrazit, občas se naopak ve společnosti mohou cítit jakoby nesví. Nejlépe jim ale bude v okruhu osvědčených lidí, přátel nebo známých. Někteří z Raků ale mohou mít i tendenci se společnosti vyhýbat a spíše se držet v ústraní. Přesto je pro ně tento měsíc ve znamení větší energičnosti, optimismu i elánu. Veskrze jejich rozhodnutí budou přímo nabitá energií, i když některá z nich k nim mohou přicházet delšími oklikami. Budou ale také tak trochu zoufalí, pokud jim jejich plány či rozhodování naruší netrpělivost, budou se snažit vyhýbat problémům, i když těch zase až tak v tomto měsíci nebude. Pro některé bude také listopad měsícem, kdy konečně po delším úsilí dosáhnout svých výsledků a přinese jim to prožívanou radost. Kde byla nemoc, přijde uzdravení. Také ale v životech mnoha Raků sehraje důležitou roli nějaká společensky aktivnější a viditelnější energická starší žena. Buď ji ve svém okolí mají, nebo se s ní seznámí. Toto seznámení by neměli podceňovat, v dalších měsících se jim to pravděpodobně bude hodit. Raci celkově v tomto měsíci budou úspěšní, úspěchem budou sršet a rozhodně o nich bude víc vědět, než např. Na začátku roku…

 

LEV (23.7. – 23.8.): (cesty-hvězdy-loď-jetel-čápi)

Pro Lvy bude LISTOPAD měsícem ve znamení cest, cestování, vnitřního růstu, ale i plánování či příležitostí či příchodu nových věcí do života. Ve vztazích znamením chystání se k něčemu rozhodujícímu, k posunům dopředu či projev nestabilizovaných pocitů. V pracovní sféře znamením nových úkolů, plánů či zodpovědnosti, ale i expanze, neboť jejich dvorní kartou je „LOĎ“. Budou se rozhodovat o cestě nebo cestování, ale také budou přicházet změny, které je k cestě nebo cestování mohou přinutit. A je jedno zda půjde o krátkou, pracovní nebo delší cestu. I štěstí se k nim bude postupně navracet. Do myšlenek i srdce bude přicházet touha po vyjasnění a v lecčem mohou zaznamenat sice pomalejší, ale za to dlouhodobější úspěch. Budou se ale i rozhodovat a to právě díky změnám. Nicméně právě v nich budou mít i více otevřených možností ke svému prožívanému úspěchu, ten se jakoby navíc více bude projevovat v jejich životě. Také budou v mnoha okolnostech stát pod šťastnými hvězdami a bude jim přáno. Změny, které na ně v listopadu čekají ale mohou mít i svá menší úskalí. Buď budou proměnlivé nebo krátkodobé a později se vše zase opět navrátí do starých kolejí. Jen na Lvech bude záležet, zda tyto změny budou chtít dlouhodobě stabilizovat. Naplňovat se ale také mohou jejich sny, plány a touhy, respektive to, co zaseli již dříve, ale chybělo jim k tomu patřičné odhodlání. Veskrze je v tomto měsíci bude provázet úspěch všude, kde budou něco řešit, do čeho se pustí nebo co budou chtít uzavřít. Více by ale měli naslouchat své intuici, ta jim vždy naznačí nebo ukáže jasněji rozeznatelnou další cestu k úspěchu. Stejně tak na ně čekají i dobré začátky a to i tam, kde by to vůbec nečekali…

 

PANNA (24.8. – 23.9.): (dům-kotva-rakev-hvězdy-liška)

Pro Panny bude LISTOPAD měsícem ve znamení úplnosti, završení, zlomu či vyvrcholením krize, stejně tak trápením. Ve vztazích znamením problémových citů, k zásadním proměnám nebo k rozpadu citů. V pracovní sféře potom znamením možného ukončení, vyčerpání či příliš problémových situací, neboť jejich dvorní kartou je „RAKEV“. Na první pohled se může zdát, že pro Panny bude listopad náročný, ale skutečnost může být zcela jiná od prvotních předpokladů. Sice budou něco zakončovat, uzavírat nebo čelit nepředvídatelným okolnostem nebo situacím a to ve spojitosti ať už s prací, se zázemím domova nebo ve vlastním životě. Ale nic pro ně nebude tak horké, jak se může zdát. Mnohdy totiž budou mít štěstí v neštěstí, což pro ně bude výhodou. I když totiž cokoliv na začátku nebo ve svém průběhu bude vypadat negativně nebo plné problémů se s postupně zvrátí ve zcela jiný výsledek. Takže i tam, kde bude ohrožení vše nakonec dobře dopadne. V případě zázemí domova se mohou objevit určité škody, v případě práce potom problémy, které dokonce mohou vyústit v možnou výpověď, nicméně ta nakonec může být stažena a domácí poškození si vyžádají jen menší opravy. Opatrnější by spíše měli být na svou psychiku, ta může dostat tak trochu víc zabrat a proměnit se v možné depresivní stavy či pocity bezúspěšnosti. Větší roli ale v jejich životech bude sehrávat karta Lišky, ta značí faleš a to dobře skrývanou, bude těžké ji odhalit, ale s koncem měsíce se to přece jen podaří. Mnohé Panny také mohou samy sebe v něčem klamat, vyvarovat by se měly přehnané žárlivosti, ale čelit mohou i přetvářce, intrikám či pokrytectví a to doléhajíc z nejbližšího okolí. Nicméně budou ale také pro změnu hýřit chytrými myšlenkami, nápady či originalitou a důvtipem. Pozor by si jen v tomto měsíci měly dávat na prohnané osoby či intrikány, ti by mohli jejich mysl hodně zaměstnat…

 

VÁHY (24.9. – 23.10.): (kytice-jezdec-dopis-věž-liška)

Pro Váhy bude LISTOPAD měsícem ve znamení zpráv, novinek, telefonátů, nabídek nebo dokumentů. Ve vztazích potom znamením komunikace, ale i povrchních citů či jen určité letmosti. V pracovní sféře ve znamení důležitých novinek nebo zpráv, o pracovní prohlubování či pracovních schůzek, neboť jejich dvorní kartou je „DOPIS“. Bude kolem nich radost, radostné sdělování, ale i větší komunikace a Váhy samy o sobě budou i více komunikativnější. Očekávat mohou nejen drobnější pozornosti nebo dárky, ale i potěšující nebo radostné zprávy, přesto by ale měly být ostražité. A to zejména ve styku s úřady či úředními osobami, stejně tak jako v úředních jednáních nebo záležitostech. Něco se totiž proti nim může chystat. Pokud se o ně bude někdo zajímat nebo jim bude chtít věnovat až příliš velkou pozornost, měly být připraveny na určité předstírání, které bude zjevně s jiným záměrem, než jaký mohou Váhy očekávat. Opatrnější by proto měly být na faleš, vypočítavost či manipulaci, snadno by totiž díky své důvěřivosti mohly někomu naletět. Stejně tak by měly být připraveny i na určité lstivé nebo zákeřné úmysly, a pravděpodobně by si ani od setkání, která nebudou zaručená neměly příliš slibovat. Více se také budou setkávat s lží a přetvářkou, s falešnými informacemi nebo zprávami, u kterých bude stát za to přezkoumat jejich skutečný obsah. Celkově se jim ale bude dařit a listopad pro ně může být radostným měsícem. Více by ale měly Váhy naslouchat své silné intuici, která je může varovat před možným zklamáním. Cokoliv ale v tomto měsíci započnou má šanci na úspěch a přinese i větší podíl radosti do jejich života…

 

ŠTÍR (24.10.- 22.11.): (liška-loď-medvěd-myši-kříž) 

Pro Štíry bude LISTOPAD měsícem ve znamení starších osob, ale i stability, vlastní síly, diplomacie, vášně či respektu. Ve vztazích znamením bezpečí i stálých citů, stejně tak žárlivosti nebo závisti. V pracovní sféře znamením vyššího postu, povýšení i zodpovědnosti, neboť jejich dvorní kartou je „MEDVĚD“. I do životů Štírů bude zasahovat osud, ať už se jim to bude líbit nebo ne. Vynořovat se může minulost a s tím spojené lekce ohledně vlastí prožívané životní lži nebo falše, často přenesené z minulých životů. Setkávat se tak mohou s falší, rivalitou i neupřímností či manipulací od starších osob nebo budou čelit lžím, které budou ale bez reálného základu a často spíše vytvořené ve vlastní mysli. Pozor by si také měli dávat na falešné naděje nebo sliby, ve vztazích by měli být opatrní na intriky nebo na „italskou domácnost“, stejně tak jako se někdo může snažit využít jejich dobrotivosti ve vlastní prospěch. Ve většině případů ale půjde právě o osudové lekce. V pozitivnějším slova smyslu jim na druhou stranu ale právě osud bude sesílat důležité osoby, osobnosti nebo podporovatele, ale i ty, se kterými již měli co do učinění v minulosti. Listopad, protože je ve své většině v jejich znamení je bude nutit do ponoření se do sebe, do vlastní vnitřní cesty, což v některých případech může znásobit i možnost pochybností, nejistot i obav, ale to pravděpodobně podle naturelu jednotlivých Štírů. Dospět ale mohou i do fáze vlastní prožívané vnitřní krize, i když to málokdo na nich pozná. Budou ale i cestovat, ať už krátkodobě, za zábavou, rodinou nebo pracovně. Ale i tady se mohou setkat s intrikami, falší či přetvářkou. Jediným menším negativním aspektem v listopadu u Štírů je fakt, že i oni sami mohou být vůči druhým za vlastním prospěchem tak trochu falešní, neupřímní nebo se mohou snažit dosáhnout svého cíle lehkou manipulací a světe div se, ono se jim to bude dařit…

 

STŘELEC (23.11. – 21.12.): (had-park-kniha-strom-myši)

Pro Střelce bude LISTOPAD měsícem ve znamení tajemství, vzdělávání, málomluvnosti, ale i mlčenlivosti nebo uzavřenosti. Ve vztazích potom ve znamení nedostatku komunikace, tajností či skrývání skutečných pocitů, ale také utajovaných poměrů. V pracovní sféře ve znamení překvapení či úkolů, o kterých ještě neví, neboť jejich dvorní kartou je „KNIHA“. Listopad tak pro střelce bude tak trochu měsícem zahaleným tajemstvími, ale i překvapeními, o kterých ještě nemají tušení. Budou i více hloubaví nebo ponoření do sebe, až s koncem měsíce se vše uvolní. Život některých Střelců může ovlivnit do jisté míry žena, působí tajemně, v případě mužů Střelců potom nové seznámení. Stejně tak se na poslední chvíli mohou rozhodnout pro nějakou akci nebo společnost nebo oni sami budou někam pozvání. Pokud kolem nich byla v minulosti tajemství nebo něco zahaleno pod její roušku, bude se to pravděpodobně právě v Listopadu odhalovat a skrytá témata projevovat. Nicméně i sami Střelci mohou chtít něco tajit nebo k nim jistá tajemství mohou dorazit. Také ale mohou chtít sami v sobě oddalovat jistá řešení, protože si nebudou 100% jistí svými rozhodnutími nebo sami sebou. Listopad ale bude pro ně pozitivně laděným měsícem, jen trochu zastřeným mlhou možných nejasností, pochybností či vlastních obav. Opatrnější oproti jiným znamením by měli být na své zdraví, nejenže k nim budou přicházet životní situace delšími oklikami, ale mohou se projevit i typické podzimní rýmičky, prochladnutí, ale i závažnější obtíže, se kterými nepočítali, a které byly dobře skrývané. Tento měsíc ale bude i o jejich vlastní životní cestě, budou se více projevovat ve společnosti nebo se naopak přílišné společnosti vyhýbat. Mohou se kolem nich nebo v souvislosti s nimi odehrávat i situace, ve kterých bude víc tajemství než jasnějších odhalení…

 

KOZOROH (22.12. – 20.1.): (slunce-liška-kotva-hvězdy-ptáci)

Pro Kozorohy bude LISTOPAD měsícem ve znamení práce, povolání, ale i ve znamení opory, naděje, ukotvení, připoutanosti či rovnováhy. Ve vztazích potom znamením životního přístavu, závislosti či nezdravé připoutanosti. V pracovní sféře ve znamení spolehlivosti a naděje na dokonalé uplatnění, neboť jejich dvorní kartou je „KOTVA“. Listopad bude měsícem nejen naděje, pevnějšího ukotvení, ale především o pracovních aktivitách Kozorohů, o energičnosti, tvořivosti, ale i úspěších či uznání. Budou chtít zářit a bude se jim to dařit, i když na pozadí na ně může číhat s tím spojená větší hektičnost, nervozita či stres, protože se budou snažit být nejlepší a prakticky vše stihnout. Nicméně jsou tu menší varování… Varování v podobě toho, že jim mnozí budou závidět, a že tak kolem sebe mohou víc nepřejícníků a pokrytců, než je zdrávo. Nicméně Kozorozi se s tím dokáží velmi rychle srovnat a že mohou být terčem pomluv??? No a co… Když se o nich mluví, aspoň se ví, že žijí a dávají to o sobě patřičně najevo. Vynořovat se ale také v jejich společnosti může pochlebování, přetvářka nebo pomluvy, nejvíce to pocítí Kozorozi právě v pracovní sféře. Budou ale prakticky po celý měsíc sršet energií a jejich energie i síla jakoby se zdála nevyčerpatelná. Sice bude, ale tak, aby to druzí neviděli nebo poznali. Oni i Kozorozi sami o sobě tak trochu před druhými budou nasazovat určité masky. Jediné co je může lehce rozhodit jsou zbytečné starosti či rozčilování nebo hádky. Sami o sobě ale budou v očích ostatních viděni spíše jako pozitivně nebo optimisticky ladění, ano ano za to budou moci ty správně nasazené masky. Málokomu totiž právě Kozorozi budou chtít odhalit svoji skutečnou tvář…

 

VODNÁŘ (21.1. – 18.2.): (dům-prsten-liška-myši-hora)

Pro Vodnáře bude LISTOPAD měsícem ve znamení zákeřnosti, falše, závisti, nedůvěry, ale i intrik či neupřímnosti. Ve vztazích potom ve znamení skrývání či lží, žárlivosti nebo kořistnictví. V pracovní sféře ve znamení hrozících podrazů nebo mazanosti, neboť jejich dvorní kartou je „LIŠKA“. Všeobecně by Vodnáři měli být v tomto měsíci na pozoru. Intriky, faleš, manipulace nebo vypočítavost, ale i neupřímnost na ně může číhat prakticky kdekoliv nebo se odkudkoliv může vynořit. Pozorovat to mohou nejen v rodině, ale i v blízkém okolí, nicméně ale budou i situace, kdy to uvidí vodnáři i tam, kde to ve skutečnosti nebude. Narážet tak mohou i na domnělé a neopodstatněné lživé překážky nebo je mohou více zatížit, i když nakonec dojde k vysvětlením. Potýkat se tak trochu budou v sobě i se vztahy, ať už pracovními, přátelskými, rodinnými nebo partnerskými. I tady mohou leccos sami zveličovat, nicméně na druhou stranu, pokud budou naslouchat své intuici mohou vidět to, co je před nimi zatajováno nebo skrýváno. Hlouběji si budou ale muset sáhnout i do sebe, protože ani oni sami nemusí být ke druhým příliš upřímní nebo čestní. Ne ale všichni. Tím, že jsou Vodnáři pro mnohé nevyzpytatelným znamením jim to může v listopadu tak trochu zkomplikovat vztahy i život. Neměli by mít strach se postavit situacím i okolnostem čelem, příliš neprojevovat své ego, protože jinak se budou setkávat s vlastními překážkami a to díky svým chybám nebo díky vlastní vině. Pravděpodobně je také může něco vnitřně hryzat, něco nevyřčeného, což do mnohých vztahů může vnést tvrdohlavost i krizi. Mohou tak prožívat více dusnější atmosféru kolem sebe, ale rozhodně nebudou nad věcí, jak se může z prvopočátku zdát. Tak trochu si budou i sami sebou nejistí a to především ve vztazích k okolí…

 

RYBY (19.2. -20.3.): (jetel-myši-čápi-kříž-důtky)

Pro Ryby bude LISTOPAD měsícem ve znamení změn, přesunu, pohybu, ale i možného stěhování či těhotenství, stejně tak jako flexibility. Ve vztazích potom znamením proměnlivých a nestálých citů, změn postojů. V pracovní sféře ve znamení změn na pracovišti, ale i povýšení či přemísťování, neboť jejich dvorní kartou jsou „ČÁPI“. Co u Ryb stagnovalo, uvede se do pohybu. Příčinou bude osud a jeho nevyhnutelnost a jeho záměry. O změnách jako takových nebude jen živě diskutováno nebo přemítáno, ale také budou s větší razancí uváděny do pohybu, nicméně… nicméně sice na jednu stranu budou přinášet větší štěstí i šťastné momenty, ale na stranu druhou mohou být jen krátkodobou záležitostí, rychle se navracející do starých zaběhnutých kolejí. Přesto mohou výrazněji zahýbat s životy Ryb, se špetkou osudových záležitostí také mohou být v určitých fázích nejisté nebo plné oba či dokonce v tom horším případě mohou přinést i vlastní vnitřní krizi, jestli tohle všechno má smysl. Listopad ale bude o osudu, osudových záležitostech či situacích, povede to k častěji diskusím o smyslu bytí či k důležitým osudovým rozhovorům, ty navíc mohou i vyústit ve šťastná řešení. Osud ale bude i shovívavý a bude Rybkám přinášet i šťastné zásahy do jejich životů, šťastná rozuzlení nebo řešení či jim vnese do života nečekané štěstí, to samozřejmě podle zásluh. V případě osudu a jeho nevyhnutelných změn, ale může být dočasně štěstí jakoby zpochybněno, nicméně ne přímo těmito záležitostmi, ale rybami samotnými a to v případech, pokud nebudou příliš věřit sami v sebe a budou se spoléhat na druhé…

 

UPOZORNĚNÍ:
Předpověď je všeobecně pojímána, neplatí pro všechna znamení současně. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Textové chyby vyhrazeny. Neprošlo jazykovou úpravou. Respektuji autor. práva obrázků. Autor článku: Pavel/Merlin
Zdroj: http://merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz/news/merlinova-mesicni-predpoved-na-listopad-2017-pro-vsechna-znameni/

Kryonovy „Marshmallow Messages“ – červen 2017

05. 06. 2017

OČEKÁVEJTE DOBRÉ VĚCI

Sledujte, jak s vámi temnota bojuje jako nikdy dřív, a sledujte, jak vším proniká Pole harmonie. Je to téměř jakoby nádhera Matky Přírody začala ovlivňovat i lidstvo. Pole se pokusí vytvořit symbiotické systémy, které vzájemně spolupracují, se soucitem a krásou. Změní to lidskou povahu a to jsme řekli už dříve. Nevzdávejte to, staré duše, a očekávejte dobré věci bez ohledu na to, co jste viděly nebo očekávaly v minulosti.

~ Kryon prostřednictvím Lee Carrolla ~
– z Kryonova channelingu „Pole – část II.“ –

13. 06. 2017

JDĚTE DÁL

Vezměte dnešní situaci a přeměňte ji do něčeho, co pro vás bude krásné už teď. Navzdory těžkým okolnostem se ukotvěte a oslavujte vše, co je kolem vás. Přihlaste se o Boží lásku a nechte se naplnit soucitem Ducha. Pak jděte dál… i kdyby v pochybách.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– Z Kryonovy Knihy Devět – Nový začátek –

19. 06. 2017

JSTE STVOŘENI Z HVĚZD

Už dříve jsme vám říkali: „Jste stvořeni z hvězd“. Vše, co jste, je součást všeho, co je, takže nejste izolované bytosti, které by kráčely po Zemi a přitom od ní byly zcela a naprosto oddělené. Jste součástí chemie Země, fyziky vesmíru a vaše planeta má specifické atributy, které jsou jen a jen pro vás. Jste součástí velkolepého plánovaného systému.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova channelingu „Nové světlo“ –

26. 06. 2017

TEMNOTA ZTRÁCÍ PŮDU POD NOHAMA

Až začnete vytahovat nové nástroje, které vám byly dány, budou děsit temnotu, která vládla. Budou instituce, které s vámi budou bojovat a budou i nadále zapojené do chamtivosti a temnoty. Tato bitva začala a to, co se pomalu děje, je to, že oni ztratí půdu pod nohama a vy pak pochopíte, co vám říkám, až to uvidíte.

