Tag Archive | rozšírené vedomie

Smlouva duše

Z pohledu lineárního času jsme kdysi v dávných dobách učinili slib, a to jak sami se sebou, tak s naší duchovní rodinou, že chceme zakusit životy v realitách odlišných od těch, které jsme znali ve vysokých dimenzionálních pásmech. Vlastně jsme do oblastí fyzické reality přišli urychlit jednak svůj vlastní vývoj (a tím i vývoj celé naší monády, skupiny duší), přišli jsme prožít, jaké to vlastně je, když se tvoří ve hmotné dimenzi, jež je nejvíce vzdálená Zdroji. K tomu všemu však bylo nezbytné, abychom zažili obě strany cyklu duality, museli jsme si přivlastnit karmické učební lekce.

Téměř každý z nás zažil v určitých fázích svého života pocity bezcennosti, lítosti, prohry, marnosti, atd. Vězme však, že pokud bychom předem znali onu lekci, jíž se máme naučit zvládnout, ztratili bychom možnost osobního poznání, zažití i schopnosti vydolovat ze svého nejhlubšího nitra tu opravdovost i vůli „jít dále“, přišli bychom o to nejcennější, kvůli čemuž se zde nacházíme, porušili bychom smlouvu sami se sebou, nedodrželi bychom smlouvu své duše.

Smlouvy naší duše předpokládají rozmanité životní lekce, díky nimž poznáváme více sami sebe, své nitro, ale též poznáváme odlesky své vlastní podstaty, její ryzost či též iluzemi vytvořené vzory sebeklamu, neboť v této hmotné realitě (na rozdíl od těch vyšších) lze nosit masky ega, make-up krásy tužeb astrální dimenze, zde se každý může vydávat, za koho chce, a pokud nepotká někoho, kdo oplývá skutečnými jasnovidnými schopnostmi, je mu dovoleno pod maskou anděla ukrývat kožíšek čerta .

Zkoušky našeho života jsou velmi rozmanité povahy, zda jsme je ustáli skutečně, to nám pravdivě napoví naše rozšířené či zúžené vědomí…

Vše v rozsáhlém Stvoření probíhá v cyklech času, téměř nikdy se nestalo, že bychom zcela uvízli v nízkých energiích, vždy bylo na Zemi několik či více osob, které udržovaly spojení s vyššími duchovními sférami, osob, díky nimž se kolektivní vědomí pozvedávalo a díky nimž bylo možné smlouvy duší plnit alespoň částečně.

Buďme hrdí, jak můžeme být moudří, jak naše vědomí je rozšiřováno skrze zkušenosti, jež jsme prožili. Ano, vlastníme svobodnou volbu, žijeme díky životní energii, ale je to naše vlastní vědomí, které nese odpovědnost za stvoření, jimž jsme my sami propůjčili energii, a která nás někdy tak nelítostně ovládla…

Pokud někdy pociťujeme pocity izolace či neštěstí, ve svých niterných meditacích žádejme o objasnění tohoto stavu, většinou pak poznáme, že to vše byly pouhé iluze, neboť spojeni se svými vyššími částmi vědomí, spojení s Nejvyšším Zdrojem máme neustále, jinak by nemohlo naše fyzické srdce tepat, poznáme též, že tohoto pocitu se nám dostává pouze ve chvílích, kdy jsme polapeni v temných a nízkých vibracích. Pomoc z vyšších sfér Bytí k nám neustále proudí, jen vlivem nízkých myšlenkových či emočních energií ji často nevnímáme, přesto však, máme-li čisté úmysly i srdce, pomoci se nám vždy dostane, ač si někdy ani neuvědomíme, že tomu tak skutečně bylo.

Postupujeme-li po cestě osobního duchovního rozvoje, postupně se nám otevírají niterné hvězdné brány skutečné moudrosti, dozvídáme se o hlubších motivech našeho pobytu v tomto časovém cyklu, objasňuje se nám i naše budoucí poslání v jiných dimenzích a sférách Bytí. Již neteskníme po „našem duchovním domově“, neboť nás naplňuje světlo poznání, někdy až nadšení ze zvládnutých lekcí, ale hlavně již zcela víme, že energie našeho duchovního domova nosíme neustále uvnitř sebe, ve svém vnitřním chrámu, oné komůrce nejsvětější a pro ty, kteří jsou na to připraveni, i neustále zářící…

Zuzana Soukupová

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na http://www.reiki-centrumpraha.cz)

Reklamy

O tomto čase chaosu

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

Já jsem Marie Magdaléna a jsem tu mezi vámi. Ráda bych se dotkla každého z vás a dala vám jemný polibek na tvář. Jste mi tak drazí. Miluji vás.

Vidím vaši odvahu a sílu. Stálo vás to velmi mnoho být tu zde na Zemi v této vibraci, kde strach a násilí stále často udává tón. Je tu nyní mnoho informací, které se opakovaně stávají dostupnými v mediálních zprávách, které vyžadují vaši pozornost. Vše staré a temné, co bylo potlačeno a skrýváno vychází na povrch. Hraje v tom roli moderní technologie, neboť pomáhá činit věci ve vaší společnosti transparentnější. Víc než kdy dřív je rozptylováno více informací a mnoho stinných motivů a praktik je odkrýváno, a tak se to pak jeví, jako by docházelo k zesilování zla či temnoty.

Ve skutečnosti se však odehrává to, že věci vycházejí na povrch, stávají se nyní viditelnější víc než kdy dřív, protože jsou na Zemi v činnosti ohromné procesy transformace. To, co je vystavováno světlu, jsou staré vrstvy zneužívání moci, tyranie, strachu a zoufalství. A to je dobrá věc, neboť s krokem k větší transparentnosti je možné jednat jinak. Uvědomění přichází před změnou, čemuž je tak vždy.

Je to fáze vědomí, kterou lidstvo a Země nyní prochází na globální úrovni. Tyto procesy, které se odehrávají v každém z vás individuálně – vynořují staré vrstvy strachu, hněvu a bolesti – se odehrávají taktéž v širokém měřítku kolektivně. Dobrou zprávou je, že svět je na to připraven. Doba potřebuje umožnit starým a skrytým věcem, aby se dostaly na povrch a to je dnes faktem.

Vědomí se již změnilo. Je otevřenější pravdě a upřímnosti. Vnímejte tuto hloubku uvnitř. Vnímejte proud vědomí, který je zaměřený na otevřenost a jasnost na hledání pravdy a odsuzování bezpráví a nečestnosti. Tento proud vědomí ve světě existuje, a tak se s tímto proudem pravdy spojte.

To je proud vědomí, ve kterém se chce vaše duše pohybovat, protože vaše duše se chce podílet na odhalovaní větší pravdy. Ve vaší duši existuje mocný impuls, aby podpořil transformaci vědomí. Existuje tu však i zmatení ve vaší mysli, protože podporovat transformaci vědomí znamená řadu věcí. První věcí je, že je pro vás nezbytné, abyste vystoupili ze starého a stali se naprosto upřímní ke svým vlastním pocitům a motivům, jinými slovy, abyste se učili být jasní sami k sobě. Jen tak můžete být příkladem pro ostatní.

Jste na své osobní cestě duše k přeměně na pracovníka světla nebo vědomého pracovníka. Stáváte se učitelem, pokud vystupujete ze starého, ke kterému jste stále vázáni. Přece jen je to krok, který do vás může vštípit strach a osamělost, přinejmenším dočasně. Uznejte svou touhu po pravdě a svou touhu pomáhat změnit tento svět, vaši touhu po nové Zemi v harmonii s přírodou, vaši touhu po světě plném lidí, kteří se mohou znovu smát a růst, kteří mohou být autentičtí a osvobozeni od strachů a tyranie minulosti.

Vaše touha po tom všem je velmi hluboká, je to váš sen, váš ideál. Vnímejte, jak vás odlišuje, že už máte jednu nohu – svou duši – mimo zajetý pořádek. Na chvíli se zcela identifikujte s touto svou revoluční stránkou, s tím, kdo vidí a chce přinést to, co je temné a potlačené do světla vědomí, s tím, kdo chce pomáhat zrodit nové, a tím jste vy! Jak se tím víc a víc stáváte, procházíte hlubokým vnitřním procesem osvobozování se od strachů a starých nátlaků – to je váš vnitřní proces. Mějte úctu ke své vlastní odvaze a odhodlanosti!

Mnoho z vás je zmateno ohledně trvající situace ve světě. Svět je v chaosu a emocionální život lidí na Zemi je z větší části chaotický. Každý hledá a díky ohromnému počtu změn a masivnímu množství dostupných informací, lidé nyní mnohem více cítí své možnosti a to, jak se mohou rozvinout, jak trpí a co způsobuje jejich bolest.

Vše je mnohem vědomější. Předtím, než může nastat vnitřní harmonie a mír, neklid a bolest se stává větší. To je výsledek toho, že jste vědomější, už nedokážete tyto věci skrývat. Vidíte tuto bolest a ze svého srdce ji chcete zmírnit i druhým. Protože avšak zároveň máte v sobě tolik bolesti, jste zmateni tím, kdo jste, kde stojíte nebo kde leží vaše cesta.

Nyní si představte, že pozorujete Zemi a lidi na ní jako na velkém globusu. Stojíte mimo a díváte se na ni jako na obrovskou kouli s množstvím energií. Na Zemi je mnoho hledání a taktéž mnoho bolesti. Pozorujte jen barvy této koule. Pozorujte, jak proudí a jak se pohybují, a to nejen křivky chaosu, ale také ty cesty, které vedou ke zlepšení.

Nyní učiňte krok zpět a přesuňte své vědomí od globusu k sobě. Na Zemi a na energii lidstva jste se dívali pozorně. Nyní svou pozornost zaměřte plně na sebe a vnímejte sebe jako formu energie, nikoli už jako lidské bytosti, ale jako energetického jevu.

Podívejte se na své srdce. Vnímejte, jak se vás dotkla bolest a utrpení lidstva. Vnímejte svůj soucit, svou touhu po světle. Možná to dokážete vidět jasněji především s lidmi, na kterých vám záleží ve vašem každodenním životě, protože si tolik přejete, aby měli světlo, lásku a léčení. Pozorujte, co to dělá s vašim srdcem. Tahá to ve vašem srdci? Když cítíte bolesti druhých, jste s nimi spojeni energetickým vláknem, které obsahuje temné energie a tak spolu s nimi trpíte. Neděláte se většími, nepovyšujete se nad nimi, vlezete do kůže druhé osoby a trpíte spolu s ní. Přesto se zároveň cítíte bezmocní cokoli změnit.

Podívejte se na energie, které nosíte z vnějšího světa a které nejsou vaše, avšak tíží vaše srdce. Dovolte této energii téci, aby nabrala formu temné barvy nebo pocitu tíže a pozorujte, jak vypadá nebo kde se projeví ve vaší auře či v těle.

Pak učiňte další krok. Pusťte toto energetické vlákno, tento řetěz soucitu, který vás tlačí k malosti a způsobuje, že dáváte příliš. Učiňte krok zpět a odstřihněte se, uvolněte se od tohoto lana. Pokud je to pro vás těžké, představte si, že jsem s vámi a že vás povzbuzuji, abyste tak učinili. Vezměte mě za ruku a spatřete v mých očích, že je dobré, abyste se pustili. Nyní je váš čas! Nechejte šedé, tmavé energie od vás odtéct a namísto toho se obklopte světlem. Toto světlo je zkrátka tu, nemusíte ho vytvářet, je vaše: je to světlo, které jste potlačili. Dovolte si být zcela obklopeni tímto světlem, jakoukoli barvu nese.

Nyní jste od Země a druhých lidí ještě dál. Pijete z energie své duše, z částí vás, která pozoruje a dohlíží na to, co dělá věci jasnější. Dovolte si být zcela živeni touto energií, od hlavy až k patě a vnímejte, jak je vaše aura jako uzavřené vejce, elipsovitá forma, která je na svém povrchu nepropustná.

Dobijte se a vnímejte, jak máte plné právo takto o sebe pečovat. Vraťte se k sobě a vše ostatní pusťte. Jste znovu schopni nadechovat a vnímat svou původní inspiraci. Narodili jste se, abyste prožívali radost. Vnímejte tuto radost znovu, osvoboďte se od veškeré tíže – darujte si to.

Jste ve zmatku a někdy jste tak zapojeni do utrpení na Zemi, že zapomínáte na to, kdo jste. Jste představiteli nové energie Země, zvláště, když jste zcela v sobě, když se cítíte uvnitř svých vlastních hranic doma. Pak víte, jak zacházet se svými omezeními. Vyzařujete nové v jeho nejvhodnější formě a není co změnit.

Tím, že jste zcela sami sebou, vyzařujete nové vědomí, které nemůže pomoci, ale může se dotknout druhých lidí. Těch, kteří jsou připraveni být vámi dotknuti bez toho, aniž byste museli jít za své hranice, aniž byste se vyčerpávali nebo se víc snažili či bojovali s bolestí a utrpením druhých. To není cesta nového.

Nyní si představte, že tohle energetické vejce, ve kterém se cítíte bezpečně a lehce, se pomalu plaví zpět k Zemi. Jak se Země přibližuje, cítíte světlo a transparentnost a víte, že vibrace Země a strachy, které zde žijí, se vás nemusí dotýkat. Vnímejte tyto strachy před sebou jako šedivé vibrace, které proudí zcela bez námahy kolem vašeho vejce, protože nemohou dovnitř. Držte se své vlastní energie – vaší koncentrované plnosti – a vnímejte mou podporu, podporu své vlastní duše, podporu všeho, co je lehké a radostné. Můžete zde být ze svého nejhlubšího jádra, kterým je lehké a radostné, široké, krásné a svobodné.

Představte si, že nyní přistáváte na Zemi. Stojíte ve svém pozemském těle oběma nohama pevně na zemi. Nejdříve stojíte na místě v přírodě se svými holými chodidly na trávě, na pláži nebo kdekoli si vyberete a vše přinášíte sebou: svou duši, svou vnitřní sílu, svou pružnost, své pochopení. Nalaďte se na tuto planetu, na Zemi. Vnímejte, jak vás vidí, když stojíte ve vlastní síle. Cítíte její nadšení? Bude vás podporovat, dá vám kořeny, posilní vás.

Nyní si představte, že kráčíte uprostřed města. Je tam zmatek. Není tam jen fyzická horlivost – jsou tu lidé, auta, hluk – je tu také energie, která je netrpělivá a chaotičtější. Všechny tyto pocity, emoce a nálady lidí víří kolem vás a je tu jen málo přirozeného světa, který by poskytoval útěchu a harmonii. Přesto tu stojíte ve svém vejci ze světlené energie, vaší vlastní energie.

Představte si tohle: stojíte uprostřed ulice nebo chodníku a dáváte si čas, abyste se tam skutečně vžili. Uprostřed všech těchto betonů města, jste si vědomí Matky Země, neboť i ona je tam. Důsledkem její přítomnosti si uvědomujete srdce všech těch lidí, kteří tam chodí. Mezi všemi těmi povrchními emocemi – zmatení, spěch, netrpělivost – žije v každém člověku srdce. Zůstaňte nezávislí vůči těmto zmateným energiím, které kolem vás narůstají. Namísto toho se soustřeďte na všechna ta srdce.

Vnímáte, že stojíte velmi pevně a že kolem vás je neviditelný prostor. I když lidé chodí velmi blízko vás, tento prostor je stále přítomný. Vnímáte se pevně ukotvení. Jste spojeni se všemi těmi lidmi, a přesto vás netrápí. Vnímejte onen slib, který je v srdci každého z nich. Vnímejte, že v srdci každé lidské bytosti existuje touha a pátrání po pravdě a světle, i když někdy se dá pravda najít pouze prostřednictvím všech druhů splétajících se cest. Je to však součást lidské cesty.

Vnímejte tu ohromnou sílu a vytrvalost v lidech a vnímejte, jaká existuje logika v každé jedinečné cestě: ve směru, účelu. Důvěřujte jejich srdcím. Nepopírejte je, jejich zvraty a obraty na jejich cestě, nesnažte se narovnat jejich cesty, to není vaše věc. Vašim úkolem je pouze dotknout se jejich srdcí svou přítomností a vědomím, a to již činíte tím, že jste přítomní.

Představte si, že stojíte uprostřed ulice a vnímáte ve svém srdci jemný záměr dosáhnout k srdcím všech těch lidí venku s pohlazením a jemným dotykem – a to je vše. Tímto gestem jen říkáte: „Vidím tě“, a zůstáváte tiše ve své vlastní energii, ve svém vlastním poli. Zůstáváte ve spojení se svým břichem, nohama, chodidly a cítíte se svobodní.

To je vaše „práce“: být odlišní, a přesto být stále uprostřed světa, pomáhat, ale neztratit se v utrpení a bolesti druhých, dávat ze srdce. Na jedné straně stojíte mimo společnost, ale na straně druhé se s ní spojujete ze srdce a tím, že tak činíte, naplňujete smysl své duše – to je vaše nejdražší přání.

Tímto způsobem přispíváte k jinému, lepšímu světu, a zároveň se osvobozujete od starého. Osvobozujete se od toho, co vás drželo připoutané ke strachu. Ať už stojíte na této cestě kdekoli, žádám vás, abyste respektovali sami sebe, abyste měli odvahu pravidelně se stahovat hluboko dovnitř. Žádám vás, abyste přechodně pustili to, co vás spojuje se vším ostatním, a zažívali krásu a sílu své duše. Odtud můžete učinit další krok do světa, vědouc, že není třeba dělat příliš. Je to skutečně o tom být hluboce uvnitř sebe, je to o respektování své vlastní energie duše a odtud jít s proudem života.

Všechny vás zdravím s tím nejvyšším respektem. Vnímejte můj obdiv k vám všem. Jste učitelé nové doby. Velice vám děkuji.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

Horoskop na obdobie 25. 4. – 1. 5. 2016

Požehnání 

Přelom dubna a května je ve znamení pozitivního aspektu Jupitera. Všechny dříve popsané
konfigurace stále platí. T-kvadratura – Jupiter, Neptun, Saturn, Mars, kvadratura – Neptun, retrográdní Mars, retrográdní Jupiter a Saturn, to vše je potřeba brát v patrnosti.

K tomu se v tomto týdnu rozpadá Velký zemský trigon Merkur – Jupiter a Pluto. Místo Merkura – mysli, tam pomalu vstupuje Slunce a do 11. 5. se vytvoří nový více citelný Velký trigon. Nejprve, se ale Slunce v Býku dostane do harmonického aspektu s Jupiterem, planetou štěstí, optimismu, pravdy, víry a hojnosti. Vzhledem k tomu, že Jupiter je retrográdní a Slunce je symbolika vědomí, světla, tak se zviditelní téma Jupitera. Viz článek retrográdní Jupiter. Přesto můžeme mít pocit úlevy a optimismu, najdou se nová řešení a vše se rozběhne v lehkosti a radosti. Nutí nás to k vývoji, k expanzi a projevování více důvěry sami k sobě, ke svým schopnostem, k druhým a k Životu. Je důležité důvěřovat, protože bez toho nelze jít dál. Důvěřovat druhému, že to s námi myslí dobře, důvěřovat životu, že to má smysl a nějaký směr, i když nám není úplně jasný.

Tím můžeme překročit velký tlak T-kvadratury, která přináší strach, vypjetí a marnost.

Slunce je v harmonickém aspektu na Pluta, projeví se síla Ducha, vyšší moci. Naplní se, zhmotní, to co má! Projeví se síla Universa… Skrze Slunce přichází velký příliv energie, aby se projevila, zhmotnila a uzemnila síla Ducha. Přichází impulz z Galaktického centra, který vstoupí do nejhrubohmotnější energie, aby rozhýbal a zaktivoval pohyb, vývoj k zjemnění energie. Jak to vysvětlit. Slunce symbolizuje vědomí, každý z nás má v sobě božskou jiskru, která je propojena s vědomím. Toto vědomí může spát a božská jiskra v nás se je snaží probudit a tato božská jiskra je propojena zlatým řezem až do galaktického centra, (je to zjednodušený popis). Když se vědomí probudí, začne objevovat své vědomí a začne se snažit, co nejvíce propojit své vědomí se svou božskou jiskrou. Stoupá svým vědomím po zlatém řezu do jemnějších úrovní vědomí celistvosti a snáší jej do své mysli a těla. Tím se člověku rozšíří vědomí, poznání a schopnosti využívat mimosmyslové vnímání. Zjistíte, že jak stoupáte svým vědomím po zlatém řezu, že procházíte určitými vrstvami vědomím a poznáním. Nelze proto na něčem ulpívat a vytvářet dogmata. Každá úroveň vědomí má své pravdy a poznání, které jsou platné a nepopírají pravdy z nižší či vyšší úrovně, jen to vytváří ucelenou pravdu a poznání, celistvé vědomí. Je dobré mít vždy na paměti, že ZA vaší pravdou a poznáním je ještě něco dalšího, celistvějšího, tím se vyvarujete duchovní pýše, dogmatům, fanatismu a stagnace. Až vaše poznání bude dostatečně ukotveno ve vás a své poznání začnete žít, bude vám zpřístupněna další úroveň vědomí. Kdyby to šlo naráz, zblázníte se. Vaše mysl se zblázní, protože by neunesla tolik informací, poznání a prožitků.

artworks

Nestane se ale všem to samé, i když energie bude pro všechny stejná, reakce bude dle vaší úrovně vědomí. Kdo je ještě neprobuzený, tak pokud je připraven, dostane impulz k možnosti otevření vědomí. Kdo je již otevřenější, dostane impulz hlubšímu pochopení, které je potřeba ukotvit do každodenního života. Vzhledem k tomu, že je tato pozice v zemském znamení a vědomí stojí ve znamení Býka (také zemské), znamená to sestoupení vědomí do hmoty, realizace poznání skrze čin, jinak to nepůjde. Jinak impulz projde a nezanechá žádné významné stopy ve vás. Přichází požehnání a je na vás jestli ho přijmete.

Venuše v Beranu se dostává do opozice s Černou lunou 26. – 28. 4., kdy vyvstává téma touhy, vášně, sexuality, lásky, partnerství, sebestřednosti, hodnot, přijetí a odmítnutí, samostatnosti a nezávislosti. Nejprve se projeví vášně a touhy, která máme kultivovat, tím že je přijmeme. Ani je neodsoudíme, ani jim nepodlehneme. Přijetí je přiznání si a pojmenování, jaké touhy a vášně v sobě mám. A uznat je, ano patří to ke mně. Přijetím vystupujete z odsuzování a závislosti. Díky tomu vás to ovládalo. Na světlo se dostane potlačená část – ten kdo odmítal, zjistí, že je i závislý, ten kdo byl závislý, zjistí, že v sobě má i odmítání. Tím se stáváte svobodnými v touhách, v lásce, ve svých hodnotách, které určují, kam váš život povede a jak radostný a naplněný bude.

30. 4. Venuše vstoupí do svého znamení Býka, tím se stává silnou a pevnou. Otevírají se dary, dary země, srdce, lásky. Právě v tento čas můžete překročit svůj strach skrze lásku, péči a přijetí darů v sobě. Venuše 30. 4. a 1. 5. nevytváří žádný aspekt s jinou planetou. Můžete v sobě objevit čistou energii Venuše. Pokud budete vše, co popisuji, hledat venku, nic nenajdete. Láska, hojnost a Dary venku budou tehdy, až budou objeveny uvnitř.

Přeji vám Bohatý a Láskyplný týden, Petra Nel

 

Upozornění:

Text na této stránce (tzn. horoskop včetně toto upozornění a zdroje) je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová
http://www.astrologiepetranel.cz

 

HLEDÁNÍ SVĚTLA LÁSKY

Za pár dní začíná léto a s ním pro nás všechny přichází po chladných dnech naděje, že budeme  zažívat více slunečního světla, naše duše i těla budou více hlazena slunečními paprsky ..

Často se však stává, že ač Slunce svítí, v duších lidí převládá tma, která se projevuje nejen smutkem, ale též starostmi, vztekem, strachem a dalšími nízkými emocemi. Nacházíte-li se již na cestě osobního duchovně-energetického rozvoje, jistě je vám známo, že k radosti duše je zapotřebí i „jiného světla“, světla poznání a rozšířeného vědomí. Snažíme se o nalezení pravdy, jejíž součástí je i vnitřní mír a trvalá radost, učíme se nejen čelit temnotě silou svých ukázněných myšlenek a emocí, ale též o její rozptýlení, neboť tam kde je byť jeden paprsek světla, nemůže nikdy vládnout tma.

Každý z nás během své osobní cesty jistě zažil, že se mu různé situace opakují. Tento opakovací děj je jakýmsi nápravným opatřením vyšších sil našeho osudu, během něhož máme nalézt právě ono skutečné světlo – dokonalé poznání. Obvykle nám během tohoto opakování lekcí život nabízí dvě řešení – zůstat v šeru svých iluzí, či prožít si bolest ze světla poznání, bolest podobnou té, kterou zažívají naše oči během přechodu z tmy do rozsvícené místnosti. Je na každém z nás, co si vybereme, nicméně skutečnou a trvalou radost, která je naší duši nejvíce vlastní, může přinést pouze světlo poznání.

3480

Někdy se stává, že jsme svým „hledáním světla – poznání“ velmi unaveni, plody naší práce se zdánlivě z pohledu času projevují pomalu. V této době je nejvíce potřebná odvaha a vůle jít dál, prostě nechat temnotu za sebou a též vědět, že cestu i cíl nosí každý z nás uvnitř sebe, v místě, kde leží onen vzácný poklad, o nějž nás nikdo – pokud mu to sami nedovolíme, nemůže oloupit. Jsme to jen my sami, když svými iluzorními představami šidíme sami sebe o to, co je uvnitř nás, co pouze nám, a nikomu jinému, díky tomu že „JSME“, zcela patří.

Hledání světla úzce souvisí s láskou… Ano, láska je naší nejvyšší silou, moc žáru lásky uvnitř nás od počátků naší existence sálá, je sílou Nejvyššího Zdroje, jež nám byla darována od samotného začátku až na celou věčnost. Hledání světla a lásky uvnitř sebe sama představuje často se vzepřít všemu nízkému, všemu co se nás snaží spoutat. Síla lásky uvnitř naší duše je tím drahokamem, který obdivují a sklánějí se před ním i ty nejvyšší síly duchovního světa. Být „láskou“ znamená cítit uvnitř sebe tento žár života, nepotřebovat tedy žádný vnější předmět lásky, neboť víme, že vše leží uvnitř nás, že žárem života prostě JSME…

Zuzana Soukupová

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na http://www.reiki-centrumpraha.cz)

Horoskop na obdobie 5. 5. – 10. 5. 2015

Rozlišování

Slunce vytváří Velký trigon s Plutem a Černou Lunou v zemském znamení. Slunce ve spojení s Černou Lunou (do 11. 5.) ukazuje na „osudovou“ dobu, která vede k přirozenosti, jasnosti a čistotě. Touha po dokonalosti a tím velká kritičnost je nástroj k nalezení pravosti, přirozenosti, pravé podstaty věcí. Právě harmonický aspekt podporuje pozitivní využití Černé Luny v Panně. To podporuje i velkou pracovitost a schopnost vidět neviditelné detaily, které brání vývoji. Slunce symbolizuje vědomí, Božskou jiskru, světlo, cestu, projevení božství – jedno znamení – jedna tvář božství. V kabalistickém stromě je právě jen skrze Slunce – vědomí- probuzení – možno projít do vyšší úrovně bytí – vědomé bytí, kde se pak otevírá nová úroveň vnímání sebe – druhých – Bytí. A nyní ve spojení s Černou Lunou a Plutem přichází doba silného projevení světla – božství, které tam, kde již dozrál čas, se v člověku probudí vědomí. Ti, kteří nebyli probuzení a jen hledali, a tušili, těm se otevře prožitek vědomí v sobě – probuzení, aby mohli nastoupit novou úroveň Bytí. Ti, kteří již tímto prošli, těm se otevřou další impulsy světla, nových prožitků, rozšířeného vědomí. Tím, že je Velký trigon v zemském znamení, pak vše, co se bude dít, se bude dotýkat hmoty, zhmotňování, praktických záležitostí…. Světlo, božství prostupuje do hmoty, aby „oplodnilo“ zemi, tělo, mysl, emoce, aby bylo zaseto… Okolnosti života člověka povedou k tomu, aby se naplnila Boží vůle, proto se mohou stát i velmi nečekané a nepochopitelné změny, reakce, náhody….Člověk míní, Bůh mění.

Stále působí Retrográdní Saturn v opozici se Merkurem – sklon k hloubavosti, poznání starých zápisů, minulosti a nebezpečí pesimismu. Dále nastává kvadratura s Neptunem – stav nevím, nerozumím, zmatek a klam v mysli. Stav nevím je opuštění potřeby rozumět, držet pochopení myslí a tím pádem možnost dostat se za mysl – za program.

Mars se pomalu dostává do opozice se Saturnem 8. 5. – 21. 5 . Mars symbolizuje aktivitu, činorodost, vůli, fyzickou silu a ta bude právě Saturnem zastavena. Je potřeba zpomalit, více věnovat pozornost tělu, odpočinku. Pokud neuposlechneme, dojdeme až k vyčerpání a zastavení skrze nemoc. Je potřeba dokončit staré záležitosti, „připravit půdu na zasetí“ (tělo, mysl, duši). Proto je dobré být konstruktivní, jasný, přímý. Udržet rovnováhu mezi prací a odpočinkem. Je potřeba se zastavit, ztišit se, aby jste uslyšeli, aby jste přijali, aby jste se nechali vést, aby jste se propojili s vyšším vědomím sebe sama. K tomu potřebujete se zastavit. Představte si takovou absurdní věc: chcete zasadit kytičku, strom, zeleninu….a tam, kam chcete semínko zasadit… ta půda, květník vám začne kmitat, utíkat, stále se pohybovat, uhýbat, možná chvilku se budete snažit semínko zasadit, ale nakonec se otočíte a semínko dáte tam, kde je půda v klidu. A někdy si květináč přidupneme nohou, abychom ho udrželi v klidu, když víme, že jen tady semínko má být.

Je tady zřetelně omezena vůle a mysl, aby mohlo být aktivní více vědomí.

3381

Stále je potřeba mít na paměti rozlišování. Protože je potřeba rozpoznat, odkud jsem veden nebo omezován. Z vyšší vůle nebo strachem zevnitř? Nebo mě někdo omezuje zvenku, protože nade mnou chce mít moc. Je zde omezována svoboda, děje se to tak nenápadně, ba dokonce se to tváří, že je to pro naše bezpečí, ale ve skutečnosti je nám brána svoboda rozhodnutí, a jsme uvedení do moderního otroctví. „Ať se ti to líbí nebo ne, tady je zákon a ten je nad Tvou svobodou, pravdou a vírou.“ Uvědomují si zákonodárci skutečný dopad toho, co podepisují a schvalují? Nebo to ví jen pár „Mocných“(z jiných států), kteří dávají příkazy a skutečný záměr skrývají a politici jsou jen loutkami? Saturn ve Střelci symbolizuje omezení svobody, individuality, pravdy a možnosti rozvíjení se. Ve spojení s Marsem je to sebrání svobodné vůle, schopnosti rozhodovat se a Mars je Bůh války, násilné postavení všech lidí do pozice žoldáků, kteří budou posláni kamkoli, kde „Mocní“ chtějí válčit. Proč se omezování svobody zvětšuje? Vidíme to vůbec?

Schopnost rozlišování odkud věci pramení je z vědomí – Slunce – probuzení. Vše působí v několika vrstvách, stejně tak i horoskop působí na hmotné úrovni (tělo, mysl, hmota), duševní úrovni (astrální svět, emoce, prožívání) a na úrovni Ducha (ctnosti, čistota, božství). Probuzené vědomí dokáže již rozlišit tyto vrstvy, prohlédnout a vystoupit z Matrixu, manipulace….

Stejný aspekt Saturn opozice Mars a dvě působení, ta první je z pozice Ducha – Lásky a ta druhá je z pozice lidské – Moci – strachu. Vždy záměr určuje využití konstelace.

Celé to vede k probuzení svého vědomí, svého Ducha v sobě, který překročí lidské malosti strachu a lpění, aby člověk konal z pozice Lásky a Svobody.

Bdělý týden. Petra Nel

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

BILANCE

Blíží se konec kalendářního roku, kdy obvykle provádíme celoroční bilanci. Též si stanovujeme nové cíle, osobní, duševní a nacházíme-li se na duchovní cestě, i ty duchovní. Přirozeně, že toto je pohled z reality lineárního času, konec čehosi a začátek něčeho nového. Ohlédnete-li se však pár let zpět, možná zjistíte, že lekce, ať již se jedná o osobní, duševní či ty duchovní, se opakují někdy stále „dokola“, byť jsou jemnější (patříte-li k těm šťastlivcům, kteří poznali a přijali svou skutečnou cestu), ale též mohou být i tvrdší, nepodařilo se vám pochopit volání vaší duše.

Ano, následujeme cestu „Kruhu poznání“, kde měřítkem naší úspěšnosti by mělo být stále více rozšířené vědomí – jasněji napsáno: mít k dispozici více informací-světla k řešení životních lekcí každodenního života a u toho stoupat svým vědomím po nekonečné spirále cesty kruhu poznání vzhůru, k vyšším a vyšším dimenzím, otevírat se stále něčemu novému, zažívat záblesk úžasu z nových, neprobádaných výšin, nebát se chvíli spočinout v hloubkách, neboť víra nabytá během cesty kruhu poznání nám slouží jako rychlovýtah z krátkého prožitku těžších lekcí.

Naše vědomí, stejně jako náš elektronický miláček – iphone, ipad, PC – potřebuje často nejen upgrade pomocí dalších a dalších informací z knížek, seminářů, filmů… Naše vědomí potřebuje restart.

Restart znamená vypnutí a znovu zapnutí, asi se usmíváte, to přece víte, ale skutečně prospěšný restart vědomí nastává pouze během hlubokých meditací, vědomého spojení se se svou niternou esencí, přesněji řečeno se jedná o očistu mentálních a emočních vrstev vědomí nižších dimenzí, jeho upgrade na více-dimenzionální pásmo. Tento duchovní upgrade je tedy spojen i s důkladnou defragmentací naší lidské mysli, nalezením, určením a roztříděním priorit naší duše i našeho celistvého Já.

love-heals

Během letošního roku jste patrně zažívali i stavy „Apokalypsy“. Slovo „apokalypsa“ samo o sobě (pochází z řečtiny) označuje „zjevení“, „osvícení“, „projasnění“, ale též ,,zvednutí závoje“ či ,,odhalení“. V širším měřítku znamená tedy odhalení čehosi, co bylo skryto před většinou lidstva v éře, jíž vládla faleš a špatný úsudek.  Jedná se tedy o pozitivní záležitost, vždyť tam kde je světlo, jsou i informace, pouze osobnímu malému „já“ světlo „ubližuje“… Boří jeho iluze, stejně jako slunce na jaře rozpouští sníh. Kráčíme-li cestou osobně – duchovního rozvoje stále dále, nemáme se tedy čeho bát,  pokud půjdeme dál. Den za dnem se nám „odhalují“ či „projasňují“ naše vztahy, ,,zjevují“ se nám v problémech a záležitostech, jež jsme nuceni – vzhledem k posunu svého vědomí, ale i svého energetického pole – urychleně řešit.

Osobní boj však nastává tehdy, kdy jsme na vážkách mezi duchovní cestou a svými osobními touhami. Známe to asi všichni… Na jedné straně snaha o rozšíření svého vědomí do vyšších dimenzí – a na straně druhé se hlásí pozemské touhy, často výrazně ovlivněné ukazateli tzv. úspěšnosti nastavenými společností.

Na zřejmou otázku „Co tedy s tím, jak si poradit?“ existuje jediná odpověď. Odpověď, jež bývá též hodně psána, sdělována, ale je málokdy opravdu pochopena… a která zní: ,,Zdroj svého štěstí máme najít ve svém nitru, ve svém otevřeném srdci a projasněném i rozšířeném vědomí.“ Jistě, různé vnější věci mohou sloužit jako prostředky, jejichž pomocí zažíváme radost a různé projevy životní síly, avšak skutečná radost a harmonie vychází z podstaty naší vnitřní esence.

Občas se na své cestě, přinuceni okolnostmi, zastavíme a říkáme si: „Kdy už to skončí?“ Zde vám možná pomůže uvědomění, že ve vesmíru je vše v neustálém pohybu, nic nekončí… a pokud nastane „konec“ zde, nastává v jiné dimenzi či realitě nový ,,začátek“… Ideální podmínky potřebné pro duchovní pokrok vytváří totiž ve skutečnosti dynamická rovnováha mezi jednoduchostí a těžkými úlohami. Určitý odpor, napětí, stres a tlak jsou potřebné v každé oblasti evolučního procesu, ať již fyzické, duševní nebo duchovní.  Jakékoliv výzvy jsou přirozenou součástí života bez ohledu na to, zda jsme chudí či bohatí, zdraví či nemocní. Pokud čelíme výzvě, nedosáhneme ničeho pozitivního, když upadneme do deprese, sebelítosti či jakékoliv jiné podoby negativismu. I v těch nejtěžších životních zkouškách bychom měli zachovat kladný postoj, víru ve vedení vyšším aspektem nás samotných, důvěru v Život. Navenek nás mohou životní výzvy „srazit“, ale uvnitř bychom měli zůstávat stále pevní, zářiví… neboť jen a pouze díky nim se posouváme i z pohledu lineárního času i prostoru  „výše“…

Zkušenost Jednoty je nádherná… v meditaci, očištěném prostoru… Ovšem zakoušet Jednotu ve fyzické realitě vyžaduje co nejpevnější spojení se svým nitrem, znalost sebe sama, svých myšlenek i emocí. Pokud se nám toto podaří, jsme schopni dobře rozlišit, co k nám přichází zvenčí a co je „naše“… Nejsme pak bezmocně vláčeni myšlenkami, emocemi, energiemi, které k nám pronikají  ze sjednocených polí, a můžeme cíleně věnovat pozornost těm, které si předkládáme ke zpracování my sami.

A kdy to tedy vše „skončí“?

Nečekejme žádný zvláštní „konec“ či „začátek“…  Jsme na cestě kruhu poznání, kde vše je věčným přítomným okamžikem…

V Novém roce 2015 nám všem přeji hodně životních výzev, a též jejich zvládnutí pouhým závanem své vnitřní síly s úsměvem na tváři, s láskou v srdci a s klidnou myslí…

S láskou
Zuzana

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na http://www.reiki-centrumpraha.cz)

Sanat Kumara – Léčení pro tebe

Sanat Kumara prostřednictvím Barbary Bessen, listopad 2014 

Milí přátelé channelingů,
právě jsem se dívala, jak je to dlouho, co duchovní přátelé skrz mne sdělují svá každoměsíční poselství. Na internetu je zveřejňuji od roku 2006. Jak jsem však zjistila, poselství jsem začala přijímat už v roce 2004. Je to až k neuvěření, že channeluji pravidelná poselství už tak dlouho.
Jistě, něco se opakuje, avšak vždy s novinkami aktuálními právě pro ten který měsíc. Lze to vnímat i tak, jako kdyby ten, kdo poselství sděluje, věděl, kdo je bude číst. Stále se setkávám s tím, že podobně to vnímají jak čtenáři, tak účastníci seminářů, totiž že jim připadá, jakoby poselství byla určená přímo pro ně. Když jde o nové poselství na příští měsíc, vždy mě udiví, jak rychle se duchovní přítel a učitel ohlásí. Zaposlouchám se do svého nitra a hned vím, kdo chce hovořit, resp. kdo chce diktovat text. Tentokrát je to Sanat Kumara. Je to titul, nikoli jméno. Kdo se jmenovitě skrývá za Sanat Kumarou, strážcem Země, to nevím. Když se ho zeptám, odpoví mi nádherným smíchem. Zkuste se ho třeba zeptat sami. Přeji hodně radosti při ponoření do poselství a energie Sanat Kumary. 

Barbara Bessen

Hovoří Sanat Kumara:
Má cestou je tvou cestou. Tím ti chci na začátku našeho setkání sdělit, že mezi námi není žádný rozdíl a že nejsem lepší než ty. Jsem ve vývoji jen o krok napřed na cestě domů. Všichni jsme z jedné rodiny, pocházíme z nejvyššího Stvořitele. Já jsem ve svém současném vývojovém stadiu Sanat Kumarou, který udržuje Zemi svým vědomím. Přivedu tě teď trochu blíž k sobě. V mém poli, v mém vědomí se nacházíš vlastně vždycky, jen si toho většinou nejsi vědom. Teď bych ti rád víc přiblížil svou přítomnost. Zavři na chvíli oči a pak vnímej, jak se tvé vědomí změní. Najednou si uvědomíš, že se na své okolí i sám na sebe díváš mýma očima. Je to dobrá příležitost, jak se můžeš vidět komplexně. V tomto poselství bych tě rád posunul k větší lehkosti bytí a tvé interdimenzionalitě. Užívej si propojení mezi námi během tohoto okamžiku nebo i po delší dobu. Užívej si vědomí být mnou. Není to nádherné? Můžeš se dívat na Zemi, na dění týkající se Země mýma očima, kdykoli budeš chtít. Možná tě zajímá, proč se v určitých oblastech Země válčí. Jaké jsou příčiny, jaké je skutečné pozadí těchto válek? Ukážu ti to.

Budeme společně pracovat na principu zoomu tak, jak to znáš ze svého fotoaparátu nebo dalekohledu. Ukážu ti všechno, co bys chtěl vidět. Naše spojení je velmi stabilní, protože jsme přece JEDNÍM. V tomto rozšířeném vědomí můžeš setrvat tak dlouho, jak si budeš přát. A můžeš se pochopitelně se  mnou kdykoli znovu spojit. Rád ti budu k dispozici, abychom se skrz zvětšovací skla mých očí a mého vědomí společně podívali na tvé osobní i obchodní záležitosti. Poznáš, proč se tě nějaká záležitost tolik dotýká a odhalíš její pozadí. Dozvíš se, proč nemůžeš v noci spát, proč se kvůli určitým věcem rozčiluješ a proč se cítíš dotčen. Poznáš, proč tvé spojení k vyššímu já není ještě dostatečně stabilní, co za tím vězí a jak to můžeš změnit. Uvidíš, proč churavíš, proč se některé symptomy nemocí staly téměř součástí tvého každodenního života a přijdeš na nápad, jak je můžeš vyléčit.

Tato lupa ti poskytne možnost, jak se můžeš komplexně zapojit do procesu léčení. Neboť když dovolíš, zopakuji ti ještě jednou to, co někteří z nás tak často sdělují ve svých poselstvích: Léčení můžeš spustit jen ty sám, nikdo jiný. Nikdo kromě tebe neví, proč nejsi zdravý. Příčinou jsou staré otisky, zkušenosti, emoční a mentální vzorce. O tom všem jsi již četl, já vím. Ale proč tedy – zvlášť ti z vás, kdo pracují s jinými lidmi – trpíte různými bolestmi, nemocemi, propadáte se do depresí apod.? Proč tě  lidi štvou, proč ti do cesty staví překážky? Proč máš občas tak těžké dny? Co je tvým životním úkolem? Kdy se objeví vytoužený partner? Proč máš pořád málo peněz? Proč nemáš radost ze života? Spousta otázek, které ti nechci zodpovídat, ale mohu ti přispět k tomu, aby sis pomohl sám tak, že ti propůjčím svou lupu, své oči, své rozšířené vědomí. Takové je dnešní poselství, krátké, avšak velmi účinné. Je naplněné činorodou a léčivou energií. Nyní o mé přítomnosti víš, tak se jen zkus pustit do dobrodružství nazvaného „pohled skrz lupu“. Máš chuť nahlédnout hlouběji do sebe a spustit tím proces svého léčení? Skvělé, můžeme začít!

Zůstávám s velkou oddaností
Sanat Kumara, strážce Země

Poselství přijala Barbara Bessen koncem října 2014. Článek je k volnému nekomerčnímu použití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu
http://www.barbara-bessen.com/wp-content/uploads/2014/10/internet-channeling-November-2014.pdf pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.