Tag Archive | modlitba

Modlitba vize

Mám vizi, v níž všichni lidé žijí v míru, nasyceni a se střechou nad hlavou,

kde je každé dítě milováno a vychovává­no k rozvíjení svých schopností,

kde srdce je důležitější než rozum

a kde moudří jsou uctíváni víc než majetní.

V tomto světě vládne spravedlnost, rovnost a čestnost.

Příroda je ctěna, vody proudí čisté a jasné, vzduch je svěží a průzračný.

Rostlinám a stromům se dostává výži­va a všem zvířatům úcta i laskavá péče.

Vládne tu štěstí – a smích.

Lidské bytosti kráčejí ruku v ruce s anděly.

Děkuji za lásku, pochopení, moudrost, odvahu a po­koru, díky níž přispívám k šíření světla.

Nechť vzestoupí celý svět.

Tak se staň.

Diana Cooper

CL

Čistá radost je umění ducha

Již mnohokráte jsme slyšeli o tom, že největší modlitbou a díkem Stvořiteli je radostný čin. Tuto větu pochopí snad každý, kdo umí číst. Ale chápeme ji opravdu ve své podstatě přesně tak, jak je míněna? Vzpomeňme si na pohádku, kde Ivánkovi poradil kouzelný dědeček, že se ze zakletí vysvobodí dobrým skutkem. Jaká moudrost byla v této radě, jsme také v této pohádce následně prožili. Jaké však velké hledání bylo Ivánkovo, který sice pochopil, co mu dědeček řekl, ale neuměl nalézt k této větě oživující klíč. Co je to dobrý skutek? Jaký dobrý skutek mám udělat, abych se vysvobodil?

A nyní se můžeme stejně tak zeptat, co je to radostný čin? Kolik a kdy takových činů máme konat?

Pojďme nalézt začátek této stříbřité nitky. Není to totiž jen ten skutek sám, ať již je nazýván dobrým či radostným, nebo pomáhajícím. Takový skutek je jen koncem této nitky. Na druhém konci musíme umět stát my, cele naplněni až dětskou radostnou touhou být vždy dobrým člověkem, užitečným, prospěšným, ušlechtilým, rozvíjejícím se, laskavým, moudrým, duchovním.

Tato touha však musí v nás žít se samozřejmou lehkostí. Musí v nás zapustit kořínky a být nám vlastní tak, že v každé situaci jednáme a konáme bez váhání jako lidé citu a srdce. Každá maličkost, kterou s touto lehkostí vykonáme bez rozmýšlení se, zda pomoci, zda se pustit do nepříjemné práce s chutí, zda být přívětivým a laskavým, vrátí se nám se stejnou lehkostí radosti, jež poslána jest od podarovaného.

Samozřejmě, že k tomu všemu nám musí být nápomocen rozum, jako výkonný pomocník ducha, který dokáže s hmotou pozemskou nakládat a pracovat.
Zkrátka a dobře, duchovní cesta není v žádném případě cestou asketického odříkání se radosti. Neplatí zde, že ten, kdo s největší vážností přistupuje ke všemu konání ve svém životě, platí za více duchovního. Ani není třeba hledat jakési výjimečné činy, které bychom mohli pro druhé konat. Však si vzpomeňme na onu pohádku, jak prostý byl ten dobrý skutek. Obyčejný lidský soucit. Ano, umět se vcítit do druhého, a tím rozpoznat, jak pomoci.

Každé ráno by se měl v nás ihned jako první rozezvučet zvonek vnitřní radosti. Radosti z nového dne, radosti z krásného rána, z krásné přírody, která právě svou lehkostí a čistotou radostně souzní se vším Stvořením.

shinewithin
Radost však musí být tou nejpřirozenější. Není možné se silou nutit do radosti jen proto, že víme, že bychom se měli radovat a samo to nějak nejde. Rozum v tomto případě nepomůže.

Není třeba ležet jen v knihách, abychom načerpali moudrost. A také není třeba propadat bezvýchodné malomyslnosti nad všemi nepravostmi světa. Tím nic nezměníme a sebe jen zatížíme utrpením. Hledejme vždy protiváhu. Prostor v konání radostných a dobrých činů je zde zcela volný a nezaplněný. Rozsvítíme-li tedy radostným, čistým počínáním a myšlením další temný kout, pak tma tomuto světlu nakonec sama ustoupí. Vše jen musí být vždy správně vyváženo. Žádné přepínání se v rozumu, ani naivní lehkovážnost.

Nuže tedy již žádná zkostnatělost, ani zahořklost, žádné mudrlantství, pýcha, či jakákoliv mysteria!
Svobodné a radostné srdce je projevem ryzího ducha, který kráčí s jistotou vpřed, vzhůru do nebeských zahrad.
Čím výše může pak duch stoupat po své smrti do duchovních úrovní, tím větší svěžest radosti a činorodosti prožívá. Ti, co jen mudrují a bojí se zasmát, v domnění, že by znevážili svoji duchovní cestu, ti zůstanou před branami těchto zahrad, neboť budou příliš zatížení svým strachem a nebudou moci rozepnout křídla k letu vzhůru.

Rozepněme křídla ducha již zde na Zemi a leťme svobodně a radostně svým životem. Tak také snáze překonáme i těžké chvíle, které zde každý máme pro své zesílení.

Zdroj: http://via-nobilis.cz

Iné bytosti – Kryon

Andělé a průvodci

Otázky: Drahý Kryone,
1. Chápu to tak, že považuješ za důležité, abychom v této fázi věděli, že nemáme „2“ či „3“ duchovní průvodce, ale spíše nekonečnou (metaforicky řečeno) energetickou polévku průvodců, která koná coby Jeden a čas od času mění kompozici. Moje otázka je: „Proč je pro nás důležité vědět, že stará metafora se 2 a 3 byla nepřesná a že nová je přesnější?
2. Má druhá otázka je: „Nevidí jasnovidní lidé 2 nebo 3 průvodce?… Co vidí, pokud ne průvodce?“
3. Pokud je přesnějším názvem pro průvodce „energie“ než „entity“, existují nějaké životní formy nezaložené na biologii, které se dají nazvat „entity“?
4. Jsou andělé takovými entitami a pokud ne, mohl bys popsat vztah andělů k průvodcům?
5. Jaký je vztah (hierarchie) archandělů a andělů?
6. Nedávno jsi řekl, že je s námi určitá průvodcovská energie po dobu trvání našeho pozemského životního cyklu a jiné její části mění svou kompozici. Ale o něco dříve jsi zmiňoval to, že v průběhu většího vibračního navýšení, kterým procházíme, probíhá 90denní změna (proměna) průvodců, během které „utichnou“. Takže má otázka zní – proč je pro ně nezbytné, aby utichli a proč 90 dní? Rozumím tomu tak, že jsou stále tady, jen „potichu“, a ne tak, že by se od nás odpojili, je to tak? A co „spouští“ toto „tiché“ období?


Odpověď:
Drahý,
1. Je pro vás důležité, abyste věděli, že své průvodce nemůžete počítat, pojmenovávat a být závislí na tom, kdo si myslíte, že tyto 2 či 3 entity jsou. Pokud to děláte, brání vám to v prožití reality, která je mnohem větší než si myslíte. Omezuje to váš pohled.
2. Jasnovidci vidí vrchní vrstvu… ty, kteří pomáhají nejvíce v dané chvíli a ty, které v té době nejvíce potřebujete. Proto se fotografie aury (fotografie energie) mění den ode dne. Je to „polévka průvodců“ v akci, měnící to, co potřebujete.
3. Naše definice „entit“ je jakákoli energie, která má vědomí a je rovna či nad tím, jak vnímáte Člověka. Ano, existuje mnoho nebiologických forem nazývaných entity mimo energie, které nazýváte entity. Tady opět narážíme na problém vašich 4D tendencí oddělovat téměř vše od jediného zdroje. To je velmi pochopitelné. Ale skutečné interdimenzionální bytosti vědí, že neexistují pevné „zdi“ mezi vědomými a tudíž myšlenka přiřazování jmen či osobností k interdimenzionální bytostem je omezující a zavádějící.
4. Andělé jsou interdimenzionální bytosti – zrovna jako vy – ale oni mají ve svém vědomí a porozumění celou „skupinu“. Nejsou v dualitě a nemají biologické vyjádření.
5. Archandělé jsou andělé, kteří mají energii mnoha andělů. Nejsou „vyšší“ či „nižší“ navzdory označení. Nejsou ani za nic „zodpovědní“ (nejsou specializovaní). Místo toho jsou naplnění energií mnoha kousků a částí dalších andělských entit. Proto se zdají být důležitější. Nejsou. Přemýšlejte o nich jako o komunikačních stanicích či „centrech“ energetického přenosu, skrze něž je mnohem snazší přístup k celku. Jsou zde proto, aby pomáhali spojovat skupiny energií pro ty, kteří nedokáží přemýšlet mimo 4D. Pomáhají také s organizací energie, která je potřebná v Univerzu. **
6. Se zavedením povolení k vzestupu přichází jednorázový posun v průvodcovské energii. Vztahuje se to k aktivaci třetí vrstvy toho, co nazýváte DNA. Čemu říkáte „odmlčení se“ je proces, který je pouze metaforický. Je to výměna stráží. Je to okamžik v prostoru a času, kdy je jeden „chrám“ zbořen a k druhému jsou položeny základy. Liší se to od člověka k člověku a závisí to také na vašem strachu a „dovolení“ (umožnění). Je to jednorázová změna a je silná.

A NE… to, že to vnímáš jako že jsou stále zde, je jen částečně správné. Průvodci ve skutečnosti odejdou. NIKDY nejsi sám, avšak to, co zůstane v průběhu této výměny průvodců je mnohem méně než na co jste zvyklí. Když velký Mistr Lásky myslel, že je blízko smrti, volal na svou „rodinu“ a myslel, že ho opustili. Místo toho však zažíval právě toto. Dokonce i tento mistr byl z tohoto posunu naštvaný. V tomto případě to trvalo 90 minut. Ve většině případů je to 90 dní. „Devítka“ je dokončení a je významná.

** [Z Kryonovy „kanceláře“] Zde je diskuse o definici archandělů od Ronny Herman, světově známé channelerky Archanděla Michaela:
Velcí Archandělé reprezentují individualizované aspekty, atributy a kvality Nejvyššího Stvořitele. Představují „přirozenou lásku“ Stvořitele. Elohimové, tvůrci formy, představují mentální aspekt Stvořitele a jsou spolutvůrci projevených světů používající substanci Vesmírného Světla. Představují primární život.

Dalo by se říci, že Archandělé a Velké Bytosti Světla nesou větší množství „esence Boha“ a jsou aspekty těchto velkých bytostí. Každý ze sedmi hlavních archandělů naší galaxie ztělesňuje část aspektů, kvalit a ctností Stvořitele. Například: Archanděl Michael vyzařuje První Paprsek Boží Vůle a Síly. Každý Archanděl a paprsek osvětluje lidstvo a Zemi v 2000letých cyklech. Nejdominantnější paprsky v této době jsou Sedmý Paprsek (fialový plamen přeměny – ceremonie, svoboda, vykoupení a očista) a První Paprsek Boží Vůle Tvořit, jež má sekundární vliv.

Andělští průvodci tohoto Vesmíru přišli pod vedením dvanácti významných archandělů, kteří pocházejí z Velkého Centrálního Slunce. Jsou spojením mezi lidstvem a stvořitelem.
Andělé jsou posly, kteří nesou Posvátné Poslání Boha a přicházejí ve větším počtu, aby byli v kontaktu s lidstvem během času velké změny / evoluce.“
Ronna Herman – Channelerka Archanděla Michael – [http://www.ronnastar.com]

Andělská hierarchie

Otázka: Mám problém s pochopením, ke „komu“ se modlit. V průběhu let jsem začala pomalu věřit, že jsme všichni „kousky Boha“ a že Lidé na Zemi jsou pouze jednou částí „skupiny“. Říkal jsi nám, že jsi součástí „skupiny“. Existují andělé jako Michael a Gabriel a Mistři jako Ježíš a Buddha a rozumím tomu tak, že i oni jsou „skupinou“ také. Vím, že můžeme hovořit s našimi Vyššími Já a našimi průvodci, ale existuje nějaká skupina či entita „zodpovědná“ (specializovaná)? Existuje „Otec“? Je Vesmír velkou demokracií?

Odpověď: Tvá otázka nejen že je dokladem intuice a moudrosti, ale také omezení toho, co jste na sebe vzali a čemu se říká dualita. Nezáleží na tom, co je vysvětlováno. Lidé si přejí vše rozčlenit, na všechno vytvořit organizační schémata. To je zcela lineární proces a nereprezentuje realitu toho, jak to funguje na druhé straně závoje.

Vezměte si velkou mísu polévky. Má organizaci, chuť, účel, výživovou hodnotu a formu. Přesto není nikdo, kdo by byl v té polévce zodpovědný. Můžete říct: „Jistě, v té polévce není žádné vědomí. Nemusí přemýšlet či dělat rozhodnutí a není si sebe vědomá.“ Myslíte, že není? Myslíte, že se prostě stalo, že se všechny ty molekuly stvořily a zorganizovaly, aby vytvořily struktury, které jsou zkombinované způsobem, který ani věda nechápe? Uvědomili jste si, že i v něčem tak jednoduchém jako je polévka, existuje plán, systém a koordinace? Pokud ano, kdo je pak v zodpovědné funkci? Kde je demokracie? Kdo rozdává příkazy?

Co když místo lineárního systému velení mají všechny kousky úplnou znalost toho, jaký byl plán a bez jakýchkoli dohadů prostě vplují do toho, co už vědí? Nejen polévka takto funguje, ale i Univerzum a ten, koho nazýváte Bohem.

Ano, vy všichni jste kousky celku. Ale všichni andělé a další entity, které se identifikovaly v průběhu věků, mají společné i toto: Všichni čtou ze stejného scénáře… toho, který vychází ze společné dohody a sám se aktualizuje pro všechny. Není to jako nic z toho, co jste kdy zažili, a proto si to neumíte představit. Dokonce jste si vystavěli mytologii „nebeské války“, abyste si nějak vysvětlili, že jsou věci tak, jak jsou. Mysleli jste si, že pouze energie dobývání může být cestou. Tyto Lidské činy jsou všechny o snaze linearizovat Boha.

Vaše DNA obsahuje božský kód, který říká vše. Jste božští a jste také zahrnuti mezi ty, kteří „znají“ tuto mapu (plán). Čím blíže se dostáváte ke své vlastní božskosti, tím je to evidentnější a tím větší je vaše moudrost. Povzbuzovali jsme vás, abyste našli proroka uvnitř, knihu pravidel, kompas k tomu, kdo jste a proč tu jste. Kritici říkají, že to je to, co dělali sérioví vrazi, posmívají se tomuto procesu jako něčemu, co je nevyrovnané a dokonce i zlem samotným. “Prostě přemýšlejte,” říkají kdyby každý měl svou knihu pravidel, byl by to chaos!”  Pak vám dají svou knihu pravidel vysvětlující, co Bůh chce, abyste dělali.  

Pravda je, že tato „kniha pravidel“ je individuální, ale stejně jako u polévky, i tady je něco, co je společné pro každou molekulu. Takže je to vlastně stejný scénář pro všechny! Musí být, jinak by to, co nazýváte „příroda“ vůbec nefungovalo. Je to kniha, která říká, že „skupina“ je celá rodina. Rozčlenění (vysvětlené pro zisk z vaší lineární reality) hovoří o specializaci. Někteří z vaší rodiny jsou zde, aby pracovali coby 4D zprostředkovatelé mezi vámi a námi (průvodci). Někteří z rodiny jsou zde coby andělé stojící při vás a někteří, jako já, se věnujeme vaší fyzice. Ale my všichni se věnujeme lásce Boha, podpoře lidstva a všichni jsme skupinou… vaší skupinou… rodinou, nazývanou Bůh.

Ke komu byste se měli modlit? Začněte se obracet dovnitř. Namísto modliteb „k někomu“ začněte chápat moudrost toho, kde ta síla ve skutečnosti je. Poté vytvořte to, co potřebujete, místo toho, abyste tam tak seděli a doufali, že Bůh by vám mohl něco dát – jako pes sedící trpělivě na podlaze u stolu a čekající na zbytky od večeře. Takhle to není! Je to milost vaší vlastní existence, která je esencí Boha na Zemi a která pohání veškeré stvoření. Jste svým vlastním Mistrem – tento fakt byl zcela zakryt tváří v tvář dualitě. Připojte se ke skupině nazývané Bůh. Modlete se, ale ne k nějaké vyšší svrchované bytosti. Modlete se jako člen rodiny, který píše domů, zatímco je v přední linii bitvy. Jste součástí Boha a jste členem rodiny. Jste také Lidskou Bytostí, jednou z několika entit ve Vesmíru, které žijí a pracují na místě, kde nemůžete poznat pravdu, protože by to zničilo férovost testu.

. . . A vy se divíte, proč vás tolik podporujeme a milujeme?

1522

BIGFOOT – YETTI

Otázka: Může to znít divně, ale tady to je: Je Bigfoot (Yetti) skutečný? Pokud ano, je jeho prací držet (nést) energii Země?

Odpověď: Drahý, může to znít divně, ale: Ano. Ještě divnější je toto prohlášení: Neříkáme, že Bigfoot je v současnosti stále na živu ani že je jeho účel pořád tentýž. Některé věci se mění zároveň s tím, jak vy Lidé měníte každé vlákno reality a budoucnosti Země. Tyto věci budou brzy známy skrze vaše vlastní zkoumání.

Pozn.př.: Několik dní po tomto překladu jsem „shodou okolností“ nalezla na internetu tento článek: http://www.novinky.cz/veda-skoly/286248-bigfoot-existuje-a-vznikl-krizenim-cloveka-s-neznamym-hominidem-tvrdi-studie.html

Přeložila Marie Kuchařová

Průvodci

O průvodcích je spousta informací! Začněme 3D otázkami, které vám pomohou porozumět mnohonásobné-D. Dejte ruce před sebe a zeptejte se někoho, “Kolik mám rukou?” Odpoví vám, že dvě. Teď si dejte jednu ruku za záda. Zeptejte se znovu. Člověk před vámi vidí jen jednu, ale ví, samozřejmě, že máte dvě. Ale co má říct? V té chvíli se může zeptat: “Je to otázka kolik jich máš nebo kolik jich je vidět?” Nemůže jasně odpovědět bez této otázky. Takže je možné říci, že tato situace je příkladem jednoduchého 3D pravidla: Existuje realita, která převyšuje lidské vnímání. Ve starém vědomí jediné, co jsme vám mohli říct bylo, že máte svatost, která stojí vedle vás, které se říká průvodci, a že vaše vnímání, vaše smysly vám říkají, že jsou dva nebo tři (například). V této staré lineární energii to bylo všechno, co jsme mohli vyjádřit. Bylo to přehnaně zjednodušené, ale tak se měly věci před dokončením posunu krystalické mřížky. Když jsme vám řekli, že máte dva nebo tři, byl to nejlepší popis, jaký jste byli schopni ověřit vašimi smysly. Ve skutečnosti jste mohli cítit energii “polévky průvodců”, něco, co kolem vás stále je, ale co se mění s tím, jak vy se měníte.

Dnes vám můžeme říct, že průvodců je neomezené číslo. Též vám můžeme říct, že jsou vaší součástí stejně jako vaše ruka nebo stejně jako vaše Vyšší Já. Jsou vždy s vámi. Někteří z vás se ptali, “Dobře, i když se nedají spočítat, kdo tedy jsou?” Tohle je ta nejtěžší otázka, neboť jejich koncept není pozemský a je nad to, co byste si přáli brát v úvahu nebo chtěli slyšet.

Nemůžete spočítat polévku, kterou máte před sebou. Neptáte se: “Kolik jednotek polévky je na mé lžíci?” Skutečná identita vaší polévky je její chuť a ne množstevní vyjádření. Tak je to s vašimi průvodci. Jsou nekonečné množství měnící se energie, která vypadá, že se kumuluje do skupin a je vaší součástí navěky. Jsou cítit, nedají se počítat. Nejsou entity, ale energie.

Skuteční průvodci jsou jako vy… existují na obou stranách závoje. Ty jsi skupina (Kryon říká, že nejsme jednotní, jak se domníváme: Já – Tomáš Novák, ale množní Tomáš Novák a spol.= jeho průvodci). Jsou součástí tvého duchovního make-upu, ale jejich energie se denně může měnit, pokud tak často měníš svoje vibrace. Přemýšlej o nich jako o pomocné skupinové energii, která je „ty“ stejně jako tvé Vyšší Já je „ty“. Skutečný „ty“ jsi andělský, interdimenzionální a nekonečný. Jsi kousek Boha.

Když přijdeš na Zemi, pouze část toho, kým skutečně jsi, vstoupí do 3D reality. Zbytek existuje v interdimenzionálním stavu a část té energie nazýváš “Průvodci a Vyšší Já”. Takže, odpověď na otázku: “Kdo jsou?” musí být: “Jsou rodina.“. To musí též znamenat, že tvoje Boží část je mnohem větší, než si myslíš. Začni chápat, že dualita se perfektně snaží o to, aby tě izolovala tak, abys mohl činit samostatné volby a nebyl ovlivněný tou skupinou, ke které patříš. Toto celé je součástí testu na Zemi a grandiózního plánu, který se jmenuje Člověk.

Snad bys nyní mohl rozumět, že být “částí Boha” znamená, že jsi ponořený ve svém energetickém potenciálu… přesně jak to říkali Mistři. Pravda je, že všichni, které jste milovali a v životě ztratili, jsou součástí té skupiny průvodců, stejně jako ti, které byste nazvali “z minulých životů”. Pravda je, že jsi také součástí druhých a zůstaneš dokonce i když opustíš zemskou rovinu. Je to mnohem komplexnější než můžeme vysvětlit, ale plné úžasu a krásných potenciálů.

To všechno existuje pro tvou potřebu být schopný a ne, aby to způsobovalo jakoukoli překážku. Jsou zde, aby doplňovali tvoje vibrace, aby pomáhali druhým a planetě, a aby byli ku pomoci tobě, když to nejvíce potřebuješ. Takže odpověď na otázku, jestli průvodci existují nebo ne, se vrací na začátek, k vyjasnění otázky: “Myslíš ve skutečnosti nebo jak je vnímáš?”

Tato energie, které říkáš průvodci se mění čím více se blížíš Přechodu. Nová energie Země se začíná plnit světlem a tak začíná být vidět, čím opravdu jsou – kouskem Boha – kouskem tebe.

Pokud jsi stále zmatený, je čas začít relaxovat a prostě vědět, že nejsi sám. Někdy stačí uvědomovat si věci bez plného poznání jak fungují. Dělá ti problém přidat plyn ve tvém autě a přitom nevědět jak přesně pracuje automatická převodovka, která umožňuje přenos síly motoru na kola? Odpověď je jasná. Prostě řiď auto… máš před sebou přece cíl! Příště, až uvidíš na hodinách 11:11, jen řekni “Děkuji”. Všechno je perfektní, to ti jen tvoje interdimenzionální část – průvodci – poklepává na rameno, aby ti připomněla, že jsou s tebou a že tě milují.

Nabádáme člověka, aby přestal všechno počítat a dávat všemu jméno. Neboť tento zvyk ho navždy uvězní ve 3D

Jednoho krásného zimního dne jsem ráno vyjela do práce a zpívala si “Another day in paradise…!”(Další den v ráji) – do práce jsem nedojela, ale měla jsem autohavárii. Úplně zrušené téměř nové auto, takže airbagy naštěstí fungovaly dobře… mě se nestalo vůbec nic! Ani škrábnutí, jen modřina na hrudi, jak jsem narazila do volantu při nárazu, ale vůbec mě nebolela, zjistila jsem ji až na konci neopakovatelného dne, při pohledu do zrcadla… Při retrospekci toho co a jak se stalo, jsem nepochybovala o tom, že jsem kolem sebe měla armádu andělů a průvodců a strážců….

A nedávno jsem četla u Mistra Kiraela, že vzhledem k jejich “ne-lidské” povaze mají moc nás ochránit před čímkoli. Když se šikují nám ku pomoci, pro ně je to PÁRTY !!! Tak mi nezbývá, než říct: “Děkuji! Děkuji, že s vámi může být každý den “Another day in paradise – Další den v ráji.“

Přeložila Satu Satu

VÍLY

Otázka: Drahý Kryone, opravdu existují víly?

Odpověď: Pokud si uděláte průzkum veřejného mínění ohledně toho, co „víly“ jsou, dostanete tolik odpovědí, kolika lidí se zeptáte. Ale základní odpověď je ANO. Mají přímý vztah k pracovníkům Země. „Dévy“ zahrad jsou vnímány jako víly a zrovna tak i další pomocníci spojení se Zemí. V kontextu “Tinker bell,” (víly z Petra Pana pozn. př.) je odpověď NE. [Usmívá se] V kontextu interdimenzionálních stvoření, které pomáhají Gaie, ANO.

Přeložila Marie Kuchařová

Poznámka ke kopírování:

Původní zdroj: www.kryon.com  – Otázky a odpovědi (Q&A)
Překlad Marie Kuchařová a Satu Satu pro www.kryon.webnode.cz.
Jednotlivé otázky a odpovědi i celý text je možné použít za předpokladu, že zůstane zachován původní smysl a že bude připojena tato poznámka včetně aktivních zdrojů.

Dôverujte Božskému načasovaniu

Aby mohla být vaše modlitba vyslyšena, je často nutná řada akcí a reakcí, zvláště v případě, týká-li se věc více lidí. Tomuto fenoménu se říká “Božské načasování” a podobá se fázím, které jsou nutné k tomu, aby vyklíčilo semínko. Ano, tento proces se do určité míry dá urychlit, ale přesto existuje jak pro modlitby, tak pro rostliny inkubační doba, než se objeví v materiální formě.

Mějte prosím trpělivost a pečujte i nadále o to, po čem toužíte, s láskou a podporujte to pozitivním myšlením a inspirovanými činy. Uvědomte si, že vaše modlitba se materializuje už ve chvíli, kdy čtete tato slova. Božské načasování se postará o to, aby se vaše přání splnilo v pravý okamžik. Někdy si tuto skutečnost uvědomíte až zpětně, poté, co se vaše přání materializuje. Budete-li však mít víru, pochopíte tuto pravdu už nyní.

Myšlenka pro tento den

Všechny mé modlitby jsou vyslyšeny a naplněny. Důvěřuji Božskému načasování vesmíru, protože jsem součástí dokonalého proudu dávání a přijímání. Můj život se stává magickým díky tomu, že k němu přistupuji s vděčností a vírou.

Doreen Virtue – Rady andělů na každý den

Zdroj: Svět zázraků

Modlitba odovzdania sa

“Proč se znepokojuješ?
Nech mě se starat o všechny tvoje záležitosti.
Budu to Já, kdo na ně bude myslet.
Nečekám na nic jiného, než na tvé odevzdání Mně, potom už si s ničím nemusíš dělat starosti.
Rozluč se s všemi obavami a ničím se nedávej odradit. Prokazuješ svou nedůvěru ve Mně.
Naopak na Mne musíš slepě spoléhat.

Odevzdat se, znamená odvrátit myšlenky od nesnází, odvrátit je od potíží s nimiž se setkáváš a od všech problémů.

Všechno odevzdej do Mých rukou a říkej:
„PANE, STAŇ SE TVÁ VŮLE, TY NA TO MYSLI.“

To znamená:
„DĚKUJI TI PANE, NEBOŤ SI VŠECHNO PŘEVZAL DO SVÝCH RUKOU A VYŘÍDÍŠ TO K MÉMU NEJVYŠŠÍMU DOBRU.“

Pamatuj si, že uvažovat o nějakých následcích je opakem odevzdanosti.
Jinými slovy, když se znepokojuješ tím, že určitá situace nedopadla tak, jak sis přál, tím prokazuješ, že nemáš víru v Mou Lásku k tobě.
Bude to důkaz, že nevěříš v Mou vládu nad tvým životem, ani že mi nic neunikne.

Nikdy si nepřipouštěj myšlenku: Jak jen to může dopadnout…
Co se mi asi ještě přihodí?
… Když se poddáš takovému pokušení, dokazuješ, že Mi nevěříš. Chceš, abych se toho ujal… ano nebo ne?
Pak si s tím musíš přestat dělat starosti!
Já tě povedu jedině tehdy, když se Mi cele odevzdáš.
A když bude nutné, abych tě vedl jinou cestou než jsi čekal, tak tě ponesu v náručí.
Co vás vážně znepokojuje jsou vaše rozumové úvahy, vaše ustaranost, vaše fixní idea, že se za každou cenu o sebe musíte postarat.
Já mohu vykonat tolik věcí, když se bytost jak ve svých materiálních, tak v duchovních potřebách obrátí na Mne s prosbou:

„TY NA TO MYSLI.“

Potom takový člověk zavře oči a zůstává v pokoji.
Obdržíte mnoho, ale jedině tehdy, když na Mne budete plně spoléhat.

Modlíte se ke Mně, když máte bolest, abych zakročil, ale způsobem, jak si přejete vy.
Nespoléháte se na Mne, ale chcete, abych se řídil podle vašich přání.
Nechovejte se jako nemocní, kteří žádají lékaře, aby je léčil, ale po celou dobu mu navrhují jakým způsobem.
To nedělejte, raději za smutných okolností říkejte:

„PANE, CHVÁLÍM TĚ ZA TENTO PROBLÉM A DĚKUJI TI ZA NĚJ, ZA JEHO NUTNOST. PROSÍM TĚ, USPOŘÁDEJ V TOMTO POZEMSKÉM A DOČASNÉM ŽIVOTĚ VŠCHNO TAK, JAK TY SI PŘEJEŠ. TY VÍŠ MOC DOBŘE, CO JE PRO MNE NEJLEPŠÍ.“

Někdy máš pocit, že neštěstí přibývá, místo aby ho ubylo.
Nedej se tím znepokojit.
Zavři oči a s vírou mi řekni:

„STAŇ SE VŮLE TVÁ, TY NA TO MYSLI.“

Budeš-li takto hovořit, Já dokážu učinit i zázrak, bude-li to třeba. Na to však pomyslím jen tehdy, když Mně absolutně důvěřuješ.

MYSLÍM NA TEBE NEUSTÁLE, ALE PLNĚ POMOCT TI MOHU JEN TEHDY, KDYŽ NA MNE PLNĚ! SPOLÉHÁŠ.”

Amen ♥ Sai Ram

Zdroj

Malý príbeh o veľkej viere

Nepršelo, a tak pole byla dohněda vyprahlá, a obilí z nedostatku vláhy polehávalo. Lidé byli znepokojeni a podrážděni a pátrali po obloze ve snaze najít jakékoli znamení nadcházející úlevy. Dny vystřídaly neplodné týdny. Déšť stále nepřicházel.

Duchovní z místních církví vyhlásili hodinu modlitby, která měla proběhnout na náměstí hned tuto sobotu. Požadovali, aby si každý s sebou přinesl nějaký předmět spjatý s vírou.

V určenou sobotu v pravé poledne obyvatelé města nastoupili jako jeden muž, náměstí se zaplnilo úzkostnými tvářemi s nadějí v srdcích. Duchovní byli dojati při pohledu na rozličné předměty, které modlící tiskli v dlaních – svaté knížky, kříže, růžence.

Když hodina modliteb vypršela, spustil se, jakoby mávnutím kouzelného proutku, jemný déšť. Dav provolával slávu a lidé vysoko pozvedávali své poklady, aby vyjádřili vděčnost a chválu. Uprostřed zástupu čněl jeden symbol víry, který poněkud zastiňoval ty ostatní: malé, asi devítileté děcko si přineslo deštník.

Laverne W. Hall