Tag Archive | duša

Řešení tu vždy je, nevzdávejte se – odkaz od Zlatej dušičky

Lidské bytosti jsou mnohdy zoufalé ze svého života, neboť se vzdaly síly tvoření. Považují se za slabé, za takové, které jsou zmítány osudem. Pravda je však taková, že vaše vědomí je zastřené a vy nevyužíváte ani polovinu potenciálu, který máte. Protože kdyby ano, již dávno byste byli někým jiným. Přesto však dokážete mnohdy uvést do pohybu takové síly, které mohou vaše životy zcela převrátit. Bohužel toto mnohdy činíte spíše nevědomě, nežli abyste si své síly byli vědomi. Jste však mnohé životy vedeni právě k tomuto kroku a tím je převzetí zodpovědnosti za sebe samé a přijetí své moci. Tento čas v mnohém nahrává tomuto procesu, neboť situace se dějí velice rychle a vy musíte reagovat. Nemůžete otálet. Každou vteřinu svého času se rozhodujete, zda svou sílu předáte anebo zda ji použijte sami za sebe. Přestože ve světě převládá chaos, je potřeba vyznat se v sobě samých. Neboť tento chaos zachvátil nejen váš svět, nýbrž zejména vaše nitro. Musíte sami hledat odpovědi. Je potřeba, abyste také pomáhali ostatním, zejména dětem. Neboť jejich zmatenost se mnohdy ještě více prohlubuje s tím, jak vysoké množství informací je k nim pouštěno. Nejen dospělí, ale i děti ztrácejí své jistoty. V tomto případě jsou to jistoty rodinné, vazby přátelské. Než se však nadějete, přicházejí další témata a musíte je umět vyřešit.

Starý svět prožívá kolaps. Starý svět tak, jak jste ho znávali. Na každém kroku jsou tu změny, které je potřeba zapracovat do svých životů. Nepomůže bránit se, ale spíše uvolnit se a přijmout je. Ne se strachem, nýbrž smířením. Jakmile učiníte tento krok, pak již budete schopni s tímto nadále pracovat. Lidské bytosti nosí v sobě mnohé strachy po celé věky. Ať již pudové, rodové, tedy získané tím, jak prochází mnohé životy. Duše v lidských tělech však znají pravdu a proto mnohdy člověk jako bytost tohoto času cítí nespokojenost a neklid. Neboť může být rozpor v tom, kam směřuje duše a kam směřuje mysl a ego člověka. Často je zde velká netrpělivost a malá pokora. Čas však vše spraví, neboť dojde k pochopení skrze prožívání. Transformace již dávno započala. A lidské bytosti jsou její součástí.

Mnoho z těchto slov je stále opakováno, neboť ti probouzející se stále potřebují nacházet své odpovědi. Ti, kteří se již probudili, pak vše ukotvují ve svých životech. Žijí své životy v souladu s bytím. Rozvíjíte se ve všech oblastech, po všech úrovních. Lidstvo jako celek musí býti pozvednuto, aby se stalo zcela novým typem člověka. Jako jednotlivci pak musí být duše rozhodnuty pro tento směr svého vývoje. Avšak každá duše touží vrátit se zpět do zdroje, odejít domů. A mnohdy jsou tyto stesky tak silné, že se duše odpojí od těla a odchází. Přesto je potřeba, abyste vytrvali na své cestě a ve svých úkolech. Máte toho ještě mnoho na práci. Udržujte vysokou hladinu pozitivity, milujte sami sebe i ostatní. Nevzdávejte se a vždy hledejte řešení v době krize. Řešení tu vždy je, i když ho zrovna nevidíte. Pamatujte, že vaše snaha se zúročí. Když ne hned, později na 100%. Obracejte se do srdce a dívejte se na nebe, pozorujte přírodu, otvírejte oči pravdě a nezavírejte je před lží, ponižováním a násilím. Pochopte, že vždy se můžete ocitnout v kůži toho druhého a proto milujte. I my vás milujeme. Žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Advertisement

Probuzení duše – odkaz od Zlatej dušičky

Podstata člověka pochází z Božství, nazývaném různými jmény. Přesto toto Božství je jen jedno. Jednota, odkud každý vzešel. A z této Jednoty se odpojily mnohé fragmenty, které v mnoha variacích zakoušejí sebe samé. Tato hra probíhá proto, aby došlo k vědomému rozpoznání sebe sama a svého Božství. Mnozí však v této hře opouštějí vědomí sebe sama a klesají do hloubek, které jim dovolují zapomenout a nevzpomenout si, že jsou součástí Jednoty. To je úkol každého fragmentu. Tedy poznat sebe sama skrze procitnutí. Tento svět však dosud neprošel tak zásadní změnou, aby jednotlivé fragmenty rozpoznaly samy sebe. Je zde stále temnota, která halí mnohé duše, aby si nevzpomněly. Avšak i tyto budou postupně vedeny k tomu, aby se osvobodily.

Tento čas přináší mnohé zkušenosti, které mohou nabourat hradbu zapomnění. Děje se to proto, aby došlo k výraznému pokroku ve vývoji. Neboť mnohé civilizace toto nezvládly a jejich éra skončila. Budují se základy nové Země, přesto jsou to teprve první krůčky. Základem však je opustit závislost na hmotě a vpustit do svého života ducha, tedy otevřít se možnosti toho, že i když se světy rodí a zanikají, duše jako součást jednoho celku je nesmrtelná. V současnosti je toto z velké části popíráno. To se však začíná měnit. Ta změna může být velmi rychlá, avšak přináší sebou kompletní převrácení životních hodnot, přináší sebou plné odevzdání se životu v souladu s přírodou, v souladu se sebou samým. Mnohé děje, které probíhají, však mají za úkol posílit strachy, sobectví a lpění, posilují připoutanost a agresi. Je to opak toho, co je potřeba k růstu v lásce. Zároveň je to však důležitým momentem, neboť skrze toto vše lze nalézt právě to opačné, tedy respekt, soucítění, lásku. S láskou, která je podstatou duše a hybatelem života, je potřeba hledět na vše, co se projevuje jako život sám.

Koloběh života je věčný a mnohé duše vstupují do světů v naději, že se jim podaří uspět v hledání. Ačkoli se velmi snaží, pokrok není vždy příliš patrný. Tato slova zde jsou pouhým shrnutím toho, čeho je potřeba se dovtípit a co je potřeba chápat, aby se probuzení duše spustilo. Neboť duše v lidských tělech mají potřebu za své selhání vinit kohokoli jiného. Avšak každý zde má vždy možnost volby. Proto nelpěte na něčem, co se může stát zátěží a vězením. Budujte své rodiny a láskyplné vztahy. Budujte svůj život v lásce a nevzdávejte se. Hledejte odpovědi tam, kde byste nehledali, neboť se často nachází přímo před očima. Hleďte na ostatní tak, jakoby jste se dívali sami na sebe. Všichni jste duše v lidských tělech a každý z vás přišel do této reality z určitého důvodu. Přesto je váš zájem společný. A společně také můžete mnohé překonat a mnohé změnit. Proto se spojte a ukončete utrpení, které způsobujete jeden druhému. Pro všechny je tu láska, je zdarma, nemusíte za ni ničím platit. Stačí ji jen pozvat do života, stačí v ní jednat a žít. Toto je nyní váš svět. A vy chcete být milováni, každá duše po tomto touží, neboť si neuvědomuje, že ona je tou láskou. A přesto, že máte pocit, že milováni nejste, musíme říci, že se pletete. Neboť opak je pravdou. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Cesta duše a cesta člověka – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, žijete ve velice významném období pro růst duše a zároveň v období chaosu, kdy každý sám v sobě musí nalézt řád. Udržujte se i nadále bdělí, neboť čas vám přinese nové situace, se kterými si budete muset poradit. Cítíte, že žijete ve velice proměnlivém období, kdy mysl neví, kam se upnout, na co zaměřit. Tím cílem zaměření však není nic, co pochází z mysli. Je to vaše duše, vaše srdce, váš vnitřní svět. Zde naleznete klid a domov. Doufáte, že vše, co prožíváte, pomine. Tak to však není. Vždy tu bude něco, co bude potřeba zpracovat. Nic nepomine samo od sebe. Vše se děje z nějakého důvodu. Jedním z těch důvodů je růst duše, růst kolektivního vědomí skrze vaše prožitky a uvědomění. Dále pak se materializují mnohé situace díky úrovni vašich vědomí, díky tomu, jak vnímáte svět kolem vás. Často se váš vnitřní svět zrcadlí ve světě vnějším a naopak. Proto je potřeba vystoupit z tohoto kola.

Víme, že se vás velmi dotýkají veškeré události. Věci však nejsou černé, ani bílé. Věci prostě jsou a je potřeba hledat skryté pravdy, rozlišovat. Je potřeba věřit v pozitivní vývoj. Stojíte na rozcestí a vybíráte si, kudy půjdete jako jednotlivci, i jako lidstvo. Chápeme, jste unaveni, toužíte po spočinutí v náruči klidu a lásky. Duše touží schoulit se a být v objetí svého otce a matky. Každá duše však kráčí po cestě sebepoznání skrze prožívání a zde není možné uniknout. Možnost úniku z této reality je buď fyzická smrt anebo zvýšení osobních vibrací. 

Lidé Země, přijde chvíle, kdy se opět změní nálada celé společnosti. Vše se přelévá ve vlnách. V jednu chvíli cítíte soucit, v další chvíli zlost, pak vztek. Je to velmi emotivní období. Váš svět opouští minulost a otevírá se budoucnost. Časová osa se přesouvá jiným směrem. Buďte vědomi sebe samých a toho, kým jste. Člověčenství je jen jedním aspektem, prioritní je pro vás to, že jste bytosti nesmrtelné, láskyplné. Jakmile projdete tímto časem, otevře se před vámi zcela jiná budoucnost. Je však zapotřebí mnoho práce, mnoho z vás toto může na úrovni duše vzdát. Stále stůjte sami za sebou, stůjte za partnerstvím, za lidstvím. Nalezněte si své priority. A změna priorit se nyní děje ve velkém. Přehodnocujete. To, co vás v životě zajímalo, je dávno něco jiného, nežli dříve.

Lidé Země, čerpejte sílu z přírody a z lásky a neodchylujte se od své podstaty. Buďte stále božské bytosti, neboť zlo kolem vás může sílit. Věříme, že se dokážete osvobodit. Stojíme s vámi na cestě a jsme připraveni pomoci kdykoli požádáte. Milujeme vás a žehnáme vám. Žijte v míru sami se sebou a s v míru s ostatními. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Světlo v srdci i na nebi – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, v této realitě jste sami za sebe a také, abyste naplnili svůj osud. Vaše cesta je náročná a často propadáte skepsi, přesto se nevzdáváte a opět se zvedáte, abyste následovali hlas své duše. V tento čas probíhají velmi výrazné očistné procesy, kdy můžete mít pocit, že již nejste schopni vstát. Také je tu silné energetické období, kdy probíhá velká aktivita skrytých sil nejen zemských, ale také společenských. Vaše společnost se stále více rozděluje, rozdíly jsou velmi velké. Dochází také k výraznému odsuzování a posuzování. Místo toho, abyste sami v sobě přijali to, že jste všichni na jedné lodi, stáváte se jeden pro druhého nepřítelem, z čehož se radují ti, kteří vás řídí a ovlivňují.

Celosvětová situace vrcholí a tlak, který je vyvíjen, se ještě zesílí. Vše potrvá tak dlouho, dokud nepochopíte, že nepřijde nikdo, kdo vás osvobodí. To vy sami musíte stát za sebou. Dokázat, že jste hodni být odrazem tvůrce v materii. Člověk se umí přizpůsobit a podléhá tak dlouho, až již není schopen vstát. Právě proto je zde kolem Země mnoho vašich přátel, spolupracovníků, bytostí, které pomáhají ze všech sil, zejména tehdy, pokud jsou o pomoc žádáni, neboť pak se vše děje v souladu se svobodnou vůlí člověka.

Čas kvapí a to, co se zhroutilo, může také pohřbít některé naděje. Na druhou stranu vzniká volný prostor na postavení nového. A stavět budoucnost je potřeba neustále. Pokud se rozhlédnete kolem sebe, uvidíte to, co čeká vaše děti. Jak se vám líbí tento pohled? Přesto však stačí jediné rozhodnutí, které zcela promění vaše budoucí dny. Vaši souputníci časem sledují vaše konání, cítí vaše emoce a jsou připraveni pomoci vám s řešením vašich problémů. Dveře do vyšších dimenzí mohou zůstat otevřené, avšak kolik z vás jimi dokáže projít? Kdo z vás dokáže sám v sobě zcela přenastavit vnímání toho všeho? Hledejte to, co vás spojuje, ne to, co vás rozděluje. Pak budete silnější a mocnější.

Tento čas vás může uvěznit v nehybnosti, neboť vaše strachy ovlivňují vaše rozhodování a brzdí vaše konání. Nelze na nic čekat, vždy zde je potřeba být aktivní a následovat své srdce. Člověk jako bytost třetího rozměru se odmítá zabývat tím, co je pro něj nepříjemné. Avšak toho příjemného je tu stále méně. Láska však zůstává. Hledejte světlo ve svých srdcích a hledejte ho i na nebi. V čase podzimu můžete pozorovat projevy života i mimo Zemi. Každý z vás, který po tom touží, může navázat spojení, neboť jak již bylo uvedeno, i zde zůstávají dveře otevřené. Uvolněte nahromaděné emoce, které v sobě nosíte. Nezapomeňte však, že největší bitvy se vyhrávají bez boje, skrze lásku, úctu a toleranci. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/

Informace a kódy duše – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, odpovědi na vaše otázky budou dopřány vám všem. Některé nosíte v sobě samých tak dlouho, dokud se z podvědomí nevynoří do vědomí. Některé vás nepotěší a jiné zůstanou skryté tak dlouho, dokud je nenaleznete sami svou aktivitou a pílí anebo nerozbalíte výší své frekvence tak, jako soubory v počítači. Žádné informace nejsou a nebudou ztraceny. Mnohé však mohou být zakódovány. Ty, které máte na očích, vás mohou zcela ochromit a naopak ty, které jsou skryté, odkrývají mnohé iluze. Tento čas je časem nepřeberného množství informací. Je to také čas velmi náročný, neboť každého nutí odkrývat mnohé vrstvy, aby se dostal k ukryté pravdě. Mnoho z vás cítí, že potřebují již jen pár dílků, aby vše zapadlo do sebe a aby si učinili celkový obraz toho, co se kolem děje.

Mnohé informace jsou uvolňovány a týkají se zejména výzkumů a objevů a také kontaktů s bytostmi jiného původu. Stále častější jsou vaše prožitky, týkající se kontaktů se zesnulými, s bytostmi jiných dimenzí. Objeví se ve vašich snech a mohou vám předat některé informace, týkající se rodu. Ve snech také potkáváte členy vaší vesmírné rodiny. Jedná se o spojení, které se aktivovalo, protože je potřeba zpracovat určité kódované informace, aby došlo k probuzení a posunu. Ať již budou tato spojení vědomá, či ne, mají za úkol pozvedat duši a odblokovat vše, co brání v posunu duše. A to jakoukoli cestou.

Tento čas lidé Země, je tedy nejen o informacích z denního života, nýbrž také o informacích duše. Neboť duše tlačí na to, aby bylo co nejvíce odpracováno do konce roku 2023. V tom čase již musí být definitivně rozhodnuto, kudy se budou jednotlivá vědomí ubírat. Kódy duší se zapínají postupně, s tím, jak bytost zvaná člověk prospívá v tomto světě. Také zde působí energetické portály, které zesilují mnohé vnitřní děje a proměny. Čas poté ukáže, jak jste byli schopni porozumět a jak jste se dokázali oprostit od mnohých podnětů, které odvádějí vaší pozornost.

Lidé Země, každý toužíte nalézt spojení se svou duší, spojení, které vám pomůže zvědomit, že jste dosáhli cíle. Spojení, kdy vnitřně víte, že jste došli domů. Iluzí je informace, že musíte hledat, neboť spojení se nikdy nepřerušilo. Tento čas přináší mnohé rozpory uvnitř i vně. Čas, kdy se šíří vlny nepokojů, soucitu, odporu a jiné další vlny. Kdy se vyhrocují spory a posilují polarity, kdy se vše dává do pohybu. Kdy se začíná skutečný boj o člověka a jeho duši. Proto nezapomínejte kým jste a hledejte pravdu všude kolem vás. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Důležitý mezník – odkaz od Zlatej dušičky

Hledáte střední cestu, která vám navodí pocit toho, že se dokážete vrátit tam, kde jste žili dříve? Do stejných míst, do stejných hodnot? Avšak není to možné, již jste pokročili. A chtění žít tak, jako dříve, by se mohlo zdát jako kompromis. Ano, toto je přechodná doba, kdy jako houba nasáváte informace. Jsou však mnohdy neúplné, zkreslené a pak se cítíte odpojeni, neboť nevíte, k čemu se přiklonit. Velké změny se uskutečňují za oponou, ale vy neupínejte své naděje k tomu, že budete zázračně osvobozeni. Tento čas nahrává příznivé komunikaci, ovlivňují vás vaše touhy a přání a pro jejich uskutečnění se dokážete mnohého vzdát. Pochopte však, že takové řešení je pouze dočasné a nemusí přinést takové naplnění, jako přinášelo dosud. Jste v tomto prověřováni, zda jste se dokázali uvolnit z pout minulosti. Vaše lekce se zopakují proto, aby bylo jasno, zda jste již připraveni postoupit.

Toto je zvláštní svět. Svět lásky a nenávisti, plný absurdit. Máte před sebou pravdu, kterou mnohdy odmítáte jako lež. Je potřeba otevřít oči a neschovávat se za jiné. Stát si pevně za svým. Duše touží po souladu, i přesto, že přišly hrát tuto hru na lidské bytosti. Dopředu jste věděli, kam přicházíte. A někteří z vás již ví, kam kráčí. Cesta však se dělí na spoustu dalších směrů. A najednou zůstanete stát a budete hloubat o tom, zda vůbec máte jít dále, zda nebylo vaše úsilí zbytečné. Není potřeba se litovat. Vy sami tvoříte svůj svět. A tento svět je světem, který se musí změnit. Pro ty, kteří po změně netouží, je pak připraveno pokračování této cesty někde jinde. Je tu možnost vystoupit z vlaku, který míří do zkázy. A proto se musíte rozhodnout.

Mnohé bytosti opouští toto jeviště a emoce strachu se stále ještě šíří světem. Musíte si projít tuto cestu. Je důležitým mezníkem ve vašem vývoji. Jste silní, ale svou sílu nedokážete uplatnit. Není zde možné pomoci, neboť je zde tolik různých přání, tolik různých motliteb. Málo z nich však má společný cíl a silný náboj. Přesto je možné zvítězit, pokud se vzdáte minulosti a postavíte se sami za sebe. Země se bude dále oprošťovat od síly zla, které jí užírá. A vy nakonec prozříte. Svět se mění a s ním vše, co nese jeho náboj. Vytrvejte však ještě ve svém úsilí. První cíl je už na dohled. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Kryon – Cesta lásky 2 – Kdo jste vy?

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v Mexico City, Mexiko, 9. listopadu 2019

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.             

Toto je druhý channeling v Mexico City a tématem je Cesta lásky. První channeling jsme zahájili vysvětlením, kdo je Bůh. Bez ohledu na to, kolikrát jsem to už vysvětloval, stále to nedokážete pochopit. Když vás požádám, abyste si představili, že je toho tolik, co nevíte, co je nádherné, mimo všechno to, co si dokážete představit – nedokážete si představit něco, co si neumíte představit. A v tom to vězí. Řekli jsme, že Bůh není ani vědomí. Jak může Bůh naslouchat miliónům lidí ve stejný čas? Nedokážete si ani představit ten mechanismus, jak to může fungovat, ale v tom můžete vidět tu krásu? Můžete v tom vidět tu neuvěřitelnou energii? A tady je otázka pro tento channeling: KDO JSTE VY?

Bude to překvapivé. Nebudu mluvit o vás, kdo tady sedíte na židli, nebudu mluvit o těch, kteří to budou poslouchat (a číst), protože to je fyzická, tělesná zkušenost. Začněme stvořením tohoto univerza, a to na jeho začátku. Musíte pochopit nesmírnost Boha, abyste porozuměli tomu, co vám budu vysvětlovat. Bůh je jako polévka energie, která je nekonečná, která obsahuje soucit, vědění. Část této energie, odštěpená část, vytvořila to, co nazýváte duší. Jak stará je duše? Nemáte vůbec představu. Právě jsem vám něco sdělil. Duše je částí Tvořivého zdroje. Duše není oddělená od Boha. Všichni z vás na určité úrovni víte, podle toho, jak si to dokážete představit, že máte duši.

„Kryone, má veškerý život ve vesmíru duši?“ Odpověď zní Ne. Jen některé vybrané bytosti.  O těch budu mluvit. Není jich málo, existují jich bilióny miliard miliónů. Je to něco, co si nedokážete představit. Ale jak bych vám to mohl aspoň nějak přiblížit? Je v tom mistrovský plán. Souvisí se světlem a temnotou. Souvisí s osvícením galaxie samotné. Souvisí s testem svobodné volby od planety k planetě, od planety k planetě. Jak stará je vaše duše? Protože jste lineární, myslíte si, že vám duše byla dána, když jste přišli na Zemi. Ach, drazí, mám pro vás novinku. Duše je starší než vesmír a dokonce ještě předtím byla součástí této polévky lásky a soucitu. Část vás existovala ještě před začátkem času. Jste bezčasoví, věční. Je pro vás těžké pochopit, že tu skutečně neexistovalo nějaké stvoření. Bůh vždy byl. Pomyslete na kruh lásky. Kde je začátek? Vždy tu byl. Mohli byste říct, že vesmír je relativně nový. A vy jste tu byli tak dlouho jako vesmír samotný. Tato galaxie je zhruba 13 miliard let stará, měřená podle vašeho Slunce a Země a to je všechno, co máte k měření času. Vaše Země je zhruba stará 4 miliardy let. Chci se vás na něco zeptat. Pokud jste vy 200 000 let staří a já jsem vám říkal, že jste, myslíte si, že je možné, že mohl existovat inteligentní život jako je ten váš na jiných planetách miliardy a miliony let předtím, než jste se sem dostali? Rád bych, abyste o tom chvíli uvažovali.

Musím vám také říct, že lidské bytosti na této planetě jsou nejmladšími dušemi v celé galaxii. Jste „new kids on the block“ (ve volném překladu „ti noví v sousedství“ – Kryon naráží na americkou chlapeckou skupinu z přelomu 80. a 90. let – pozn. překl.) a jste obklopeni starodávnými dušemi, které už prošli tímto testem světa a temnoty. Existují vzestoupené planety, z nichž některé vám začaly pomáhat. Tady se znovu vynořuje otázka: Poslyšte, kdo jste? Kdo ve skutečnosti jste? Je možné, že byste mohli být částí těch starodávných civilizací, které prošly osvícením? Je možné, že pocházíte z vašeho vlastního biologického semene z jiných planet a jiných dob, je možné, že je to prostě jen pokračování miliónů let, ve kterých jste existovali? A pokud tomu tak je, nesete si sebou vzpomínky?

Tady jsou shromážděné staré duše. Dovolte mi, abych definoval starou duši. Podobně jako ve škole procházela stará duše život za životem zkušenostmi. Ano, ale jak staré jsou ty zkušenosti, než jste sem přišli? Nazvu to galaktická Akáša. A také vám řeknu, že jak se začíná lidské vědomí rozvíjet, galaktická Akáša se začíná rozpomínat. Někteří z vás vědí, že jsem už o tom mluvil. Jaké jsou to vzpomínky? Jaké jsou ty vzpomínky, jaké to je mít mír na planetě? Jaké to je mít osvícenou planetu? Jaké to je mít soucitnou planetu? Jaké to je mít rozvinuté vědomí? I když ještě nevíte, jaké to je, může to utěšit vaši duši. To je to, kým jste.

Co když podle tohoto plánu jste sem přišli čistí a velkolepí coby část Stvořitele? Přemýšlejte o tom. Víte, co je to Merkaba? To je slovo, které se používá pro „vozidlo“, ve kterém se pohybujete a které je součástí vaší duše. A v něm je tolik multidimenzionálních informací! Jednoho dne bude možné Merkabu vidět, někdy vašimi vědci, někdy vámi. Tohle vše je součástí evoluce, ne evoluce vašeho fyzična, ale evoluce vašeho vědomí. Jak staří jste ve skutečnosti, když jste prošli tolika zkušenostmi? Staré duše, tato velkolepost začne prozařovat v této nové době, v této evoluci. Přichází to. Všechny ty věci, o kterých mluvíme, jsou součástí posunu. Jste tady za určitým záměrem, ne náhodou. A vy, kteří tady celý den sedíte, se na určité úrovni začínáte probouzet k vyššímu rozvinutějšímu vědomí. Většinou jste si vědomi, že jste součástí Tvořivého zdroje, že máte Boha ve svém nitru. To je to velkolepé. Začne se ukazovat, že tohle je cesta lásky. Nezačala na Zemi, ale mnohem dřív, před miliony let. Vaše duše je součástí této cesty lásky. Můžete to vnímat a na určité úrovni to můžete chápat.

Oba tyto channelingy o cestě lásky jsou velmi ezoterické. Ty další dva budou víc praktické, sdělí vám, co máte udělat. Jsou to nové nástroje, věci, které jste neočekávali, které dnes pracovníkům světla pomáhají. Nemohu vám předat tyto informace dřív, dokud nepochopíte, jak jste staří a z jaké velkoleposti pocházíte. Budou tací, kteří budou studovat tyto channelingy a pochopí, že dávají smysl, vrstva po vrstvě. Musíte plně pochopit a přijmout tyto věci, abyste mohli pokračovat.

Alcazar (Alcazar je průvodce Hvězdné brány, kterého chvíli předtím channeloval Prageet Harris – pozn. překl.) vám dnes předal jednu z důležitých instrukcí, které existují. Abyste je všechny pochopili, musíte si v klidu sednout a učit se milovat sami sebe. To je, drazí, cesta lásky, která vás čeká. Je niterná (vnitřní). Budeme se tím zabývat v příštím channelingu, co můžete udělat jako další krok a proč jste tady. Je to tak velký příběh, ach, tak nádherný. Před vámi sedí dva muži na židli (Lee Carroll a Prageet Harris), obou dvou se dotkl Duch, a tak vám předávají informace o této nové době. Poselství zůstávají stejná: Už nežijete ve světě svých otců, tohle je jedinečná doba a každý je tady z určitého důvodu. Proto jsme tady a budeme pokračovat v poselstvích lásky pro každého, kdo je bude chtít poslouchat (a číst). Odejděte z tohoto místa jiní, než jste sem přišli.

A tak to je.

Kryon        

Zdroj: http://www.kryon.com – The Path of Love 2 – MP3 –  30:13 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE

Kryon – Cesta lásky 1 –  Kdo je Bůh

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v Mexico City, Mexiko, 9. listopadu 2019

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Jsme ve velké zemi v Mexiku, v místě, kde bych vám chtěl předat sérii čtyř poselství nazvanou Cesta lásky. Začnu trochu jinak. Před třiceti lety, kdy si můj partner (Lee Carroll) sedl na židli, se mu změnil život. Ve skutečnosti nevěřil v channelování, ale ocitl se v situaci, kdy si to musel vyzkoušet, musel si to vyzkoušet jako inženýr. A ten den změnil všechno. Myslel, že je sám, ale nebyl. Kolem něj byl doprovod, jenž tolik doufal, že (Lee) udělá to, k čemu se právě chystal. (Lee) Stál vedle židle a prohlásil: „Jestli tu jsi, ukaž mi to.“  A tento inženýr neočekával, že by se něco stalo. Pak si sedl na židli. A tehdy jsme začali pracovat a naplnili láskou každičkou buňku jeho těla. Vnímal tolik lásky, že se hned rozplakal. Co se ten den stalo? Můj partner v ten okamžik věděl, že žádná lidská bytost nedokáže vytvořit takovou lásku. Nevycházela z jeho mysli, nevycházela z jeho srdce – neočekával ji, ale byla tam. O tom teď budeme mluvit. V této diskusi o cestě lásky se první část série bude týkat toho, KDO JE BŮH. V dalším channelingu se zaměříme na to, kdo jste vy.

Můj partner musel být přesvědčen a to se stalo. Bylo to něco o tolik většího, než cokoli, co ho učili. Nikdy nic takového nepocítil. Kdybych se vás zeptal na Boha, co byste mi řekli? Někteří z vás ani nemáte rádi to slovo. Pojďme mu říkat Tvořivý zdroj, Duch, Stvořitel vesmíru. Není to dokonce ani vědomí, je to čistá láska. Je to soucit. Je to něco tak obrovského a přesahujícího cokoli, co si dokážete představit. Někteří se ptají, zda skutečně existuje nějaký konec vesmíru. Ano, tak vzdálený, že si to nedokážete představit. Ach, všechno je stvořené touto čistou láskou. Je to ta nejmocnější síla, jakou si ani nedovedete představit.

„Kryone, existují jiné vesmíry?“ (Kryon se usmívá.) Ano, existují. Jednoho dne vám věda sdělí, že existují multiverza. Veškeré světlo pochází z bodu světla, z toho nejúžasnějšího mocného Zdroje soucitu a lásky. Jak velcí jste ve srovnání s Bohem? Jste jako kapka vody v oceánu planet a přesto vás tento soucitný Zdroj, jenž stvořil univerzum, zná jménem. Zná všechno, čím procházíte, a ví, že právě teď posloucháte (čtete). Je to neuvěřitelné, jak je to možné? Neexistuje nic takového, co jste kdy studovali na této planetě. Bůh je větší než cokoli, co vám kdo kdy říkal. Je to čistá laskavost, čistá láska a čistý soucit. Dovolte mi, abych vám něco sdělil. Něco prohlásím a vy to pochopíte: Bůh není lidská bytost. Zasmějete se a řeknete: „To jsi nám nemusel říkat, Kryone.“ A přesto si miliardy lidí na této planetě myslí, že to tak je. Dovolte mi, abych to vysvětlil.

Ach, drazí, když nastoupíte na cestu lásky, tohle je velmi důležitá informace, kterou musíte pochopit, než uděláte další krok. Chci vám říct, jak velkolepí jste. O tom budeme mluvit později, ale právě teď si představte Tvůrce vesmíru, čistou lásku; nemá žádné vědomí, existuje nad ním, a lidské bytosti to nedokážou pochopit. Dám vám jedno pravidlo, jeden axiom – nízké vědomí nemůže vzhlížet k vyššímu vědomí. Existuje i jiná fráze, kterou používáte: Blázen neví, že je bláznem. Každý člověk zná někoho, kdo se na veřejnosti prezentuje jako blázen. Pokaždé, když ho vidíte, chová se stále stejně. A můžete se podivovat, proč neví, že se chová tak bláznivě? Protože nízké vědomí nemůže vzhlížet k vyššímu vědomí. Nevíte, co nevíte. Nemůžete se dostat na místo, které si nedokážete představit. Co se tedy stane, když se lidstvo rozhodne přejít na vyšší lidské vědomí? Jak si dokáže představit Boha? Myslíte, že Tvůrce vesmíru má místa s kopci, jezery, horami, myslíte, že tam na určitém místě jsou andělé? Tím jen popisujete Zemi, drazí. Neexistuje žádné místo, kde Bůh je. Řeknete: „Jak je to možné?“ Protože Bůh je v každém jednotlivém atomu ve vás, ve vzduchu kolem vás, ve všech slunečních soustavách, na miliardách planet. Tak velký je Bůh.

Proč vám to říkám? Protože podle některých lidí byla na nebi válka. Když dojde k válce, důvodem jsou odlišné názory, spory. Ale to je přece absurdní, Bůh nevede žádné války. To lidé mají odlišné názory a spory, lidé vedou války. Chápete, o co tady jde? Lidé přenesli lidské vědomí, lidské vlastnosti na Stvořitele. A je to ještě horší. Lidé mají nízké vědomí ve srovnání s tím andělským. Lze v tom najít spirituální logiku? Lidstvo nemyslí jako Bůh. Takže ta údajná válka v nebi vyústila v to, že anděl, jemuž říkáte padlý anděl, válku prohrál a stal se Satanem, ďáblem. Jak se vám to líbí? Drazí, tohle je pohádka pro děti. Nízké lidské vědomí vytvořilo pohádku pro děti. Tohle není všemohoucí Bůh, který naplňuje tuto místnost láskou, soucitem a láskyplnou starostlivostí, to je lidská báchorka. A je to ještě horší. Podle miliard lidí je tu tento padlý anděl proto, aby vás mučil a trýznil, pokud se nebudete chovat správně, pokud budete dělat věci podle nízkého vědomí. Měli byste raději dělat správné a čisté věci, protože pokud je dělat nebudete, budete za to pykat. Miliardy lidí věří, že jsou do toho zahrnuty i děti. Máte uvnitř určitých budov na stěnách malby, obrazy, které jsou údajně božsky inspirovány a které ukazují mučení lidí a dětí. Chápete, že tohle je lidské vědomí? Tohle není Bůh.

Pokud ode mě chcete pochopit cokoli dalšího, budete muset vymazat všechny myšlenky, že Bůh myslí jako lidské bytosti. Abych vám ukázal, jak je to logické – když se Řekové dostali k moci, vytvořili si své dysfunkční bohy, kteří měli lidské děti a všichni mysleli jako lidské bytosti. Byli to rozhněvaní a žárliví bohové, oplývali všemi těmi nejhoršími vlastnostmi, které lidé mají. Tohle všechno jste přenesli na všemohoucího Boha, Stvořitele vesmíru. Chci vám něco říct, chtěl bych, abyste se všech těchto myšlenek zbavili. Chtěl bych, abyste seděli tady na této židli, kde jste a jako to tenkrát udělal můj partner, rád bych, abyste řekli: „Drahý Duchu, vím, kdo jsi.“ A pak k vám dolů bude proudit láska způsobem, kdy absolutně budete vědět, že jste velkolepí. Předávám vám kousek z následujícího channelingu, protože jsem ještě ani nemluvil o duších, o tom budu mluvit příště. Ale pro tento okamžik bych byl rád, kdybyste o tom přemýšleli. V nebi nejsou žádné války. Bůh nesoudí, Bůh nepociťuje hněv, Bůh nemá žádnou lidskou emoci. Stvořitel vesmíru je čistá láska.

Tohle je ten systém a tohle je plán pro cestu lásky, která se začíná rozšiřovat a rozvíjet pro všechny staré duše této planety, jež začínají chápat, že tohle je nová doba. Právě teď se začíná rozvíjet lidské vědomí a začíná se ubírat mimo tu dětskou báchorku, o které jsme vám povídali. Ubírá se k elegantnějšímu pochopení, a jakmile vás tato cesta lásky ovlivní, pochopíte, že tu nejste náhodou. Že tady skutečně existuje plán a že tento plán zahrnuje Stvořitele vesmíru. Tolikrát jsem už řekl toto: „Jak moc milujete svoje děti?“ A odpověď zní: „Nesmírně. Nesmírně.“ Teď to násobte milionkrát – taková je láska Boha k vám. To je Bůh, který vám chce ukázat, jak se můžete sami uzdravit. To je Bůh, který chce odhalit strach. A tohle je pravda. Tahle cesta lásky, na které jste, je velkolepá. Není naplněná žádným souzením, žádným hněvem.

Četli jste někdy v Bibli příběh o marnotratném synu? Je zajímavý, protože vypráví skutečný příběh o dvou synech a jednom otci. Jeden přišel na Zemi a všechno dělal nádherně, skvěle, byl naplněn laskavostí, schopnostmi, měl úspěchy. Ten druhý syn přišel na Zemi a nedokázal najít svou cestu. Byl naplněn hněvem a strachem a jednal nevhodně. Pak oba zemřeli a tady to začíná být podle toho podobenství vážně dobré. Oběma se dostalo stejné oslavy, když se vrátili domů na druhou stranu závoje. Oběma se dostalo stejné oslavy – žádného odsouzení. Tahle Země je naplněna svobodnou volbou, můžete jít jakoukoli cestou, jakou chcete. Ale cesta lásky, kterou kráčíte, vám pomůže žít delší život, bez obav a strachů. Zeptejte se mého partnera. Můžete to vnímat, jako kdybyste se drželi Stvořitelovy ruky, kamkoli kráčíte, kamkoli jdete, ať máte jakýkoli problém, protože Bůh vás zná jménem. Tohle je Bůh. Tohle je cesta lásky.

Tohle je poselství, které jsem už tolikrát předal, ale chtěl jsem, abyste ho slyšeli ve vašem jazyce. Rád bych, abyste uvažovali o duchovní logice. Možná nemáte mysl Boha, ale můžete pochopit, co láska dělá a můžete vnímat výsledky lásky a soucitu pro vás samotné. Mám toho víc. Až vám začnu povídat o tom, kdo jste, vymažete všechno, co vás učili, drazí, protože jste se na tuto planetu narodili jako velkolepí. Budu vám vyprávět o vaší duši, ještě dnes se během pár minut stane ten příběh lepším. Tohle jsou základní pravdy a lidé je potřebují vědět. Potřebují vědět o Bohu, který se o vás tolik stará.  

Já jsem Kryon, a jsem tady, abych vám předával tyto informace. Je to jediný důvod, proč jsem zde.

A tak to je.                

Kryon                   

Zdroj: http://www.kryon.com – The Path of Love 1 – MP3 –  25:14 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE

Trhliny v mlze – odkaz od Zlatej dušičky

Žijete v obavách a nechápete, že člověk jako bytost jedinečná nemá důvod ke strachu. Duše toto ví, tato realita však je stále okupována mnohými bytostmi, pro které jsou právě strachy a negativní emoce tím blahem, jsou to požírači, kteří však nemohou zůstávat tam, kde roste světlo, kde roste uvědomění si toho, kým jste. Dávno jste zapomněli, odkud pocházíte. Je to z toho důvodu, že je potřeba zvládnout mnohé lekce. Sami jste si vybrali, že až přijde čas, naleznete bez pomoci cestu za světlem a probudíte se. Tato doba přináší probuzení. Bohužel však toto musí být spuštěno šokem, neboť jinak byste se nechtěli probudit. Znáte spojení blažená nevědomost? Stále byste žili ve svém světě, více, či méně spokojeni. Avšak nebylo by nic, co by vás mohlo z tohoto stavu vyvést. Jste jedinečné bytosti a pokud pochopíte, že můžete disponovat ještě daleko větší silou, jestliže se propojí všechna vaše vědomí, jestliže půjdete jako jeden, máte vyhráno. Stále ještě jste ale rozděleni. A jste rozdělováni vědomě. I toto chápejte. Přijde však čas, kdy si mnoho z vás již řekne dost. A přijdou situace, které probudí další.

Máme o vás vysoké mínění, vidíme však, jak jste obaleni energií strachu. Vidíme také vaše nepřátele. A oni slábnou. Čím méně energie mají, tím více ochabují. Ano, ještě není konec. Ještě však není ani začátek. Vše se prolíná a vy stojíte na rozcestí. Ještě stále můžete klesnout níže a také máte možnost závratně růst. Opakujete stále stejné chyby, ale jednou se z nich poučíte. Tlaky uvnitř vás zesilují. Víte, co máte dělat. Energetické výboje vám pomáhají bourat překážky v podobě iluzí, které prožíváte. Závoj mlhy se trhá. Ti, kteří jsou vibračně výše, již vidí obrysy toho, co tu skutečně je. Jako kdybyste stáli na vrcholu hory a sledovali mlhu dole v údolí. Ale na vrcholu již svítí slunce a ohřívá vaši tvář, celé vaše tělo. Ohřívá také vaši mysl a vaše vědomí a rozpouští všechny pochybnosti, zatuhlost a zkostnatělost. Neboť je potřeba změny. Nejen ve světě, ale také ve vás samých. Tím způsobem, kterým jste dosud fungovali, již daleko nedojdete. Tato cesta je zavřená. Ale otevírají se další cesty, i když pro vás dosud neznámé, neprobádané. Proto jste přišli v tento čas, abyste nalezli způsob, jak otevřít novou cestu sobě samým a dále svým dětem a celému svému rodu.

Minulost je pryč, proto žijte v přítomnosti. Není možné říci, co vás čeká, budoucnost lidstva není dána. Záleží na tom, jak se dokážete rozhodnout. Odpovědi nosíte v sobě samých. A u mnohých z vás již praská skořápka zapomnění. Začínáte si vzpomínat kým jste a odkud přicházíte. A zejména kam kráčíte. A toto uvědomění vás vede k pochopení toho, co žijete a proč to žijete. A také k uvědomění si toho, kam se máte nasměrovat. Nehledejte složitosti tam, kde nejsou. Stačí věřit sobě samým a stačí chápat, že věci se dějí z určitého důvodu. Každý má svou individuální cestu. Avšak cesta mnohých je v určitém čase společná. To proto, aby byla učiněna změna v kolektivním vědomí. Každý z vás má svůj úkol. Ten, kdo vede, se nezajímá o léčení. Ten, kdo přináší informace, nehledá naplnění v askezi fyzického těla, atd. Každý však je světlem sám sobě. A představte si tu záři, pokud se světýlka spojí. Hledejte trhliny v mlze, abyste se dokázali orientovat. Vy to dokážete. A my půjdeme s vámi. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Jaká je ta správná cesta? – odkaz od Zlatej dušičky

Odmítáte si připustit, lidé Země, že jsou mnohé jiné pravdy, nežli takové, které jsou vám sdělovány. Chápeme, je pohodlnější a zcela bez námahy nechat jiné, aby za vás rozhodovali a vše vyřešili. Přesto budete mnozí nuceni podívat se pravdě do tváře. Mnohé masky budou strženy a někteří, kteří nyní slepě věří, se probudí ze snu. Teprve pak uvidí, co ve své bláhovosti neviděli a vidět ani nechtěli.

Lidé Země, víme, že procházíte časem, který se zdá být cestou do pekla. Nemusíte prožívat peklo, avšak vy jste se pro něj dobrovolně rozhodli. Naštěstí máte v každé vteřině možnost vše změnit. Musíte se ale semknout a hledat společné řešení. Bohužel však každý stále vidíte tu svou pravdu a stále soudíte ty, kteří mají pravdu odlišnou od té vaší. Znáte své úkoly lidé Země, podvědomě je tušíte. Tento čas jste si jako duše přišli prožít. Věděli jste, že si budete procházet zásadním zlomem a chtěli jste být při tom. Je vás tu mnoho, kteří nesou vibrace a pomáhají zvedat se ostatním. Mnozí jsou však zesměšňováni a zatím ještě nejsou podporováni do té míry, aby mohlo dojít ke zlomu. Tato země má svůj význam, má svůj velký úkol a tím je zcela změnit náhled na to, co se děje. Celý svět by měl obrátit svůj pohled na tuto zem, neboť odtud může vzejít zásadní změna, která se pak rozšíří do celého světa. Nejprve se však musí probudit národ. Národ, který dokáže velké věci, pokud si nenechá ujít příležitost a využije ji.

Lidé Země, pozorujte své okolí a chování vás všech. Co vidíte? Vidíte, jak dochází k oddělování, ke zviditelnění lidských povah, zažíváte všechny možné emoce, které se dostávají na povrch a provázejí současné změny. Uchopte tyto poznatky a postřehy a zkuste změnit to, co nefunguje. Sjednocování místo rozdělování. To je ta správná cesta. A dokud toto nedokážete pochopit, budete si muset procházet silnými tlaky tak dlouho, dokud nezměníte své vnitřní nastavení. Neboť zevnitř se manifestuje změna vně.

Lidé Země, dokažte, že jste přišli splnit své úkoly a že se nevzdáte. Stále silněji budete slýchat hlas své duše, který vám bude sdělovat, že chcete žít ve zcela jiném životě, v jiném světě a že současná realita není to, co chcete prožívat. Sami v sobě vytvářejte vize spokojených a naplněných životů. Strach je zde posilován pouze proto, abyste byli okradeni o to nejcennější, co máte, o vaši sílu. Odvraťte svou pozornost od míst, která ve vás vyvolávají strach. Toto je jediná možnost, jak oslabit ty, kteří se vaším strachem živí. Tvořte si realitu plnou lásky. Jsou zde různé scénáře vašich budoucností. Je však stále možnost vše napravit a vše změnit. Jen se k tomuto musíte rozhodnout. Mnohé situace, které prožíváte, zde již v podobných obměnách a v různých časech probíhaly, můžete to vypozorovat i z vaší historie. Avšak není nutné, aby se vše do písmene opakovalo. Tentokrát může být vše docela jinak. Láska a svoboda může zvítězit. Jsme s vámi a žehnáme vám. Milujeme vás.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz