Tag Archive | potenciál

Končí se svět, který se utápěl v temnotě – odkaz od Zlatej dušičky

Zdá se, že život v tomto čase přináší mnoho dobrého, i když pohled proživatele ukazuje, že je velice náročný. Střídání nálad jak uvnitř, tak vně, bude i nadále pokračovat. Změní se intenzita, avšak pro mnohé tento čas přinese spíše nemožnost se rozhodnout, kam v životě směřovat. Musí dojít se smíření s událostmi tohoto času a teprve poté bude možné opětovně zaměřit tvorbu životních událostí vpřed, tedy tvořit novou budoucnost. Jsou zde ještě mnohé zmatky, kdy některé bytosti nedokáží určit směr své cesty, jsou zmateny a jsou také klamány, aby se nedokázaly nadále spojovat se svou vyšší podstatou.

Zlomek vteřiny je nyní pro vás čas, kdy se může udát mnohé. Kdy je tu nekonečné množství možností a také velký potenciál k náhlým změnám, náhlým kolapsům, ale také náhlému růstu, či otevření příležitostí, které mohou zcela proměnit život právě ve zlomku vteřiny. Končí se svět, který se utápěl v temnotě. Musí. Jinak by nikdo nepřežil. Avšak toto ještě potrvá, než se Země přehoupne z času konce do času stabilního a pevného začátku. Jsou zde mnohé scénáře, které ukazují novou cestu a mnoho z nich nebude nikdy naplněno. Pod tlakem živlů se může mnohé stát a mnoho z tohoto pak dovede některé k uvědomění si nových skutečností. Svět bolesti a nepochopení již existuje vedle světa naděje a uvědomění a začínají se vzdalovat. Člověk je uzavřený v bublině, která mu nedovolí uvolnit se a dojít k pravdě. K pravdě, která by mu otevřela oči. Cesta k pravdě v tomto čase vede skrze marast, který nepropouští ani bublinku naděje. Tím spíše pak působí na bytosti, které ve svém zoufalství a pod tlakem událostí dospějí k novému pohledu na svět i na život. Mnohé bytosti se musí zbavit svých závislostí, neboť pokud toto neučiní, jako kámen je budou stahovat dolů.

Člověk si neuvědomuje, že mnohé projekce, které prožívá, jsou nastaveny, jsou vytvářeny proto, aby došel k závěru, že nic nedokáže změnit a vzdal se. Na straně druhé je zde kolona těch, kteří utváří běh času svým světlem a v časech temnoty svítí jako lucerny. Černá a bílá, dobro a zlo. Je možné toto nazvat jakkoli. Pokud je zde cosi, co může pomoci otevřít oči, pak je to zkušenost, která zanechá výrazné otisky v duši člověka. Takovými zkušenostmi právě procházíte, avšak není to nic, čeho byste se měli bát. Neboť dostáváte příležitost zbavit se všeho, co s vámi neladí. Někteří, kteří se dokázali pozvednout, nachází se nad energiemi hustoty. Pouze tehdy, pokud poleví, mohou se opět ponořit. Jejich vůle je však natolik silná, že se opět dokáží nadechnout a odpojit se od špíny, která zachvacuje temné kouty tohoto světa.

Čas slunovratu je zde jako světlo ve tmě, neboť v tento čas je možné s pomocí světlušek odevzdat své zátěže a připojit se k proudu duší, které směřují k sobě samým, které směřují domů. Ten pocit domova může být pro někoho tak silný, že si ho zapamatují po celý svůj život a bude jejich hnacím motorem. Čas, kdy se otevřou dveře a bude možné zahlédnout záři a prožít zázrak ve světě materie. Držte v sobě stále vize toho, co si přejete, neboť čas Vánoc vám pomůže uvést v chod materializaci těchto přání. Nezapomínejte na lásku a nezapomínejte na sebe samé. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: https://zlata-dusicka84.webnode.cz

Advertisement

Boj za nás všechny a za naši jedinečnost – odkaz od Zlatej dušičky

Láska  je tu pro každého z vás. Jste však mnohdy zahleděni do sebe samých, že nejste schopni se jí otevřít. Láska napájí duši životodárnou silou, silou tvoření. A v lásce se vše jeví zalité světlem. Pro tento čas platí, že lásku je potřeba neustále posilovat, zahrnovat ji nepřetržitě do svého života. Dívat se s láskou na sebe samé a zaměřit svou vnitřní sílu na to, co si ve svých životech přejete.

Všichni můžete pozorovat, že vše, nač se zaměřujte, se okamžitě zrcadlí ve vašich každodenních životech. Zejména velký chaos a mnohé otřesy, které zcela mění způsob vnímání. Člověk vždy touží mít dostatek, touží žít bez starostí a nacházet se ve stavu naplnění. To, že je vám toto odpíráno, pak posiluje vaši touhu po tom, co vám uniká. Toto vám také pomáhá  v tom, abyste se ve svých životech posouvali, abyste posouvali své hranice, abyste znovu stavěli to, co bylo zbořeno. A toto je tématem tohoto času. Neboť se začíná bortit vše, co se do této doby zdálo stabilní. Pokud se rozhlédnete kolem sebe, vnímáte, že vaše informační zdroje jsou naplněny katastrofami všeho druhu, jste bombardováni tím, co se děje v tomto světě v té negativní formě. Jakoby jste chtěli zničit sebe samé, svůj svět. Místo toho, abyste drželi při sobě, čím dál více se rozdělujete.

(Image by Axel Schmoll)

Přichází doba, kdy společenské dění zasahují různé šokové události. Vše jde jedno za druhým a vy můžete být zahaleni v pocitech bezradnosti a frustrace. Chcete mít záchytný bod, jistotu. Ale není tu zcela nic. Pouze vy sami, se svou nedůvěrou v sebe samé. V té chvíli si vzpomeňte, že existuje láska a že vzájemná pomoc pozvedá vibrace celého kolektivu. Chápejte, musíte si projít zlem, abyste poznali dobro. Do této chvíle jste krok za krůčkem ustupovali do rohu, prostor, ve kterém žijete, se neustále zmenšuje. Strachy, které se rozpínají tímto prostorem, jsou velmi silné a zahalují i ta místa, která dosud zářila. Musí přijít změna do vašich životů. Musí. Neboť jinak zemřete ustrnulí a nevyrovnaní, neschopní si vzpomenout na to, kým jste. Zemřete v temnotě. Chápejte, není cesta zpět. Je pouze cesta vpřed. Není možné čekat, že se vše změní k lepšímu. Jakoby do této reality byli vpuštěni trojští koně jako do počítačového programu. Napadnou vaši mysl a dokáží vás zcela odpojit od reality. Můžete se bránit. Musíte věřit v lásku, v sebe samé a ve svou sílu. To vás může zachránit. To, že dokážete rozpoznat pravdu a faleš, že dokážete využít svého potenciálu a nalézt řešení. To, že posílíte své lidství. Že budete soucítit se svou planetou a jejími obyvateli.

Cítíme mnohé emoce. Smutky, rozčarování, nemožnost cokoli změnit. Ale také vnímáme naději a sílu přátelství, sílu rodinných pout. A v neposlední řadě velký potenciál v dětských duších. Neboť přicházejí velmi vyspělé duše, které dokáží rozeznat pravdu a lež a dokáží podržet tento svět. Nenechte sami sebe padnout do prachu. Rozsviťte světlo ve vás samých a staňte se majáky pro ty ostatní. Teprve poté můžete vyhrát svůj boj. Boj za sebe samé, za jedinečnost vás všech. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Hra o čas – odkaz od Zlatej dušičky

Lidstvo prochází zásadní proměnou. Energetické obaly se mění, čakry vyšší se rozkmitávají a rozšiřují. Na lidský vývoj zde působí mnohé faktory. Některé jsou skryté, přesto je jejich vliv nezměrný. Člověk se posouvá ve svém vývoji, mnohdy za cenu velkých ztrát a útrap. V tomto čase můžete pozorovat změnu energií a také změnu klimatu. Bouřlivé počasí odráží bouře uvnitř vás samých, i vně, ve společnosti. V tomto čase více, nežli dříve, vnímáte změny. Často již dopředu podvědomě cítíte, že se něco děje, či bude dít. Mnozí však jsou také zmatení, neboť strach z neznáma rozvíjí pochybnosti.

Události gradují a zásadní posuny probíhají právě nyní, tedy v tomto roce. Také rok následující bude pro vás, lidé Země, velmi náročný. Vše se odděluje. Svůj k svému. Ti, kdo k sobě patří, vytvářejí nové skupiny. Je to hra o čas a o to, zda duše zvládnou rostoucí nápor těchto let. Jsou připravené mnohé scénáře a každý by chtěl znát konkrétní popis toho, co vás v této realitě a v tomto čase čeká. Ti, kdo toto s naprostou jistotou tvrdí, žijí ve svých vlastních iluzorních bublinách. Neboť reality všech do sebe narážejí, prolínají se a rozbíjí časovou osu. Vaše tvořivost je v chaosu stejně tak, jako vy sami.