~ Kryon, přijato Lee Carrollem ~
– z Kryonova channelingu „Pět klamů nové energie“ –

Zdroj: e-mailové „Monday Marshmallow Messages“ od Kryonova týmu (www.kryon.com)

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Horoskop na obdobie 5. – 11. 6. 2017

Neviditelné se stává viditelným

Slunce v harmonickém aspektu s Jupiterem přináší úspěch, lehkost a štěstí. Pohyb Marse, Venuše a Merkura, přecházející do následujících znamení a ukončení retrogradity Jupitera, symbolizuje týden, který přinese zásadní změnu energie. V tomto týdnu využijte nové impulsy a možnosti k pohybu dopředu. Úplňkem nastává zviditelnění, jak jste svobodní, osvobozeni od starých forem. Jak jste překročili staré stíny.

Mars 4. 6. vstoupil do Raka – vůle je vedena citem a směřuje k bezpečí. Harmonický aspekt s Venuší ukazuje na plodné tvoření. Mezi mužem a ženou panuje spolupráce a souznění. Tím, že Venuše 6. 6. vstoupila do Býka, city dostávají více potřebu pečovat, stabilizovat a vytvářet smysluplné věci. Více se myslí na druhé než na prosazování svých zájmů. Společné tvoření vede k naplnění smysluplnosti života.

Merkur 6. 6. po 23. hodině vstupuje do znamení Blíženců. Merkur přichází do svého znamení a tím jsme schopni velmi snadno přijímat nové informace, učit se nové věci a velmi dobře komunikovat s druhými.

Jupiter 9. 6. ukončuje retrográdní pohyb – vliv planety štěstí, spokojenosti a naplnění začne viditelně působit. To, co stále nešlo, se jakou kouzelným proutkem promění. Naleznou se nové cesty, řešení a pochopení, jak realizovat to, co chceme. Jupiter je ve Vahách do 10. 10. 2017, to znamená, že nové cesty naleznete přes spolupráci, požádáním o pomoc někoho druhého. Dát důvěru vnějšímu světu, aby k vám mohlo přijít to, co v dané chvíli k vám patří a mohla být nastolena rovnováha. Když s vděčností přijmete to, co k vám přichází, že to má kvalitu – hodnotu, dojde tím k vyrovnání. Díky vašemu vědomému souhlasu: „ANO, mohu, přijímám, …“, navracíte, co bylo vyčleněné, do Jednoty a při dalším kroku vám může být přidáno. Zvýšíte tak vlastní Jednotu. Vše, co odmítáte, přitahujete tak dlouho, dokud neřeknete s pochopením: „Ano, i tohle je možné.“ Jupiter požaduje vývoj, růst a expanzi, když je ve Vahách, symbolizuje vztahy, spolupráci, právo, spravedlnost, politiku a umění. V těchto oblastech se má vývoj projevit. Černá luna v harmonii s Jupiterem do 25. 6 podporuje, aby vše bylo moudré a k vývoji to vedlo. Nebo lépe řečeno, vývoj nastane! Objeví se v obyčejných věcech, jejich skryté spirituální složky. Jsou ve všem, jen my je nevnímáme a v době Černé luny a Jupitera budou zviditelněny. Skrze jejich zviditelnění, projevení, se „doplní“ rovnováha. Neviditelné se stane viditelným. Může docházet k prozřením. Vše, co se tají, se zviditelní. To, co se přeceňuje, ztratí význam.

Úplněk nastává 9. 6. po 12. hodině a zviditelňuje téma novoluní z 25. 5. na sabiánský symbolu: Revoluční časopis volá po akci. Klíčová myšlenka: Explozivní tendence potlačených citů a prazákladních emocí. Novoluní nás povede k tomu, abychom se dostali mimo ustálenou formu. Tato forma se nejdříve vytváří v úrovni mysli. Novou formu si proto můžete vytvořit ve své mysli a pak ji naplnit tím, že ji emočně prožijete a spojíte s fyzickým tělem, buňkou, vůlí a záměrem.

Merkur – mysl vstoupil do Blíženců. Máme otevřenou mysl pro nové poznatky, pochopení a formy. Jak jinak! V tomto týdnu mohou přijít zásadní rozhodnutí.
Týden je to pozitivní, proto jednejte, konejte, radujte se. Pozor na pohodlnost. Když je týden plný pohody, máme sklon k nic nedělání. Konáme, když se projevují aspekty plné disharmonie, s výzvami a „pohromami“. Aktivně jednejte naopak v harmonických aspektech, protože takový bude i výsledek.

Přeji Vám krásný a bohatý týden. S láskou, Petra Nel

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění: Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – http://www.astrologiepetranel.cz

Horoskop na obdobie 22. – 28. 5. 2017

Určení priorit

V tomto týdnu nevytváří Slunce dlouhodobé aspekty s jinou planetou a někdy si můžeme připadat tak trochu bezprizorní. Může se objevit energie, kterou neumíme uchopit a využít a někdy můžeme plápolat jak plášť ve větru. Kam vítr, tam plášť. Můžeme pociťovat, že se nám nedaří dostat ke svému středu. Řekněte si: „Mé Já má dovolenou.“ Nebudeme mít potřebu se zviditelňovat a některé věci kolem nás projdou, aniž by se nás dotkly, oslovily. Naše Já nebude rezonovat, reagovat. Možná záměrně, abychom snadněji zvládli aspekt tlaku a stresu. Na ten ukazuje opozice mezi Saturnem a Marsem. Zpomalení, zastavení, dokončení a odpočinek.

