Tag Archive | epifýza

Premena Zeme a človeka – odkaz od Féwy

Transformujúcim sa obrazom a súčasne intenzívnejúcim zvukom frekvencie sa mení naša Zem. Energiou ženy, ale i muža, duchovným srdcom, zrakom a sluchom, ktorý je výrazne do procesu premeny zapojený. Táto premena Zeme a človeka sa rovnako týka i fauny a flóry. Momentálne prebieha premena v živočíšnej ríši u predátorov – a to ako vo vzduchu, tak i na Zemi.

Agresívnejšie správanie, nekontrolované reakcie, výbušnosť, ktorá bola počas posledného obdobia nakumulovaná v mužoch a svojím spôsobom sa prejavovala, sa mení – portálom spirituálneho srdca, ktoré sa pripravuje na euforický stav, ktorý je súčasťou reštrukturalizácie vedomia načítavajúceho záverečným programom svetla /jeho spirituálnej matrice Zeme a tým i človeka/ vysoké vedomie lásky. To znamená, že sa spirituálne /prostredníctvom esencie ženy/ kóduje do vedomia ľudí nový intergalaktický vhľad, pohľad i nadhľad. A tým je nová krištalická sféra ľudského vedomia, ktorá je súčasne portálom duchovna. Portál je aktivujúca sa frekvencia novej dimenzie Zeme. To znamená reality /realít/ vesmíru, ktoré sa žiarením Centrálneho Slnka zviditeľňujú. Je to nanosférická brána duchovna, vševedomého svetla, ktoré nepolarizovaným žiarením aktivuje doposiaľ neaktívne častice, ktoré úzko súvisia s reštrukturalizáciou vedomia /binárnou postupnosťou, zlatým rezom galaktickej špirály Centrálneho Slnka/. Je to postupné rozžiarovanie magnetických bodov vo vesmíre – ich aktiváciou v novej vysokovedomej sfére, zatiaľ čo pôvodné, ktoré strácajú funkčnosť – zhasínajú. Žiarenie galaktického stredu je hutnejúcim prílevom krištalických informačných kódov vysokej frekvencie.

Pôsobením aktivovanej krištalizácie dochádza k transformácii subjektívnej reality, čiže premene. A to v mikro i makrorealite, ak je táto realita /cestou individuálnej evolúcie/ zámerom vedomia. Inými slovami – dokonale pripravená makrobunka /planéta/ ako i jej mikrobunka /človek a ktorákoľvek organická bytosť Zeme/. Jedná sa o prekopírovanie potenciálom svetla /jeho fúzie/ splynutím jednej i druhej reality, galaktickým pulzným žiarením, ktorého pulz je výronom Centrálneho Slnka / slnečné vedomie prezentuje solárnu galaktickú sieť, čiže všetky slnká/. Je to splynutie solárnej a planetárnej energie a následné uvoľnenie, ktorého súčasťou je aktivácia nového vševedomého svetla v každej mikro i makrobytosti, ktorá je na galaktický orgazmus pripravená. Čím sa pretransformuje fyzický organický svet na novú úroveń svetla.

Proces, ktorý je pre fyzickú realitu len ťažko predstaviteľný. Rovnako ako slovami materiálneho sveta, jazykmi ľudského kmeňa neopísateľná energia. Explodujúci a tým i do priestoru času expandujúci energetický náboj, ktorým sa spánkom utlmený človek absolútne prebudí. Bezbolestný pôrod nového vedomia ako i krištalického tela, ktoré je totožné s ľudským telom času Lemúrie, kedy človek tvoril frekvenciou nekonečna – bezpodmienečnosťou lásky. Je to multidimenzionálna krištalizujúca brána Zeme i človeka – svetlom, ktorého hutnosť je už veľmi vysoká a heliosféricky sa aktivuje. Žiarenie centrálneho Slnka je najintenzívnejšie absorbované cez severný a južný pól, pričom sa vysoké energie kumulujú v jadre Zeme a paprskovite sa napájajú protirotáciou na jeho absolútny krištalický stred. Tým sa v strede jadra aktivuje rastúca vibrácia. Rovnaký proces prebieha u všetkých planét, u človeka – a to v každej jeho bunke /centrálne v duchovnom srdci, svetlom bobtnajúcej epifýze, v aktivujúcich sa mimotelových čakrách nielen nad hlavou, ale i smerom ku krištalickému jadru Zeme. Je to spirituálna svetelná línia, transparentný paprsok, ktorého energia smeruje od hlavy ku galaktickému stredu na ktorý je energeticky napojená.

Neviditeľná láska, jej nekonečné puto, emócia. Prebúdzajúci sa cit, empatia, emocionálne vnáranie sa hlboko do svojho vnútra /involučne/. S touto emóciou súvisí emócia splynutia mužskej a ženskej energie. Z galaktického pohľadu sa jedná o orgazmický tanec medzi dimenziami, prezentujúci hĺbku a intenzitu splynutia i prieniku všetkými realitami vesmíru. Orgazmický akt /kumulácia a uvolnenie energie/ je univerzálno – spirituálnou expanziou mužskej a ženskej energie na úrovni mikro- i makro – bunečnej. Vzájomným odovzdaním informácie. Splynutím priestoru a času s prapodstatou všetkého, čo je krištalicky čistou bezpodmienečnou láskou. Kozmická energia aktivujúca v žene i mužovi interdimenzionálny portál, čiže prebudenie do pôvodného svetla. Tento akt môžeme nazvať explóziou….nirvánou…dozretím semiačka, ktoré sa v správnom čase narodí /prebudí/ na mieste, ktoré mu frekvenciou zodpovedá. To znamená – rezonuje s ním.

explosion

Aktivujúcou sa krištalizáciou portálu /portálov/ Zeme sa aktivuje i telepatická komunikácia. Taktiež zrak, ktorý je primárnym spojením /epifýza/ s duchovným srdcom /jeho bránou/ a tým i duchovnou sférou piatej dimenzie /ako i vyšších dimenzií/. Pričom 11. a 12. univerzálna dimenzia vesmíru je bránou božskej esencie – dimenzionálnej frekvencie Stvoriteľa.

V menšej a menšej miere sú potrebné slová. Slová sú prostriedky dorozumievania sa vo svete matérie a aktivovaním pôvodnej telepatickej komunikácie sa postupne ich význam /zvuk/ vytráca, čo sami môžete sledovať zabúdaním výrazov, ťažkopádnejšou komunikáciou. Je to volanie srdca srdcom. Jeho dlho zabudnutým univerzálnym jazykom.

Je to krv a voda človeka a Zeme – do ich tepien, žíl, krvných vlásočníc pritekajúce žiarivé svetlo, meniace krv na spirituálnu krištalickú tekutinu. Čistenie orgánov sluchu /bubienok, stredné ucho…/, ktoré cez Eustachovu trubicu aktivuje rezonanciou elektromagnetických polí vyšší stupeň frekvencie zvuku. Jedná sa o konkrétne energetické body tela človeka. Rezonanciou nového zvuku nastáva simultánne posun do novej časopriestorovej kvadratúry. Na fyzickej úrovni sa tento proces prejavuje silnejúcim pískaním a šumením v ušiach.

Epifýza aktiváciou nového zvuku a obrazu zväčšuje svoj tvar a spätne odráža do priestoročasu rezonujúci signál, čím sa ukotvuje v novej sfére ako aktivovaná nová vibrácia. Krištalizáciou sa aktivuje i vyžarovanie láskyplného svetla človeka do priestoru v ktorom sa nachádza.

