Tag Archive | peklo

Vytvářet sami sebe podle obrazu toho, čím opravdu jste

Nikdy jsem nestanovil, co je dobré a co je špatné, co máte dělat a co dělat nemáte. Kdybych to udělal, připravil bych vás o největší dar, kterým je příležitost dělat, co uznáte za vhodné, možnost vytvářet sami sebe podle obrazu toho, čím opravdu jste. Připravil bych vás o možnost vytvářet stále vyšší realitu založenou na nejušlechtilejších představách o tom, čeho jste schopni.

Říkat, že něco je „špatné”, by bylo totéž jako říkat, abyste to nedělali.

Říkat vám, abyste něco nedělali, by bylo totéž jako vám něco zakazovat.

Zakazovat vám něco by znamenalo omezovat vás.

Omezovat vás by znamenalo odpírat vám realitu toho, čím skutečně jste, a možnost vytvořit ji.

Jsou lidé, kteří říkají, že jsem vám dal svobodnou vůli, ale titíž lidé tvrdí, že když mě nebudete poslouchat, uvrhnu vás do pekla. Jaká je to svobodná vůle? Není to výsměchem Bohu?

Peklo existuje, ale je to něco jiného, než si člověk představuje, a vy ho nezakoušíte z důvodů, které jsem uvedl. Peklo je prožitek nejhoršího možného výsledku vašich rozhodnutí a činnosti. Je to přirozený důsledek všech myšlenek, které popírají Boha nebo odmítají to, čím jste ve vztahu ke mně.

Je to bolest, která je důsledkem nesprávného myšlení. Ale dokonce i výraz „nesprávné myšlení” je nepřesný, neboť neexistuje nic, co by bylo nesprávné. Peklo je opakem radosti. Je to nespokojenost. Znamená to vědět čím jste, ale nezakoušet to. Znamená to být něčím míň. To je peklo, a vaše duše nezná nic horšího.

self4

Peklo však není oním místem, které jste si vymysleli, místem, kde vás spaluje věčný oheň a kde věčně trpíte. Jaký by to mělo smysl? I kdyby mě napadla neobvykle bezbožná myšlenka, že si „nezasloužíte” nebe, proč bych měl potřebu mstít se vám nebo vás trestat? Nebylo by í pro mě jednodušší prostě se vás zbavit? Jaká mstivá část mé povahy by mě vedla k tomu, abych vás odsoudil k věčnému utrpení, jež ani nelze popsat?

Jestliže se domníváš, že jsem motivován touhou po spravedlnosti, nemyslíš, že by účelům spravedlnosti posloužilo stejně, kdybych vám jednoduše odepřel nebeské společenství? Je také nutné, abych vám působil nekonečnou bolest?

Říkám vám, že po smrti vás nečeká nic z toho, co jste si vykonstruovali ve svých mytologiích založených na strachu. A přece existují duše tak nešťastné, tak nedokonalé, tak oddělené od Boží radosti, že to pro ně je peklem.

Ale já vás do takového pekla neposílám, já vás takto netrestám. Vy sami si to způsobujete, kdykoli oddělujete své já od své nejvznešenější představy o sobě samých, kdykoli popíráte své já a kdykoli odmítáte to, čím skutečně jste.

Neale D. Walsch – Hovory s Bohem

Reklamy

Negativitu nepotlačujte, ale poznávejte

Ego nepřizná, že je v pekle, dokonce ani když se v něm nachází. Ego se neustále přikrášluje. Možná se ptáte: „Musím předtím, než naleznu blaženost, přijmout peklo?“ Ano, jinak to nejde. Nebudete jej muset pouze přijmout, ale také pochopit a proniknout jím.

Budete muset vnímat jeho bolesti a trápení, abyste si jasně uvědomili, co vlastně peklo je. Teprve poté, co to poznáte, si budete moci uvědomit, jak jej vytváříte.

A teprve až poznáte, jak jej vytváříte, bude na vás, abyste se rozhodli, zda v tom chcete pokračovat nebo ne. Potom to bude na vás.

Často říkáte: „Nevím jak to mám udělat.“ Ano, přijmout peklo je obtížné. Veškeré naše úsilí směřuje k tomu, abychom jej popírali. To je důvod, proč ve svém nitru můžete plakat, zatímco se navenek usmíváte.

Můžete být smutní, ale předstíráte, že jste šťastní.

Přijmout skutečnost, že jste sklíčení, je obtížné. Budete-li to však popírat příliš dlouho, vytratí se to pozvolna z vašeho vědomí. To se děje, když říkáme, že se něco stalo nevědomým. Znamená to, že se to oddělilo od našeho vědomí. Odmítali jste to tak dlouho, až se to stáhlo do stínové části vašeho života, přesunulo se to do sklepa. Nikdy na to nenarazíte, ale bez přestání to ve vás pracuje a ovlivňuje a otravuje to vaši bytost. Jste-li nešťastní, můžete se sice usmívat, ale váš úsměv je jen namalovaný. Je to pouhá maska.

S vaší bytostí to nemá nic společného. Jak dlouho se však můžete usmívat? Budete se muset uvolnit. Po několika hodinách si budete muset odpočinout. Jestliže jste pozorní, tak to poznáte. Pokud jste s někým tři hodiny, vidíte jeho realitu. Předstírat je totiž obtížné i na pouhé tři hodiny. Jak se chcete tři hodiny usmívat, jestliže z vašeho nitra nepramení žádný úsměv? Častokrát zapomenete a nešťastný výraz ve vaší tváři se odhalí. Na chvíli můžete klamat. Takto se navzájem podvádíme. Přísaháme, že jsme šťastní, ale nejsme. A totéž nám dělají druzí. Každý milostný vztah, každé přátelství, je v takovém případě utrpením.

Tím, že své neštěstí skryjete, se z něj nedostanete.

Naopak jej vytvoříte jej víc. Je zapotřebí, abyste se s ním střetli. Nikdy nechoďte dál, pokud jste se nestřetli se svou realitou. Nikdy nepředstírejte, že jste někým jiným. Takto nelze štěstí dosáhnout.

heal

Buďte prostě sami sebou. Jste-li nešťastní, buďte nešťastní. Nestane se nic špatného. Ušetříte si mnoho potíží. Samozřejmě že se do vás v tu chvíli nikdo nezamiluje, ale to je v pořádku, ušetříte si mnoho problémů. Možná zůstanete sami, ale být sám není nic špatného. Postavte se tomu, ponořte se do toho, vytáhněte to ven, vytrhněte to i s kořeny ze svého nevědomí a vneste to do vědomí. Je to těžká práce, ale stojí to za to.

Jakmile to spatříte, prostě to odhodíte. Existuje to proto, že to nevidíte, existuje to pouze v nevědomí, v temnotě. Když to vynesete na světlo, začne to uvadat. Vyneste na světlo celou svou mysl a uvidíte, jak vše, co je nešťastné, začne hynout, a vše, co je nádherné a blažené, začne klíčit.

To, co zůstane ve světle vědomí, je dobré, a to, co zemře je špatné. To je moje definice hříchu a ctnosti. Hřích je to, co nemůže růst ve vědomí. Aby to mohlo růst, vyžaduje to nevědomí. Nevědomí je pro to nezbytnou podmínkou. Ctnost je to, co může růst v absolutním vědomí, nedělá mu to žádnou potíž.

Osho

Zdroj: http://www.seberizeni.cz

Kryon – Otázky a odpovědi 8 – Temné stránky

LUCIFER
Otázka: Drahý Kryone, kdo je Lucifer a jaký byl důvod jeho Luciferské vzpoury?

Odpověď: Víme, že zklameme mnohé a naštveme ještě víc, ale není žádný ďábel, a nikdy nebyl žádný skutečný Lucifer. Všechno to byly metaforické příběhy k tomu, abyste porozuměli sami sobě.

Nejtemnější energie na planetě pochází od Lidských bytostí jako důsledek svobodné vůle. Dokonce i doplněný metaforický příběh o Adamovi a Evě vám měl dát tuto informaci. Svobodná volba znamenala, že člověk mohl zvolit temnotu dokonce i v rajské zahradě. Toho je schopná “dualita”.

Pro ty, kteří tomuto nevěří a chtějí si raději myslet, že jsou tu tací, kteří se snaží získat vaši duši, stále máte svobodnou vůli, myslet si co chcete. Ale současně vám to bude bránit vidět vaši velkolepost v Boží lásce, když založíte svoji realitu na strachu a temných entitách.

Editorova poznámka: Prosím přečtěte si i Kryonovu nedávnou diskusi o temnotě a světlu: All About Self-Worth    V češtině ZDE nebo ZDE

Přeložila Satu Satu

Padlí Andělé

Otázka: Drahý Kryone, rozumím, že jsme andělé v lidské formě. Je možné, že jsme padlí andělé, zmiňovaní v Bibli?

Odpověď: Drazí, mnohým se nebude líbit tato odpověď, protože si přejí mít manifestovanou nebeskou a pekelnou mytologii jako výmluvu pro jejich vlastní akce. Neexistuje taková věc jako padlí andělé.Ne všechno, co bylo přeloženo do historických knih vaší Bible je myšleno doslova. Stejně jako my používáme naše metafory, aby nám pomohly vysvětlit učení, je to stejné i ve svatých knihách. Když uvidíte ten termín, chápejte, co původně znamenal: je to označení vaší vlastní božskosti na Zemi. Všichni jste “sestoupení andělé” v tom smyslu, že jste souhlasili s tím odložit svoji velkolepost a strávit nějaký čas tady. Není to negativní termín nebo vyjádření pro anděla, který spadl z milosti. Nic takového prostě neexistuje. Není čert a není peklo. Jak jsme už řekli, všechny nejtemnější věci, které si dovedete představit byly stvořeny v mysli člověka skrze svobodnou volbu. Dokonce váš vlastní papež toto potvrdil:(parafrázujeme) “Peklo je stav mysli, za kterou jste zodpovědní a kterou jste sami vytvořili. Když se oddělíte od Boha, vytváříte svoji vlastní temnotu.”

Když jste součást svatosti, kterou nazýváte Bůh, jste konečná část interdimenzionální polévky. Přísady v polévce nikdy nerebelují nebo neprojevují nesouhlas s celkem (polévkou), neboť jsou součástí struktury celku. Jsou též na straně polévky, čímž chceme vyjádřit, že jsou předpojaté na straně lásky.

Přeložila Satu Satu

Temná strana Vesmíru

Otázka: Drahý Kryone: mnohé kultury a náboženství mají mýty, které vysvětlují temnou stranu Vesmíru. Řekl jsi nám, že neexistuje ďábelská strana, ale místo toho, stvoření člověka. Jsou tedy tyto kolektivní mýty součástí naší DNA (kolektivní DNA), kterou jsme vytvořili, jako svaté bytosti, abychom vytvořili podmínky duality? Jak máme řešit tuto věc nebo změnit tuto situaci?

Odpověď: Přemýšlejte o tom takto: Situace se nedá změnit. Vytváří podmínky duality, což je součást testu. Otázka by měla být tato: “Jak můžeme vidět za dualitu a řešit ji?”Považujte to za váš největší problém, a místo toho, abyste se ji snažili zrušit, ovládněte ji a zvítězte nad ní. Přidejte do tohoto koktejlu strach, neboť to je bratr duality.

Když je bouřka, nesnažíte se zjistit, co ji způsobilo a eliminovat její zdroj, neboť ten zdroj je systém atmosféry všude kolem vás, díky kterému též existujete. Je nemožné, zbavit se zdroje bouřky bez zničení systému. Místo toho budujete majáky a lodě a budovy, které bouřce odolají. To jest, když jste v bezpečí, pokojní, a cítíte, že jste ji ovládli, když váš osobní život tím není ovlivněný. Bouřka zuří dál, stejně jako bude dualita. Ale maják byl vybudován do bouřky, je velmi klidný v celé své životní zkušenosti.

Přeložila Satu Satu

Poznámka ke kopírování:
Původní zdroj: www.kryon.com  – Otázky a odpovědi (Q&A)
Překlad Marie Kuchařová a Satu Satu pro www.kryon.webnode.cz.

Jednotlivé otázky a odpovědi i celý text je možné použít za předpokladu, že zůstane zachován původní smysl a že bude připojena tato poznámka včetně aktivních zdrojů.

Nemužete být “nezachráneni”

Skutečný Mistr není ten, kdo má nejvíc žáku, ale ten, kdo tvorí nejvíce Mistru.

Skutečný vudce není ten, kdo má nejvíc stoupencu, ale ten, kdo tvorí nejvíce vudcu.

Skutečný král není ten, kdo má nejvíc poddaných, ale ten, kdo privádí nejvíc lidí na trun.

Skutečný učitel není ten, kdo má nejvetší vedomosti, ale ten, kdo dává vedomosti druhým.

A skutečný Buh není Buh, který má nejvíc služebníku, ale Buh, který slouží nejvetšímu množství lidí a činí tak Bohy z druhých.

Nebot tohle je jak cílem, tak slávou Boha: že prestane mít poddané a že všichni pochopí, že Buh není dosažitelný, ale nevyhnutelný.

Rád bych, abyste všichni pochopili tohle: váš štastný osud je nevyhnutelný. Nemužete být “nezachráneni”. Peklo je, když si to neuvedomujete.

N. D. Walsch – Hovory s Bohem

338