Mars v Blížencích v opozici s retrográdním Saturnem ve Střelci 22. 5. – 5. 6. Mars je akce, čin a vůle. To je omezené Saturnem, který symbolizuje překážky a komplikace. Vyvstanou okolnosti, která vás mohou dostat do pochybností, zastavení, a především vzdání se. Saturn je ve Střelci – jsme testováni v našem záměru. Jaký byl můj záměr, když jsem začal? Mám skutečně hluboký zájem? Nebo je to jen povrchnost? Co je dobře? Zůstat a překonávat překážky či to brát jako znamení, že tudy cesta nevede? Tady záleží hlavně na vašem záměru, jak moc čistý váš záměr je. Pro jednoho bude správné opustit svůj „projekt“, pro druhého bude správné zůstat a přijmout omezující danost jako skutečnost. Tím se dané omezení rozplyne a vy projdete potřebným překročením omezení, které by stejně přišlo v další situaci. Máme získat pravost, houževnatost a oddanost k podstatě věci. Naučit se hospodařit se svou energií, vůlí a fyzickými silami. Moudře konat, a k tomu potřebujeme dobře zvážit své záměry. Pozor na strategie, chtít získat to, co chceme za každou cenu, protože tento aspekt v negativní polaritě přinese bezcitnost, tvrdost, krutost, bezohlednost. Jak k sobě, tak k druhým. Budeme chtít naplnit povinnost. Tohle musím „urvat“ bez ohledu na sebe, na druhé. Pak to ale jasně dá najevo tělo, které se snadno vyčerpá, onemocní či zablokuje ohebnost. Snadno se propadne stresu, tlaku a kontrole. Pod velikými tlakem budou zejména muži.

Také se můžete dostat do pocitu, že jste vyčerpali všechny možnosti a už nevíte, co udělat jinak, abyste zrealizovali své záměry. Tato situace vede k prožití si, VZDÁNÍ SE. Pohár se naplnil a vy tak pustíte svou kontrolu. Vzdáte se své kontroly mysli, ega, co neudělat, jak to udělat, … pustíte to. Díky vyčerpání a únavě se prostě vzdáte a odevzdáte se vyššímu záměru. Padne kontrola mysli a ega a začne se dít „samo od sebe“. Dostanete se do neutrálního postoje. Tím se vytvoří na nový prostor, aby se mohlo utvářet bez tlaku vaší mysli či ega. Přesto budete účastni, skrze vás bude tvořeno.

Novoluní nastává v Blížencích 25. 5. při západu Slunce na sabiánském symbolu: Revoluční časopis volá po akci. Klíčová myšlenka: Explozivní tendence potlačených citů a prazákladních emocí. Novoluní nás povede k tomu, abychom se dostali mimo ustálenou formu. Tato forma se nejdříve vytváří v úrovni mysli. Novou formu si proto můžete vytvořit ve své mysli a pak ji naplnit tím, že ji emočně prožijete a spojíte s fyzickým tělem, buňkou, vůlí a záměrem.

V Zasvěcující vědě existuje jedno důležité pravidlo, podle kterého se každá z činností má dotýkat třech světů: světa fyzického, citového a světa myšlení. Každá myšlenka a poté i vyřčené slovo, se stává mocným, když je spojeno s nějakým pohybem, s citem, záměrem a vůlí.

Merkur – mysl je v Býku, má tak schopnost prakticky uvažovat a dávat své myšlenky do hmoty. Od 24. – 31. 5. Merkur vytváří harmonický aspekt s Neptunem. Propojení mysli s prožitkem, citem, emocí a vyšším vědomím. Přichází podpora, inspirace, vytváření nových idejí a nových forem v mysli. Jemnohmotný svět bude „vkládat“ do našich myslí nové nápady, uvědomění, a především rozpouštět staré formy a nahrazovat je novými. Skrze uvědomění si, se změní náhled na dřívější situace a řešení.

Venuše je 22. 5. – 22. 6 v sextilu s Marsem. Venuše opouští opozici s Jupiterem, která symbolizovala nenaplnění a nespokojenost. Harmonický aspekt s Marsem ukazuje, že se objeví harmonie a schopnost spolupráce mezi ženským a mužským principem. Budeme více potřebovat svůj protějšek. Zároveň i v nás se budou tyto dva principy harmonicky doplňovat a snadněji se nám bude tvořit, prožívat radost. V sobě prožívaná harmonie se může projevit větší přitažlivostí pro druhé pohlaví. Doba přeje oživení partnerství, navazování vztahů a tvoření. Budeme více činorodější a snadněji doplníme svou energii. Do 4. 6. je tento sextil mezi Marsem v Blížencích a Venuší v Beranu, což přinese nové podněty, výlety, seznamování, hledání nových inspirací, naplnění svých vlastních potřeb. Potřebu sdílet a komunikovat s druhým. Od 5. 6. se Mars přesouvá do Raka a Venuše do Býka. Tady to bude více o citech, emocích, prožívání, vytváření emočních vazeb a společných prožitků, které mají vyústit ve vztah.

O víkendu pomalu začnou působit aspekty, které přinesou oživení.

Přeji moudrý a požehnaný týden.
S láskou Petra Nel

 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

AA Michael – Březnová rovnodennost 2017 – Nový začátek a “prázdný prostor”

Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn

Takže, milovaní, blížíte se k první rovnodennosti roku 2017. Na Severu to bude silná jarní rovnodennost a na Jihu podzimní rovnodennost. Vlna diamantového světla, která je v době rovnodennosti uvolňována, je významným okamžikem, který se chystá přinést na Zemi ještě víc osvícení a záře. Ale v tu samou dobu je zde pocit prázdnoty, pocit že se nic nehýbe kupředu, což se pak u mnoha z vás mění na frustraci, hněv a bezmoc.