Ste to Vy, ktorí opäť prijímate i vysielate duchovným srdcom nové spektrum. Meniacimi sa štruktúrami rezonujúcich polí. Vaše Ja, Váš súhlas, ktorým svojou aktivovanou krištalizáciou dávate dovolenie na pretransformovanie sa do nového svetla. Vaša výška vedomia, hladinou lásky i túžby človeka ešte síce existujúceho v dualite, ale svojím vnútrom transformujúceho všetko frekvenčne nízke. Tým sa aktivuje vševedomé duchovno. Jednota duchovného potenciálu energie muža a ženy. Odovzdávajúcich a prijímajúcich vzájomnosťou lásky energiu svetla – jeho prapodstatnej esencie.

S láskou Féwa (2.3.)

Reklamy

Záverečná aktivácia prekopírovávania do novej dimenzie – odkaz od Féwy

Galaktické centrum, jeho absolútny stred, tvorí bifokálna /dvojohnisková/ šošovka, ktorú fyzickým zrakom vnímame ako čiernu dieru. Jej stred neustále špirálovite vibruje. Druhá časť tejto šošovky je fyzicky neviditeľná a jej stred rovnako špirálovite vibruje. Táto šošovka je akoby zrenicou Vášho tretieho oka, ale súčasne i fyzického zraku. Svetelné impulzy absorbované fyzickým zrakom sa zbiehajú v absolútnom strede epifýzy, ktorá sa žiarením aktivuje a vysiela impulzy do tretieho oka, ktoré je projekciou epifýzy. Tieto impulzy – aj keď sa to zdá nepravdepodobné – pokračujú do priestoru a spätne reagujú na žiarenie Gal. stredu, čím sa epifýza aktivuje /tým i tretie oko/.

Tieto zmeny prebiehali a prebiehajú v priestore koridoru, do ktorého je Zem ponorená už len malým kúskom tela. Absolútny stred bifokálnej šošovky je bránou do vyšších dimenzií. V centrálnej časti Galaxie – jej bifokálnom strede nastala aktivácia jej centrálneho bodu, z ktorého budú prúdiť k Zemi heterocyklicky aktivujúce zväzky žiarenia. To znamená, že sa jedná o záverečnú aktiváciu prekopírovávania do novej dimenzie. Sú to tri paprsky – v intervaloch – vzhľadom na prebiehajúce zarovnávanie duchovných sŕdc populáce. Prvý paprsok – obojpólove pôsobiaci a aktivujúci hemisféry. Druhý paprsok korigujúci nevyrovnanú hladinu frekvencií a tretí paprsok absolútne zrovnovážňujúci dvojpólovosť.

kod2

kod1

Tvárou v tvár dualite – odkaz od Féwy

Letíte už veľkou rýchlosťou ku svojmu cieĺu – solárnej  bráne – hľadajúc svoju vlastnú realitu. Môže sa Vám zdať, že sa deje niečo zvláštne. Občas sa zastavíte, neprítomne zahľadíte do prázdna, akoby duchom neprítomní. Cítite to vírenie očakávania. Zem sa prekrištalizováva. Rovnaký proces prebieha u človeka.

Individuálne sa prispôsobujete svojej vlastnej konjunkcii dualít. Približovaním svojho ja / v hmotnej realite/ + ja /v spirituálnej sfére/. Ste ako dvaja krasokorčuliari, ktorí krúžili na svojej ploche a sú pripravení  v objatí  “vykresliť ” svoju jednotnú piruetu. Ste zjednocujúcou sa dualitou. Už nie ste jedným, alebo druhým polemizujúcim našepkávačom…..Vy už jednoducho viete, kam a prečo smerujete. Ste zámotkom, ktorý je otváraný časovou bránou novej dimenzie, pričom vstupenkou je LÁSKA.

Odseparovávate sa od myšlienok, ktoré vás niečím zväzujú, obmedzujú, demotivujú Vašu skutočnú tvorivosť. Ponárate sa do svojej zabudnutej spirituality. Počas predchádzajúcich 5 dní prebiehala pauza vo vedomí. Chvíľa “zrážky” dvoch programov duše, ktoré boli na chvíľu stopnuté procesom myšlienkovej regenerácie. To znamená, že spôsob akým ste doposiaľ tvorili, rozmýšľali, chápali…..alebo nechápali čo sa vlastne deje, či nedeje –  sa uzatvára. Do svojho intímneho priestoru už nevpúšťate nikoho, kto s vami neladí. Nerozumiete svojmu okoliu, ktoré je vibráčne inak nastavené. Oddeľujete sa –  zostrujúcimi sa hranicami nepochopenia jednotlivých frekvencií. Ako keď nalejete do pohára s vodou, tekutinu rôznej hustoty a farebnosti, pričom sa vzápätí každá od seba oddelí rozdielnym zvukom a rezonanciou.

Stojíte tvárou v tvár svojej dualite. Ako by ste boli prilepení z jednej a druhej strany na sklenenú tabuľu, ktorá je medzi vami. Pozeráte si do očí, komunikujete aktivujúcim sa tretím okom /sú to bolesti v oblasti čela, temena aj zátylku/, vzájomne sa dotýkate aj keď tieto dotyky fyzicky nevnímate. Snažíte sa srdcom zachytávať budiace sa frekvencie absolútnej lásky.

     Zobúdza sa vo vás nová /zabudnutá/ dimenzia. Prišpendľujete svoj zrak k oblohe, blúdite pohľadom po okolí, akoby ste niekoho hľadali, čakali a vedeli, že čochvíľa príde. Očakávate svoje nové individuálne reality a nemôžete sa dočkať chvíle, kedy svojou realitou vykročíte. Spoločne s tými, ktorí do vašej reality patria.

Je to zmena v myslení, ktorá aktivujúcou sa bránou vo vás aktivovala nový pohľad na seba, na svet, v ktorom žijete. Túžite byť sami sebou. Slobodní, nikým neovplyvňovaní. Milujete svoju Zem. Budiacim sa šiestym zmyslom ešte výraznejšie vnímate jej krásu, jej emócie, jej snahu byť inou, novou. Bez akýchkoľvek záťaží či smútku.

Je to nová inšpirujúca vibrácia, ktorá je už súčasťou vyšších hladín vedomia. “Vypínajú” sa pôvodné hmotné programy a Vy sa môžete cítiť ako vo vzduchoprázdne. Rozmýšľate, čo sa to s vami deje. Nedokážete definovať tento stav duše. Emocionálne poskakujúc realitami. Žiadnym smerom, ktorý nezodpovedá Vášmu vedomiu, Vás to nepúšťa. Je to krátky časový úsek, kedy sa oddeĺoval pôvodný zámer /myšlienky/, aby uvolnil priestor novému mysleniu a tvoreniu. I keď sa delíte na individuálne stupne /vedomé kategórie/ – napriek tomu sa spájate jednotne.

  Mnohí z Vás sú zamyslení, smutní, majú pocit bezradnosti. Ako malé deti, ktoré rodičia nechali bez dozoru v centre veĺkomiest. S obavami, úzkosťou v hrudníku, slzami na tvári pozeráte na  “okoloidúcich” a čakáte, kto z nich Vám poradí. Je to vzťahová korelácia ja+ja a ich časovej vrstvy. Svojím vedomím, emóciami, kladením dôrazu na individuálny rebríček životných hodnôt sa zoraďujete do prúdov kolektívneho vedomia, ktoré prezentujú jednotlivé reality. Vašou túžbou sa budí hojnosť. Nové transpersonálne vedomie, ktoré vie, že hojnosť je v skutočnosti neobmedzená.

Ste tu a teraz cítite nové krištalické energie, ktoré k Vám prúdia. Sú rozpaľujúce a súčasne chladivé – podľa individuálnych potrieb. Tok mozgo-miešneho  moku sa spomaľoval, na chvíľu zastagnoval /ako i lymfatický systém/ a súčasne sa zrýchľoval. Poháňaný prúdom fotónovej vlny.

     Aktivuje sa čakra kozmickej jednoty. Rozpúšťa sa vo vás hmotné myslenie, aby sa ukotvili nultým bodom paraboly vedomia /v mieste, kde je vstup do nových úhlov svetla/ jeho nové stupne. Jedná sa o proces oddeľovania sa bipolárneho vedomia. Mriežkou, ktorá ho prekrištalizováva v závere vzostupu cez kvadropolárnosť solárnej brány. Sú to dva zrkadlovite otočené trigony, ktoré sa cez 4 body ich základní /rohov času/ spájajú centrálnou frekvenciou do tvaru štvorca. Sú to oddeľujúce sa reality – schémou kozmického vedomia. Symbol dvoch trigonov, ktorých vrcholy sú spojené jednotou duchovného a fyzického sveta. Pričom tieto vrcholy /stred energetického štvorca/ sú nultým parametrom času, priestoru a všetkých frekvencií /realít/.

Prienikom cez absolútny nultý stred vstupuje ľudské vedomie do nového svetla. Aktivujúcou sa solárnou bránou, ktorej zviditeĺňujúci sa trigon transparentnie. Rovnaký stav je u fyzických zreníc. Vplyvom vysokofrekvenčného žiarenia sa týmto spôsobom otvára kanál vstupu a aktivácie nového vedomia. Proces, ktorý je navýraznejšie “hmatateľný” v solárnej čakre a  srdcovej čakre. Rastúcim tlakom rozkvitajúcej epifýzy. Energiami, ktoré sa  “nabaľujú”  na Zem i človeka /ako i celý organický svet/ proti smeru hodinových ručičiek. Prestupujúc Zemou k jej jadru, ako i k absolútnemu stredu všetkých organických tiel.

S láskou Féwa

Chaos vedomia – tlakom nízkych vibrácií (odkaz od Féwy)

Ľudské oko /zrenica/ – fyzický spôsob absorbovania spirituálneho žiarenia väzbou na epifýzu. Mierou schopností vidieť, alebo nevidieť, uvedomovať si, vnímať, sledovať, prijímať i akceptovať – subjektívnym zrakom neregistrovateľné javy, ktoré sa v danom okamihu času v priestore nachádzajú. 

Je to dilema duchovne nezrelých, ktorí sledujú svoj životný priestor kanálom zúženej zrenice  –  logikou a racionalitou nízko – frekvenčných polí. To znamená –  zrakom neobsiahnu objektívnu realitu. Neustále fibrilujúcou nedôverou prameniacou hmotným úhlom pohľadu jeho atomárnou frekvenciou/. Evolučný spínač, dovoľujúci človeku vidieť fyzicky nevidenú, subjektivitou času nedotknuteľnú realitu. V tom tkvie ľudské nepochopenie, problém prijatia. Ľudské vnímanie realít – pochopenie a prijatie skutočnosti, že hmota /jej optický efekt, zvuk a jeho rezonancia/ nie je jedinou frekvenciou, ktorú vesmír pozná. V tomto bode dochádza k hlavnému stretu informačných polí. Kedy kauzálne protežovaná hmota nie je schopná uveriť /bez zrakového a hmatového kontaktu/ inej pravde.

Sú to zabudnuté schopnosti človeka, ktorý v časoch pôvodnej Zeme tvoril pomocou vysokých frekvencií. Informácia, ktorá je hlboko zasunutá pod prah ľudských vnemov. Disproporcionalita vedomia, ktorá sa práve teraz zarovnáva so súčasne prebiehajúcim oddeľovaním sa jeho individuálnou výškou.   Kategória ľudí, ktorí poznajú príčinu prebiehajúcich zmien ako i zobúdzajúcej sa planéty a celej solárnej sústavy. A tí druhí  – s nízkou vibráciou  hmotnej frekvencie – 3 D mriežky – a jej zvukovej rezonancie.

Mnohí z Vás sa výrazne sústreďujú na očakávaný príchod galaktických lodí. Niektorí sa boja, iní dúfajú, že im pomôžu zvládnuť ich vlastný evolučný zámer a pritom si neuvedomujú, že im pozornosť odbieha od podstaty ich vlastného prístupu. Oni za Vás nevyriešia Vašu životnú cestu.  “Nepozametajú”  Vašu neochotu pochopiť základný princíp rastu ľudského vedomia. Je potrebné si uvedomiť, že pasívnym a nedôverou v seba sa od celého procesu vzďaľujete. Vy, ktorí viete, nemáte dôvod pochybovať o prebiehajúcom galaktickom procese. Druhá skupina  “neveriacich Tomášov”, ktorí hádžu celosvetové dianie  – vrátane logicky i energeticky vysvetľovaných informácií –  do bezodného vreca hlúposti, naivity, psychických skratov, spoločenskej “nemohúcnosti” jednotlivcov z dôvodu ich nedostatočnej materiálnej zainteresovanosti a osobného sklamania, či zlyhania  – je ich timbrom oddeľujúceho sa vedomia. Ich evolučná cesta. Ich neochota rozlúštiť tajomstvo Platónskych telies a kulminujúcej frekvencie. Meniacim sa lineárnym časom, jeho zvukom a rezonanciou. Lineárna postupnosť, Mandelbrotovým setom nekonečna uzatvárajúca dianie ciest evolučných cyklov. Tetraeder, ktorý je nielen hmotne narýsovanou geometrickou konštrukciou, ale i nefyzickou zmesou prúdiaceho nepolarizovaného svetla, ktoré sa prizmaticky premieta do priestoru galaxií a intenzitou žiarenia transformuje hmotu.

Skutočnosť, že involúcia dáva možnosť návratu späť do srdca, ktoré má skúsenosť svetla a bunečnou pamäťou sa cyklicky aktivuje. Človek ako organická súčasť mnohých nevidených realít, paralelne existujúcich vo svojej konkrétnej vibrácii. Reálny fakt, že evolúcia nie je zánik, ale vznik i návrat nového spôsobu života  –  plne funkčného vedomia. Všetky zámerne deštrujúce informácie, ktoré len odvádzajú pozornosť od podstaty procesu vzostupu kolektívneho vedomia. Nehovoriac o vťahovaní ľudského vedomia do nízkych vibrácií prostredníctvom strachu. Temné entity,  ktoré majú leví podieľ na negativite a stále sa snažia o zablokovanie evolučného zámeru. Platón, Fibonaci, Tesla, Einstein, Rubens, Mánes, Da Vinci, Beethoven, matka Tereza, St. Germain, Mozart, Gaugin….ľudia, ktorí fyzicky na Zemi žili, podstatu vzostupu poznali a odovzdávali svoje posolstvá. A mohli by sme menovať ďalšie a ďalšie indície. Je to neelasticita epifýzy – jej zabudnutých vibrácií –   ktoré niektorí ľudia odmietajú prijať opäť za svoje. Výsmech thorzným poliam, energiám /základu existencie/, kozmickému procesu evolúcie. Podhodnocovanie čakier a tým i otca medicíny a architektúry  –  Imhotepa – ktorý rešpektovaním ich funkčnosti liečil ľudí. Odmietanie pohľadom lineárneho času mnohých variant kozmických kvadratúr. To znamená jednotu, vzájomnosť všetkých ingrediencií, ktoré sa podieľajú na konečnom efekte dosiahnutého galaktického vedomia. A jediným dôvodom, prečo nevedomí vystřeľujú svoje  “šípy”  výsmechu a hnevu, je vlastný skrývaný strach a odmietanie porozumieť univerzálnej matrici všetkého, čo je princípom Božského oka. Je až zarážajúce kam siahajú ich neduchovné méty, ktoré degradujú proces kolektívneho vedomia, jeho návratu späť.

Nefyzickou príčinou momentálnych emócií, ktoré vnášajú nedôveru vo vlastné schopnosti je rozdielnosť variant pochopenia abstraktna a konkrétna. To znamená, že spirituálnou frekvenciou transpersonálna sa ukotvujete v korunnej čakre  – a súčasne vo Vás kulminuje tlak vysokých a zároveň fyzicky nízkych frekvencií vedomia. Vaše fyzické telo stagnuje, je už len kontúrou Vášho bytia. Rotácia Zeme sa spomaľuje. Tým, že sa blížite k absolútnej nule, vo Vás enormnou mierou narastajú pochybnosti, či záver procesu zvládnete. Miestami strácate vieru i dôveru. Prebieha zápas vlastného hmotne vedomého  “Ja”   – a “Ja” spirituálne sa aktivujúceho. Preto je dôležité dôverovať svojmu srdcu. Je to zaťažkávacia skúška dvoch kozmických “svetonázorov” a súčasne svojej viery. Prebiehajúcej transformácie optiky. Disproporcionalita dvoch vrstiev vedomia,  ktoré sa spoločným stredom zarovnávajú do jednoty.

Je teraz mimoriadne dôležité čo najviac oddychovať. Individuálne sa /do/vzdelávať v zmysle svojej frekvencie. Čerpať energiu z prírody, formou ľahkej aktivity. V stravovaní je vhodné vo zvýšenej miere piť ovocné a zeleninové šťavy, jesť orechy, med, vlákninu. 

V tomto štádiu máte takmer funkčnú Mer-Ka-Bu, vozítko Vášho nového života. Taká je už výška Vašej frekvencie. Ste ako včela, ktorá pozbierala potrebný nektár a vracia sa späť do svojho úľa.

V chaose, ktorý vládne v závere cesty je dôležité, aby ste si vybrali svoj konkrétny informačný zdroj, ktorému rozumiete, ste vnútorne presvedčení, že Vás napĺňa, pomáha pochopiť a dopísať tajničku krížovky evolúcie. Aby Vám nezaťažovalo hlavu množstvo špekulácií, tvrdení, téz. Je to chaos rôznych stupňov vedomia. Chŕlenie posledných výkrikov negativity, ktorá prostredníctvom mnohých samozvaných zvestovateľov pravdy vkľučkovala do zdroja informácií, aby spochybnila evolučný zámer.

 Vaše vedomie a Vaše srdce je jedinečnou bunkou, ktorá má žensky oblé tvary. Je pozitívnou energiou bezpodmienečnej lásky. Tam nasmerujte svoj vhľad. Zrenicou tretieho oka  – vlastnou múdrosťou. Pohľadom do svojho vnútra, do vlastného pochopenia, že človek nachádzajúci sa na ktoromkoľvek úseku svojej cesty je  –  Bohom milovaný. 

     Priebežne počas dňa je vhodné si opláchnuť oči a ruky prúdom chladnej vody. Ak Vám to situácia dovoľuje – aj nohy. Zmývate negatívne energie, ktoré sa v týchto miestach fyzična kumulujú a pokúšajú sa stiahnuť Vás do nízkych vibrácií. Dúfajúc, že sa im podarí Vás zneistiť, zastaviť, znecitlivieť voči žiareniu , ktoré prúdi k Zemi. Neobávajte sa  –  tieto útoky na energetické telá sú obratom svetlom čistené. 

S láskou Féwa

Zvuk a jeho rezonancia – odkaz od Féwy

Zvuk a jeho rezonancia  –  zvuk ako primárna väzba bunečnej membrány na novú spirituálnu formu a aktiváciu nového krištalizujúceho tela. Rotáciou energetických centier /čakier/, okolo spinálnej časovej osi /jej nízkej hladiny hmotnej rezonancie/ postupným napájaním časových vlákien. Reťazovitou štruktúrou DNA – epidurálne, tzn. kanálom chrbtice, ktorý absorbuje potrebné informácie galaktického stredu.

To je – centrálnou frekvenciou rastúca vibrácia vašich tiel. Fyzickým zrakom nevnímate celý proces previbrovávania. Z toho dôvodu nie je možné, aby ste mohli sledovať, v akej frekvenčnej hladine sa momentálne ľudské vedomie nachádza. Centrálny prúd galaktického žiarenia, ktoré presakuje do Vašich nízkofrekvenčných tiel sa automaticky vlnami viaže /cez časové spiny/ na kremičité nanoštruktúry mikroreality Vášho tela  /na bunečnú a atomárnu úroveň/. Metamorfogeneticky preniká do DNA, v ktorej opäť aktivuje  “uspané”  vlákna  /oživuje žiarením/. Je to to isté, ako keď napríklad namočíte sušené potraviny /ovocie, zeleninu/ do vody a nabobtnaním získajú svoj pôvodný tvar. Inými slovami, mení sa doterajší stupeň hydratácie tela /pociťovali ste sucho v ústach, na perách, mali ste extrémne suchú pleť, vrásky/. Celé Vaše telo bolo doposiaľ utlmené, v spánku, časopriestorovej hibernácii. A to na všetkých úrovniach. Žiarením sa opäť aktivuje. Nadobúda i iný vzhľad. Jednoducho povedané – mladne. 

Dvomi vláknami DNA prúdi tok informácií  –  impulzov centrálneho galaktického Slnka. Táto DNA väzba na nový čas /frekvenciu, realitu/ a jeho neutralitu /bezpriestorovosť/ je nesmierne dôležitá, pretože aktivuje príslušnú časť vedomia. Prostredníctvom epifýzy – centrálneho zraku, zrenice – ktorá akoby rozkvitá. Puk sa otvára v tom zmysle, že keby sme nasnímali tento energetický proces aktivácie ľudských schopností, vyzerala by epifýza ako kúsok suchej špongie, ktorá z pôvodného vysušeného /zmenšeného/ tvaru nasiakne vodou a tým sa zväčšuje. Bujnie a vysiela zo svojho absolútneho stredu žiarivé lúče bieleho nepolarizovaného svetla.

Starí majstri maľovali svätcov so žiarivou aureolou okolo hlavy, ale i tela. Dôvodom zviditeľneného žiarenia je, že v konkrétnom štádiu gradujúcej frekvencie /žiarenia/, kedy sa vaše fyzické telo zjednocuje s najvyššou frekvenciou, sa epifýza spojí so zrenicou centrálneho Slnka. To je vtedy, keď sa rezonančne priblíži Zem k nulovému pásmu a je pripravená na globálnu aktiváciu na fyzickej i nefyzickej úrovni. Jednoducho povedané  –  začína globálna, celoplošná aktivácia tretieho oka /u niektorých ľudí bolo tretie oko už aktivované, niektorí ho majú aktivované počas celého života z dôvodu konkrétneho poslania /. V tom momente sa aktivujú spinálnou väzbou /cez mozgové štruktúry, chrbticu, čakry/  subštruktúry DNA, mikro a súčasne makroprocesom transvedomia celej solárnej sústavy. To znamená, že nielen človek, ale celý organický svet /súčasť multifrekvenčnej projekcie/ sa solárne aktivuje cez elektromagnetickú dvojpólovosť, aby zlúčením elektrického a magnetického vlnenia v absolútnom strede všetkého, čo je spirituálnou esenciou sa spojil so Zdrojom a týmto basolútnym zjednotením sa s časovou a priestorovou realitou  /splynutím všetkých realít/ preprojektoval a ukotvil vo vyššej sfére. 

Je to Vaša Zem, matka Gaia… bohyňa Sophia. Ich ženský energetický potenciál. V strede Zeme sa jej absolútnym stredom hyperfrekvencie kríži vertikalita a horizontalita časov a ich realít. Je to bod nultej frekvencie, ktorý povoľuje vstup do nového bezpriestorového vnímania multifrekvenčnej reality.

Ste kódom. Vy, ľudia, každý jedinec. Ste kódom tak ako i matka Gáia. Ste symbolom svetla, jeho individuálneho stupňa. Kráčate, stúpate, vlníte sa hladinou pôvodnej frekvencie, svojím neviditeĺným staccatom, ktoré je pulzáciou vášho vyskokovedomého srdca. Vaše srdce pozná celý proces. Jeho nekonečná energia je inkarnačne väzbou na čas a priestor neustále vyživovaná a posúvaná esenciou božského Ja. To znamená, že Vy ste tí, ktorí na Zemi mnohokrát žili. Aby splnili svoje životné poslanie /či už osobné – inkarnáciou duše, alebo kolektívne/. Ste tie bytosti, ktoré sa mnohokrát vrátili, aby prispeli svojou kvapkou esencie do evolučného vývoja planéty. Mnohí z Vás pochádzajú z ďalekých vesmírov a čakajú na svoj návrat zo Zeme. Je to individuálne. Na Zemi sa momentálne nachádza viac ako 5 miliónov poslaných bytostí, ktoré sú rozmiestnené po celej planéte  a pomáhajú udržiavať svojím vedomím potrebnú hladinu frekvencie. Je to štatutárne zastúpenie svetelnej únie. Program pomoci svetelných národov. Sú v telách detí i dospelých. Deti zohrávajú dôležitú úlohu v ľudskej transformácii. Vedia, pamätajú si, ich gény ich nasmerovávajú. Sú to maličkí dospelí ľudia, bytosti vysokovedomých sfér planetárnej integrity vyšších realít svetla. Zámerne poslané, aby spájali frekvencie štruktúrami svojho vedomia – jednotlivých planetárnych súradníc, ktoré budú súčasťou novej zemskej existencie.

Je to sieť vedomia. Univerzálna makrorealita vesmíru, ktorá sa zjednocuje kozmologickým načítavaním so zemskou terciálnou sférou. Mnohé ste už pochopili, mnohé ešte pochopíte, keď splyniete s existenciou mnohých realít a tým i mnohých  –  pre Vás neviditeľných svetov. Anjelov, jednorožcov, miniatúrnych bytostí a ich svetov….. Veľmi jednoducho si tieto reality môžete predstaviť ako záplavu čiastočne sa dotýkajúcich transparentných bublín. Pričom každá je jednou realitou.

Vy nie ste len fyzickým, hmotným človekom. Vy ste bytosťou mnohých galaxií. Váš mozgový kmeň je zónou, v ktorej sa križujú absolútne všetky vo vesmíre existujúce frekvencie. Tu na 3D Zemi ste človekom z mäsa a kostí, podmieneným hmotnou atómovou mriežkou /jej neustále kmitajúcou frekvenciou/. Ale v skutočnosti ste súčasťou nie jednej, ale tisícov ďalších galaxií. Spleťou mentálnych myšlienok sa ich prstom  “dotýkate” a vyberáte si  /podľa momentálnej výšky vedomia/ potrebnú informáciu. Ste preto univerzálni, bezpriestoroví, bezčasoví. V subjektívnej realite čerpáte potrebné skúsenosti, aby ste ich do svojho vedomia absorbovali. Akonáhle je Váš pohár hmotnej múdrosti plný skúseností – pokračujete ďalej na svojej vývojovej ceste. Vyššie /evolučne/, hlbšie /involučne/, širšie /makrorealitne/, časovými signálmi /zvukovou rezonanciou pôvodných a súčasne nových zvukov, tónov, farieb, tvarov, štruktúr jednotlivých vedomých sfér/. Váš mozgový kmeň sa žiarením, ktoré otvára epifýzu, cyklicky aktivuje a odkrýva oponu nevedomosti. Zvukovým signálom, impulzom, rezonanciou. Je to zvuk a jeho rezonancia. Neuveriteľne ľahký a súčasne /variabilitou/ náročný proces pochopenia, aktivácie prenosu impulzov žiarenia na diaĺku.

Opäť sa vo vás aktivuje hladina vysokých zvukov /frekvencií/. A vy sa stávate ich neoddeliteĺnou súčasťou. Rezonujete s nimi, alebo nerezonujete. Je to vaša dosiahnutá  /Vami prijatá/ zvukovosť a rezonancia. Jednoducho povedané – sú vám príjemné  /rezonujú s vami/, alebo nepríjemné  / odmietate ich/. Nikto Vás nemúže nútiť, aby ste tieto zvuky prijali. Píska Vám v ušiach. Niektorí pískanie počujete – iní nie. Mení sa tlak v mozgolebečných dutinách, ale súčasne vo všetkých dutých orgánoch  /žalúdok, atď../.  Srdce absorbuje potrebnú frekvenciu a taktiež ju prijíma, alebo neprijíma. Pichá Vás pri srdci, objavujú sa extrasystoly, zrýchľuje sa a spomaľuje pulz, chvíľami sa vám ťažšie dýcha. To všetko súvisí s prekonávaním vyšších hladín frekvencií a postupným ukotvovaním sa v multifrekvenčnej zóne. Hlava sa Vám “nafukuje” ako bublina /subjektívne pocity/. Je to tým, že klesá magnetizmus zeme, ale súčasne graduje nová vibrácia, ktorá je spirituálne oveľa viac magnetická. Je to kolísanie tlaku meniacimi sa frekvenciami. Absolútny disbalans fyzična, ktoré sa pripravuje na nový systém.

Ste v mnohých prípadoch bezradní. Neviete ako ďalej /fyzicky, psychicky/, netušíte ako sa “naštartovať”. Mení sa celá hmotná, terciálna realita. Jediné, čo vám skutočne pomôže vyrovnávať fyzickú a emočnú hladinu, je matka Gaia. Zem, príroda. Jej zdroj všetkého ľudského bytia. Aj Zem je zrenicou planetárnej galaktickej siete. I ona má v jadre ukrytú esenciu a neustále ju energeticky preposiela ku svojmu povrchu. Vyživuje touto esenciou celý zemský organický systém. Každá bunka – krík, strom, kvet, steblo trávy, voda….je s ňou spojená. Je to neviditeľná jednota. Reťazová väzba všetkého čo je matkou Zemou.

Len človek – prezentujúci sa ako najvyššie vedomie planéty sa od jej jednoty oddelil. I človek je bunkou, bunečnou nirvánou, ktorá je reťazovitou väzbou absolútnej existencie všetkého, čo je kozmickou energiou. A sami si dokážete predstaviť, čo sa stane, keď pretrhnete reťaz. Je to to isté, ako preťaté nervy orgánu fyzického tela. Jeho oddelenie. To ste Vy, ľudia. Oddelili ste sa od Vašej podstaty, od prírody. Slepo sa ženiete za hmotnou ilúziou, ktorá má svoju expiráciu… Uvedomujete si, aký je dôležitý návrat k prírode? Akou je nevyhnutnou väzbou? Ste ľudský kmeň. Sami ste sa rozdelili na národnostné kategórie, vytvorili si medzi sebou vysoké ploty, aby sa k Vám z druhého brehu nikto nedostal. Farebnosťou pleti ste sa odseparovali a pritom ste jedným národom, jednou planetárnou bunkou. Tak ako Zem a jej bratia a sestry vo vesmíre. Je mimoriadne dôležité sa neustále spájať so Zemou. Vy ste matkou Zemou a súčasne jej dieťaťom. Jej krv potokov, riek, morí a oceánov pulzuje vo vašich tepnách a žilách. Ste jej jednotou. Vaše emócie sa hlboko vnárajú do Zeme a ona reaguje čistením. Potrebujete pochopiť, uvedomiť si, čo je skutočná láska. Jej energetický potenciál. Že je to podaná dlaň, ktorá pohladí, doplní deficit energie. Tíško šepkajúc – milujem Ťa.

Možno si poviete….áno, to je všetko pekné. Ale ja žijem tu, na hmotnej Zemi, vo sfére financií, ktoré ma obmedzujú. Nedovolia konať srdcom tak, ako by som túžil, či chcel. Je to triangulárny srdcový kód, ktorý vám ukazuje Vašu cestu, smer. Pulzujúci krištál. Jeho viera, nádej, láska. Abstraktné a simultánne konkrétne predstavy myšlienkovej tvorivosti. Jednoducho povedané – to, čo prežívate je organická premena subjektu na objekt. Subjekt /Vy/ je hmotná realita. Objekt – nehmotná kategória vedomia. Váš čas sa neustále pohybuje lineárne /akoby stagnuje/, zatiaľčo objektívny čas vami prestupuje, preniká. Sú to 2 časové reality. Nultá frekvencia ich zjednocuje. To znamená, že ak sa vnútorným zrakom napojíte na absolútny stred Vášho srdca /duše/ – vizualizáciou, budete už v tomto štádiu zmien schopní pochopiť /mnohí vidieť/, čo potrebujete urobiť, aby ste boli šťastní. Spojíte sa s kozmickými energiami /nové aktivity, nasmerovanie, dôležité indície, kreativita…/. 

Skúste si predstaviť, že ste tu a teraz. Nikto iný a nič iné okrem vás neexistuje. Ste okom absolútnej frekvencie svojho srdca  /jeho vedomia/, ktoré dovidí do všetkých strán Vašej evolúcie. Čiže i na cestu po ktorej máte ísť. Je to vaša intuícia, bezpodmienečná láska, spájajúca vás s energiami triangularity. 

Aktivuje sa tretie oko, srdce. Pripravujete sa kolektívne za pomoci majstrov na vstup do vyššej úrovne vedomia. Je to strach, ktorý bol počas týchto dní rozpúšťaný. Strach kolektívneho vedomia, ktorý mu bránil v rastu. Stúpate do jednotnej frekvencie. Bez strachu, bez obáv, bez paniky, bez pocitu, že to nezvládnete. Ste pod neustálou ochranou vyššieho spirituálneho vedomia. Vaša cesta je lemovaná energiami anjelov, duchovných majstrov, Krista……ktorý po nej sám kráčal, pretože vedel, že práve tam kam oko srdca dovidí je cieľ. Je to láska kráčajúca po červenom koberci – centrálnej tepne srdca ku zlatistému krištálu bielych svetiel. Milióny Vašich prstov na spúšti kolektívneho vedomia, ktorého jediný cieľ je bezpodmienečná láska.

S láskou Féwa

Okom vesmíru – odkaz od Féwy

Okom vesmíru  –  jeho zrenicou…

…..je maľovaný nocou i dňom ľudský zázrak. Letom času, návratom späť do budúcnosti, snímaním celého procesu transformácie. Obrázku za obrázkom, ktorý sa Vám premieta pred Vaším zrakom ako film, na ktorý ste dávno zabudli.

 Stojíte vo svojom dome, ktorého dvierka sa otvárajú vlnami žiarenia. Nakukujete, či je už otvorený most a cesta voľná, aby ste sa mohli s doširoka otvorenou náručou rozbehnúť v ústrety láske, ktorá na Vás dlho čakala. Túžba Vám rozohrieva dlane, šlapaje i zrak. Krištalizáciou sveta, ktorý poznáte, aj keď je Vami ešte fyzicky nevidený. Túlite sa k láske. Ukazujete prstom na stred hlavy, kde graduje vibrácia, aby sa prepólovaním Vášho vedomia – jeho spätným návratom do múdroslovia človeka – opäť vrátil jeho sen o šťastí.

 Každá bunka vo Vašom tele tancuje. Snúbi sa vzájomnou väzbou s novou bunečnou schémou človeka. Okom energií Stvoriteľa, Krista, okom Zeme a Slnka. Nasmerovávajúc svoj pohľad na galaktickú bránu. Jadrom človeka, jadrovou bunečnou podstatou éterickej existencie. Momentom času, kedy i váhajúci a pochybujúci sa na vlastné oči presvedčí, že všetko, čo sa na Zemi deje, zdieľa slovom i obrazom, nie je vymyslené. Fyzicky sa meniaci svet – vesmír riešiaci nefyzickým spôsobom všetko doteraz nepochopené.

Už nie je čas sa ironicky usmievať nad odkazmi vzdialených svetov lásky. Už niet času si egom dokazovať, kto je múdrejší. Už niet času na žiarlivé osočovanie sa  – plné nenávisti. Že jednému bolo dovolené odovzdávať kozmickú múdrosť …druhému nie, z dôvodu vlastného ega. Už nie je čas nerozumieť, či nechápať. Kruh fyzickej existencie sa uzatvára. To jediné prioritne dôležité je nevyumelkovaná láska. Jej úprimná snaha lásku rozdávať plným priehrštím vzájomnosti. Sebe, svojim blízkym. Čas sa už nepredstaviteľnou rýchlosťou kráti. Snúbi sa s nulou všetkého, čo je absolútnou frekvenciou. Ozvučuje sa jej stred zvukom majstrov, ktorých melodický hlas letí Zemou i vesmírom, aby sa “dotiahlo”  všetko potrebné. 

Spirituálne sa dočítava zjednotenie sa s dávno zabudnutou frekvenciou, ktorá trilkuje fyzicky nepočuteľným zvukom. Na fyzickej úrovni sa jedná o šumenie, pískanie, zaľahnutie v uchu. Vnútorným sluchom – prepojením s epifýzou. Cítite….že sa na Zemi niečo veľké deje. Je to invázia energie, energetických polí, ktoré prenikajú časom a priestorom, aby Vás opäť našli a odovzdali svoj odkaz. Nie je to divadelné predstavenie pre človeka. Hra, ktorá odohrá svoj vymyslený dej a presunie sa k ďalšej planéte, aby i tam mala možnosť zabávať. Je to skutočný príbeh vesmíru, ktorý žije a Vy ste jeho súčasťou. Nie len pár jedincov, ako tomu bolo dávno v ľudských dejinách v čase vzostupu. Ale po prvýkrát v histórii vesmíru – globálne, jednotne, všetci. Nikto nemá dôvod ani šancu skryť sa do podzemia, alebo odletieť z planéty. Jediným spôsobom je bezpodmienečná láska. Keď sa nebudete na nič hrať, budete úprimní a bezprostrední, nebudete zo srdca vystreľovať šípy nenávisti, zloby, závisti, ponižovania, ktoré sú Vaším vlastným zrkadlením. To ste Vy, milovaní. Vaše reakcie na pravdu o Vás. O Vašom myslení. Je to Vaše ego, ktoré ste v hmotnej realite mali len zaregistrovať….že je. Je to ego, ktorému mnohí dovolíte, aby sa do Vás ponáralo, menilo Vaše životy, negovalo Vaše kozmické misie – oddelením sa. Je to ego, ktoré Vás vyššie nepustí. Sú to egové emócie, ktoré sú hrubohmotným štítom, ktorý si kladiete na tvár a na srdce.

Sú to pre vzostup ľudskej populácie veľmi dôležité emócie, ktoré si srdcovou melódiou púšťate cez bunečnú pamäť. Svojou prítomnosťou. A že niekoho Vaša hudba ruší, inému vadí, ďalšieho nezaujíma….že pre niekoho je príliš jemná, pre druhého hlasitá …..povedzte si  “No a čo ?”  Je to moja melódia, moja výška frekvencie, moje emócie, môj rytmus, takt i zvuk a….rezonancia. Ak nemáš chuť, nepočúvaj.

     To teraz potrebujete vedieť. Že je dôležité udržať si svoj zvuk a rezonanciu. Uvedomte si, Vy počujúci svoje srdce, že ste láskou. Svojej lásky sa držte. Vysielajte, vyžarujte ju úprimnou, čistou otvorenosťou do svojho okolia. To jediné je potrebné cítiť a zdieľať. Že nielen detská rozprávka má šťastný koniec. Že i ja, človek, vstupujem záverom deja do šťastia.

Mer-Ka-Ba, jej krištalizujúca esencia všetkých stredov je nepolarizovaným svetlom Vášho Ja, ktoré bude opäť Vami zviditeľnené. Dve proti sebe rotujúce svetlá, ktoré sa spájajú do jednoty svojím stredovým krištálom. Epifýza, stred srdca a tela zažíhajú svetlo vysokovedomých ciest vesmírom. Je to “kolotoč” evolúcie, ktorý Vás odstredivou silou prenesie tam, kam svojím vedomím doletíte. Dostredivou i odstredivou energiou involúcie a evolúcie, ktorou oznamuje dôležitosť rovnováhy, harmónie všetkého, čo je Vami tvorené.

S láskou Féwa (22. 10. 2012)

Vyjádření Božského Světla skrze zkoumání vlastního Já – Mistr Kuthumi

Zprávu přijala Michelle Manders v Johannesburgu, Jižní Africe,
17. června 2008 pro 26. červen 2008Vězte prosím, že čtení tohoto článku vás ovlivní. Energeticky se propojíte s chanellujici Bytosti a ona s vámi, což je stejně tak silný proces. Příliš se nezabývejte časovými liniemi, které jsou účastníkům živého channellingu předkládány. Budete provedeni podobnými časovými liniemi, které jsou v souladu s vaším vlastním Božím plánem, Načasováním a Účelem. Tento přepis záznamu živého channelingu revidovala a aktualizovala Michelle Manders v květnu 2012.


Jsem Kuthumi a přicházím k Vám na paprscích lásky a moudrosti, abych Vám v této době požehnal a přináším Vám požehnání plynulosti, začlenění, podpory a pravdy. Žehnám Vám milování. S velkou radostí v našich srdcích se s Vámi dnes shledáváme a držíme Vás něžně v srdci Krista a bezpečně na rukou Božích.

Každý jednotlivý krok, který podniknete na cestě k většímu sebeuvědomění, sebelásce a sebepřijetí, vás přibližuje k místu uvnitř vás, které vám umožní upřímně porozumět významu radosti, klidu, míru, světla, lásky, pravdy a prožít všechny další nádherné stránky lidského bytí. Je mnoho utrpení, potíží, zklamání a ztráty iluzí a málo prožitků a projevů božského světla Vašeho já. Vaše božské světelné já je součástí vás a je schopné vytáhnout energii ze zdroje radosti; vnitřního pramene, který má základ tak mocný a takové světlo, že může nadzvednout ty nejtmavší mraky nejtemnějšího dne.

Jste již na cestě porozumění jak to dělat – rozevzpomínání si na to, jak je důležité vyjadřovat božskou radost božského já skrze svá slova, myšlenky a činy. Teď se od vás žádá, abyste používali svoji kreativitu a vyjádřili radost, blaženost, jednotu a svatost. Vaše kreativita vám bude lodí, skrze kterou jsou vám tyto energie posílány. Tím, že tak činíte, vytváříte pole energie plné radostných projevů, které Vás automaticky přitahuje k podobným zážitkům. Aktivace klíčových dat, na kterých jste spolupracovali pro tento konkrétní měsíc, si od vás vyžádaly, abyste si vzpomněli, jak si hrát jako dítě, abyste se mohli oddávat radosti a opětovného spojení s posvátnými a božskými aspekty uvnitř vás.

Žádalo se od vás, abyste přijali sebe, přijali okamžik a to, co vám život předkládá v tento okamžik a teď se od vás žádá, abyste využili svůj tvůrčí zápal a sloužili jako projev toho, co jste objevili kolem sebe. Tato energie vás také připravuje na další úroveň vyjádření Božské magie stávající v Říši Zázraků a jak postupovat při projevování Vnitřní moudrosti a Vnitřní magie Mistra alchymisty.

Pokaždé, když vzdáváte díky za to, co jste zvládli, pokaždé, když vzdáváte díky za to, co jste prožili a jak jste to prožili, sílí vaše schopnost zhmotňovatele a Mistra alchymisty.
To automaticky přitáhne vyšší frekvenci energie do vašich tvůrčích schopností, které jsou v sakrální a krční čakře vašeho těla. Jakmile krční čakra prožije vyšší frekvence energie, zjistíte, že vás naplňuje větší pocit míru. Důvodem je to, že začnete využívat mnohem hlubší vnitřní znalosti, protože tyto tvůrčí schopnosti mají sílu vás podpořit a v okamžiku, kdy překročíte všechny strachy, že zklamete nebo že nebudete schopni udělat to, oč cítíte, že jste žádáni, vkročíte na novou úroveň své vlastní síly a uvnitř vás se zrodí nová úroveň moudrosti. Pak poznáte pravdu, která zde byla vždy, že pravdou je, že jste zcela schopni využívat svoje vlastní schopnosti jako tvůrčí bytost, abyste podpořili svůj život, tudíž tento  konkrétní čas je ten, kdy se mřížky starého paradigmatu paralýzy rozletí na kusy.

Všechny staré mřížky se odpojí z nových Posvátných sítí světla, které se používají jako systémy komunikace, které spojují všechny oblasti kreativity zásobované z Nekonečného zdroje proudící lásky. To vytváří proudící systém; proudící síť po níž mohou být podpořeny všechny nápady. Když tento proudící systém funguje na celou kapacitu a duše to pochopí, v sakrální a krční čakře toho, kdo to chápe, se automaticky zrodí nová úroveň kreativity. To otevírá prostorové portály k vyšším světům skrze čakry a vaše schopnost vyjádřit svoji kreativitu nabude zcela jinou formu. Forma vyjádření se může velmi odlišovat od toho, co jste očekávali a toho, jak jste možná vyjadřovali svoji kreativitu v minulosti.

Měsíce, které jsou před vámi, naznačují dobu obrovské změny a někteří z vás zažijí celkový obrat ve svém životě, a to co jste prožívali jako svůj život na začátku tohoto roku bude mít úplně jinou podobu v době, kdy přichází konec roku.
Během měsíce srpna, září a října se propojíte s novým světlem. To způsobí povznesení energií uložených v hypofýze a epifýze. Také se upraví frekvence, na které hypothalamus vysílá informace, automaticky přivede nová úroveň světla do štítné žlázy a brzlíku. Jakmile všechny žlázy ve vašem těle projdou touto změnou ve svých systémech, zjistíte, že rozumíte změnám sama sebe. Dojde k tomu výsledkem chemických reakcí uvnitř vašeho těla a další období staré neutrální cesty se zhroutí a nové cesty se vytvoří. Za dalších šestnáct měsíců projdete mnoha cykly zhroucení starých neutrálních způsobů, takže se mohou vytvořit nové, spojené s proudící sítí, o které jsem hovořil dříve.

Každá síť je připojená k jedné z čaker vašeho těla – hlavní a vedlejší. Tak se ve vašem vědomí instaluje větší hloubka, abyste porozuměli tomu, co je proudící vědomí a co je činí nezbytným kvůli žití v proudícím vesmíru. Všechny neměnné stránky vaší minulosti budou nyní odstraněny. Neměnný svět není tím, co by si člověk mohl představit, že může být, není to místo, kde je uspořádání udržováno na místě pro větší dobro celku v rámci zakořeněných systémů, které jsou podpůrné. Neměnný svět nebo neměnný vesmír tak, jak jsme ho znali, byl svět, ve kterém jsme zažívali omezení a zábrany. Všechny neměnné názory vytvořily škatulky, ve kterých jsme zažívali omezení a ochromení. Nyní máte možnost překročit své vlastní hranice, postavit se jim a vykročit přes práh starého světa do nového světa, světa, kterého jste pro sebe přitáhli, světa, který vám přináší větší možnost z hlediska vašich schopností sloužit jako tvůrce a spolutvůrce.

Žít život ve službě je tvořivé úsilí. Je to projekt, který vyžaduje obrovské množství kreativity, proto, aby se dobře dařilo. Proto nabízíme možnost ponořit se hlouběji do těch vašich stránek a doopravdy se chopit síly svých tvůrčích a spolu-tvůrčích schopností. Také se dostanete na místa, kde budete schopni vytvářet spojení proudící povahy se širokou řadou lidí, vytvářet skupiny, které se budou podporovat, vytvářet kontakty s jednotlivci, kteří napájí duši, bude aktivováno božské světlo vaší kolektivní kreativity a mnoho nových projektů, některé budou vysoce výnosné v určitém případě, bude posíleno projevení zázraků a hojnost vědomí.

Integrace těchto vyšších úrovní tvůrčí energie ovlivní i váš solar plexus. Důvodem je to, že ve vašem solar plexu je mnoho vláken světla vedoucích k boží vůli, a vaší vůli, v závislosti na tom, co je potřeba ve fyzickém světě. Proto se bude vaše tvůrčí inspirace řídit skrze solar plexus, takže budete moci do svého záměru ukotvit boží vůli a v souladu s ní konat. Budete nadšení tím, jak objevíte své tvůrčí síly , a ti z vás, kteří pochybují o tom, že mají ve svém těle kreativní kosti, podívejte se kolem sebe, vše, co ve svém životě vidíte je součást vašeho tvůrčího úsilí, vytvořili jste svůj život, vytvořili tento systém, ve kterém prožíváte svůj život, proto máte velkou schopnost vytvořit něco jiného.

Nedělejte tu chybu, že byste si představovali, že vaše tvůrčí schopnosti musejí souviset se zpěvem, kreslením nebo psaním. Vaše tvůrčí úsilí je jedinečná síla, která spočívá uvnitř vás, něco, v čem jste možná už velmi dobří. Je to něco, co jste objevili už jako dítě, ale umístili na dno regálu, protože jste neměli čas nebo dispozice věnovat tomu pozornost, nebo možná, že si to spojujete s utrpením a bolestí. Toto je pro vás nejlepší čas, abyste to z regálu vzali zpět, oprášili a podívali se na to z nové perspektivy očima proudící bytosti proudící lásky, která chápe, že žití v proudícím světě znamená, že člověk se musí obklopit tvůrčími energiemi a tvůrčí silou, která přihází zevnitř, která motivuje život člověka a pohání člověka dopředu připravujíc ho pro budoucnost.

Důvěřujte, že toto je váš čas opravdového poznání těchto tvůrčích schopností. Vězte, že toto je doba, ve které je třeba objevit svoji vlastní kreativitu, proto uvnitř ní jsou důležité zprávy. Kreativita je ve všem a vše, co si myslíte, že jste schopni dělat, je forma kreativity. Otevřete svoji mysl a dovolte ji plavit se do širých oceánů magie, takže budete moci jako tvůrčí bytost vyjádřit Božskou vnitřní magii a jejím důsledkem vzkvétat. Těšte se z této doby, kdy dovolíte tvůrčím silám, aby vás naplňovaly, léčily a podporovaly. Toto je velmi důležitá součást vytváření proudící základů v proudícím vesmíru, která si od vás vyžaduje, abyste proudili v těle, mysli, duchu a srdci.

Vězte, že vše, co je uvnitř vás a kolem vás je vyjádřením vaší kreativity a dovolte této vědomosti odkrýt vám další úroveň. Toto je doba změny vnímání sebe sama a života a umožnění projevu větší části svého autentického já skrze vás. Ať vás tento čas sebevyjádření skrze bláznivé konání inspiruje a zažehne plemeny vášně uvnitř vás, aby vás motivovala chopit se svého života celým svým srdcem, duší, duchem, tělem a myslí, ať vám to dělá velkou radost, je to obrovským objevem, osvobozujícími vhledy a hlubokou láskou. Toto je i požehnání, které vám dáváme skrze oblast božské milosti, proudící lásky, magie a zázraků projevených ve vašem světě.
Já jsem Kuthumi, Mistr Zlatého Paprsku Lásky a Moudrosti a těším se v tyto dny s vámi. Adonai.© Michelle Manders – www.palaceofpeace.net
All Rights Reserved

Tento přepis živého channellingu byl zveřejněn zdarma majitelkou duchovního vlastnictví Michelle Mandersovou a Chrámu Míru (Palace of Peace) za účelem pomoci lidem hledajícím čistotu, uzdravení a mír. Proto bychom uvítali, kdybyste ctili zákon integrity a nežádali žádnou osobu, skupinu, organizaci anebo právnickou osobu, aby pozměnili jakoukoliv část tohoto dokumentu anebo aby publikovali toto dílo ať částečně nebo úplně, za účelem osobního zisku.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Andrea L. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.