Chápeme, že jste v neustálých pochybnostech a nedokážete se orientovat v mnohdy velmi rychlém proudění života. Zde pomůže pouze jediné a to je udržet si nadhled a řešit to, co se týká zejména vás samých. Vidíte kolem sebe bezpráví, i nespokojenost. Některé události z minulých měsíců se opět vracejí do hry, ke zpracování, k novému pohledu na věc. To proto, že nebylo dosaženo rozhodnutí. Nyní však padá opona a bude vidět mnohé, co bylo skrýváno. Kdo bude chtít a kdo bude připraven, bude moci vidět věci v surové podobě, takové, jaké opravdu jsou, bez pozlátka.

Společnost se polarizuje a mnohé energie jsou jen těžce snesitelné. Přesto všechno je toto úchvatná doba z pohledu pozorovatele. Dokážete změnit své životy a svůj svět anebo se opět jako lidstvo propadnete hlouběji? Mnozí totiž stále nechtějí vidět a nechtějí se zajímat. Myslí si, že vše odezní. Ale nic se nevrátí zpět. Je potřeba jít dopředu. Všichni budou odměněni tak, jak vyzařují, podle toho, jaký je jejich vnitřní potenciál.

Lidé Země, snažte se co nejvíce odpočívat a nabírat energii. Nenechávejte řešení svých problémů na ostatních. Prázdninové dny by měly být odpočinkové, přesto však budou jiné, než jste zvyklí. Toto poselství nemá být strašákem. Má burcovat k tomu, aby lidstvo konečně našlo svou sílu a vyvedlo sebe samé ze zóny temnoty. Světelné sloupy hoří stále silnější energií. A tato energie se rozlévá po celé Zemi. Nikdo a nic se jí nevyhne. Působí také na změnu povrchu a vodní plochy. Voda se může rozlít tam, kde to nikdo nečeká. Může se to zdát jako apokalypsa, avšak toto není cílem. Musí dojít k propojení co největšího počtu vědomí a to skrze tyto světelné sloupy. Vysoká energie působí změny všude, u všech a na všech místech. Každý však je a bude právě tam, kde má být. Všude kolem je tolik lásky a není potřeba ji hledat. Pouze je potřeba se jí otevřít. Jsme s vámi, lidé Země a pomáháme vám v této době zvratů. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Jaký si tvoříme svět? – odkaz od Zlatej dušičky

Svět se zdá být neskutečně komplikovaný pro bytosti Země. Je zde neskutečné množství možností a tím pádem neskutečné množství realit, které se otevírají těm, kteří dosahují jejich kvalit, tedy otevírají se těm, kteří vibrují stejně, jako tyto světy. Váš svět se nachází na pomezí. Učiníte krok a ocitnete se na vrcholu anebo spadnete do hlubin. Každým vaším dalším krokem riskujete. Je potřeba neustále pozorovat, kudy vaše kroky vedou. Být vědomými. Reagovat na skutečnost, ne na to, co produkuje vaše mysl.

Často vně hledáte odpovědi, které nosíte v sobě. Bojíte se věřit, že to, co vnímáte, je skutečnost. Neboť vše, co jako bytosti Země prožíváte, je vaší zkušeností a pro vás je toto skutečné. Jakákoli situace, dokonce i sny, které vás v noci ovládají, jsou naplněny mnohými skutečnostmi, neboť opouštíte svět hmoty a navštěvujete svět ducha. A pro duše je vše skutečné. Mnozí si sníte s otevřenýma očima a v tomto světě prožíváte mnohé příběhy. A nakonec se váš fyzický svět spojuje s vašimi životy a vy svými smysly plníte svá srdce. Život je velice pestrý pro ty, kteří nekráčí s hlavou skloněnou, avšak zajímají se o své okolí. Mnozí se však zaměřují na své bolesti a starosti a ochuzují tak sami sebe o mnohé krásy tohoto světa.

(Photo- Lee Inhwan)

Tento čas je časem probuzení. Časem, který vás má vést k sobě samým, má vás vést k přírodě a k lásce bez podmínek. Měli byste opouštět svět pochybností a nalézat svět sebedůvěry a svět víry. Pojem víra je za dlouhé věky zdiskreditován. Není to nic, co by vás mělo mást. Je to jistota uvnitř vás samých, že je o vás postaráno, že se nemáte čeho bát. Neboť ať již půjdete kamkoli, vždy máte otevřené dveře ke své duši, dveře domů, do zdroje. Pokud se na toto budete zaměřovat, nebudete se cítit osamoceně a opuštěni a budete se cítit více radostní a šťastní.

Tento svět je iluzí mnohých a výtvorem mocných, těch, kteří dokáží využít sílu mysli a tvořivosti mas. Přesto je zde velký potenciál, který může být využitý ke změnám. Ten potenciál je ve vás, v duších v lidských tělech. Můžete cítit podporu anebo se cítit opuštěni. Je na vás, co si vyberete. Avšak vždy to bude vaše iluzorní představa, kterou budete projektovat do svého okolí. Každý z vás má potřebu se cítit milovaný, cítit se radostně, každý touží po objetí a sdílení. Někteří se však uzavřeli do svých srdcí proto, aby nebyli zraněni. A nejsou ochotni riskovat. Stejně tak, jako mnozí mají obavy a strach z projevení sebe samých, z toho, že by odkryli to, jací jsou uvnitř.

Je to čas zmatků a chaosu. Hledáte sebe samé. Nevíte, jak uchopit své životy. Jak se prosadit v tomto světě. Tlak kolem vás sílí a ještě bude zesilovat. Také proto, abyste se dokázali oprostit od zbytečností a zaměřili se na to, co je důležité. Probouzí se stále více šílenství. Vše se hýbe. Vně i uvnitř. Svět se kámen po kameni přerovnává. Někde se bortí, jinde klesá, hory se zvedají. Země pracuje, neboť i ona se musí zbavit přebytečného tlaku. Jste připravováni na změny. Jste připravováni na to, abyste dokázali splynout, abyste dokázali přežít. Čas vám vymezuje hranice, abyste si uvědomili, že přežít může pouze ten, kdo pochopí, kým je a pochopí, oč vlastně kráčí. Neztrácejte naději a víru, ať se děje cokoli. Je o vás postaráno na každém vašem kroku. Jsme s vámi. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Řešení tu vždy je, nevzdávejte se – odkaz od Zlatej dušičky

Lidské bytosti jsou mnohdy zoufalé ze svého života, neboť se vzdaly síly tvoření. Považují se za slabé, za takové, které jsou zmítány osudem. Pravda je však taková, že vaše vědomí je zastřené a vy nevyužíváte ani polovinu potenciálu, který máte. Protože kdyby ano, již dávno byste byli někým jiným. Přesto však dokážete mnohdy uvést do pohybu takové síly, které mohou vaše životy zcela převrátit. Bohužel toto mnohdy činíte spíše nevědomě, nežli abyste si své síly byli vědomi. Jste však mnohé životy vedeni právě k tomuto kroku a tím je převzetí zodpovědnosti za sebe samé a přijetí své moci. Tento čas v mnohém nahrává tomuto procesu, neboť situace se dějí velice rychle a vy musíte reagovat. Nemůžete otálet. Každou vteřinu svého času se rozhodujete, zda svou sílu předáte anebo zda ji použijte sami za sebe. Přestože ve světě převládá chaos, je potřeba vyznat se v sobě samých. Neboť tento chaos zachvátil nejen váš svět, nýbrž zejména vaše nitro. Musíte sami hledat odpovědi. Je potřeba, abyste také pomáhali ostatním, zejména dětem. Neboť jejich zmatenost se mnohdy ještě více prohlubuje s tím, jak vysoké množství informací je k nim pouštěno. Nejen dospělí, ale i děti ztrácejí své jistoty. V tomto případě jsou to jistoty rodinné, vazby přátelské. Než se však nadějete, přicházejí další témata a musíte je umět vyřešit.

Starý svět prožívá kolaps. Starý svět tak, jak jste ho znávali. Na každém kroku jsou tu změny, které je potřeba zapracovat do svých životů. Nepomůže bránit se, ale spíše uvolnit se a přijmout je. Ne se strachem, nýbrž smířením. Jakmile učiníte tento krok, pak již budete schopni s tímto nadále pracovat. Lidské bytosti nosí v sobě mnohé strachy po celé věky. Ať již pudové, rodové, tedy získané tím, jak prochází mnohé životy. Duše v lidských tělech však znají pravdu a proto mnohdy člověk jako bytost tohoto času cítí nespokojenost a neklid. Neboť může být rozpor v tom, kam směřuje duše a kam směřuje mysl a ego člověka. Často je zde velká netrpělivost a malá pokora. Čas však vše spraví, neboť dojde k pochopení skrze prožívání. Transformace již dávno započala. A lidské bytosti jsou její součástí.

Mnoho z těchto slov je stále opakováno, neboť ti probouzející se stále potřebují nacházet své odpovědi. Ti, kteří se již probudili, pak vše ukotvují ve svých životech. Žijí své životy v souladu s bytím. Rozvíjíte se ve všech oblastech, po všech úrovních. Lidstvo jako celek musí býti pozvednuto, aby se stalo zcela novým typem člověka. Jako jednotlivci pak musí být duše rozhodnuty pro tento směr svého vývoje. Avšak každá duše touží vrátit se zpět do zdroje, odejít domů. A mnohdy jsou tyto stesky tak silné, že se duše odpojí od těla a odchází. Přesto je potřeba, abyste vytrvali na své cestě a ve svých úkolech. Máte toho ještě mnoho na práci. Udržujte vysokou hladinu pozitivity, milujte sami sebe i ostatní. Nevzdávejte se a vždy hledejte řešení v době krize. Řešení tu vždy je, i když ho zrovna nevidíte. Pamatujte, že vaše snaha se zúročí. Když ne hned, později na 100%. Obracejte se do srdce a dívejte se na nebe, pozorujte přírodu, otvírejte oči pravdě a nezavírejte je před lží, ponižováním a násilím. Pochopte, že vždy se můžete ocitnout v kůži toho druhého a proto milujte. I my vás milujeme. Žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

ROK SATURNA 2021 – CESTA KE SVOBODĚ


ROK SATURNA 2021 je jako úzká brána, jako most či tenoučká stezka vedoucí „do jinam“, ke svobodnějšímu vnímání a prožívání existence.

Podaří se nám jí projít?
Odložit všechny zátěže, které nás doposud omezovaly, které naší pouť znemožňovaly a zpomalovaly?

Ano, tento rok je dle prastaré metody, sedmi konečné „Hvězdy mágů“ rokem Saturna, tedy rokem přísných zkoušek, usilovného směřování k cíli, soustředění se jen na to, co je pro nás skutečně podstatné a důležité.

Po předchozím iracionálním roce Luny, během něhož jsme byli vedeni a inspirováni spíše k vnitřní práci a hlubokému prozření, máme nyní dělat konkrétní kroky, uskutečňovat v realitě své vize, sny a před-stavy. Naše priority a žebříčky hodnot se možná dost přeskládaly, a nyní nastal čas k velkým a zásadním změnám a posunům či přímo kvantovým skokům ve vývoji jednotlivců i celého lidstva.

Číslo 2021 je v součtu 5, tedy číslo spojené významově s planetou Jupiter. To je určitě dobrá zpráva – Jupiter je totiž nazýván Velké štěstí, Dobroděj, učitel a léčitel. Je též ve středu, jakoby „v srdci“ numerologické mřížky a symbolizuje radost ze života, nové možnosti, kterým je ovšem třeba svá srdce otevřít!
V tarotu je pátou kartou Velké arkány „Velekněz“. Pěticípá hvězda rovněž symbolizuje lidské tělo, pokud jí ovšem takovým způsobem nakreslíme. Pěticípá hvězda obrácená „nohama vzhůru“ však představuje pád člověka, zaprodání se ďáblu a zneužití duchovních poznatků k vlastnímu obohacení…
Poslední tarotová karta Velké arkány číslo XXI. se jmenuje „Svět“ (Univerzum) a symbolizuje konec a začátek v jednom. Něco musí skončit, aby něco nového mohlo začít – takové je poselství této mocné karty a v podstatě i celého roku.

Ukončování, opouštění, rozpouštění, uzavírání, které bylo tolik typické pro „Rok Božího soudu“ 2020 (karta XX.: Poslední soud), hlavně jeho konec, bude tedy pokračovat, ovšem spíše na vnější konkrétní úrovni. Do toho se nám však bude pomalu otevírat i svět nový, jiný a budoucnost se bude mísit s minulostí v jakémsi fantastickém koktejlu. Můžeme též vidět kombinaci obou karet v čísle 2021: XX je poslední osud a XI. je Svět nebo Dokončení…

Pro každého jednotlivce to však může znamenat různé věci. Mnohé záleží na tom, jak jsme žili a pracovali na sobě v uplynulých 21 letech. Jaká semena jsme zaseli, jak jsme se o své rostlinky starali, takové plody nyní sklízíme. Lidstvo jako celek momentálně sklízí bohužel především seriózní problémy všeho druhu a těchto problémů je doslova více, než je zdrávo. Přesto je tu naděje, naděje na nekompromisní a zásadní či možná dokonce jistým způsobem zázračnou změnu, s níž již nelze nadále vyčkávat a otálet!

Po 21 letech tedy sklízíme plody své práce, završuje se proces sebe-poznání, na své cestě k sobě se dostáváme do cílového či spíše jakéhosi přestupního bodu. Něco končí, aby něco nového, jiného mohlo zase začít. Bez řádně ukončených způsobů smýšlení a pociťování, zkrátka bez opuštění tzv. Starého paradigmatu se prostě dále nedostaneme. Balancovat na laně nad propastí a procházet více či méně úspěšně různými zkouškami a úskalími bude svým způsobem téměř každý jedinec a stejně tak celé národy, v podstatě i celé lidstvo…

Planety Saturn a Jupiter jsou vlastně takoví vůdci, průvodci, učitelé, ukazující nám směr, podporující nás na cestě sebepoznání. Jejich odvrácenou stranou je však dogmatismus a tendence diktovat, nařizovat nutit druhé lidi k tomu, co oni považují za nejlepší či jakoby jediné možné řešení! Obě tyto planety po většinu roku 21 ve znamení Vodnáře, jejich jednoznačným záměrem z toho nejvyššího hlediska je tedy dovést nás ke svobodě, provést nás bezpečně procesem hluboké, zásadní a nezvratné osvobozující proměny, kterou potřebujeme projít!

Ať už to ve vnější realitě vypadá jakkoliv, vězme, že správné a zdravé pochopení a uchopení a tedy i uskutečnění svobody je společným jmenovatelem a jakýmsi leitmotivem a hybnou silou roku 2021! Pro každého to samozřejmě může znamenat něco jiného, proto je dobré v případě zájmu nahlédnout též do svého horoskopu a zjistit, jaký z astrologických domů se nalézá či nalézají ve znamení Vodnáře, tedy v jaké konkrétní životní oblasti můžeme sami u sebe očekávat ty nejhlubší a zásadní změny a posuny!
Pokud bychom se však na celé lidstvo podívali jako na jednu bytost, na jedince, pak bychom vskutku mohli krásně a jasně zřít, o co jde: naléhavě potřebujeme posun směrem k mnohem šťastnějšímu životu v souladu s přírodou a vesmírnými zákonitostmi, jejichž narušování bylo v uplynulých stoletích a tisíciletích doby temna doslova trestuhodné!

O tomto procesu nejlépe vypovídá vládce znamení Vodnáře, planeta Uran, která se již od podzimu 2018 do roku 2026 nalézá ve znamení Býka. Jde o velmi náročnou konstelaci, protože jestli se někdo opravdu úpěnlivě a ze všech sil brání změnám a posunům, pak je to ve Zvěrokruhu právě toto těžce konzervativní a zemské znamení.

Ukazuje se, že vzdát se svého pohodlíčka, svých jistot, svého zaběhnutého způsobu života a hlavně obživy, v něm nám často už dávno ani není tak úplně dobře, je pro mnohé lidi velmi, velmi těžké! Zvláště tehdy, když nemají přistup k něčemu dalšímu, vyššímu – k duchovním hodnotám a cennostem, které byly záměrně v tzv. moderní, ateistické a materialistické době a konzumní společnosti všemožně dovedně ukryty, zastřeny, potlačeny. Snad proto se poslední dobou stále častěji používá podobenství o tupém stádu, směřujícím dobrovolně na svou porážku.. Je to však právě Uran, který se nás z této tuposti a pasivity pokouší všemi možnými i nemožnými způsoby probudit…

Pozice Saturna ve Vodnáři nás vrací do doby před třiceti a třeba i před šedesáti lety: do začátku šedesátých let, do doby „oteplování“ a otvírání se obrovským změnám a posunům ve všech oblastech lidského života. Podobná energie a atmosféra byla i začátkem let devadesátých, bohužel však i v letech 1932-34. Uran v Býku byl naposledy v letech 1935-42, z tohoto hlediska se tedy vracíme do doby před druhou světovou válkou. Všechna tato traumata, hrůzy, rozčarování a zklamání z nenaplněných představ je třeba si během roku 21 zásadním způsobem hluboce pořešit a uzdravit a říci si o pomoc a vedení, o pochopení stejně, jako si říkáme i v náročných situacích svého vlastního života. Historie, která nám nyní doslova „šlape na paty“ se nemusí opakovat – naopak může dojít k zásadním posunům a řešením napjatých situací na nové, mnohem moudřejší, láskyplnější úrovni.

Vodnář je jakýmsi géniem Zvěrokruhu! Dokáže vyřešit vše, na co si ostatní netroufají, co už dávno vzdali! Podobá se karetnímu Esu, které na poslední chvíli trumfne a přebije všechny ostatní karty ve hře, bleskurychle a nečekaně zvrátí náročnou situaci, která se již jevila beznadějně! Super-inteligentní a vzdušné znamení Vodnáře nás v podstatě osvítí, pomůže vyjasnit, objasnit, osvětlit vše, co bylo doposud skrýváno, co jsme nemohli nebo snad ani raději nechtěli vědět a vidět!

Úsvit věku Vodnáře pomalu, ale jistě ukončuje éru Ryb, kdy jedním z hlavních příznaků byla manipulace a skryté ovládání, všemožné zatajování a zkreslování skutečností. Vodnář lije ze dvou džbánů na Zemi vodu mrtvou a živou. Protože je to vzdušné znamení, jde ve skutečnosti o energii. Mrtvá voda odstraní vše staré a přežité v našem smýšlení a způsobu života, protože je jedině tak může nastat a přijít něco nového a lepšího, svobodnějšího. Rovněž jde o znamení vztahové, kolektivní – budoucnost patří tedy spíše životu v pospolitosti, ve společenstvích a komunitách, skupinách spřízněných a podobně smýšlejících.

Celkově se naše vztahy jaksi odlehčí, provzdušní, rozproudí se energie a chuť ke spolupráci. Saturn ve Vodnáři z nás jako „pastu z tuby“ vymáčkne to nejlepší, co v sobě máme: naše talenty, schopnosti, náš často doposud skrývaný a nevyužitý potenciál! O tyto dary však bude potřeba se rozdělit s ostatními a s tím nám zase poradí „strýček Jupiter“, napomáhající každému, kdo má zájem najít své skutečné místo v lidské společnosti! Obzvláště v době po novu ve Vodnáři je rovněž vhodné pustit se do nových projektů a dlouhodobějších aktivit – v tomto roce však obzvláště dbejme na to, aby všechny naše započaté aktivity a výdělečné činnosti byly v souladu jak s námi, tak i se zájmy lidské společnosti, v zájmu opravdového pokroku a rozvoje.

Pod vlivem této konstelace, tedy Jupitera a Saturna ve Vodnáři, planeta Země vystoupí postupně během tohoto desetiletí či spíše dvanáctiletí z jakési kosmické karantény, stane se vědomě součástí Vesmíru! Možná ještě v tomto roce, pravděpodobněji až od roku 2022, budeme mít mnohem otevřenější přístup k opravdu inteligentním technologiím, šetrným k přírodě, k životnímu prostředí a lidskému tělu, přinášejícím nám lepší zdraví, hojnost, ukončení bídy a nekonečného pachtění se a ponižování, snižování své hodnoty.
Saturn nám již v tomto roce pomůže usměrnit využívání technologií, pomůže nám soustředit se na uskutečnění změn tak, abychom směřovali k cílům skutečně nám bytostně před-určeným, nikoliv k cílům falešným, vynuceným.

Technologie v nepovolaných rukách mohou být nebezpečnou zbraní, nástrojem kontroly a nastává opravdu nejvyšší čas si toto vše uvědomit a včas nebo spíše na poslední chvíli zastavit neznámo kam směřující tzv. vývoj technologický a soustředit se vývoj duchovní a duševní!

Velkým tématem je ukončení všemožných nezdravých závislostí a omezení, a jasné, osvobozující vidění dlouhodobě se táhnoucích situací a potíží. K tomu má Saturn svého druha Jupitera, „učitele svobody“ který nám bude vše po dobrém vysvětlovat. Nasloucháním tomuto učiteli a štědrému dárci poznání se můžeme vyhnout mnohým nepříjemnostem a komplikacím. Zde může opět pomoci výklad horoskopu a tranzitů Jupitera k nativním planetám a bodům. Jupiter ve Vodnáři se nejvíce podobá zenovému mistru, který nás v pravou chvíli udeří svou pomyslnou holí a dovede k osvícení :)

Celkově budou obě tyto společenské planety ve Vodnáři a tedy v opozici na znamení Lva „vypínat naše ego“ a rovněž strhávat z piedestalu všechny, kdo zneužívají své moci a vyhřívají se neprávem na výsluní na úkor druhých. Heslo „Po mně potopa“, poměrně oblíbené mezi vládci v uplynulých tisíciletích již ztratí svou přitažlivost. Lidé žijící pod vlivem této ego-filosofie přestanou postupně být uznáváni a respektováni, obzvláště v letech 2024-44, kdy se ve znamení Vodnáře bude nalézat „hráč z nejmocnějších“: ničitel a vládce znamení Štíra Pluto!


Zásadní události roku 2021 se odehrají pravděpodobně v lednu a v únoru, kdy Saturn a Jupiter budou společně nalézat v první polovině Vodnáře, v oblasti tzv. kauzálního těla. Zde půjde o velmi konkrétní změny a tedy konkrétní situace, spojené s tendencí zároveň svobodu omezit (Saturn) a nabídnout (Jupiter). Jupiter dává, Saturn bere. Skrze omezování svobody přijdeme na to, jak je pro nás důležitá a co všechno pro ní jsme ochotni udělat nebo též neudělat.

Jsme lidé a máme možnost svobodné volby. V tomto případě však půjde o volbu poměrně fatální a zásadní: zda svou pasivitou a nezdravou přizpůsobivostí a děláním zbytečných kompromisů posluhovat temné straně síly a nechat se stáhnout do bažin nebo se odvážně dívat směrem k budoucím možnostem, důvěřovat božímu vedení a projít náročnými zkouškami!

Se Saturnem a Jupiterem ve Vodnáři se můžeme lépe propojit například ve dnech, kdy bude ve spojení se Sluncem: 24.1 Slunce/Saturn, 29.1 Slunce/Jupiter. Slunce ve Vodnáři nám v podstatě během celého zodiakálního období mezi 20.lednem a 18.únorem pomůže obzvláště intenzivně osvítit a projasnit, v čem naše cesta ke svobodě spočívá, kudy vede.

Jupiter poté, konkrétně 21.2, po novoluní ve Vodnáři (11.2) a tedy již v roce kovového Buvola, vstoupí do druhé poloviny Vodnáře, do oblasti tzv. Buddhova těla. Zde by mělo dojít k celkové úlevě po náročném „rozkladném“ roce Krysy, k mnohem pravdivějšímu a přesnějšímu uchopení dosavadních událostí. Od února 2021 a po celý následující rok 2022 a samozřejmě i nadále, se vstupem Neptuna do znamení Berana v roce 2026, bude docházet k velkým změnám a posunům v chápání a vnímání smyslu lidského života, k tzv. přeskládání hodnot, ať už dobrovolnému či nedobrovolnému!

Značnou úlevou bude v roce 2021 též vstup Jupitera do znamení Ryb, přesně 14.5. Do Vodnáře se v podobě „učitele svobody“ ovšem ještě vrátí a pobude zde v období mezi 28.7 – 29.12 2021. Jupiter je ve vodních Rybách ve své vládě a tudíž zažijeme ochutnávku bezpodmínečné Boží lásky, prožitků Jednoty a sounáležitosti. Pro někoho to však může být chaos a nemožnost věci kontrolovat, nejistota a mlhavost. Obzvláště pomůže zklidnění, meditace a podobné metody, napomáhající nám uklidnit se, jít „za mysl“ a spojit se s Vyšším já, následovat boží vedení. Pobyt Jupitera v Rybách bude dle mého vnímání jakousi „ochutnávkou“ mnohem měkčího, jaksi sladšího a „hluboce povznášejícího“ :) roku Jupitera 2022…

Za velmi silné a zásadní, svým způsobem i rozhodující považuji datum 21.1 2021 a dny kolem něj. Kolem poledne se ocitnou ve čtyřnásobné konjunkci ve znamení Býka Uran, Mars, Luna a Černá luna ve volném kvadrátu se Sluncem, Jupiterem a Saturnem ve Vodnáři. Zemský „zemědělec“ Býk a vzdušný „mimozemšťan“ Vodnář se přitahují a chtějí působit společně, ovšem chvílemi se kvůli jejich rozdílnosti prostě poperou – je to, jako bychom chtěli zároveň hlásat svobodu a pokrok a zachraňovat lidstvo a při tom se starat o každodenní hmotný blahobyt atd. Kvadratura Jupiter-Uran ve dnech kolem 17.1 a události těch dní nám zřejmě ukáží kontra-produktivitu snah zneužít vyšší inteligenci a vědecké poznání a technologie pro poměrně přízemní obohacení.

Od 17.2 až do konce roku budeme svědky a pozorovateli zásadní planetární konstelace celého roku 2021: kvadratury Saturna ve Vodnáři s Uranem v Býku.
Jednou větou můžeme říci, že se jedná o souboj mezi omezováním svobody a svobodou, který se bohužel takto protáhne. Bude však důležité si tímto procesem projít, protože jak bylo výše naznačeno: ke svobodě se budeme muset „protáhnout uchem jehly“ a odmítnout tedy jednoznačně vše, co svobodné a zdravé jednoznačně není
.

Saturn je brzda, Uran je plyn a kvadratura je situace, kdy se obě planety snaží projevit zároveň, tudíž si vzájemně vadí a překážejí, podobně jako třeba dva lidé, kteří se cpou najednou do stejných dveří. Pokud budeme při řízení auta šlapat najednou na brzdu i na plyn, bude naše jízda značně disharmonická…
Kvadratura Saturna s Uranem může mít též efekt „boření plánů“, podobný třeba tarotové kartě „Věž“ , kde se muž a žena vrhají nazí z oken hořícího domu. Všechny tendence a cíle, všemožné projekty, které nejsou budovány na opravdu pevných a zdravých kosmických základech mohou být jako pomyslné „domečky z karet“ zničeny, zbořeny. Velmi rychle se nám tedy bude ukazovat, zda jdeme správně.

Přesná data kvadratury Uran-Saturn jsou 17.2, 14.6 a 24.12. V těchto dnech můžeme efekt „boření plánů“ obzvláště intenzivně pozorovat. Určitě je dobré oba vlivy vědomě oddělit: vyjasnit si nejprve, co pro nás znamená svoboda, případně jí zažít, nejlépe ve stavu meditace, skrze zvnitřnění a vnímání své zcela nezávislé spirituální podstaty. Poté si prohlédnout svou finanční situaci, způsob obživy a třeba přehodnotit své potřeby a co všechny jsme ochotni udělat či neudělat pro svou jistotu a stabilitu. Důležité je umět se „vyživit zevnitř“, stát se emocionálně nezávislým a zpracovat si urychleně třeba mnohé situace z dětství, kdy nám byl náš současný vztah k penězům a tedy i tendence zavděčit se, nějakým způsobem naprogramován…

Linie evoluce směřuje již od 5.5 2020 a po celý rok 2021 ze znamení Střelce do Blíženců. Opírajíce se o moudrost a spiritualitu našich předků a starodávných civilizací, směřujeme nyní jako lidstvo “do neznáma”, v roli žáků, studentů, kladoucích si znovu a znovu zásadní otázky. Jsme vedeni k tomu, abychom doslova prozřeli a jasně viděli, jak se věci mají, opustili tudíž staré dogmatické názory a způsoby řízení a ovládání všemožnými ideologiemi a hledali/nalézali cesty k novému, “čistému” způsobu uspořádání lidské společnosti. Svou neblahou činnost ve vyšších pozicích budou muset ukončit či zásadně zredukovat a očistit jak jednotlivci, tak i celé organizace, jak náboženské, politické, vědecké apod.

Dvojakost Blíženců se ovšem projevuje i v polarizaci lidí v podstatě na dvě skupiny. Z nadhledu Střelce však chápeme, že jde o proces vývoje a učení se. Vyjádřit svůj postoj a názor a umět ovšem i případně přiznat, že jsme se mýlili a omluvit se, je jednou z důležitých věcí na cestě sebepoznání. Vždyť člověk je „žákem v čase“, jak je patrno více z ruského slova čelo-věk (čéla v sanskrtu znamená žák, adept a věk je čas).

Do konce roku 2021 by tedy mělo být doslova “jasno” v tom, jak se věci mají, zvláště od 10.3, kdy se vzestupný uzel přesune z mentálního do tzv. kauzálního těla, kde se již budeme dozvídat opravdu konkrétní a přesné informace! Značné napětí může přinést kvadratura uzlů s Neptunem v Rybách 26.1: v těchto dnech budeme moci pozorovat jakési vyvrcholení informačního chaosu, praskání reality nebo spíš jejího starého chápání, starého paradigmatu, ve švech… Značný posun naopak přinese spojení Marsu se vzestupným uzlem v Blížencích v 26.3. Zde již budeme mít více jasno, kudy dále a jak se posunout ve svých životech k něčemu novému, svěžímu jako jedinci i jako lidstvo. Celkově nás takto bude Mars v Blížencích podporovat od 4.3 do 23.4.

Z hlediska tranzitů Marsu je třeba ještě zmínit jeho vstup do znamení Býka 7.1. Po půlročním pobývání v Beranu, kde byl tento bojovník v plné ohnivé síle a umožnil nám projevit naplno vzdor a nesouhlas, protestovat a bojovat za své názory, bude nyní bojovná energie převedena do země, do hmoty. Ve znamení Býka je Mars ve vyhnanství, proto toto období může přinést značné výbuchy, otřesy, turbulence jak v oblasti emocí, tak třeba i peněz a majetku. Zvláště „husté“ mohou být dny kdy je Mars ve spojení s Uranem (20.1) a s Černou lunou (29.1). Prospěje nám, když budeme zaměřovat pozornost do srdce, praktikovat zdravou sebelásku, pobývat v přírodě, vracet se k zdravě nastaveným hodnotám, moudrosti přírodních národů a našich pradávných předků.

Jednoduše řečeno: Rok Saturna 2021 nám pomůže soustředit se na společnou cestu ke svobodě, za prvé na vysvobození a velmi konkrétní vymanění se z nejrůznějších sevření, stažení, bloků a návyků, jimiž vlastně omezujeme sami sebe. Výsledkem může být něco zázračně jiného, nového: nové lidstvo, vyznávající jiné hodnoty, řídící se více kosmickými, než lidskými zákony, lidé žijící v souladu se sebou a tedy i mezi sebou. Sevření a omezení, která pravděpodobně ještě v tomto roce do jisté míry a v různých podobách budeme prožívat jsou tak při správném pochopení vlastně nesmírně užitečná. Umožní nám oddělit zrno od plev, očistit se na všech úrovních, vykrystalizovat a prozřít jako skuteční svobodní jedinci, „Děti květin“, lidé Nového věku…
V tom nám pomáhej Bůh!

Šťastnou cestu nejen tímto rokem vám přeje
Vaše věrná astrologyně
Alita Zaurak

www.alitazaurak.cz

Období Štíra

Revoluční a transformační období Štíra začalo v tomto roce v pátek 23.10 krátce po půlnoci, a my se tedy můžeme „těšit“ na to nejintenzivnější obnažování doposud doslova „pod rouškami“ skrývaných a utajovaných skutečností. Stejně jako opadává listí ze stromů, padají i masky z tváří a opadávají a rozpouštějí se naše iluze a závislosti… Všemožná lpění na pracně vybudovaných představách budoucnosti se hroutí jak příslovečný domeček z karet pod vlivem vodního Štíra Ničitele a rovněž Orla, vzlétnuvšího svobodně k nebesům…

Konjunkce Slunce s Merkurem:
Spojení neboli konjunkce Slunce s couvajícím Merkurem ve znamení Štíra nastane přesně v neděli 25.10 v 19.22 (vliv trvá přibližně do úterka). Ptejme se na příčiny svých dlouhotrvajících potíží, ať už soukromých či společenských a rozhodněme se, že chceme opravdu znát odpověď, která však může přijít později, třeba ve chvíli, kdy jí nebudeme zrovna usilovně očekávat či vyžadovat. Dům horoskopu, kde se toto spojení ve třetím stupni Štíra v naší mapě zrození nalézá nám napoví, o jakou konkrétní životní oblast se jedná, jaké otázky si můžeme položit.

Úplňkové dny na přelomu října a listopadu
V sobotu 31.10 odpoledne se Slunce dostává do opozice s Uranem v Býku a v podstatě v tu samou chvíli nastává i úplněk, přesně v 15.50. Co nám tyto magické úplňkové dny přinesou tentokrát? Jak využít jejich potenciál?

Slunce ve Štíru jako každý rok vyzývá k mobilizaci sil, k projevu nadlidské vůle, kterou potřebujeme k vyřešení za celý rok nashromážděných problémů či odkládaných úkolů všeho druhu.
Štír se pouští do akce až ve chvíli, kdy má dostatek energie, ale také informací, které si díky své „nadpřirozené“ inteligenci poskládá do potřebných souvislostí…

Z druhé strany tu máme citlivou a zdravě ženskou Lunu v Býku, obdařenou výjimečnou tvůrčí představivostí, tentokrát ovšem v konjunkci s Uranem. Nashromážděná nespokojenost, touha po kvantovém skoku směrem k lepšímu, hodnotnějšímu, po všech stránkách naplněnějšímu životu na planetě Zemi by se tedy měla propojit i s určitým úsilím, s vůlí a odhodláním. Co můžeme konkrétně udělat pro to, aby nám bylo lépe, jak by se daly změny uskutečnit?

Doba úplňku je celkově vhodná spíše k prožitkovým, nepragmatickým, meditativním činnostem. Určitě upřednostněme pobyt v přírodě, rozvíjejme vnímavost a zaměřme svou pozornost a intuici a rovněž vůli na porozumění své aktuální situaci a řešení případných potíží nebo dosažení či spíše „přitažení si“ nebo ještě lépe „materializaci“ toho, co si přejeme. Vliv úplňku trvá tentokrát od 30.10 (22.18) do 2.11(11.01), kdy bude Luna ve znamení Býka.

Od úplňku do novu 15.11 se radikálně detoxikujme a očišťujme na všech možných úrovních, zbavujme se nemilosrdně všeho, z čeho už dávno nemáme dobrý pocit. Začít můžeme u konkrétních předmětů a proces bude jistě dále úspěšně pokračovat.

Přímý chod planet:
V úterý 3.11 se Merkur ve Vahách otáčí do přímého chodu, a 11.11 poté vstoupí znovu do znamení Štíra. Tím bude putovat do konce měsíce a servírovat nám pravdu přímo, bez všemožných zkreslení a ochranného zbarvení :) Mnohé, doposud nejisté a křehké, jakoby na miskách vah spočívající záležitosti se stanou po 3.11 jistými a jednoznačnými. Budeme zkrátka vědět či postupně zjišťovat, jak se věci mají. Kvadrát Merkura ve Vahách se Saturnem v Kozorohu ve dnech kolem 6.11 může přinést ještě jisté napětí a chaos, snahu držet se starých pořádků, blokování informací, možná i snahu omezit pohyb.

V sobotu 14.11 se však kupředu začne pohybovat také udatný a odhodlaný bojovník Mars v Beranu a doplní tak již mnohem pomaleji, ale o to jistěji dopředu kráčející trojici Pluto, Saturn, Jupiter v Kozorohu. Události tedy naberou doslova spád a my budeme naposledy vybízeni k řešení dlouhodobých problémů a potíží, nashromážděných za hodně dlouhou dobu, řekněme během uplynulých cca deseti let, možná za celý život či životy…

Jakýmsi pomyslným „dead-line“ je datum 21.12. 2020, kdy proběhne spojení Saturna s Jupiterem v prvním stupni Vodnáře. Vyřešme a ukončeme tedy co se dá, ať už se to týká vztahů, zdraví, práce, atd. , abychom byli ve větším souladu s vesmírnými zákonitostmi, tedy v podstatě se sebou samými.
Ukončování všeho nedořešeného, vyčištění a odstranění starého a leckdy zahnívajícího bude důležité na všech úrovních, abychom se mohli otevřít zásadním změnám a posunům, startujícím právě momentem zimního Slunovratu 2020.

Konjunkce Pluta s Jupiterem a mocné energie novu ve Štíru:
K procesu ukončování jistě výrazně přispěje jedna z klíčových konstelací roku 2020: mocné spojení Pluta s Jupiterem v Kozorohu, které již po třetí proběhne přesně 12.11 ve 22.38. V těchto dnech budeme už naposled (příště se setkají až za dvanáct let ve znamení Vodnáře) vyzváni k převzetí zodpovědnosti a soustředění se na to, co chceme, kam chceme směřovat, abychom nemuseli být nadále směřováni a omezováni někým jiným!

Nov ve Štíru (přesně 15.11 v 6.08) bude mít tedy tentokrát obzvláštní, možná i doslova výbušnou Sílu!!! Využijme toto období k hlubšímu a pokud možno poklidnému spočinutí. Alespoň na hodinu se odpoutejme od vnějšího hektického dění, zklidněme mysl, ponořme se do svého nitra a prostě buďme. Svět nás jistě bude moci chvíli postrádat! Otázky, které jsme si doposud kladli, mohou být v tu chvíli zodpovězeny, sílu k řešení problémů najdeme v sobě samých…

Opozice Merkur/Uran a další radosti, napomáhající jasnému zření dlouhodobě se táhnoucích situací:
Na novoluní volně naváže další „obnažující“, rovněž trojnásobná konstelace: třetí opozice Merkura ve Štíru s Uranem v Býku. První dvě nastaly 7.10 a 20.10. Od začátku října se obrovsky zesiluje zájem lidí o pochopení a pravdivé vysvětlení celosvětové situace. Třetí opozice nastává 17.11 a mohla by do jisté míry tuto etapu uzavřít. Je možné, že opravdu pronikavý pohled nasměrovat na aktuální dění a doslova jej prohlédnout, prokouknout!

Den poté se přidá též konjunkce Slunce s Bílou lunou (přesně 18.11 ve 14.29) a opět budeme mít ve všem jasněji a budeme si moci být jisti, že to, co se nám ukáže, je opravdu pravdivé a přesné.
Tentokrát se můžeme podívat opět do svého horoskopu, konkrétně na astrologický dům ve 27.stupni Štíra, abychom mohli lépe pochopit, jaké životní oblasti se tento blahodárný jev bude týkat! Slunce v konjukci se Selenou bude zářit do těch nejhlubších hlubin a tato záře pronikne až do míst, kam bychom snad ani dohlédnout nechtěli…Důležité bude odrazit se poté ode dna a mířit vzhůru, ke světlu…

Harmonizující Venuše ve Vahách:
Všechnu tuto intenzitu nám jistě pomůže vyrovnat Venuše ve Vahách od 29.10 do 22.11. Najděme si alespoň chvíli na své přátele, partnery či partnerky a další opravdu blízké bytosti, s nimiž můžeme sdílet své prožitky a zkušenosti. Dopřejme si procházky přírodou, tvoření něčeho krásného, harmonizaci příbytku, hovory třeba u čaje prostě na to, co nám možná již bytostně chybí…

Opozice mírumilovné Venuše ve Vahách s akčním Marsem v Beranu ve dnech kolem 9.11 možná partnerské vztahy či celkovou situaci poněkud vyhrotí a bude se nám zdát, že je to „budˇ a nebo“, ovšem spolupráce mužského a ženského principu v nás, umění diplomacie a včasné přesměrování se od hektické bojovné aktivity k mírumilovnému spočinutí a vnímání věcí z druhé strany nám jistě napomůže zvládnout tuto specifickou konstelaci…

Kvadráty Venuše s Jupiterem, Plutem a Saturnem v Kozorohu od poloviny listopadu až do konce období Štíra nám bohužel moc harmonie také nepřidají. Napětí mezi snahou o harmonické řešení či o kompromis a tvrdou a neoblomnou silou přeroste v cosi konstruktivního zřejmě až ve spásném období Střelce…

Přátelé, přeji mnoho sil a především vnitřní klid a rozvahu. Před námi je možná zásadní, rozhodující období celého roku. Hluboký poklidný dech a lehký odstup pozorovatele nám jistě pomohou jím vědomě projít nebo spíše proplout a otevřít se poté novým podivuhodným prožitkům!

Vaše astrologyně
Alita Zaurak

www.alitazaurak.cz

Start do nového života – odkaz od Zlatej dušičky

Nastává konec této reality. Vše se bortí jako domeček z karet. Už jste na odchodu. Vaše víra vytvořila realitu novou. Avšak každý z vás je osobnost, jedinec s výjimečnou myslí a s výjimečnou duší. Vytvořili jste si své vlastní reality. Někdo realitu plnou strachu a obav, neboť to je cíl, ke kterému máte být vedeni. Abyste svou sílu tvořivosti předali těm, kteří jí potřebují, aby vás mohli ovládat. Ti další, ti, co začínají chápat, vidět pod povrch a nacházet pravdu, ti však tuto realitu zcela minou. Ti zde tvoří svobodný svět bez manipulace. Pravda začíná prosvítat skrze silnou clonu, která byla v minulosti neustále posilována. Nyní však již tato clona nemá pevné základy a začíná se trhat.

Tento svět, váš svět, funguje na principu tvoření, je to svět vás všech, realita, kterou tvoříte vy sami. Je potřeba, abyste se zastavili a uvědomili si, kam směřuje vaše mysl, kam směřuje veškerá vaše síla, váš potenciál. Pokud toto uděláte, co vidíte? Mnozí by v tu chvíli prozřeli, neboť by viděli strach a přesně to, co prožívat nechtějí. Proto je velice důležité tvořit s láskou, zaměřovat se tam, kde vás věci, situace a lidé naplňují. Takový svět potom bude také tvořit. Toto vše se však musí dít, lidé Země. Nejprve musíte ruiny domu zbořit, abyste vystavěli dům nový.

V tento čas se otevírá brána, která přináší velice silný potenciál a velkou proměnu, velký skok. Tento skok si zpočátku neuvědomíte, neboť budete stále ve velké části zaměřeni na vnější svět, na své starosti. Avšak tato brána přináší výrazný zlom, který nastane ve vnitřních nastaveních vás, bytostí Země. Její tlak způsobí nárůst fyzických i psychických problémů jako další odčištění minulosti. Přináší výrazný tlak na jedince a na jeho vnímání sebe sama v realitě kolektivního vědomí. Přináší upozaděnost sebe sama, tj. postupné odevzdávání hlasu svého ega své duši. Přináší změnu názorů a vnitřních nastavení. Působí na ego v tom smyslu, že dochází k propojení. Ego začíná spolupracovat nejen s duší, ale i s ostatními egy. A tím se tvoří nová realita, založená na spolupráci a vzájemném porozumění. Je to start. Začátek, kdy vše je teprve v plenkách, přesto se toto bude v budoucnosti považovat za velký začátek změn a skoku v myšlení.

Nepropadejte panice, lidé Země, pokud se hned věci nedějí tak, jak si přejete. Přesto však se mějte na pozoru, abyste nikomu nepředávali svou vlastní sílu a energii. Nejen situacím, ale i lidem kolem vás. Tuto sílu budete potřebovat. Potřebujete překlenout tento čas, projít si touto zkušeností. Je to doba, kdy stále ještě jsou zde situace, do kterých nelze proniknout. Tajnosti, které způsobují strach. Avšak přijde čas, kde se mlha roztrhá a pravda se vynoří. Věnujte se svým rodinám a svým přátelům. Nedovolte, abyste od nich byli izolováni. Oni vás potřebují stejně tak, jako vy je. Buďte si přáteli na každém kroku. Stoupá agresivita, stoupají bojovné emoce. Pamatujte si, že jen s láskou můžete žít svobodně. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

SRPEN V KOSTCE

Úplněk ve znamení Lva 3. 8. přišel s radikálními událostmi. Uran byl v kvadratuře se Sluncem ve Lvu i Lunou ve Vodnáři a v opozici s Bílou Lunou ve Štíru. Tato konstelace říká jasně Takhle raději ne. Ukázalo se, že v dobré víře jednáme neharmonicky, nemístně a pravděpodobně škodlivě. Některé procesy vyžadují revizi. Klíč k řešení najdeme v opozici Merkuru v Raku se Saturnem. Tedy více respektu sobě, více pochopení a možná i samostatnosti pro naše protějšky. Více společného času a více komunikace o zásadních věcech. Nelze čekat pochopení tam, kde nebyla formulována přání.

Současně (4. 8.) probíhající kvadratura mezi Jupiterem v Kozorohu a Marsem v Beranu zadělává na problémy a otevírá cestu k průšvihům všude tam, kde přeceníme minulost a zkušenosti, kde dáme přednost konzervativnímu vyhodnocení situace, kde nedáme dost prostoru samostatnosti a kde se uzavřeme do věže tvořené zásadami.

Novoluní ve Lvu nás zastihne 19. srpna, Slunce s Lunou a Merkurem na 28. stupni Lva jasně vyzývají k novým činnostem, k osobní odpovědnosti, společenské angažovanosti. Vyzdvihují komunikaci a zájem o své bližní. Velký ohnivý trigon je spojuje s jižním uzlem ve Střelci, měli bychom tedy objevit tento potenciál v sobě. Zároveň je tu propojení i s Marsem v konjunkci s Lilit v Beranu. Celá konfigurace přímo nemluví o revoluci, nicméně je tu mnoho indicií o tom, že řada událostí, jež se nás mohou dotýkat, nám rozhodně není jedno a máme chuť a možnosti prosadit vlastní pohled na věci. Že procesy nedopadnou tak, jak si je plánujeme, je jasné, nicméně výsledek by neměl být zklamáním a naše pokusy marné. Pokud se něco neuskuteční tak jak si přejeme, problémy budou víc na naší straně. Nebudeme se snažit, nedovedeme mobilizovat síly a neuvědomíme si, že když o něco jde, tak události vyžadují plné nasazení. Budiž čest výjimkám.

Kromě hrátek Luny se Sluncem tu budou i další silné momenty vyzývající nás k akcím. Například 4. srpna se dostane beraní Mars (a proto velmi silný) do kvadratury s Jupiterem v Kozorohu a my do sporů mezi životem a jeho (dosavadními) pravidly se záměrem změny.

Ještě 6. srpna se Venuše v Blížencích dostaví do konjunkce se severním uzlem a my do šancí něco v životě posunout na novou kvalitativní úroveň.

9. 8. Mars s Lilit v Beranu v konjunkci s Lunou budou puštěni z řetězu a jednat na vlastní pěst, my také.

15. srpna se potom Mars dostane do kvadrátu s Plutem v Kozorohu, tentokrát vyplavou ze spodních hladin různé aktivity, vyjedou žraloci a zkusíme něco, co jindy neděláme. Hlavní zpráva dne je ale uranská otočka do retrogradity, méně pozornosti expanzi a více sledování a pozorování procesů, ochota se adaptovat.

25. 8. se Mars dostává do kvadratury se Saturnem, pokračuje rebelská sezóna, dopředu a nebo zpátky? Mars má v zádech Lilit a tak ne všechny akce budou korektní.

26. srpen a Merkur v Panně v sesquikvadratuře s Marsem, Lilit v Beranu a Saturnem v Kozorohu a téma Já musím něco říct!

27. srpna zajímavý Drak (konfigurace), na jeho hlavní ose Venuše v Raku a Jupiter v Kozorohu. A téma? City a jejich projevení, rodina a její citová pouta.

30. 8. si ještě odbydeme nepříjemnou opozici Venuše s Plutem v Kozorohu, moment, ve kterém city a emoce rozhodně nebudou pod kontrolou a mohou být i motivací pro jednání. S ohledem na opozici Merkur – Neptun se moc jednat bez předchozí orientace nedoporučuje.

Sledujme ke konci velkých prázdnin Mars a Lilit. Poběží společně znamením Berana. Mars výrazně zpomaluje a proto mohou jít společně. V září pak bude v Beranu Mars retrográdní a zdá se tak, že události zejména druhé poloviny srpna budou předzvěstí těch zářijových. Kvadratura mezi Marsem (a Lilit) a postupně všemi důležitými planetami v Kozorohu (Pluto, Saturn, Jupiter) není příjemná a ukazuje na iracionální střety a spontánní ostřelování. Vnímejme to také jako spor mezi novým a starým, ve kterém jde o aktivitu, spontánnost, ale koneckonců i svobodu projevu.

Planety nám přinášejí na jedné straně důležité momenty, které nám jasně ukáží jak co je a funguje. Na druhé straně je důležité vlastní pochopení a poznání hned umět použít v osobním i veřejném životě. Velký význam bude mít velkorysost, samostatnost a pravdivost. Kompromisy tentokrát budou cestou do pekel.

Ondřej Habr

AA Michael – 8/8 Lví brána 2019

Dokončete vtělení Duše, když vstupujeme do Tvořivého cyklu 2019/20
Archanděl Michael prostřednictvím Celie Fenn

Milovaní, stojíme na bodu přechodu velké změny. Můžete říct, že to tak je po mnoho let, a vážně budete mít pravdu, neboť cesta Transformace/Přeměny a Vzestupu se před vámi odkryla. Ale v tomto okamžiku a v době Portálu Lví Brány 2019 plně vstupujete do zrychleného času přeměny, který vás s sebou vezme do roku 2020 a bude kulminovat v roce 2021. Je to doba kdy uvolňujete poslední zbytky Starého a plně aktivujete proces Vtělení Duše, což je prvotní záměr procesu Vzestupu. Jak se to stane, stanete se ztělesněným světlem, ztělesněným Duchem, žijícím bez strachu cestu Tvořivé lásky, která se stala vaším osudem, když jste si vybrali se inkarnovat v této fyzické formě.

Jak víte, Milovaní, Lví Brána je velmi zvláštní dobou Svatého roku. Je to okamžik, kdy začíná nová Doba Tvoření, a vy můžete začít a ukončit časové linie nebo časové cykly, jak je raději nazýváme. Můžete také ve svém tvořivém požadavku žít svůj nejlepší život (životy) přeskočit časové linie, reality a dokonce i vesmíry, a přitom sloučit všechny zážitky do mocného a vždy přítomného okamžiku NYNÍ.

Svatý rok začíná 26. července s planetárním Novým Rokem, a předchází mu oslavovaný „Den mimo Čas“ 25. července. Vaši dávní předkové věděli, že mají 25. července oslavovat přechod od starého cyklu k novému, s tvořivou radostí a svátkem. 26. byl započat nový cyklus. 26. červenec slavili Májové a staří Egypťané jako okamžik, kdy byl Čas Prostor obnoven Božskou Tvořivou Inteligencí pro další cyklus. Byl to také čas, kdy Královská Hvězda Sirius byla a je spojena s naším Sluncem a stoupá v konjunkci (ve spojení) při východu Slunce na severní polokouli a zvláště nad Egyptem v době stoupání nad řekou Nil, což představuje návrat hojnosti půdě a lidem pro další cyklus života. Lidé Síria a Královské Lví Bytosti byli a zůstali Hvězdnými učiteli – Mistry, kteří pomáhali vést Lidstvo po cestě vzestupu a Vývoje.

Portál Lví Brány je strážen dvěma Královskými Lvy Síria, kteří jsou ve svatých textech známi jako „Lvi včerejška a zítřka“.Jsou to strážci brány, kteří zajišťují, že jen ti, kteří jsou uzemněni v Přítomném okamžiku a jsou vědomě na své cestě, jsou schopni projít bránou a vytvořit vědomě další cyklus. Nejsou to jen strážci, ale také učitelé, kteří pracují s Anděli a Archanděli, aby vedli ty, kteří jsou připraveni na své cestě probuzení a tvoření. Každý z vás, kdo čtete tato slova, má schopnost udělat tento vědomý přechod, protože byste k těmto slovům nebyli přivedeni, kdybyste neměli frekvenci potřebnou k tomu, abyste přitáhli tuto pravdu a byli součástí moci a zmocnění tvoření Lví Brány 2019.

Portál Lví Brány se začíná otvírat 26. a plně se otevře 8. srpna, nebo-li 8/8, pod znamením/konstelací Lva.Pak se začíná zavírat a je dokončen 12. srpna. 13. srpna je oslava dokončení a okamžik posunu vpřed, neboť planety jsou nyní pod vedením Hvězdných Královských Lvích Učitelů Alfa Leonis, Srdce Lva, kteří vedou Zem konstelací Panny k zářijové Rovnodennosti.

Bude to mocná doba a opravdu budete pozváni, abyste vstoupili do své plné síly jako Mistři Světla a Tvoření a Ztělesněné Duše v Andělských Lidských Tělech.

2019 až 2020: Doba Velkého Potenciálu a Moci.

Milovaní, jen bychom něco řekli o frekvenci a moci přicházejícího cyklu a dalších dvou letech. V této době budete „uzavírat“ cyklus duchovního růstu a přeměny, který začal v roce 1999 a kulminuje v roce 2021. Je to Archetypální Cesta Hledajícího, jak byla známa předkům, sledujícím cestu symbolů, které uvolňovaly svou moc a moudrost těm, jejichž srdce a duše byly otevřeny procesu.

V roce 2019 bylo zaměření Cesty na energiiBožského Ženství, jako duchovního vůdce a učitele, protože Božské Ženství je to, co udává tón pro tvoření v tomto Tisíciletí, kterému převládá frekvence čísla 2, což je duchovní frekvence Božského Ženství. Rok 2019 je 3. rok, který má frekvenci Matky Země a Hojnosti. Společně frekvence tohoto čísla slouží k tomu, aby daly moc Božské Ženskosti v její roli Vedení a Tvoření pro Novou Zemi, a přitom také posilovaly vzestup Nového Mužství pro Novou Zemi.

2020 přináší novou energii, která má frekvenci dvojitého mistrovského čísla, dvojité 2, aby dala moc Božské Ženskosti a dvojité 0, která znamená Prázdnotu, Nulu a klíčení nového semene, které protančí ke zhmotnění Božskou Ženskostí v jejím tanci tvoření, jak rodí nové cykly pro Novou Zemi. Zároveň bude do Země plně uzemněno Božské Mužství a bude vyjadřovat své energie jako je dávání moci a zhmotňování tvoření a rození nových společenství světla pro Novou Zemi.

Takže, buďte ujištěni, Milovaní, že tento cyklus vašich životů bude nezměrně mocný a tvořivý. Zrodíte a necháte protančit do tvoření všechny své touhy, pokud vaše zaměření a záměr jsou čisté a pokud se odevzdáte plynutí Božské Tvořivé Inteligence a dovolíte proces klíčení a zrodu na duchovní úrovni.

Dokončete Ztělesnění Duše: Dokončování této fáze Procesu Vzestupu s Oslavou

Zaměření na osobní úrovni pro tento cyklus bude na proces dokončení vtělení Duše, který byl započat v cyklu let 2018/19. V tomto minulém cyklu vám bylo Diamantovými a Zlatými Světelnými Kódy umožněno aktivovat původní vzor DNA pro Andělského Člověka. To vytvořilo prostor pro Duši, aby plně sestoupila do těla a dokončila tuto fázi vzestupu vědomí.

To nebyl nikterak jednoduchý proces, neboť zahrnoval hluboké léčení a uvolňování všech starých vzorců myšlenek a druhů víry, které neodpovídaly frekvenci Duše. Jinými slovy, Ego potřebovalo uvolnit jakýkoli druh chování a víry, které blokovaly duši před vyjádřením jejích energií v této lidské zkušenosti. Tak, Milovaní, jste byli zaměstnáni intenzivním procesem vyhazování a čištění na emocionální, mentální a fyzické úrovni. Tento proces čištění byl tak intenzivní, že mnozí z vás se cítili, jako když už nemohou dál. Ale, buďte ujištěni, Milovaní, že tento proces kulminuje. V tomto nadcházejícím cyklu bude Duše schopna vstoupit plně do Svaté jednoty Těla a Duše, a začnou žít jako Jeden. Nebudou žádné rozdíly mezi Tělem a Duší a Tělo bude čisté, aby vyjadřovalo tvořivou energii Duše. To povede do času velkého vnitřního míru a harmonie, která se postupně začne odrážet ve vnějším světě jak více a více pracovníků světla a těch, kdo ukazují cestu, dokončí proces.

Milovaní, velmi brzy bude všechno, co uděláte, vyjádřením duše a andělského tvoření. Budete schopni cítit uvnitř svého těla, kdy vaše duše tančí ve světle nebo jestli se cítí nepohodlně s vašimi volbami, protože nejsou v harmonii s vaším životním plánem. Pak budete jemně vedeni k tomu, abyste učinili nová rozhodnutí, která jsou harmoničtější, a tak se posunete dopředu na své cestě vytváření jen hojnosti, míru a radosti v realitě Nové Země.

Tento proces aktivace Vzoru Božského Člověka a jeho naplnění Božským Diamantovým Světlem bude také zhmotněn na Kolektivní úrovni Vědomí. Tady uvidíte a ucítíte, jak staré vzorce života společenství a bytí uvolňují cestu novým myšlenkám společenství a novým způsobům bytí a sdílení zdrojů. Jako Společenství také uvolníte staré ego a vzorce, které dominují mysli, abyste uvolnili cestu pro způsoby bytí více naplněné duší a vzájemnou interakcí.

Mnozí z vás budou cítit volání, aby začali nové formy Společenství jako součást svého poslání Duše, aby aktivovali Svaté Energie Země, a někteří budou vedeni k tomu, aby pomáhali v přeměně společenství, která již existují, a naplnili je Světlem Duše Božské Ženskosti a Nového Mužství.

V tomto cyklu budou zvýšené úrovně toho, co nazýváme „Léčením Předků“, na individuální úrovni i na úrovni společenství a dokonce i na národní úrovni, jak vše, co patří mysli, začíná uvolňovat cestu strukturám založeným na Srdci, Duši a Soucitné Lásce. Minulost a Budoucnost se navždy změní, jak se budete zaměřovat na tento cyklus a dělat změny, které budou určovat to, že tato časová linie/ tento časový cyklus 2019/20, bude ta, která změní všechno a vytvoří Zlatou Budoucnost, kterou hledáte a snažíte se ji vytvořit a zažít.

Co to znamená pro vás, jako pro ty, kdo ukazují Cestu Nové Země

Milovaní, nebude to pro vás jednoduchá doba, neboť zmatek a bouře kolem vás budou dál živit ohně přeměny a změny. Ale my víme, že jak vaše Duše začne být víc tím, kdo jste, a je vyjadřována jako ten/ta, kdo jste, budete víc znát svou cestu vpřed a svou schopnost vytvořit to, co si přejete.

Vždy si pamatujte Kdo Jste a co a proč jste přišli na Zem vytvořit a zažít, jako Duše a Bytost Nekonečného Světla a Energie.Nikdy nezapomeňte, jak jste požehnaní, abyste udrželi tuto vědomou pozornost a vědomí, zatímco mnozí žijí ve zmatku a utrpení, pouze s ustrašeným egem, které je vede.

Ať kolem vás vzplanou jakékoli základní a emocionální bouře, udržujte svůj vnitřní mír a zůstaňte uzemnění. Pamatujte, že jako Vtělená Duše a Andělský člověk žijete „zevnitř ven“ a ne „z vnějšku dovnitř“. To jednoduše znamená, žecokoli se stane v dramatu života „vně“ vás, tak víte, že uvnitř vás je místo míru a bezpečí a hojnosti a lásky. Nedávejte svou sílu dramatům strachu a nedostatku, ale zaměřte se jednoduše na svou vášeň a na to, co chcete vytvořit a zažít na Zemi jako Božské Požehnání.

V této době, v tomto cyklu, jsou dvě verze Země, které existují najednou, Multidimenzionální/ Mnohoúrovňová Nová Země a Alternativní Země nižší úrovně, neboť Země 3. dimenze už neexistuje. Částí zmatku, který zažíváte, je posun mezi dimenzemi, který je pro mnoho lidí nevědomý a náhodný. Ale vy, kteří shromažďujete zkušenosti pod vedením své Duše, se učíte pohybovat se mezi dimenzemi a opravdu mezi Světy a Časovými Liniemi s Ladností a Elegancí a bez traumat a dramat.

Toto bude také doba, kdy se budete potřebovat starat o své Tělo. Nyní je Svatým Chrámem vaší Duše a bude mu (tělu) chvíli trvat, než se přizpůsobí vyšším frekvencím a vědomí, které přichází s tím, jak je naplněno vnímáním a pocity duše. Tělo se může cítit vyčerpané, když musí spustit tyto intenzivní frekvence a vyrovnat se s intenzivními zkušenostmi, které jsou daleko mocnější než cokoli, co mohla vytvořit stará mysl ega. Klíčem je vždy odevzdat. Uvolněte se a dovolte duši a vyššímu já být vaší podporou a vytvořit zázraky, které vás posunou vpřed na nové úrovně lásky, zkušenosti a radosti, když vaše tělo akceptuje tyto intenzivní a mocné proudy energie z duše a aklimatizuje se na ně.

Buďte probuzení, buďte vědomí a posílení mocí.

Vy jste Posun v Lidské Formě. To jste přišli zažít.

Přejeme vám Radost, jak procházíte Lví Bránou. Andělské Říše jsou tu, aby vás podporovaly, Galaktičtí učitelé jsou tu, aby vás vedli, a Mistři udržují energii těch, kteří otevřeli cestu.

Potřebujete prostě udělat volbu a zaměřit Záměr, když tvoříte Sen.

Budoucnost je vaše a je Nyní!


Copyright a zdroj originálu: Celia Fenn, http://www.starchildglobal.com.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem a to za podmínky, že u reprodukovaného celku bude připojeno celé znění této “Poznámky” včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za pochopení a respektování této podmínky.