Samozřejmě, má to svůj důvod. Jak se pohybujete do tohoto nového cyklu času a změny, dochází k okamžikům vysoké aktivity a posunu a pak jsou zde chvilky, kdy je vám dán prostor k nadechnutí a rozjímání o tom, odkud jste přišli a kam se chcete dostat v tvoření vaší reality.

Takže zrovna teď jste v „udržovacím módu“, kdy máte příležitost těsněji se naladit na to, co si přejete vytvořit, když se připravujete na tsunami zářivého diamantového světla. To bude omývat planetu v červenci a srpnu letošního roku a bude kulminovat zatměním slunce koncem srpna (úplné zatmění Slunce 21. srpna 2017 se bude odehrávat výhradně nad územím Spojených států – pozn. překl.).

Prázdný prostor a jeho význam při vaší transformaci

Toto „prázdné místo“ je ve světelném jazyce pohybu planet zastoupeno retrográdním pohybem Venuše a Jupitera.

Venuše je světelnou energií lásky, krásy, peněz a vztahů, a než se posunete kupředu, je vám dán čas, abyste přemýšleli a rozjímali právě o těchto tématech. Venuše se vrací (iluzorně z pohledu ze Země – pozn. překl.) z Býka, prvního domu, zpátky do Ryb, dvanáctého domu a opisuje zpátky oblouk, kterým je tak zadržován Nový začátek, aby vám umožnil vyrovnat se se sebou samými a mohli jste se ujistit, že jste plně sladěni s vašimi sny a přáními a tvořením vaší Nové reality.

Venuše se vydá kupředu v polovině dubna a koncem dubna přejde do znamení Býka a celá planeta lásky a hojnosti vtančí přes práh Nového a bude vám dána příležitost ujistit se, že jste opravdu zacíleni, že jste zaměřeni na tvoření, které je sladěno s vaším srdcem a duši.

Energie Jupitera, expanze, je retrográdní ve Vahách do začátku června. Váhy též představují manželství, partnerství, jakož i tvořivé podnikání. Takže je pravděpodobné, že vztahy a tvořivé podnikání se nebudou moct významným způsobem rozšířit až do poloviny roku, kdy již budete připraveni se vzedmout vpřed s vlnou světla, které vstoupí do poloviny roku Lví bránou.

Takže, milovaní, na těchto nebeských tělesech, které brzdí na své významné cestě vpřed, se vám může zdát, že jste v „prázdném prostoru“, kde se dopředu nic neposouvá a vy se cítíte trochu frustrováni a nejistí.

Je to jak to má být a vše je v božském pořádku. Je to čas pro vás, ujistit se, že tvoříte v zarovnání s vaším novým, multidimenzionálním energetickým podpisem a ne ve vzorci staré energie. Je to perfektní čas na trochu odpočinku, k meditaci, k tvorbě a k nenásilnému nalezení cesty vpřed do nových projektů a výzev.

Milovaní, prosím, odolejte pokušení zaplnit tento prázdný prostor chaosem, hlukem a dramaty. Mnoho lidí, když narazí na prázdno a přestávku, kdy by měli rozjímat, se začne obávat a zneklidní je to, takže potřebují naplnit tu prázdnotu nějakým dramatem a drama vždy vynáší staré vzorce a staré příběhy o obětech, které vás zase emočně nabijí, aby vám utekl čas.

Teď je čas propustit takovou potřebu, ať by se to týkalo dramat vztahových nebo finančních záležitostí anebo chaosu politiky či komunit. Vstupte do svého mistrovství tím, že budete rozlišovat chaos a hluk a zvolíte si být na klidném a přemýšlivém místě, kde můžete zaslechnout pobízení vaší duše a vašeho ducha, přicházející z vyšší dimenze vědomí, vyjadřujíc vyšší kvality míru, lásky, harmonie a tvořivosti.

Prosím, buďte si vědomi, že když se v polovině roku objeví významný pohyb vpřed, budete v mnohem lepším postavení, abyste zapojili silné tvořivé energie a spolutvořili sny a přání vašeho srdce a vaší duše.

Není třeba se cítit zachycen v obavách a frustracích. Jenom věřte tomu, že se vše pohybuje vpřed jak má.

Skupiny duší, rodiny duší a hvězdné kmeny.

Toto období „prázdna“ a vnitřního poklidu je také velmi aktivní doba na vyšších dimenzích světla. Je tam aktivní významná energie pohybu. Skupiny vašich duší, rodiny duše a hvězdné kmeny navazují nová spojení a zakládají nové komunity, aby to lépe sloužilo vaším zájmům, až se energie opět pohnou vpřed.

Skupiny duší se skládají ze shromáždění rezonujících duší, jejichž energetické podpisy jsou kompatibilní a jež jsou zrovna v tomto období vzájemně přitahovány. To, že se přitahují, vychází z jejich záměrů a z poslání jejich duše v Nové realitě. Když začínáte nový projekt nebo nový časový cyklus, i když je to jenom ve fázi záměru, vytváříte energii, která bude přitahovat druhé, kteří spouštějí stejné či podobné energie. Přitažlivost je způsob vyšších dimenzí, jak spojovat skupiny duší, jež se mohou vzájemně podpořit a pomáhat si při manifestaci svých snů a nadšení duše v Nové realitě. Když se posunete do nového vyjádření duchovní práce, uvidíte, že začnete přitahovat nové lidi s různými projekty a nápady v závislosti na tom, kam vás vaše duše a duch povedou.

Rodiny duše jsou větší seskupení duší, sdílející v Nové realitě společný záměr. Většina z vás patří do rodiny strážců a ochránců Země. Jste světelná rodina, pracovníci a bojovníci světla, kteří jsou zde, aby byli Novou realitou a pracovali se Zemí v jejím procesu transformace a vzestupu.

Jakožto „rodina“ vyvinutých duší, je vaše práce kráčet, žít a mluvit Novou realitu volbami, jež v každodenním životě činíte. V této realitě páté dimenze již není možné žít sobecký a oddělený život. Vy všichni jste součástí stejné Země. I když jste dosáhli různé úrovně vědomí či „dimenzí“, přesto budete muset žít uzemňujícím způsobem.

V rámci rodiny duše je vaším úkolem formovat Novou realitu, s důrazem na službu druhým, jednotu a kreativitu, harmonii, lásku a soucítění.

Způsob, jak toho docílit, milovaná světelná rodino, je, využít „prázdný prostor“ jako dobu, kdy se soustředíte na svou vnitřní realitu a na to, abyste v ní dosáhli vnitřní mír, harmonii a přijetí. Je to také období, kdy se můžete spojit se svou tvořivostí a zdokonalit své dovednosti jako strážci Země a tvořivé bytosti, které se dovedou manifestovat prostřednictvím osobního tvoření.

Vaším hvězdným kmenem jsou ti andělé a světelné bytosti, které jsou na vyšších úrovních vědomí vaší rodinou duše. Zrovna teď probíhá ve vyšších dimenzích velké shromáždění vašich hvězdných kmenů, jak se připravují podpořit ty z vás, kteří jste inkarnováni tady na Zemi v rámci poslání vaší duše, když tvoříte Novou Zemi.

Milovaná rodino, uvědomte si, že v tomto přechodu a v těchto velkých změnách nejste sami. Vždy jste milováni a podporováni hvězdnými kmeny a andělskými bytostmi světla. Váš čas na Zemi je mocným světelným dobrodružstvím pro celou vaši hvězdnou rodinu a kmen a oni jsou tady vždy pro to, aby vás z vyšších dimenzí podpořili.

Žijte jednoduše: klíč k tvořivému proudění

V této době „prázdnoty“ je dobré začít se učit, jak žít jednoduše. Neznamená to žít bez hojnosti anebo žít v bídě a nedostatku. Naopak, znamená to žít v hojnosti a s hojností, ale činit volby, které prokazují rozlišování a tvořivé dovednosti.

Ve vaší kultuře starých energií jste se naučili ztotožňovat hojnost s výrobou a konzumem mnoha „hodnotných“ věcí. A na chvilku jste toho i dosáhli. Ale v této Nové realitě jste si začali být vědomi následků takového životního stylu – jak to škodí samotné Zemi a jak to vytváří obrovské třídy lidí, kteří nemají přístup ani k základním prostředkům pro život. Tudíž, jelikož jste vyspělým vědomím, je vaším úkolem dokázat, že ty věci chápete a že můžete žít jednodušším, ale krásnějším a harmoničtějším způsobem.

Milovaní, možná byste se v této klidné chvíli chtěli zamyslet nad svým životem a rozhodnout se, že vytvoříte tvořivější proud tím, že svůj život a své okolí zjednodušíte. Které fyzické věci byste mohli propustit, které již nepotřebujete a které by ještě mohly posloužit druhým tak, abyste se cítili v pohodě?

Jaké změny byste mohli uskutečnit ve vašem domácím prostředí, abyste se cítili víc v harmonii?

Jak můžete vyjádřit svou tvořivost ve vašem domácím prostředí, i když je to třeba jenom jedna místnost?

Milovaní, vězte, že když máte mnoho „krámů“, které se povalují kolem a padá na ně prach a nejsou používány, vytváříte fyzické bloky v toku energie. Je pak těžší myslet a žít tvořivě, protože pohyb je zablokován „starým“. V přírodě vás roční období učí o začátku (jaro), hojnosti (léto) a pak o propuštění a dovolení, aby to odešlo (podzim a zima). A v životě je také čas pro propuštění a umožnění, aby věci odešly, aby mohl začít nový cyklus.

V této době rovnodennosti je nádherný čas podstoupit osobní proces uvolnění a propuštění, aby se vytvořil silný tvořivý proud, jenž vám umožní plout s přicházejícími energiemi v polovině roku

Snažte se žít jednoduchým, ale přesto bohatým a naplněným způsobem. Snažte se být kreativní, mírumilovní, harmoničtí a milující ve všem, co děláte, když se pohybujete vpřed ke světelné vlně v polovině roku.

Ať je tato vlna rovnodennosti energií, kterou potřebujete na to, abyste propustili, vyčistili, vyjasnili a zaměřili tvořivý proud na vytvoření vaší osobní a nádherné Nové reality.

Já jsem Michael

Copyright a zdroj originálu: Celia Fenn, http://www.starchildglobal.com.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Mirka K. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky.