Tag Archive | naplnenie

Pomoc je všude kolem nás – odkaz od Zlatej dušičky

Život v tomto čase přináší mnohé rozpory. Jednak rozpory vnější a pak také ty vnitřní, kdy dochází ke sporu ve vnímání ega, tj. vnější reality a vnímání duše, tedy vnímání vnitřního, kdy by se měla naplňovat přání duše a plnit její úkoly. Tyto rozpory navenek vystupují jako nespokojenost se sebou samým, jako nedůvěra v život a ve svět, rozladěnost a pocit zmatení, kdy lidská bytost musí projít nejprve popřením a poté nalezením sebe samé, aby došlo k pochopení a aby došlo také k uvolnění vnitřních pochybností a stresů a naladění se na linku času, která podporuje cestu duše, tedy plán duše, ve spojení s vývojem a duchovním růstem.

Tento čas propojuje veškeré zkušenosti duše, propojuje vše, co již duše poznala a vede k posunu vědomí a odpojení se od minulosti, tedy toho, co již proběhlo (z úhlu pohledu současné inkarnace) a toho, co již bylo odžito. Člověk jako bytost tohoto času, potřebuje nalézt pevný bod, potřebuje nalézt cosi, co se zdá neuchopitelné a přesto je to něco, co dokáže utišit ducha a pomoci mu pocítit naplnění a radost ze života. Toto cosi je hledáno mnoha bytostmi celé věky. Často je zde pocit, jakoby se člověk již dotkl toho cosi, co mu vzdáleně připomíná domov, na který si pamatuje pouze mlhavě, neboť duše souhlasila se vstupem do zapomnění. Hledání cesty zpět, tedy k sobě samým, ke zdroji, který hladí a objímá a který nese klid v duši, tedy uspokojení na všech rovinách. Tato cesta duše probíhá celé generace a jednotlivé duše, kromě svých dalších úkolů, touží po opětovném splynutí s tímto zdrojem. Toto vše se může vynořovat v tomto čase, neboť roste nespokojenost, ale i pochopení toho, že život takový, jaký je žit, nemůže mít dlouhého trvání.

Roste touha po spojení všeho typu, po spojení lásky, spojení partnerském, spojení těch, kteří k sobě patří. V tomto čase se také posouvají mnohé duše tam, kde mají být. Někteří se stěhují, jiní rozvádějí, duše opouští tuto realitu. Opouští se vše, co bylo přežito a započíná se nová éra, která se však teprve rodí, je to zárodek, který teprve nabude na tvaru, který teprve získá svou podobu. Tento rok končící a následující dva roky další, pomohou tomuto zárodku získat svůj pevnější tvar a finální podobu.

Společnost také mění své naladění. Někteří se mohou vzdát a rezignovat, někteří se pak dají do boje za mnohé další. Bouře probíhá uvnitř i vně a časem se vše ještě přiostří. Začnou se však také rýsovat první změny v některých organizacích, neboť proměna musí začít ze středu, zevnitř. Lidské bytosti tak jsou vedeny k vytvoření nového světa, ale také k odklonění se od toxických situací. Je důležité žádat o spásu lidstva a o pomoc s tím, s čím si mnozí neumí poradit. Neboť ať již o tom mnozí ví anebo ne, jsou tu daleko větší hrozby, které mohou lidstvo zničit. Hrozby skryté, které se navenek mohou tvářit jako pomoc. Člověk však dokáže zapnout svůj vnitřní radar a naladit se. Proto, aby zachránil sám sebe, aby našel skrytého nepřítele. Avšak toho lze porazit, pouze pokud dojde ke spojení nejen bytostí Země, nýbrž také společně se silami, patřícími světlu. Braňte sami sebe před manipulacemi a ovládáním, lidé Země. Otvírejte svá srdce a nebojte se žádat o cokoli, co může být považováno za pomoc na cestě k osvobození všech, osvobození Země a k nastolení míru. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Advertisement

Současnost, čas, který má mnoho přívlastků.. – odkaz od Zlatej dušičky

Svět obestírá temná energie, která je však nabourávána energií odpuštění a lásky. Převaha síly pozitivní dokáže posunout vědomí lidí o hodně výš. Odklon od reality manipulace je zřejmý. Odklon byl zaznamenán během léta 19, kdy se změnila časová linie vedoucí do budoucnosti. Mnozí si zoufají, avšak tato změna je velmi významná. Tak, jak dochází k probouzení mas, uvolňuje se potenciál lásky a dochází k průlomu ve vztazích mezi lidmi. Vztahy se stávají volnější a svobodnější. Probíhá velké přesměrování, kdy se mění partneři, kdy je opouštěna instituce manželství, neboť nesoulad mezi páry je již neudržitelný. Není to nic, co by vás mělo zatěžovat. Je to přirozený proces růstu jednotlivých účastníků. Duše, které k sobě patří, jsou vedeny na společnou cestu. Jsou prožívána neobyčejná setkání. Jedná se o spojení srdcí, kdy je spojení aktivováno skrze srdeční a komunikační čakru. Nově vzniklé páry pak tvoří energetické spojení, bod v čase a prostoru, který vyzařuje nad ostatní a jehož síla dokáže ovlivnit mnohá vědomí ve svém okolí. Nyní je jakýkoli posun velmi důležitý, neboť síla párů dokáže ovlivnit také masový růst vědomí dalších párů.

Párová očista je jedním z významných projevů změny vědomí. Předchází jí však proces odpouštění a odpoutávání se, kdy se uvolňuje velké množství bolesti a negativních emocí, které jsou však pohlcovány a energeticky spalovány bytostmi, které asistují při transformaci jedinců. Každá bytost Země má právo na změnu plánu v průběhu života. Mnohé toto však nevyužívají, neboť se chtějí sladit s pozitivní časovou osou. Vědomé bytosti zůstávají také jako strážci párů, které mají funkci majáků. Energie lásky je nejsilnějším činitelem probuzení. Očekává se, že probuzení lidstva se ještě prohloubí průchodem zimním slunovratem.

Proces transformace doprovází též odtajnění mnohých věcí skrytých, včetně technologií. Člověk transformuje velmi rychle, pokud zde není překážka ze strany duše skrze nedokončené učení. Nové objevy posunou člověka v jeho materiálním světě. Musí však být připraven a být v určitém stupni vývoje, aby opět nedošlo ke zneužití těchto informací a znovu objevených zařízení. Nacházíte se v další fázi krize, kdy si však již uvědomujete, že věci nejsou takové, jaké se zdají být. A to je dalším krokem vedoucím k osvobození. Kritickou hranicí pro masivní změnu je pak probuzení 61 % bytostí. V této chvíli se toto číslo pohybuje kolem 39 %. Toto vás může doprovázet: můžete se potýkat s narůstající nedůvěrou v autority, začínáte více věřit sobě samým, blízcí lidé kolem vás vám mohou přijít zcela cizí nebo naopak cizí lidé jsou pro vás velmi blízcí, jakoby byli součástí vás samých. Můžete se potýkat s mnohými fyzickými projevy, můžete silněji vnímat energie míst, můžete pociťovat tlaky v oblasti hlavy, bolesti nebo šum v uších. Může se vám zdát, že máte mžitky před očima, můžete být zmatení. Začnete se více dívat do očí ostatních a skrze oči poznáte, kdo je s vámi spojený. Také budete stále tlačeni do rozhodnutí, budete nuceni prověřovat ostatní, neboť budete cítit vnitřní pochybnosti. Mnohé projevy této krize vás oslabí, avšak budete posilováni ze strany svých strážců, abyste došli naplnění plánů svých duší. Zvláštní čas. Plný náhlých a nečekaných změn. Zajímavý čas a také bouřlivý. Čas, kdy se v jedné chvíli vzdáváte a v další vyhráváte boj. Přesto čas, který přináší vnitřní naplnění, neboť dokazujete sami sobě, že jste těmi, kdo tvoří nový život, těmi, kteří nalezli cestu domů. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Vše máte ve svých rukou – odkaz od Zlatej dušičky

S touto dobou přichází naplnění proroctví. Avšak v jiné formě a podobě, nežli bylo uváděno. Tento čas se stává závěrečnou fází, kdy opouštíte starou realitu. Reality nové se začínají pevně tvořit a každým dnem jsou více posilovány. Jste vedeni, abyste prozřeli. Přichází situace, které vám otevřou oči. Je čas rozhodování, na kterou stranu se postavíte. Avšak ne z pozice strachu, nýbrž z pozice pochopení. Máte před sebou dny, které po vás budou vyžadovat plnou připravenost a bdělost, neboť se budete muset rozhodovat téměř ve vteřině. Dostáváte příležitost odpoutat se trvale od minulosti a dostáváte příležitost naplnit svůj osud, vybrat si cestu, po které půjdete dále.

Lidé Země, toto je čas uzamčení. Uzamčení ve společnosti, uzamčení se do sebe. Zároveň ale je to čas, abyste povstali, vystoupili ze své ulity. Jako když se klube kuře z vajíčka. Změna z jedné životní formy do druhé. Nejen ve společnosti, ale také vy, jako bytosti, které přijaly svůj úkol a nyní pro ně nastal čas pro jeho naplnění. Do vědomí vás lidí začínají vstupovat důležité informace, které byly doposud blokovány. Aktivují se některé kódy a spouštěči jsou běžné životní události, často také extrémní. Pokud cítíte únavu, vězte, že je nejen projevem ročního období, ale také proto, abyste ještě v konečné fázi sami v sobě vše připravili, transformovali se. Čeká vás náročné období, které bude ještě trvat cca půlrok. Tedy se vše převrátí, zcela se změní to, co jste znávali a to, čemu jste věřili.

Lidé Země, buďte přesto klidní ve svých srdcích a spíše pozorujte, než abyste se zapojovali do emočních výlevů. Začínáte vidět za věci, začínáte otevírat oči. Zatím však ještě nevíte, jak s tím, co vidíte, naložíte. Čas, kdy budete vědět, je na spadnutí. V tomto čase je důležité stát při sobě a přes veškerá omezení nalézt sílu a chuť uspokojovat potřeby své duše, cítit optimismus a naději. Neboť rozhodnutí již padlo a nejen společnost, ale i Země se začne hýbat. Jste zaplaveni informacemi, a proto vyciťujte. Můžete být zaplaveni doslova. Některé oblasti Země toto čeká. Laďte se na sluneční paprsky. A pokud je nevidíte na obloze, mějte vize ve svých myslích. I Slunce se mění. Jeho oheň se probouzí a energie stoupá i přesto, že sluneční aktivita je minimální. Stačí jeden záblesk a vše bude jiné. Nejen na Slunci a Zemi, ale také ve vás samých.

Jsme připraveni stát při vás a pomoci vám s tím, čeho se obáváte. Žádejte. Hledejte rady ve svém nitru. Buďte se svými přáteli a s rodinami, nepodporujte toxické lidi a situace, raději se stáhněte. Avšak stůjte si sami za sebou. A bojujte za své děti. Oni to potřebují. Uvědomte si, že skrze ně roste další generace. Jak asi bude vypadat jejich budoucnost, pokud do nich bude zaseto sémě strachu a podrobení se? Vše máte ve svých rukou lidé Země. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Průkopníci – odkaz od Zlatej dušičky

Mnoho časových os se prolíná v určitých bodech. Tyto body spojují dimenze a často jsou rozhodujícími milníky světových změn. Mění nejen fyzično, dochází však zejména k závažným změnám na úrovni ducha a vědomí. Všechny procesy, které probíhají, mají vliv na všechny, nikdo se neschová. Je toho mnoho, co je skryté a co se děje v souvislosti se vstupem do vyšších vibračních pásem. A není potřeba, aby zde některé informace mátly myšlenky nepřipravených. Pouze je potřeba vědět, že to, čím si procházíte, je známkou osvobozování se od minulosti, od manipulací a iluzí. Je to také začátek nové cesty.

V tomto čase jsou mnozí ve fázi odloučení. Odloučení od svých blízkých, rodin, od zaměstnání, svých koníčků, vedeni na cestě k sobě samým, nalezení sebe samých. I přesto, že pobýváte ve společnosti ostatních, máte mnohdy pocit, že samota vás volá tam, kde se budete cítit volní a svobodní. Do klidu svého srdce. Společnost kolem se dělí do několika skupin. Každý podle způsobu svého vnímání. Něco, co vnímáte smysly, vás může uvádět ve zmatek. Spousty informací, spousty nehod, oheň, voda, náhlé ztráty v životech lidí a životů lidí. Zapomínáte a mnohé si již nedokážete vybavit. Jakoby se přepisovala minulost a spolu s tím odplouvají i vaše myšlenky.

Stále více hledáte naplnění svých životů a opouštíte to nepodstatné, cítíte nespokojenost. Co jen to je, co způsobuje neklid ve vašich srdcích? To se probouzí vaše duše. A nastává hledání pravdy. Hledačů pravdy přibývá a tím, jak se mění způsob vnímání lidí, mění se i společnost. Avšak ke změně musí dojít z nitra každého z vás. Je čas, kdy je potřeba stát za sebou, za svou pravdou. Říci jí  nahlas a nenechat se umlčet, nenechat spoutávat svobodného ducha. Je tu možnost změnit svět. Je tu možnost konečně získat svobodu. Doba k tomuto vybízí. A jsou zde předpoklady k tomu, že fyzická změna je na dosah. Již nyní vidíte kolem sebe první zárodky. Něco se děje. Něco pozvolna přichází. Už nikdy nebude nic stejné. Ani vy.

Milujete svobodu a přesto podléháte obavám, které vás oslabují, zotročují. Potrvá to tak dlouho, dokud to dovolíte, dokud se opět nepostavíte za sebe, za své bližní, za slabé a do své síly. Vaše síla tím naroste mnohonásobně. Stále budete v mnohém prověřováni, ještě se zúčastníte mnohých sporů, půtek a nepokojů, nežli zcela prohlédnete. Musíte klesnout na dno, abyste našli svou sílu. Časem vám tíže problémů přijde tak neúnosná, až vás to dovede ke shození balvanu, který vláčíte na svých bedrech. Víte o něm, ale ještě nenastal čas, aby byl shozen. Ten čas se ale blíží. A pak vás již nic nezastaví. Pak se vše rozjede a nabere takový spád, rychlost, že již nebude možné vystoupit. A pak nezůstane kámen na kameni. A vy budete nuceni přizpůsobit se novému, přijmout a učinit vše součástí vašich životů. Změníte své programy, i když mnozí velice bolestně. Změníte své vnímání, protože už nebude jiné volby.

Vše je proces a v tomto procesu je úspěšný jen ten, který je otevřený, který dokáže najít spojení se sebou, s ostatními, se svou duší. Ten, který dokáže přijmout sebe sama jako strůjce svého života, jako tvořitele svého vesmíru. Pak se vnitřní síla vyzáří do prostoru a změny se zviditelní. Jste vedeni k tomu, uskutečnit záměry svých duší. Průkopníci, kteří se znovu zrodili, aby napravili své chyby, aby dovedli duše do bezpečného přístavu povznesení. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

ÚNOR V KOSTCE

10. února přinese krizi hodnot doprovázenou nejspíš i emocemi trojkonjunkce Venuše, Chironu a Lilit na třetím a čtvrtém stupni Berana. V tomto dni a okolních dnech také bychom měli být opatrní, hrozí větší množství chyb, které můžeme udělat pod zdánlivým tlakem nutnosti. Procesy vyvrcholí asi až 14. února, kdy Venuše v Beranu vytvoří kvadraturu s lunárními uzly v Raku a Kozorohu, což může přinést v podobě osobních nebo rodinných změn nesmazatelné stopy do našich životů.

Od 17. února bude retrográdní Merkur, otočí se zpět na 13. stupni Ryb a bude couvat do 10. března. Během jeho zpětné cesty Rybami a posléze i opět znamením Vodnáře se budeme i my symbolicky vracet. Hledat smysl toho, čím se zabýváme, budeme se snažit porozumět své životní cestě. Je šance, že během retrográdního období najdeme i mnohé z toho, co jsme opustili nebo nechali za sebou.

20. února bude vrcholit sextil Jupiteru v Kozorohu a Neptunu ve znamení Ryb. Aspekt poměrně silný a ve svých účincích rozporuplný. Je to aspekt kontrolovaného šíření. Přinese uvolnění, rozvolnění, optimismus, ale i nezodpovědnost a nejasnosti. Každý si z něj podle vlastního horoskopu (tak jako samozřejmě i z jiných aspektů) musí umět vzít své. Planety se takto setkají ještě na konci července a na začátku října letošního roku. Základním poselstvím tohoto aspektu pro nás jako jednotlivce je to, že naděje tu je, víru je třeba posilovat, ale je nutné podnikat v jejich naplnění i vstřícné a konkrétní kroky.

Důležitý bude jistě i 21. únor, kdy bude Uran v Býku v trigonu s Marsem v Kozorohu a sextilu se Sluncem v Rybách. Slunce bude v sextilu i s Marsem. Nejspíš se v tu dobu budou plnit přání, samozřejmě i s naším přičiněním, často dost překvapivě. I když jaké by to bylo přání, kdybychom je nečekali, že?

A aby to snad bylo vyvážené, lecjakou realizaci může zhatit 24. února konstelace Venuše v Beranu v kvadratuře s Jupiterem v Kozorohu a v opozici s bílou Lunou, Selenou ve Vahách. Konfigurace nás povede ke střízlivosti a skromnosti.

V podobném duchu se projeví i kvadratura Venuše s Plutem v Kozorohu 29. února, tady ale půjde více o intenzitu, měli bychom se radovat víc potichu. Mohou se projevit skrytá přání. Aspekt vůbec bude hovořit o nevyváženosti hodnot a jejich možnosti se uplatnit. I bílá Luna ve Vahách bude v kvadratuře s Jupiterem v Kozorohu, což není dobrý den pro naplňování plánů, pro smlouvy a dohody.

Zdá se, že letošní rok podobně jako předchozí léta nám strčí před oči hned na svém kraji vizitku, ve zkratce se dozvíme, o čem bude letošní dění a pak již jen budeme v dalších měsících hlavní téma rozpracovávat. Přejme si tedy, abychom dokázali rozpoznat ve správnou chvíli to, co je třeba udělat a abychom nad úkoly nezaváhali.

Ondřej Habr

Lepší svět – odkaz od Zlatej dušičky

Mnoho změn se vás týká, lidé Země. Hledáte ve svých životech naplnění a jste vedeni, abyste ho našli uvnitř sebe samých. Hledáte ve svých životech lásku. Ale jste vedeni, abyste lásku našli uvnitř sebe. Vše, co hledáte, můžete nalézt uvnitř sebe. Nejprve však je potřeba nalézt uvědomění. Uvědomění si toho, kým jste. Uvědomění si toho, kam kráčíte a toho, zda jste ochotni činit pro sebe změny. Neboť změna je růst, stagnace je smrt.

Lidé Země, netrapte se problémy, které nemůžete změnit. Máte před sebou významné dny, které změní celý svět. Nelpěte na věcech a lidech, učte se obracet ke svému vnitřnímu vedení. Mnohdy probíhají zbytečné rozbroje. Pozorujte svět kolem sebe. Vidíte, co se děje? Uvědomujete si, že některé spory jsou zcela zbytečné? Kráčíte do dalších let a ty budou rozhodující pro váš vývoj. Pro vývoj planety, pro cesty duší.

Silné energie mnohé změní. Smetou vše, co sem nepatří. Vy však máte potenciál pro úplné uzdravení, pro obnovu světa. Je ale potřeba nalézt sami sebe. Upřednostnit láskyplné vztahy, tradice. Sbližujte se ve svých rodinách, neoddělujte se jeden od druhého. Jste jeden a je potřeba se semknout. Nehledejte chyby na druhých, neboť sami máte co řešit.

Lidé Země, chápeme, že jste mnohdy zmateni a nevíte, čemu věřit. Mějte však víru v dobro, v lásku a uzdravení, ve svou sílu. Ukažte ostatním, že stojí za to žít, buďte těmi, kdo půjdou příkladem ostatním. Nepochybujte o síle Vesmíru a vesmírných zákonů, v sílu přírody. Napravujte škody, které byly napáchány za prošlé roky. Vše se dá řešit, proto neutíkejte tím, že strkáte hlavu do písku. Tím se ničemu nevyhnete. Není nač čekat. Neboť se vše začíná hýbat, včetně planety samé. Je čas zbavit se všeho, co brání posunu vpřed. Milujeme vás, a proto vám pomáháme na vaší cestě. A je nás zde mnoho. Nemůžete nás ještě vidět, avšak mnozí, kteří dosáhli určité vibrační úrovně, nás mohou vnímat a cítit. Můžete nás kontaktovat. Jsme strážci tohoto času. Buďte s láskou a následujte členy své vesmírné rodiny. Spojme se a vytvořme lepší svět.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Shrnutí toho, co je – odkaz od Zlatej dušičky

Mnoho informací se nyní ukáže ve světle. Čekáte dlouho na rozhodný okamžik, který vám ukáže pravý stav věcí. Nejste ještě všichni připraveni, přesto je potřeba odkrýt vše skryté. Příležitost přichází. Země jako planeta se stále ještě bouří. Musí. To, co je na ní naloženo, je stále ještě velká tíže. Odpoutání od svazující hmoty je velmi komplikované a těžké a je provázeno spoustou emocí bytostí Země, planeta se však zbavuje nahromaděné energie přírodními procesy. Je navázána spolupráce, která mnohé překvapí. Spolupráce s těmi, kteří jsou skryti za hranicí 3D vědomí. Podprahová energie je velmi silná, směruje všechny do nové reality, která je již ve svých strukturách stvořená, pouze se dotváří jemnější odstíny a dotváří se nové nastavení této cesty.

Každý z vás přispívá svým energetickým naladěním k propojení s touto cestou. Uvnitř Země probíhá čilý ruch, stejně tak jako na nebi. Některé obrazy mohou být pro vás iluzorní, vyvolané uměle těmi, kteří si přejí, abyste vše vnímali tak, jak chtějí oni. Věřte svému cítění a tak poznáte rozdíly. Vyciťujte energie a tak vycítíte pravdu. Skrze krize dojdete k uvědomění, uvolnění a posléze naplnění. V této chvíli se ještě více napojují negativní entity tam, kde je to umožněno. Je to jako tma před úsvitem. Každý chce ještě zachránit zbytky toho, co přestává být funkční. Jak když se klíště drží kůže a poté odpadne. A tady dojde přesně k tomu samému. Odpadnutí minulosti a k přerodu, který se zpočátku může zdát chaotický, ale který předchází probuzení.

Začínáte vidět skrze tajemství. To, co vidíte, vás mnohdy děsí. Ale připravujete se vidět více. Vyvolává to mnohé strachy uvnitř vás, protože vaše ega chtějí žít v klidu a nevědomosti. Přesto však toužíte vědět více. I přes ten strach, který vás sžírá. Nemá nad vámi moc, nedostane vás. Protože vaše světlo je silnější. Čas pokročil. Vše se skládá, vše pulzuje životem. A vy se zvedáte. Činíte nová rozhodnutí, vědomější a jasnější. Tam vás vede vaše duše. I když se chvílemi můžete odpojit od hojnosti, od vedení, vždy stačí jen pomyslet a již jste zpátky ve středu dění, na cestě, která vám přináší uvědomění a pocity naplnění. Neboť duše je věčná a již toho prošla tolik….

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Horoskop na obdobie 14. 1. – 20. 1. 2019

Všechno je jinak

Slunce v kvadratuře s Uranem symbolizuje hektickou dobu plnou změn, rychlosti a chaosu. Napětí a neklid vede k nesoustředěnosti a podrážděnosti. Opatrně především na cestách, nepozornost povede k větší nehodovosti. Zároveň se objeví častější technické poruchy, problémy s mobily a internetem. Náš nervový systém je přetížen a tím snadněji podléháme stresu. Objeví se nespavost, podrážděnost a výkyvy nálad.

Na počátku týdne do 16. 1. můžeme využít konjunkci Merkura se Saturnem, která podporuje střízlivé a systematické myšlení. Nabízí, jak prakticky využít okolnosti. Podporuje plánovací systém a postup – krok za krokem, aby se člověk neztratil v chaosu okolností. Následně Merkur v Kozorohu vytvoří konjunkci s Plutem do 22. 1. a naše mysl půjde více do hlubokého a přemýšlivého módu, režimu. Objeví se tajnosti, až manipulující či destruktivní informace. Naše myšlenky k tomu mají nyní sklon. Pozor i na slova, na to, co se vyřkne. Mysl není objektivní, má sklon k podezírání a vidět vše černěji, než ve skutečnosti je.

Cestou z tohoto destruktivního vnímání je věnovat více pozornosti citům než myšlenkám. Venuše je v harmonii s Marsem, což je příznivé pro partnerství, navazování vztahů, tvořivosti mezi mužským a ženským principem. Také oživení sexuality a přitažlivosti. Venuše přichází do konjunkce s Jupiterem, s planetou štěstí a expanze. Ve spojení s Venuší přináší naplnění, bohatost citu, romantiku a vývoj ve vztahu. Pokud někde není potenciál lásky, vztahu, tak se to v této době projeví. Ukáže se, že láska není dostatečně silná, aby prostoupila ego a mysl. „Zvítězí“ rozum. Neprojde se branou srdce. Následně přijde zklamání, rozčarování, na co ukazuje Venuše v kvadratuře s Neptunem. Vzhledem k tomu, že konjunkce Venuše s Jupiterem nastává ve stejný čas, jako kvadratura s Neptunem, zviditelní se v citové oblasti pravda. Natolik se zveličí, že ji člověk uvidí. Pokud je tam láska, tak se zvětší, pokud tam láska není, zvětší se propad, strádání. Kvadratura mezi Jupiter a Neptunem je již od konce prosince 2018 a zviditelňuje někdy ztrátu víry, naděje, smyslu bytí. Nic se vlastně nezměnilo, ale najednou jako by se něco ztratilo. Něco, o co se člověk mohl opřít, věřil tomu. Něco, co mu dávalo naději. Najednou to není. Ano, zmizela nějaká iluze. Nebo jsme v iluzi nyní?

A k této kvadratuře se přidává Venuše – láska, city, hodnoty a naplnění. Projde touto energií, aby nám bylo ukázáno, kde žijeme či nežijeme lásku, hodnoty a naplnění. Je to iluze o lásce nebo skutečná láska?

Slunce 20. 1. v 10 hodin vstupuje do znamení Vodnáře. Z těžkého Kozoroha přejde Slunce do vzdušného Vodnáře a můžeme ucítit úlevu, oddych. Vstupujeme do většího nadhledu, volnosti a svobody. Během Vodnáře snadněji nalezneme nové formy, nová řešení, větší odvahu, ale také drzost, dělat si vše po svém a jít si svým vlastním směrem. Nebezpečí Vodnáře je chladnost a arogance. Je potřeba rozvíjet v sobě soucit a pochopení. Rozvíjet v sobě Lva – srdečnost, vřelost a spontánnost citů.

Můžeme se dostávat do pocitu zmatku, protože v mysli a v citech se vše bude proměňovat velkou rychlostí. Je možné vytvořit most přes emoce a mysl, aby se vědomí člověka udrželo v jasnosti. Představte si, že z vaší 3. čakry – tam kde leží Solar plexus – vede most. Skrze něj je člověk spojen s Kosmem, skrze něj člověk udržuje spojení s Vesmírem. Zároveň energie a síla, kterou zde máme, ovlivňuje náš mozek, naše myšlení, protože z 3. čakry dochází k zásobování energie a síly do mozku. Solar plexus je spojen se 6. čakrou (myslí) a když přestane tato energie proudit, naše myšlení se stane trudomyslné, těžkomyslné, podlehne strachu. Je proto důležité stále udržovat Solar plexus, 3. čakru ve spojení s Vesmírem – energií Slunce, odkud čerpá energii, i když o tom nevíme. Vědomé využití a používání propojení svého Solaru s Vesmírem pomáhá překonat zmatek v citech a mysli. Vědomě tak využíváme svůj potenciál.

Vytvořte most ze svého Solaru a ukotvěte druhou stranu mostu ve Slunci. Můžete se po mostu přemisťovat a z mostu se klidně dívat na své myšlenky a pocity. Vydržte přemosťování, jak nejdéle můžete a často ho opakujte. Postupně se vliv zmatených myšlenek a emocí zklidní.

Hned na ránem v pondělí 21. 1. v 6:20 hodin nás čeká úplné zatmění Luny. Slunce ve Vodnáři zastíní Lunu ve Lvu. Je možné „odpojit“ minulost, starý příběh, opakující se situace. „Pupeční šňůra k minulosti bude přestřižena.“ Emoční restart. Slunce zviditelní jasný směr, uvědomění si možnost nové cesty odpoutané od minulosti a emočního ega. Nebezpečím je, že nepocítíme nadšení svého srdce. Slunce ve Vodnáři je spojené s vyšší moudrostí, nadhledem a objektivitou, ale extrémní prosazení Slunce může vést až bez-citnému rozhodnutí. Cestu světla, rozhodnutí, nové vize, naplním jen tehdy, když tomu věřím ve svém srdci.

Přeji Vám požehnaný týden, s láskou Petra Nel

autor článku: Petra Nel Smolová – http://www.astrologiepetranel.cz

Novoročním předsevzetím je uvěřit v sebe – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, jste každý na své cestě a přesto je cesta vás všech společná. Každý se potýkáte se svými problémy, cítíte se sami, opuštěni, neboť v zajetí svých vlastních pochybností a programů nejste schopni rozhlédnout se kolem a vidět to, co vás přesahuje. Jste také šťastní. A to jsou hlavně ti z vás, kteří momentálně pocitově neprožívají nedostatek čehokoli a proto mají potřebu žít život radostný. Toto však pouze dočasně, dokud znovu nepocítí, že jim opět něco schází. Ať však prožíváte to, či ono, záleží to vždy pouze na vás samých, jaký svět kolem sebe uvidíte. Vše záleží na vašem zaměření.

Lidé Země, vždy tu bude něco, co bude mít vliv na váš život. Je to spojeno s vývojem a cestou duše. Plány duší se různí. Avšak cíl je společný. Očistit se od minulosti a začít vědomě tvořit své vlastní životy. A to dokážete pouze tím, že budete žít přítomným okamžikem a odpoutáte se od svých destruktivních myšlenek. Pokud pochopíte, že tvořit svět je božským procesem, pochopíte, že vy jste tím tvořitelem. A k tomuto jste vedeni. K pochopení a uvědomění. Vše je však provázeno různými životními změnami, zkouškami a procesy, které nelze zastavit. Lze na ně pouze pohlížet jako na postupné zrání a uzdravování duše.

Lidé Země, ať již ve svých životech uvítáte cokoli, chápejte, že vás to vede do jiného života, k naplnění vaší cesty, k naplnění toho, co jste si jako duše předsevzali. Můžete se radovat a prožívat štěstí, nic vám nebrání. Pouze vaše obavy a strachy. Stavíte si kolem sebe zdi, které myslíte, že vás ochrání. Avšak časem se tyto zdi zpevňují, stávají se součástí vašich životů natolik, že jejich odstranění se stává velice bolestným, neboť jste připustili, aby se tyto zdi staly součástí vás samých. Ale toto není přirozenost. Jste vědomí, která přišla uzdravit sama sebe, společnost, planetu. Vesmír vás vyslal, abyste splnili svůj úkol. Proto se zaměřte pouze na to, abyste procházeli životem s láskou a pochopením, abyste našli sami sebe, abyste v lásce nalézali začátek i konec všeho, svůj cíl a také, abyste byli schopni přiznat sami sobě, že přesto, že se dopouštíte mnohých chyb, i přesto zůstáváte božími bytostmi, plnohodnotnými, hodnými lásky a štěstí. Uvěřte v sebe a uvěřte ve svou sílu, ať se děje, co se děje. Vězte, že nejste sami, jsme s vámi a plně podporujeme vaši cestu. Milujeme vás a žehnáme vám.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz