Tag Archive | pochopenie

Vše je v pořádku – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, vytrvejte ve svých vizích, které nosíte uvnitř sebe samých. Čím více světla do vašich vizí proudí, tím je pravděpodobnější, že budou naplněny. Prožíváte zvláštní dny. Z jedné strany jste naplněni strachem z budoucnosti, z toho, co vás čeká. Na straně druhé cítíte zvláštní napojení, pocit, jakoby vše bylo v pořádku. A také vše v pořádku je. Procházíte si lekcemi, které vás učí naslouchat sobě samým a také prosazovat sebe samé. Nepotřebujete vedení z vnějšího světa.

Čas nazrává k tomu, abyste byli všichni, kteří se k tomuto rozhodnete, schopni nalézt to, co hledáte bez jakékoli vnější pomoci. Není již potřeba fyzických bytostí, které vám zprostředkují to, co můžete najít sami. Můžete se rozhodnout sami hledat a sami nalézt, neboť struktura vaší duše je k tomuto uzpůsobena. Procházíte mnohými životními fázemi, kdy se cítíte ztracení a kdy nevíte, kudy kam. Kladete si otázky, na které neznáte odpověď. Jste zmateni. Pochopte, že právě takové stavy vás vedou právě k nalézání svých odpovědí. Čas vám nyní přináší posun, který mnozí zažijete na úrovni duše. Mnohé programy, které jste zpracovali, opouští vaše podvědomí. Ačkoli si toho možná nejste vědomi, měníte se. Transformace prochází všemi oblastmi vašeho života. Právě proto, že se měníte zevnitř sebe samých.

Jsou zde mnohé situace, kdy ještě nedokážete přijmout ostatní takové, jací jsou, i s jejich názory. Toto je záměrně zesilováno. Mnozí si však již uvědomují, že svět není takový, jaký vám je ukazován. V čase jara se probudí mnohé živly, které rozbourají mnohé vaše pohledy na svět. Čas se nachýlí a vy budete stát na rozcestí, před rozhodnutím. Budete si znovu volit, jakou cestou dále půjdete a koho budete následovat. Neboť rozdíly mezi vámi – z vašeho pohledu – se prohlubují. Mnozí, kteří nepochopí pravdu, se budou cítit odpojení. Voda spláchne vše, co neladí s vibracemi tohoto světa.

(Foto- Mars-Hill deviantart)

Máte na vybranou, lidé Země. Naciťujte se sami v sobě na to, jak by svět vypadal, pokud by zde nebylo zlo, pokud byste mohli žít svobodné životy. Tato vize je jednou z budoucích cest, které leží před vámi. Stáhněte se do klidu svých srdcí a hledejte kompromis, hledejte soulad. Vytvořte most, který vás vede ke spojení. Dosud jste měli možnost odpočívat a nabírat síly. Další dny již mohou být plné akce, mohou vás dostihnout nečekané události. Vše se mění, nic není stabilní. Člověk jako bytost by se měl posouvat směrem vzhůru a tím se oprošťovat od některých vlastností. Ta pravá cesta vede vždy vzhůru. A v tomto čase je možné zbavit se těch největších zátěží. Mějte v sobě naději, že máte sílu změnit svůj svět. Mějte v sobě pochopení pro ty ostatní.

Lidé Země, dokažte sami sobě, že jako lidská rasa jste se vyvinuli, že dokážete změnit osud, neboť minulost pro rasu lidí nebyla příznivá. Nyní máte opět šanci. A spolu s vámi další bytosti, které jsou s vámi spojeny. Brzy se ukáže, že nejste sami. A mnozí i přes důkazy neuvěří. Přesto jsme tu s vámi. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Advertisement

Rok 2022 a budoucnost – odkaz od Zlatej dušičky

Čas. Slovo, které jen velmi vzdáleně dokáže obsáhnout, oč vlastně běží. Z pohledu lidského je to veličina, která zahrnuje minulost, přítomnost a budoucnost. Z pohledů vyšších však je tu ještě něco, co není možné v této dimenzi obsáhnout a ani bytosti, které tu žijí, nemohou zcela pochopit, jak čas vlastně přesně funguje. Proto i mnohé časové předpovědi budoucnosti, se s časem zkreslují tak, jak na čas reagují bytosti dané dimenze. Časoprostor ukrývá mnohá tajemství, smršťuje se a natahuje. Události probíhají v jediném bodu, čas se zpožďuje, či zrychluje, je plastický. To vše jsou termíny, pod kterými si toho mnoho nepředstavíte. I přesto se stále zajímáte o to, co obsahuje vaše budoucnost, kam vaše cesta povede. Avšak připomínáme, že důležitá je pouze přítomnost, nic jiného. Chápeme, že vaše cesta zahrnuje měření času a tuto časovou osu, a proto je možné naznačit pravděpodobné cesty, po kterých můžete kráčet.

V tomto čase se zaměřujete na konec a začátek. Je to přelom vašeho kalendáře, avšak ve skutečnosti vše běží dále, ovlivňováno mnohými aspekty. Pro vás tedy začíná rok 22, který toho hodně odkryje. Rok, který bude opět náročný z hlediska psychiky, ale také přinese duchovní uvědomění, rozšiřování obzorů a pomůže napravit mnohé vztahy v rodinách. Dokonce může pomoci ke sjednocení tam, kde dříve mohly panovat rozpory. Neboť skrze pochopení se začnou měnit energetické otisky lidí a tato transformace pomůže k uvědomění si toho, co je v životě skutečně důležité.

Svět ovládne voda a s ní se mnohé odplaví. Také se změní politika některých států. Jakoby prohlédly. Lidé se zaměří na nové věci a postaví se zcela jinak k mnohým zákazům a nařízením. To, co začalo v roce 19, bude pokračovat. Úplná zkáza však bude odvrácena a svět se bude zaměřovat na další témata, která se objeví v průběhu roku. Vztahy prochází proměnou již dlouhý čas a v tomto směru toto bude pokračovat. Přesto lidé jakoby konečně začínali chápat, že člověk není jen maso a kosti, že tělo oživuje především duch. Znalosti se prohloubí. Stále bude zapotřebí mnohých odborníků, kteří budou sdělovat pravdu a otevírat oči. Také však naslouchat a pomáhat, neboť odborné pomoci bude neustále zapotřebí.

Probudí se mnohé živly a bude zapotřebí opatrnosti. Také zralosti při řešení krizových situací. Člověk jako bytost tohoto času, se bude muset klonit k přírodě a zdravému životnímu stylu, jinak se jeho psychika bude dostávat do kolapsů nebo se zcela otráví. Návrat k přírodě je žádoucí. Žádoucí je také vznik nových oborů, souvisejících s ekologií, vodním hospodářstvím a alternativními zdroji. Nedá se říci, že rok 22 bude rokem zásadní změny. Avšak rokem, který k zásadní změně může vést, pokud se lidé odkloní od cesty ke zničení sebe samých. Je zapotřebí pochopení, že jedině ten, kdo žije život v pravdě a v lásce, půjde tou pravou cestou. Proto i v roce 22 tvořte, věřte, milujte a odpouštějte. Toto je poselství pro tento rok. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Stále běží čas – odkaz od Zlatej dušičky

Mnozí z vás, lidé Země, pochybujete o sobě samých, neboť pochybnosti jsou denně posilovány z vnějšího světa. Prožíváte čas, kdy dochází k uvolňování karmických situací, kdy není možné přesně určit, kam vaše cesta povede. Je to čas nejistot nejen uvnitř vás samých, ale také nejistot vnějších. Jste vedeni k tomu, abyste si nalezli víru v určitý cíl, v to, co pro vás je a bude jako světlo na konci tunelu. Víru v to, že ať se děje, co se děje, vy můžete žít ve zcela jiném světě, než je tento. V takovém, kde je láska a ne nenávist. Vaše pochybnosti však tento svět mohou změnit opačným směrem.

Lidé Země, stále znovu a znovu je potřeba opakovat, že vše vychází z vás samých. Pamatujte na to vždy, když se budete cítit na dně. Vždy, když budete zažívat své strachy. Noste v sobě jistotu, že je tu vždy možnost ke změně, nic není definitivní. Cítíte se mnozí oslabení, bez energie, jakoby jste své životy vzdali. Ale tak to nemůže být. Vaší cestou je svoboda, je jí naplněný život. Možná se dnes cítíte prázdní, avšak již zítra můžete být opět plní síly. Odpočívejte, pokud to potřebujete, nikam se nežeňte. Vracejte se k sobě samým. Přehodnocujte, rekapitulujte. Dokážete nalézt řešení pro své problémy. Dokážete vše, pokud se pro to rozhodnete.

Život pulzuje, není neměnný. A jednotlivé pulzy života pociťujete i vy. Jednou jste nahoře a jednou jste dole. Tyto vibrace vás nutí reagovat, učí vás být součástí rytmu tohoto světa. Mnohdy se dostanete nahoru velmi rychle a naopak, někteří zůstávají dole velmi dlouhou dobu. Přesto však přichází nový impulz, který vás opět vyzvedne na vrchol. I příroda takto funguje. Není to nic špatného, ani nic dobrého, je to směrování do rovnováhy. Je to život sám. A v tomto časovém úseku se nyní v tomto procesu nacházíte také vy, ti, kteří přišli zažít tento čas. Tuto velmi zásadní a očistnou dobu.

Nacházíte se mezi dvěma světy. Starý odchází a nový se teprve rodí. Proto můžete být zmateni a můžete bloudit. Ale cesta tu stále je. A váš vnitřní kompas vás na ni opět navede. Vše již bylo řečeno. Vy jste ti, kteří pokládají základní kámen ke stavbě nového světa. Jaký bude, je jen na vás. Je potřeba, abyste se dívali kolem sebe, abyste viděli to, co je skryté. Abyste prohlédli. Pak také uvidíte, jaký svět budoucnosti sami sobě tvoříte. Nejsme to my, ale jste to vy. Ti, kteří jste ve svých tělech v této realitě. Stále běží čas. Buď ho dokážete využít ve svůj prospěch anebo ne.

Velmi vám pomůže pochopení těch druhých, přijetí ostatních takových, jací jsou. Musíte zahodit nenávist a nalézt to, co vás spojuje. Na to se zaměřujte. Ne na to, co vás rozděluje. Až přijde čas a vy dokážete vidět ty druhé, pochopíte, jaké jste všichni láskyplné bytosti. Každý však má svou rychlost vývoje a tam, kde jste nyní, mohou být někteří až za hodný čas. Proto si vzpomeňte sami na sebe, na svou cestu. Chápejte ty druhé, neboť i vy jste si procházeli něčím podobným. Pak také přijmete, že každý na své úrovni vědomí reaguje jinak. Přesto je bytost stejného původu jako vy. Bytost mnohdy plná strachu a tento strach lze rozpustit jen láskou a odpuštěním. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Narušení sítě negativity a Vánoční zázraky – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, dostali jste se do bodu, kdy se musíte rozhodnout. Někteří se zatvrdili proti ostatním, blízkým, i své rodině. Avšak to nejste vy, kdo odpírá pochopení a vizi pravdy. Toto je součástí okolního působení a manipulace těch, kteří se živí negativní energií. Pravda je schválně zastírána, aby proti sobě vystoupili bratři a sestry, aby se zcela odcizili. Aby se zpřetrhala pouta rodin. Neboť pouto rodiny je jedním z nejsilnějších pout, včetně lásky. Skrze lásku proudí i pochopení, úcta jednoho k druhému, odpuštění. Dovolili jste, abyste byli okradeni o to nejdražší, co v tomto světě máte. O blízkost a lásku. Syn jde proti matce, otec proti dceři. Ve svých myslích nechápete dosah toho, co se nyní děje. Pokud se však podíváte zpátky vaší historií, uvidíte, že toto se děje celé věky. Skrze svou neústupnost, skrze svou neoblomnost víry v to, že ta vaše pravda je tou jedinou, dochází k rozpadu, k válce, k boji o moc. Kéž by se vaše jistota a pevná víra odrážela spíše v oblasti bytí a tvoření.

Tento čas vám dává příležitost, abyste dokázali odpouštět, abyste pochopili, že se máte spojovat, neboť jedině tak můžete zvítězit. Mnozí z vás však jsou jako ti býci, kteří vidí pouze červenou barvu, nedívají se ani napravo, ani nalevo. Co ještě více by s vámi dokázalo zatřást, aby vám spadly klapky z očí? Je to ještě větší tlak. A ten opravdu přichází. Nic se neděje jen tak a ve vašem okolí se odráží pouze vaše vlastní nitro. Tak, jak funguje člověk jako celek, je vidět všude kolem vás. Musíte si ještě projít zcela zásadními událostmi, nežli dokážete otevřít oči. A prvním krokem až to dokážete, bude odpustit sobě samým. Odpuštění sobě samým bývá mnohdy tím největším aktem, neboť se zde stále promítá pocit viny a selhání, který je ještě zesilován kolektivním vědomím. Vaše země je jedna z mála, které se nechce poddat nadvládě. A jste to vy všichni, kdo tuto zemi tvoříte. Stůjte sami za sebou, za svým národem a za svobodou. Nenechte udupat vaše Jáství tak, jako v době druhé světové války.

Lidé Země, můžete být příkladem ostatním. Můžete vše zastavit během několika okamžiků, pokud dokážete spolupracovat. Je to však váš osud si tímto projít. A jako duše jste si toto vybrali. I přesto, že jste jako duše nedokázali ani zdaleka pojmout vše, co vás čeká. Celý svět se topí v problémech a kritická masa, která je potřebná ke změně, však stále ještě nedosáhla bodu, kdy lze vše zvrátit. Všechny bytosti sledují vaše zmítání se, vaše emoce se rozlévají do prostoru a mnohdy je potřeba intenzivního působení, aby nebyla ohrožena planeta Země. I tak můžete pozorovat vybití těchto emocí mnohými způsoby jako je např. působení živlů. Nakonec nebude možné rozpustit vše a ještě bude potřeba velké práce, aby došlo ke zklidnění. To se však musí nejprve udát ve vašich nitrech, lidé Země.

Letošní svátky klidu a míru budou pro vás zcela jiné, lidé Země. Potřebujete více pokory. A stále znovu opakujeme. Je zde tolik potřeba odpouštět druhým. Jděte do sebe a i přes mnohé své problémy všichni, kdo můžete, učiňte zázraky alespoň pro některé z vás. Udělejte cokoli, čím potěšíte ty druhé. Darujte svůj vánoční dárek ve formě jakékoli pomoci. I tímto dokážete narušit síť negativní energie. Čím více toho uděláte pro ostatní, tím více se vaše okolí prosvětlí. Žádejte o pomoc a bude vám dáno. Jsme s vámi a žehnáme vám v těchto časech. Milujeme vás.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Naděje – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, posilujte v sobě naději na lepší život. Je toho zde mnoho, co je potřeba přijmout a změnit a naděje vám dodá sílu k tomu, abyste se rozhodli udělat něco se svými životy. Čím více vás bude, tím větší úspěch tato mise bude mít. Ano, nazýváme to misí, neboť je to váš úkol a vaše priorita toho, abyste se sjednotili a nalezli nová řešení problémů, nové náhledy na život a na svět. Víme, že stále pochybujete o své síle. Avšak mnohokrát jste se mohli přesvědčit, že dokážete mnohé, že jste schopni překonat sebe samé. V časech temných jste se dokázali semknout a společně bojovat za věc. Ne však se zbraněmi. Je potřeba, aby každý sám za sebe vybojoval svou bitvu se strachem a pochybnostmi. Pak přichází láska, která otevírá dveře. A tyto dveře se otevřou všude tam, kde bude víra. Víra v lepší budoucnost, víra v moc lásky. Tam, kde je víra ve svou vlastní moc.

(Image: “Magic of Spring” by Jasna Matz)

Lidé Země, končí další rok a nový přichází. Ve vašich životech se toho mnoho změnilo. A toto ještě není konec. Je to teprve začátek nové éry. Vaše duše toužily být součástí těchto zlomových let a to je důvod, proč jste všichni zde. V čase, kdy je zde po několika tisících let možnost opět povstat a osvobodit se z pout, kterými jste svazováni. Je však potřeba pochopení, trpělivost a síla vůle. Jste vedeni, abyste se probudili a prohlédli. A konečně uviděli to, před čím jste dlouhou dobu zavírali oči. Víme, že cítíte skepsi a mnozí stále čekají na to, že se situace změní a oni budou moci žít tak, jako žili před lety. Avšak tento čas se již nevrátí. A proto je potřeba zaměřit se na přítomnost, na to, jak se dostat z místa a ze situace, kde již netoužíte být. A cesty se ukazují. Ale cítíte se odpojeni jeden od druhého, cítíte se osamoceni. Toto však je pouze iluze. Vše vás vede k sobě samým. Vše vás vede k pochopení, že nelze čekat na něco nebo někoho, kdo vás spasí. Pouze vy sami musíte změnit chod dějin. A my jsme s vámi. Pomáháme vám na vaší cestě a tato pomoc je poskytována každému, kdo o ni požádá. A proto žádejte, Lidé Země.

Uzavřete vše, co vám již neslouží. A spolu s tím odhoďte také vaše strachy. V tomto čase je zde velmi mnoho negativních emocí. I v dobách temných si hledejte to, co vás potěší, co vás naplní a rozsvítí. Otvírejte svá srdce a dávejte lásku. Víme, že jste bytosti láskyplné, máte v sobě přeci božskou jiskru. Před vámi je ale opět velmi náročný rok, máte ale všechny prostředky pro to, abyste jím prošli posílení. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Vše máte ve svých rukou – odkaz od Zlatej dušičky

S touto dobou přichází naplnění proroctví. Avšak v jiné formě a podobě, nežli bylo uváděno. Tento čas se stává závěrečnou fází, kdy opouštíte starou realitu. Reality nové se začínají pevně tvořit a každým dnem jsou více posilovány. Jste vedeni, abyste prozřeli. Přichází situace, které vám otevřou oči. Je čas rozhodování, na kterou stranu se postavíte. Avšak ne z pozice strachu, nýbrž z pozice pochopení. Máte před sebou dny, které po vás budou vyžadovat plnou připravenost a bdělost, neboť se budete muset rozhodovat téměř ve vteřině. Dostáváte příležitost odpoutat se trvale od minulosti a dostáváte příležitost naplnit svůj osud, vybrat si cestu, po které půjdete dále.

Lidé Země, toto je čas uzamčení. Uzamčení ve společnosti, uzamčení se do sebe. Zároveň ale je to čas, abyste povstali, vystoupili ze své ulity. Jako když se klube kuře z vajíčka. Změna z jedné životní formy do druhé. Nejen ve společnosti, ale také vy, jako bytosti, které přijaly svůj úkol a nyní pro ně nastal čas pro jeho naplnění. Do vědomí vás lidí začínají vstupovat důležité informace, které byly doposud blokovány. Aktivují se některé kódy a spouštěči jsou běžné životní události, často také extrémní. Pokud cítíte únavu, vězte, že je nejen projevem ročního období, ale také proto, abyste ještě v konečné fázi sami v sobě vše připravili, transformovali se. Čeká vás náročné období, které bude ještě trvat cca půlrok. Tedy se vše převrátí, zcela se změní to, co jste znávali a to, čemu jste věřili.

Lidé Země, buďte přesto klidní ve svých srdcích a spíše pozorujte, než abyste se zapojovali do emočních výlevů. Začínáte vidět za věci, začínáte otevírat oči. Zatím však ještě nevíte, jak s tím, co vidíte, naložíte. Čas, kdy budete vědět, je na spadnutí. V tomto čase je důležité stát při sobě a přes veškerá omezení nalézt sílu a chuť uspokojovat potřeby své duše, cítit optimismus a naději. Neboť rozhodnutí již padlo a nejen společnost, ale i Země se začne hýbat. Jste zaplaveni informacemi, a proto vyciťujte. Můžete být zaplaveni doslova. Některé oblasti Země toto čeká. Laďte se na sluneční paprsky. A pokud je nevidíte na obloze, mějte vize ve svých myslích. I Slunce se mění. Jeho oheň se probouzí a energie stoupá i přesto, že sluneční aktivita je minimální. Stačí jeden záblesk a vše bude jiné. Nejen na Slunci a Zemi, ale také ve vás samých.

Jsme připraveni stát při vás a pomoci vám s tím, čeho se obáváte. Žádejte. Hledejte rady ve svém nitru. Buďte se svými přáteli a s rodinami, nepodporujte toxické lidi a situace, raději se stáhněte. Avšak stůjte si sami za sebou. A bojujte za své děti. Oni to potřebují. Uvědomte si, že skrze ně roste další generace. Jak asi bude vypadat jejich budoucnost, pokud do nich bude zaseto sémě strachu a podrobení se? Vše máte ve svých rukou lidé Země. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

BŘEZEN V KOSTCE

Slunce je 20. března na začátku znamení Berana a v kvadratuře s lunárními uzly v Raku a Kozorohu. Budou tu tedy změny vyvolané našimi vlastními potřebami. V nastávajícím období budeme aktivně přistupovat k tomu, jak je náš svět nastavený a budeme se snažit jednat podle sebe, překonávat překonané a hledat nové cesty. Luna ve Vodnáři v okamžiku rovnodennosti v kvadratuře s Venuší v Býku a Proserpinou ve Štíru symbolizuje potřebu nezávislosti, ukazuje rovněž na změny, tentokrát vyvolané tím, že si uvědomujeme, o co v našich životech aktuálně jde a měníme proro vlastní hodnotové žebříky. I vlivem Prozerpiny se snažíme v tom být důslední, a mít odstup. Mars se setkává v Kozorohu s Plutem a Saturnem, což lze interpretovat jako konzervativní náhled na svět, tlak na postupnou změnu, nespěcháme, ale víme, kam směřujeme. Událostem loňského roku rozumíme, na rozdíl od předchozího roku již víme, o co se jedná a máme procesy v rukou. Saturn na konci Kozoroha v (nepravém) sextilu s Lunou, to je další ukazatel konzervativního naladění. Takže revoluce nenastává, spíše evoluce a postupné kroky snad k tomu, abychom se zbavili toho, co nás tíží. Velmi dobře aspektovaný Merkur v Rybách přináší souznění, pochopení a snad i nadčasový klid. Na druhou stranu přeje nekontrolovatelnému šíření všeho, co není jasné, konkrétní a definované, snad i erozi stávajících struktur.

Na začátku března je na pátém stupni v konjunkci Lilit s Chironem. Přesná konjunkce bude 4. března. Proto je tu i bouřlivé období, ve kterém spontánně a velmi aktivně řešíme to, co nás trápí. Některé zábrany padají a tak se neostýcháme.

Od začátku března až do 10. 3. je retrográdní Merkur, zpětně prochází Rybami, navrací se až na 30. stupeň Vodnáře. Do našich životů přináší zpomalení. Vracíme se po vlastních stopách a hledáme smysl a význam toho, co jsme v minulých měsících uskutečnili. Shledáváme se se ztraceným.

(Image by Ans van de Sluis)

9. března se Slunce v Rybách setkává s Neptunem, setkání je důležité, Neptun aktuálně Slunci vládne. Tento den si budeme pamatovat. Během jeho událostí lze měnit vnitřní nastavení a přesvědčení. Lehčeji se opouští stará cesta a hledají nové směry. Také i proto, že Venuše bude na pátém stupni Býka v konjunkci s Uranem.

V poslední březnové dekádě se schází na 25. a 26. stupni Kozoroha Mars nejprve se Saturnem a pak i Plutem. Zde budeme odkazováni k událostem proběhlým loni. V nějaké podobě budou loňská témata vyžadovat náš zásah, intervenci a pozornost. Bude možné měnit to, co je pro nás nepříznivé. Bude možné výrazně stabilizovat to, co se hroutí nebo před zhroucením se zdá být. Pravda, ne všechny kroky budou svobodné a odvaha, kterou budeme muset projevit, bude muset být v řadě případů velká.

22. března vstupuje Saturn na několik týdnů do znamení Vodnáře, 11. května se otočí a 1. července se ještě na několik měsíců navrátí do Kozoroha. Doba, po kterou bude Saturn ve Vodnáři, může být časem stabilizace vlastních plánů, dobou, ve které budeme hledat vhodné podmínky pro to, co chceme uskutečnit. Lze také sdílet vlastní hodnoty, setkávat se a přesvědčovat, interpretovat své pojetí životních hodnot.

Důležitou roli v našich životech bude mít novoluní 24. března na 5. stupni Berana. Slunce i s Lunou se sejdou také s Lilit a Chironem a tak nejenže se jako mávnutím proutku může v některých aspektech změnit náš život, protože budeme přímo konfrontováni s nevyhovujícími podmínkami nebo aktivitami, ale tento čas může být i léčivý, bude možné porozumět a pochopit vlastní situaci a bude tak jednodušší smíření a zklidnění. Současně běžící sextil mezi Merkurem ve Vodnáři a Uranem v Býku ukazuje na to, že velkou roli bude mít komunikace, respektive její využití.

Zdroj: Ondřej Habr

LEDEN V KOSTCE

Během ledna nás čeká několik silných momentů, které mají potenciál zamíchat kartami osudu, budou jimi zejména úplňky. 10. ledna večer nastane úplněk v Raku (Slunce bude v Kozorohu v konjunkci s Merkurem, Saturnem a Plutem), tehdy se budeme rozhodovat dost subjektivně na základě vnitřních pocitů a vnějších emocí v tom, zda uděláme zásadní změny ve směrování našich životů. Přijmeme to nové, co se nabízí nebo budeme raději opatrní a ponecháme si to, co se osvědčilo i za cenu jistých omezení?

11. ledna se po necelém půl roce bude z retrográdního pohybu do dopředného otáčet Uran. Skončí tak dlouhé období, ve které jsme se snažili od srpna aplikovat to, co jsme vytvořili a naplánovali v první polovině roku. Do srpna jsme s dopředným Uranem vytvářeli nové plány, to se bude po půlroční přestávce opakovat letos. Uran bude procházet nadále znamením Býka a tak se budeme snažit vymyslet nová konkrétní řešení spojená se smyslem života. Budeme chtít vidět to, že se realizujeme a realizace má smysl, budeme chtít být milováni a uděláme pro to leccos. Budeme chtít lépe žít a jistě to změní přístup k práci, poslání, povolání a sebehodnotě. Budeme si přát, aby byly vidět a znát výsledky naší činnosti a i v tomto směru se budeme snažit. Do zpětné fáze přejde letos Uran až 15. srpna.

Od 11. ledna až do 17. února budou všechny planety direktní, žádná nebude retrográdní a kazit tak postup dopředu. A skutečně ve všech možných myslitelných oblastech budou procesy velmi rychle a snad i s minimem překážek postupovat kupředu.

Zásadní konstelace se zdá být konjunkce Merkuru, Slunce, Saturnu a Pluta na 23. a 24. stupni Kozoroha 12. ledna. Současně bude v Kozorohu na 10. stupni v konjunkci Jupiter a jižní lunární uzel. Zdá se, že teprve okolo zmíněného data se uzavře to, čím jsme se po většinu roku zabývali loni. Teprve tady dojde k přijmutí výsledků loňských procesů a pochopení vlastní role. Proto teprve ve druhé lednové dekádě v nějaké podobě ukončíme to, čím jsme se zabývali, to, co prostupovalo našimi životy a táhlo se jako zlatá nit většinou našich rozhodnutí.

27. ledna přechází Lilit do znamení Berana a opouští Ryby. V Beranu bude po následujících 9 měsíců. Zdá se, že tento přesun bude představovat velkou změnu. Lilit reprezentuje naše obavy, nekompetence a je i bodem, který generuje životní komplikace. V Beranu přijde s nevypočitatelnými reakcemi na jinak běžné procesy, na které bychom přece měli být zvyklí. Objevíme v sobě nestabilitu a bude nás trápit to, že nedokážeme to, co jsme si předsevzali a naplánovali, to, že se řešení vzdalují a nebo cesta k nimi komplikuje. Následně budeme hledat zkratky, které ale spíš povedou k ještě větší složitosti. Objevíme v sobě trauma založené na neschopnosti samostatně proměňovat důležité šance, což ve výsledku povede právě ke zbytečnému zjednodušování a zbrklému nevyzpytatelnému chování. Budeme tedy hledat ty, kteří nám v životě pomohou radou i skutkem, budeme si budovat sebevědomí a učit se, že nemáme spoléhat na zkušenosti z minula, ale vždy se naopak řídit situací, která je vždy unikátní.

Astrolog Ondřej Habr

Horoskop na obdobie 1. 4. – 14. 4. 2019

Zvolíš si důvěru nebo strach?

V první tři dny měsíce dubna jsou energie velmi podpůrné ke zdárnému konání. Pokud potřebujete něco vyřešit, využijte tyto první dny, protože od 4. 4. začíná působit disharmonický aspekt mezi Sluncem a Saturnem. Objeví se překážky, komplikace, hodně povinností a práce. Nic nepůjde úplně hladce a jednoduše. Následně nás čeká disharmonický aspekt s Plutem a karmickým bodem v Kozorohu. Slunce ozáří naše strachy, blokace, touhu po moci, ego a naši bezmocnost. Objeví se rozpor mezi „Já chci“ a tím, co je nám dovolené okolnostmi. Objeví se naše mantinely, omezení a povinnosti. Zviditelní se konec, symbolická smrt starých struktur, jak v nás, tak ve společnosti. V politické oblasti se mohou objevit další požadavky na sebrání svobody člověka. Zároveň se objeví informace, které budou vzbuzovat hodně strachu a pocitu bezmocnosti. Opatrně na informace, které jsou vám předkládány. Mohou být falešné a účelově vytvořené, aby způsobily ovzduší strachu a sebrání energie lidí skrze bezmocnost a ohrožení.

Je jedno, co se děje, důležité je, jak na to reagujete. Můžete na vše reagovat se soucitem, pochopením a láskou. Pak nemusíte řešit, co je či není pravda, kdy musíte být obezřetní. Když zůstáváte v lásce a soucitu za každých okolností, míjí vás jakékoliv negativní myšlenky, situace a nikdo vám nebere energii.

Dá se říci, že do Velikonoc vygraduje obraz lidského bytí, jak je těžký, náročný, nebezpečný a plný ohrožení ze všech stran. Tlak na nás bude gradovat a požadavky se zvětšovat.

Pomoc zviditelňuje harmonický aspekt s Jupiterem, který je o víře, o naději a ochraně skrze důvěru a optimistický pohled na svět. “Vše, co mi do života přichází, posiluje mou schopnost milovat, soucítit a odpouštět.”

Stále působí Merkur v konjunkci s Neptunem – popsáno v horoskopu minulého týdne. Od 6. 4. se do 14. 4. ke konjunkci připojí Venuše. Mysl, myšlenky se propojí s láskou, laskavostí, větší vnímavostí. Projeví se větší potřeba lásky a romantiky. Snadněji projevíme své city a dokážeme o své lásce mluvit. Naše mysl bude naplněna laskavým pohledem.

Novoluní v Beranu nastává 5. 4. v 10: 52 hodin na Sabiánském symbolu:

Ve světle západu slunce je vidět duchy přírody a jejich působení

Klíčová myšlenka: Sladění s vnitřním nábojem neviditelných sil přírody.

Novoluním začíná nový cyklus, který ukáže, jak umíme překonávat překážky a jak podléháme strachu a omezení. Co nás dostává do bezmocnosti a kdy se snažíme mít nad druhými moc. Zviditelní se téma, kde potřebujeme opustit staré, nechat v sobě zemřít starý způsob chování. Pokud nejsme ochotni to udělat sami, bude nám okolnostmi dopomoženo.

Pokud žijeme v hluboké důvěře v Život, v lásku, v dobro, v Boha, snadno projdeme okolnostmi, které nyní mají člověka potkat. Vždy si z toho vezmeme zkušenost a obohacení. S lehkostí a moudrostí dokážeme překonat starý řád, který tím nad námi ztrácí moc.

Mars vstoupil do Blíženců, kdy schopnost nadhledu a rychlost rozhodnutí podporuje odvážný přístup. „Vidím vše z ptačí perspektivy a díky tomu umím nalézt správné cesty a řešení.“

Přeji dny plné moudrosti a lehkosti.

S Láskou Nel

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz