Tag Archive | duša

Světlo v srdci i na nebi – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, v této realitě jste sami za sebe a také, abyste naplnili svůj osud. Vaše cesta je náročná a často propadáte skepsi, přesto se nevzdáváte a opět se zvedáte, abyste následovali hlas své duše. V tento čas probíhají velmi výrazné očistné procesy, kdy můžete mít pocit, že již nejste schopni vstát. Také je tu silné energetické období, kdy probíhá velká aktivita skrytých sil nejen zemských, ale také společenských. Vaše společnost se stále více rozděluje, rozdíly jsou velmi velké. Dochází také k výraznému odsuzování a posuzování. Místo toho, abyste sami v sobě přijali to, že jste všichni na jedné lodi, stáváte se jeden pro druhého nepřítelem, z čehož se radují ti, kteří vás řídí a ovlivňují.

Celosvětová situace vrcholí a tlak, který je vyvíjen, se ještě zesílí. Vše potrvá tak dlouho, dokud nepochopíte, že nepřijde nikdo, kdo vás osvobodí. To vy sami musíte stát za sebou. Dokázat, že jste hodni být odrazem tvůrce v materii. Člověk se umí přizpůsobit a podléhá tak dlouho, až již není schopen vstát. Právě proto je zde kolem Země mnoho vašich přátel, spolupracovníků, bytostí, které pomáhají ze všech sil, zejména tehdy, pokud jsou o pomoc žádáni, neboť pak se vše děje v souladu se svobodnou vůlí člověka.

Čas kvapí a to, co se zhroutilo, může také pohřbít některé naděje. Na druhou stranu vzniká volný prostor na postavení nového. A stavět budoucnost je potřeba neustále. Pokud se rozhlédnete kolem sebe, uvidíte to, co čeká vaše děti. Jak se vám líbí tento pohled? Přesto však stačí jediné rozhodnutí, které zcela promění vaše budoucí dny. Vaši souputníci časem sledují vaše konání, cítí vaše emoce a jsou připraveni pomoci vám s řešením vašich problémů. Dveře do vyšších dimenzí mohou zůstat otevřené, avšak kolik z vás jimi dokáže projít? Kdo z vás dokáže sám v sobě zcela přenastavit vnímání toho všeho? Hledejte to, co vás spojuje, ne to, co vás rozděluje. Pak budete silnější a mocnější.

Tento čas vás může uvěznit v nehybnosti, neboť vaše strachy ovlivňují vaše rozhodování a brzdí vaše konání. Nelze na nic čekat, vždy zde je potřeba být aktivní a následovat své srdce. Člověk jako bytost třetího rozměru se odmítá zabývat tím, co je pro něj nepříjemné. Avšak toho příjemného je tu stále méně. Láska však zůstává. Hledejte světlo ve svých srdcích a hledejte ho i na nebi. V čase podzimu můžete pozorovat projevy života i mimo Zemi. Každý z vás, který po tom touží, může navázat spojení, neboť jak již bylo uvedeno, i zde zůstávají dveře otevřené. Uvolněte nahromaděné emoce, které v sobě nosíte. Nezapomeňte však, že největší bitvy se vyhrávají bez boje, skrze lásku, úctu a toleranci. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě. 

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/

Informace a kódy duše – odkaz od Zlatej dušičky

Lidé Země, odpovědi na vaše otázky budou dopřány vám všem. Některé nosíte v sobě samých tak dlouho, dokud se z podvědomí nevynoří do vědomí. Některé vás nepotěší a jiné zůstanou skryté tak dlouho, dokud je nenaleznete sami svou aktivitou a pílí anebo nerozbalíte výší své frekvence tak, jako soubory v počítači. Žádné informace nejsou a nebudou ztraceny. Mnohé však mohou být zakódovány. Ty, které máte na očích, vás mohou zcela ochromit a naopak ty, které jsou skryté, odkrývají mnohé iluze. Tento čas je časem nepřeberného množství informací. Je to také čas velmi náročný, neboť každého nutí odkrývat mnohé vrstvy, aby se dostal k ukryté pravdě. Mnoho z vás cítí, že potřebují již jen pár dílků, aby vše zapadlo do sebe a aby si učinili celkový obraz toho, co se kolem děje.

Mnohé informace jsou uvolňovány a týkají se zejména výzkumů a objevů a také kontaktů s bytostmi jiného původu. Stále častější jsou vaše prožitky, týkající se kontaktů se zesnulými, s bytostmi jiných dimenzí. Objeví se ve vašich snech a mohou vám předat některé informace, týkající se rodu. Ve snech také potkáváte členy vaší vesmírné rodiny. Jedná se o spojení, které se aktivovalo, protože je potřeba zpracovat určité kódované informace, aby došlo k probuzení a posunu. Ať již budou tato spojení vědomá, či ne, mají za úkol pozvedat duši a odblokovat vše, co brání v posunu duše. A to jakoukoli cestou.

Tento čas lidé Země, je tedy nejen o informacích z denního života, nýbrž také o informacích duše. Neboť duše tlačí na to, aby bylo co nejvíce odpracováno do konce roku 2023. V tom čase již musí být definitivně rozhodnuto, kudy se budou jednotlivá vědomí ubírat. Kódy duší se zapínají postupně, s tím, jak bytost zvaná člověk prospívá v tomto světě. Také zde působí energetické portály, které zesilují mnohé vnitřní děje a proměny. Čas poté ukáže, jak jste byli schopni porozumět a jak jste se dokázali oprostit od mnohých podnětů, které odvádějí vaší pozornost.

Lidé Země, každý toužíte nalézt spojení se svou duší, spojení, které vám pomůže zvědomit, že jste dosáhli cíle. Spojení, kdy vnitřně víte, že jste došli domů. Iluzí je informace, že musíte hledat, neboť spojení se nikdy nepřerušilo. Tento čas přináší mnohé rozpory uvnitř i vně. Čas, kdy se šíří vlny nepokojů, soucitu, odporu a jiné další vlny. Kdy se vyhrocují spory a posilují polarity, kdy se vše dává do pohybu. Kdy se začíná skutečný boj o člověka a jeho duši. Proto nezapomínejte kým jste a hledejte pravdu všude kolem vás. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Důležitý mezník – odkaz od Zlatej dušičky

Hledáte střední cestu, která vám navodí pocit toho, že se dokážete vrátit tam, kde jste žili dříve? Do stejných míst, do stejných hodnot? Avšak není to možné, již jste pokročili. A chtění žít tak, jako dříve, by se mohlo zdát jako kompromis. Ano, toto je přechodná doba, kdy jako houba nasáváte informace. Jsou však mnohdy neúplné, zkreslené a pak se cítíte odpojeni, neboť nevíte, k čemu se přiklonit. Velké změny se uskutečňují za oponou, ale vy neupínejte své naděje k tomu, že budete zázračně osvobozeni. Tento čas nahrává příznivé komunikaci, ovlivňují vás vaše touhy a přání a pro jejich uskutečnění se dokážete mnohého vzdát. Pochopte však, že takové řešení je pouze dočasné a nemusí přinést takové naplnění, jako přinášelo dosud. Jste v tomto prověřováni, zda jste se dokázali uvolnit z pout minulosti. Vaše lekce se zopakují proto, aby bylo jasno, zda jste již připraveni postoupit.

Toto je zvláštní svět. Svět lásky a nenávisti, plný absurdit. Máte před sebou pravdu, kterou mnohdy odmítáte jako lež. Je potřeba otevřít oči a neschovávat se za jiné. Stát si pevně za svým. Duše touží po souladu, i přesto, že přišly hrát tuto hru na lidské bytosti. Dopředu jste věděli, kam přicházíte. A někteří z vás již ví, kam kráčí. Cesta však se dělí na spoustu dalších směrů. A najednou zůstanete stát a budete hloubat o tom, zda vůbec máte jít dále, zda nebylo vaše úsilí zbytečné. Není potřeba se litovat. Vy sami tvoříte svůj svět. A tento svět je světem, který se musí změnit. Pro ty, kteří po změně netouží, je pak připraveno pokračování této cesty někde jinde. Je tu možnost vystoupit z vlaku, který míří do zkázy. A proto se musíte rozhodnout.

Mnohé bytosti opouští toto jeviště a emoce strachu se stále ještě šíří světem. Musíte si projít tuto cestu. Je důležitým mezníkem ve vašem vývoji. Jste silní, ale svou sílu nedokážete uplatnit. Není zde možné pomoci, neboť je zde tolik různých přání, tolik různých motliteb. Málo z nich však má společný cíl a silný náboj. Přesto je možné zvítězit, pokud se vzdáte minulosti a postavíte se sami za sebe. Země se bude dále oprošťovat od síly zla, které jí užírá. A vy nakonec prozříte. Svět se mění a s ním vše, co nese jeho náboj. Vytrvejte však ještě ve svém úsilí. První cíl je už na dohled. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Kryon – Cesta lásky 2 – Kdo jste vy?

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v Mexico City, Mexiko, 9. listopadu 2019

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.             

Toto je druhý channeling v Mexico City a tématem je Cesta lásky. První channeling jsme zahájili vysvětlením, kdo je Bůh. Bez ohledu na to, kolikrát jsem to už vysvětloval, stále to nedokážete pochopit. Když vás požádám, abyste si představili, že je toho tolik, co nevíte, co je nádherné, mimo všechno to, co si dokážete představit – nedokážete si představit něco, co si neumíte představit. A v tom to vězí. Řekli jsme, že Bůh není ani vědomí. Jak může Bůh naslouchat miliónům lidí ve stejný čas? Nedokážete si ani představit ten mechanismus, jak to může fungovat, ale v tom můžete vidět tu krásu? Můžete v tom vidět tu neuvěřitelnou energii? A tady je otázka pro tento channeling: KDO JSTE VY?

Bude to překvapivé. Nebudu mluvit o vás, kdo tady sedíte na židli, nebudu mluvit o těch, kteří to budou poslouchat (a číst), protože to je fyzická, tělesná zkušenost. Začněme stvořením tohoto univerza, a to na jeho začátku. Musíte pochopit nesmírnost Boha, abyste porozuměli tomu, co vám budu vysvětlovat. Bůh je jako polévka energie, která je nekonečná, která obsahuje soucit, vědění. Část této energie, odštěpená část, vytvořila to, co nazýváte duší. Jak stará je duše? Nemáte vůbec představu. Právě jsem vám něco sdělil. Duše je částí Tvořivého zdroje. Duše není oddělená od Boha. Všichni z vás na určité úrovni víte, podle toho, jak si to dokážete představit, že máte duši.

„Kryone, má veškerý život ve vesmíru duši?“ Odpověď zní Ne. Jen některé vybrané bytosti.  O těch budu mluvit. Není jich málo, existují jich bilióny miliard miliónů. Je to něco, co si nedokážete představit. Ale jak bych vám to mohl aspoň nějak přiblížit? Je v tom mistrovský plán. Souvisí se světlem a temnotou. Souvisí s osvícením galaxie samotné. Souvisí s testem svobodné volby od planety k planetě, od planety k planetě. Jak stará je vaše duše? Protože jste lineární, myslíte si, že vám duše byla dána, když jste přišli na Zemi. Ach, drazí, mám pro vás novinku. Duše je starší než vesmír a dokonce ještě předtím byla součástí této polévky lásky a soucitu. Část vás existovala ještě před začátkem času. Jste bezčasoví, věční. Je pro vás těžké pochopit, že tu skutečně neexistovalo nějaké stvoření. Bůh vždy byl. Pomyslete na kruh lásky. Kde je začátek? Vždy tu byl. Mohli byste říct, že vesmír je relativně nový. A vy jste tu byli tak dlouho jako vesmír samotný. Tato galaxie je zhruba 13 miliard let stará, měřená podle vašeho Slunce a Země a to je všechno, co máte k měření času. Vaše Země je zhruba stará 4 miliardy let. Chci se vás na něco zeptat. Pokud jste vy 200 000 let staří a já jsem vám říkal, že jste, myslíte si, že je možné, že mohl existovat inteligentní život jako je ten váš na jiných planetách miliardy a miliony let předtím, než jste se sem dostali? Rád bych, abyste o tom chvíli uvažovali.

Musím vám také říct, že lidské bytosti na této planetě jsou nejmladšími dušemi v celé galaxii. Jste „new kids on the block“ (ve volném překladu „ti noví v sousedství“ – Kryon naráží na americkou chlapeckou skupinu z přelomu 80. a 90. let – pozn. překl.) a jste obklopeni starodávnými dušemi, které už prošli tímto testem světa a temnoty. Existují vzestoupené planety, z nichž některé vám začaly pomáhat. Tady se znovu vynořuje otázka: Poslyšte, kdo jste? Kdo ve skutečnosti jste? Je možné, že byste mohli být částí těch starodávných civilizací, které prošly osvícením? Je možné, že pocházíte z vašeho vlastního biologického semene z jiných planet a jiných dob, je možné, že je to prostě jen pokračování miliónů let, ve kterých jste existovali? A pokud tomu tak je, nesete si sebou vzpomínky?

Tady jsou shromážděné staré duše. Dovolte mi, abych definoval starou duši. Podobně jako ve škole procházela stará duše život za životem zkušenostmi. Ano, ale jak staré jsou ty zkušenosti, než jste sem přišli? Nazvu to galaktická Akáša. A také vám řeknu, že jak se začíná lidské vědomí rozvíjet, galaktická Akáša se začíná rozpomínat. Někteří z vás vědí, že jsem už o tom mluvil. Jaké jsou to vzpomínky? Jaké jsou ty vzpomínky, jaké to je mít mír na planetě? Jaké to je mít osvícenou planetu? Jaké to je mít soucitnou planetu? Jaké to je mít rozvinuté vědomí? I když ještě nevíte, jaké to je, může to utěšit vaši duši. To je to, kým jste.

Co když podle tohoto plánu jste sem přišli čistí a velkolepí coby část Stvořitele? Přemýšlejte o tom. Víte, co je to Merkaba? To je slovo, které se používá pro „vozidlo“, ve kterém se pohybujete a které je součástí vaší duše. A v něm je tolik multidimenzionálních informací! Jednoho dne bude možné Merkabu vidět, někdy vašimi vědci, někdy vámi. Tohle vše je součástí evoluce, ne evoluce vašeho fyzična, ale evoluce vašeho vědomí. Jak staří jste ve skutečnosti, když jste prošli tolika zkušenostmi? Staré duše, tato velkolepost začne prozařovat v této nové době, v této evoluci. Přichází to. Všechny ty věci, o kterých mluvíme, jsou součástí posunu. Jste tady za určitým záměrem, ne náhodou. A vy, kteří tady celý den sedíte, se na určité úrovni začínáte probouzet k vyššímu rozvinutějšímu vědomí. Většinou jste si vědomi, že jste součástí Tvořivého zdroje, že máte Boha ve svém nitru. To je to velkolepé. Začne se ukazovat, že tohle je cesta lásky. Nezačala na Zemi, ale mnohem dřív, před miliony let. Vaše duše je součástí této cesty lásky. Můžete to vnímat a na určité úrovni to můžete chápat.

Oba tyto channelingy o cestě lásky jsou velmi ezoterické. Ty další dva budou víc praktické, sdělí vám, co máte udělat. Jsou to nové nástroje, věci, které jste neočekávali, které dnes pracovníkům světla pomáhají. Nemohu vám předat tyto informace dřív, dokud nepochopíte, jak jste staří a z jaké velkoleposti pocházíte. Budou tací, kteří budou studovat tyto channelingy a pochopí, že dávají smysl, vrstva po vrstvě. Musíte plně pochopit a přijmout tyto věci, abyste mohli pokračovat.

Alcazar (Alcazar je průvodce Hvězdné brány, kterého chvíli předtím channeloval Prageet Harris – pozn. překl.) vám dnes předal jednu z důležitých instrukcí, které existují. Abyste je všechny pochopili, musíte si v klidu sednout a učit se milovat sami sebe. To je, drazí, cesta lásky, která vás čeká. Je niterná (vnitřní). Budeme se tím zabývat v příštím channelingu, co můžete udělat jako další krok a proč jste tady. Je to tak velký příběh, ach, tak nádherný. Před vámi sedí dva muži na židli (Lee Carroll a Prageet Harris), obou dvou se dotkl Duch, a tak vám předávají informace o této nové době. Poselství zůstávají stejná: Už nežijete ve světě svých otců, tohle je jedinečná doba a každý je tady z určitého důvodu. Proto jsme tady a budeme pokračovat v poselstvích lásky pro každého, kdo je bude chtít poslouchat (a číst). Odejděte z tohoto místa jiní, než jste sem přišli.

A tak to je.

Kryon        

Zdroj: http://www.kryon.com – The Path of Love 2 – MP3 –  30:13 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE

Kryon – Cesta lásky 1 –  Kdo je Bůh

Tento živý channeling Kryona byl přijat Leem Carrollem v Mexico City, Mexiko, 9. listopadu 2019

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Jsme ve velké zemi v Mexiku, v místě, kde bych vám chtěl předat sérii čtyř poselství nazvanou Cesta lásky. Začnu trochu jinak. Před třiceti lety, kdy si můj partner (Lee Carroll) sedl na židli, se mu změnil život. Ve skutečnosti nevěřil v channelování, ale ocitl se v situaci, kdy si to musel vyzkoušet, musel si to vyzkoušet jako inženýr. A ten den změnil všechno. Myslel, že je sám, ale nebyl. Kolem něj byl doprovod, jenž tolik doufal, že (Lee) udělá to, k čemu se právě chystal. (Lee) Stál vedle židle a prohlásil: „Jestli tu jsi, ukaž mi to.“  A tento inženýr neočekával, že by se něco stalo. Pak si sedl na židli. A tehdy jsme začali pracovat a naplnili láskou každičkou buňku jeho těla. Vnímal tolik lásky, že se hned rozplakal. Co se ten den stalo? Můj partner v ten okamžik věděl, že žádná lidská bytost nedokáže vytvořit takovou lásku. Nevycházela z jeho mysli, nevycházela z jeho srdce – neočekával ji, ale byla tam. O tom teď budeme mluvit. V této diskusi o cestě lásky se první část série bude týkat toho, KDO JE BŮH. V dalším channelingu se zaměříme na to, kdo jste vy.

Můj partner musel být přesvědčen a to se stalo. Bylo to něco o tolik většího, než cokoli, co ho učili. Nikdy nic takového nepocítil. Kdybych se vás zeptal na Boha, co byste mi řekli? Někteří z vás ani nemáte rádi to slovo. Pojďme mu říkat Tvořivý zdroj, Duch, Stvořitel vesmíru. Není to dokonce ani vědomí, je to čistá láska. Je to soucit. Je to něco tak obrovského a přesahujícího cokoli, co si dokážete představit. Někteří se ptají, zda skutečně existuje nějaký konec vesmíru. Ano, tak vzdálený, že si to nedokážete představit. Ach, všechno je stvořené touto čistou láskou. Je to ta nejmocnější síla, jakou si ani nedovedete představit.

„Kryone, existují jiné vesmíry?“ (Kryon se usmívá.) Ano, existují. Jednoho dne vám věda sdělí, že existují multiverza. Veškeré světlo pochází z bodu světla, z toho nejúžasnějšího mocného Zdroje soucitu a lásky. Jak velcí jste ve srovnání s Bohem? Jste jako kapka vody v oceánu planet a přesto vás tento soucitný Zdroj, jenž stvořil univerzum, zná jménem. Zná všechno, čím procházíte, a ví, že právě teď posloucháte (čtete). Je to neuvěřitelné, jak je to možné? Neexistuje nic takového, co jste kdy studovali na této planetě. Bůh je větší než cokoli, co vám kdo kdy říkal. Je to čistá laskavost, čistá láska a čistý soucit. Dovolte mi, abych vám něco sdělil. Něco prohlásím a vy to pochopíte: Bůh není lidská bytost. Zasmějete se a řeknete: „To jsi nám nemusel říkat, Kryone.“ A přesto si miliardy lidí na této planetě myslí, že to tak je. Dovolte mi, abych to vysvětlil.

Ach, drazí, když nastoupíte na cestu lásky, tohle je velmi důležitá informace, kterou musíte pochopit, než uděláte další krok. Chci vám říct, jak velkolepí jste. O tom budeme mluvit později, ale právě teď si představte Tvůrce vesmíru, čistou lásku; nemá žádné vědomí, existuje nad ním, a lidské bytosti to nedokážou pochopit. Dám vám jedno pravidlo, jeden axiom – nízké vědomí nemůže vzhlížet k vyššímu vědomí. Existuje i jiná fráze, kterou používáte: Blázen neví, že je bláznem. Každý člověk zná někoho, kdo se na veřejnosti prezentuje jako blázen. Pokaždé, když ho vidíte, chová se stále stejně. A můžete se podivovat, proč neví, že se chová tak bláznivě? Protože nízké vědomí nemůže vzhlížet k vyššímu vědomí. Nevíte, co nevíte. Nemůžete se dostat na místo, které si nedokážete představit. Co se tedy stane, když se lidstvo rozhodne přejít na vyšší lidské vědomí? Jak si dokáže představit Boha? Myslíte, že Tvůrce vesmíru má místa s kopci, jezery, horami, myslíte, že tam na určitém místě jsou andělé? Tím jen popisujete Zemi, drazí. Neexistuje žádné místo, kde Bůh je. Řeknete: „Jak je to možné?“ Protože Bůh je v každém jednotlivém atomu ve vás, ve vzduchu kolem vás, ve všech slunečních soustavách, na miliardách planet. Tak velký je Bůh.

Proč vám to říkám? Protože podle některých lidí byla na nebi válka. Když dojde k válce, důvodem jsou odlišné názory, spory. Ale to je přece absurdní, Bůh nevede žádné války. To lidé mají odlišné názory a spory, lidé vedou války. Chápete, o co tady jde? Lidé přenesli lidské vědomí, lidské vlastnosti na Stvořitele. A je to ještě horší. Lidé mají nízké vědomí ve srovnání s tím andělským. Lze v tom najít spirituální logiku? Lidstvo nemyslí jako Bůh. Takže ta údajná válka v nebi vyústila v to, že anděl, jemuž říkáte padlý anděl, válku prohrál a stal se Satanem, ďáblem. Jak se vám to líbí? Drazí, tohle je pohádka pro děti. Nízké lidské vědomí vytvořilo pohádku pro děti. Tohle není všemohoucí Bůh, který naplňuje tuto místnost láskou, soucitem a láskyplnou starostlivostí, to je lidská báchorka. A je to ještě horší. Podle miliard lidí je tu tento padlý anděl proto, aby vás mučil a trýznil, pokud se nebudete chovat správně, pokud budete dělat věci podle nízkého vědomí. Měli byste raději dělat správné a čisté věci, protože pokud je dělat nebudete, budete za to pykat. Miliardy lidí věří, že jsou do toho zahrnuty i děti. Máte uvnitř určitých budov na stěnách malby, obrazy, které jsou údajně božsky inspirovány a které ukazují mučení lidí a dětí. Chápete, že tohle je lidské vědomí? Tohle není Bůh.

Pokud ode mě chcete pochopit cokoli dalšího, budete muset vymazat všechny myšlenky, že Bůh myslí jako lidské bytosti. Abych vám ukázal, jak je to logické – když se Řekové dostali k moci, vytvořili si své dysfunkční bohy, kteří měli lidské děti a všichni mysleli jako lidské bytosti. Byli to rozhněvaní a žárliví bohové, oplývali všemi těmi nejhoršími vlastnostmi, které lidé mají. Tohle všechno jste přenesli na všemohoucího Boha, Stvořitele vesmíru. Chci vám něco říct, chtěl bych, abyste se všech těchto myšlenek zbavili. Chtěl bych, abyste seděli tady na této židli, kde jste a jako to tenkrát udělal můj partner, rád bych, abyste řekli: „Drahý Duchu, vím, kdo jsi.“ A pak k vám dolů bude proudit láska způsobem, kdy absolutně budete vědět, že jste velkolepí. Předávám vám kousek z následujícího channelingu, protože jsem ještě ani nemluvil o duších, o tom budu mluvit příště. Ale pro tento okamžik bych byl rád, kdybyste o tom přemýšleli. V nebi nejsou žádné války. Bůh nesoudí, Bůh nepociťuje hněv, Bůh nemá žádnou lidskou emoci. Stvořitel vesmíru je čistá láska.

Tohle je ten systém a tohle je plán pro cestu lásky, která se začíná rozšiřovat a rozvíjet pro všechny staré duše této planety, jež začínají chápat, že tohle je nová doba. Právě teď se začíná rozvíjet lidské vědomí a začíná se ubírat mimo tu dětskou báchorku, o které jsme vám povídali. Ubírá se k elegantnějšímu pochopení, a jakmile vás tato cesta lásky ovlivní, pochopíte, že tu nejste náhodou. Že tady skutečně existuje plán a že tento plán zahrnuje Stvořitele vesmíru. Tolikrát jsem už řekl toto: „Jak moc milujete svoje děti?“ A odpověď zní: „Nesmírně. Nesmírně.“ Teď to násobte milionkrát – taková je láska Boha k vám. To je Bůh, který vám chce ukázat, jak se můžete sami uzdravit. To je Bůh, který chce odhalit strach. A tohle je pravda. Tahle cesta lásky, na které jste, je velkolepá. Není naplněná žádným souzením, žádným hněvem.

Četli jste někdy v Bibli příběh o marnotratném synu? Je zajímavý, protože vypráví skutečný příběh o dvou synech a jednom otci. Jeden přišel na Zemi a všechno dělal nádherně, skvěle, byl naplněn laskavostí, schopnostmi, měl úspěchy. Ten druhý syn přišel na Zemi a nedokázal najít svou cestu. Byl naplněn hněvem a strachem a jednal nevhodně. Pak oba zemřeli a tady to začíná být podle toho podobenství vážně dobré. Oběma se dostalo stejné oslavy, když se vrátili domů na druhou stranu závoje. Oběma se dostalo stejné oslavy – žádného odsouzení. Tahle Země je naplněna svobodnou volbou, můžete jít jakoukoli cestou, jakou chcete. Ale cesta lásky, kterou kráčíte, vám pomůže žít delší život, bez obav a strachů. Zeptejte se mého partnera. Můžete to vnímat, jako kdybyste se drželi Stvořitelovy ruky, kamkoli kráčíte, kamkoli jdete, ať máte jakýkoli problém, protože Bůh vás zná jménem. Tohle je Bůh. Tohle je cesta lásky.

Tohle je poselství, které jsem už tolikrát předal, ale chtěl jsem, abyste ho slyšeli ve vašem jazyce. Rád bych, abyste uvažovali o duchovní logice. Možná nemáte mysl Boha, ale můžete pochopit, co láska dělá a můžete vnímat výsledky lásky a soucitu pro vás samotné. Mám toho víc. Až vám začnu povídat o tom, kdo jste, vymažete všechno, co vás učili, drazí, protože jste se na tuto planetu narodili jako velkolepí. Budu vám vyprávět o vaší duši, ještě dnes se během pár minut stane ten příběh lepším. Tohle jsou základní pravdy a lidé je potřebují vědět. Potřebují vědět o Bohu, který se o vás tolik stará.  

Já jsem Kryon, a jsem tady, abych vám předával tyto informace. Je to jediný důvod, proč jsem zde.

A tak to je.                

Kryon                   

Zdroj: http://www.kryon.com – The Path of Love 1 – MP3 –  25:14 min.

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Jana S. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Leeho Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Leeho Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE

Trhliny v mlze – odkaz od Zlatej dušičky

Žijete v obavách a nechápete, že člověk jako bytost jedinečná nemá důvod ke strachu. Duše toto ví, tato realita však je stále okupována mnohými bytostmi, pro které jsou právě strachy a negativní emoce tím blahem, jsou to požírači, kteří však nemohou zůstávat tam, kde roste světlo, kde roste uvědomění si toho, kým jste. Dávno jste zapomněli, odkud pocházíte. Je to z toho důvodu, že je potřeba zvládnout mnohé lekce. Sami jste si vybrali, že až přijde čas, naleznete bez pomoci cestu za světlem a probudíte se. Tato doba přináší probuzení. Bohužel však toto musí být spuštěno šokem, neboť jinak byste se nechtěli probudit. Znáte spojení blažená nevědomost? Stále byste žili ve svém světě, více, či méně spokojeni. Avšak nebylo by nic, co by vás mohlo z tohoto stavu vyvést. Jste jedinečné bytosti a pokud pochopíte, že můžete disponovat ještě daleko větší silou, jestliže se propojí všechna vaše vědomí, jestliže půjdete jako jeden, máte vyhráno. Stále ještě jste ale rozděleni. A jste rozdělováni vědomě. I toto chápejte. Přijde však čas, kdy si mnoho z vás již řekne dost. A přijdou situace, které probudí další.

Máme o vás vysoké mínění, vidíme však, jak jste obaleni energií strachu. Vidíme také vaše nepřátele. A oni slábnou. Čím méně energie mají, tím více ochabují. Ano, ještě není konec. Ještě však není ani začátek. Vše se prolíná a vy stojíte na rozcestí. Ještě stále můžete klesnout níže a také máte možnost závratně růst. Opakujete stále stejné chyby, ale jednou se z nich poučíte. Tlaky uvnitř vás zesilují. Víte, co máte dělat. Energetické výboje vám pomáhají bourat překážky v podobě iluzí, které prožíváte. Závoj mlhy se trhá. Ti, kteří jsou vibračně výše, již vidí obrysy toho, co tu skutečně je. Jako kdybyste stáli na vrcholu hory a sledovali mlhu dole v údolí. Ale na vrcholu již svítí slunce a ohřívá vaši tvář, celé vaše tělo. Ohřívá také vaši mysl a vaše vědomí a rozpouští všechny pochybnosti, zatuhlost a zkostnatělost. Neboť je potřeba změny. Nejen ve světě, ale také ve vás samých. Tím způsobem, kterým jste dosud fungovali, již daleko nedojdete. Tato cesta je zavřená. Ale otevírají se další cesty, i když pro vás dosud neznámé, neprobádané. Proto jste přišli v tento čas, abyste nalezli způsob, jak otevřít novou cestu sobě samým a dále svým dětem a celému svému rodu.

Minulost je pryč, proto žijte v přítomnosti. Není možné říci, co vás čeká, budoucnost lidstva není dána. Záleží na tom, jak se dokážete rozhodnout. Odpovědi nosíte v sobě samých. A u mnohých z vás již praská skořápka zapomnění. Začínáte si vzpomínat kým jste a odkud přicházíte. A zejména kam kráčíte. A toto uvědomění vás vede k pochopení toho, co žijete a proč to žijete. A také k uvědomění si toho, kam se máte nasměrovat. Nehledejte složitosti tam, kde nejsou. Stačí věřit sobě samým a stačí chápat, že věci se dějí z určitého důvodu. Každý má svou individuální cestu. Avšak cesta mnohých je v určitém čase společná. To proto, aby byla učiněna změna v kolektivním vědomí. Každý z vás má svůj úkol. Ten, kdo vede, se nezajímá o léčení. Ten, kdo přináší informace, nehledá naplnění v askezi fyzického těla, atd. Každý však je světlem sám sobě. A představte si tu záři, pokud se světýlka spojí. Hledejte trhliny v mlze, abyste se dokázali orientovat. Vy to dokážete. A my půjdeme s vámi. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Jaká je ta správná cesta? – odkaz od Zlatej dušičky

Odmítáte si připustit, lidé Země, že jsou mnohé jiné pravdy, nežli takové, které jsou vám sdělovány. Chápeme, je pohodlnější a zcela bez námahy nechat jiné, aby za vás rozhodovali a vše vyřešili. Přesto budete mnozí nuceni podívat se pravdě do tváře. Mnohé masky budou strženy a někteří, kteří nyní slepě věří, se probudí ze snu. Teprve pak uvidí, co ve své bláhovosti neviděli a vidět ani nechtěli.

Lidé Země, víme, že procházíte časem, který se zdá být cestou do pekla. Nemusíte prožívat peklo, avšak vy jste se pro něj dobrovolně rozhodli. Naštěstí máte v každé vteřině možnost vše změnit. Musíte se ale semknout a hledat společné řešení. Bohužel však každý stále vidíte tu svou pravdu a stále soudíte ty, kteří mají pravdu odlišnou od té vaší. Znáte své úkoly lidé Země, podvědomě je tušíte. Tento čas jste si jako duše přišli prožít. Věděli jste, že si budete procházet zásadním zlomem a chtěli jste být při tom. Je vás tu mnoho, kteří nesou vibrace a pomáhají zvedat se ostatním. Mnozí jsou však zesměšňováni a zatím ještě nejsou podporováni do té míry, aby mohlo dojít ke zlomu. Tato země má svůj význam, má svůj velký úkol a tím je zcela změnit náhled na to, co se děje. Celý svět by měl obrátit svůj pohled na tuto zem, neboť odtud může vzejít zásadní změna, která se pak rozšíří do celého světa. Nejprve se však musí probudit národ. Národ, který dokáže velké věci, pokud si nenechá ujít příležitost a využije ji.

Lidé Země, pozorujte své okolí a chování vás všech. Co vidíte? Vidíte, jak dochází k oddělování, ke zviditelnění lidských povah, zažíváte všechny možné emoce, které se dostávají na povrch a provázejí současné změny. Uchopte tyto poznatky a postřehy a zkuste změnit to, co nefunguje. Sjednocování místo rozdělování. To je ta správná cesta. A dokud toto nedokážete pochopit, budete si muset procházet silnými tlaky tak dlouho, dokud nezměníte své vnitřní nastavení. Neboť zevnitř se manifestuje změna vně.

Lidé Země, dokažte, že jste přišli splnit své úkoly a že se nevzdáte. Stále silněji budete slýchat hlas své duše, který vám bude sdělovat, že chcete žít ve zcela jiném životě, v jiném světě a že současná realita není to, co chcete prožívat. Sami v sobě vytvářejte vize spokojených a naplněných životů. Strach je zde posilován pouze proto, abyste byli okradeni o to nejcennější, co máte, o vaši sílu. Odvraťte svou pozornost od míst, která ve vás vyvolávají strach. Toto je jediná možnost, jak oslabit ty, kteří se vaším strachem živí. Tvořte si realitu plnou lásky. Jsou zde různé scénáře vašich budoucností. Je však stále možnost vše napravit a vše změnit. Jen se k tomuto musíte rozhodnout. Mnohé situace, které prožíváte, zde již v podobných obměnách a v různých časech probíhaly, můžete to vypozorovat i z vaší historie. Avšak není nutné, aby se vše do písmene opakovalo. Tentokrát může být vše docela jinak. Láska a svoboda může zvítězit. Jsme s vámi a žehnáme vám. Milujeme vás.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Rok 21 a dál… – odkaz od Zlatej dušičky

Tento svět se otřese v základech. Země, která bude výrazně postižena, je za mořem a dosáhne velkého krachu. Odejdou duše starého paradigmatu. Spojí se lidé stejného poslání a programy starého času budou definitivně vymazány. Člověk se posune a změní. Každý však po své cestě a mnozí ponesou svůj kříž osudu.

Rok 21 se rozjede těžkými energiemi. Ten, kdo správně uchopí rady své duše, pozvedne se a zrodí na vyšší úrovni. Život na planetě se změní. A změny mohou být vedeny dvěma směry. Na člověku je, zda cesta povede vzhůru, či zda budou dále utahována pouta v podobě lží a manipulací. Několik skupin se spojí a ukáží ostatním vizi nového života, kterou si osvojí mnoho stoupenců. Osud dožene ty, kteří neotevřou svá srdce. Rodina bude nade vše. Stejně tak, jako kruhy přátelství. Příroda bude postavena na přední místo a v čele zůstane láska. Síla zlovůle bude stále přítomna a jen bytost vědomá jí může přerůst.

Rok, který mnoho vezme, ale také štědře obdaruje. Rok obměny struktur, avšak často ztráty víry. Rok finančních ztrát, i mnohých vítězství. Rok protikladů, přesto možnosti výrazného posunu pro každou bytost Země. Rok, kdy nalezeni rovnováhy je základním kamenem pro úspěšné zvládnutí výzev a překonání překážek. Rok učení, kdy je potřeba umět najít pravdu a nalézt tak zlatý poklad uprostřed chaosu. Rok, který se do dějin zapíše jako rok převratu, zvratu myšlení a vnímání života a role člověka na Zemi a ve společnosti.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz

Kryon – Nová česká kultura je tady!

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carollem při vysílání pro Českou a Slovenskou republiku, 20. 09. 2020
(Tento channeling si můžete poslechnout i v audio podobě: www.youtube.com/watch?v=GAr05yYFIcE&feature=youtu.be)

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Jak vám mohu povědět, co se skutečně právě teď děje na planetě Zemi? Tak, abyste to dokázali pochopit a přijmout to mírumilovným, soucitným způsobem. Jak vám mohu ukázat věci, které jste nečekali?

Dnes jsem začal tím, že jsem vám řekl, že je toho v příběhu víc, než vám kdy bylo řečeno, pokud jde o velkolepost Boha. Je tak velkolepý, že se někteří rozhodli nepoužívat slovo Bůh, protože toto slovo je spojeno s mnoha věcmi, které ve skutečnosti nejsou pravdivé. Někteří mu říkají Tvořivý Zdroj či Duch. Můžete mu říkat, jakkoli chcete. Toto je však energie – nádherná, láskyplná energie, která stvořila vás, svět, vesmír… Když se zeptáte všech lidí na planetě: „Existuje Bůh?“ více než 80 % vám řekne, že ano. Více než 80 % obyvatel této nádherné planety také věří, že když zemřete, pak někam odcházíte. Jinými slovy – lidstvo se shodne na tom, že Bůh existuje. Lidstvo se shodne i na tom, že existuje JEDEN Bůh. Lidé se stále dohadují o tom, jaký je nejlepší způsob vnímání Boha, či co od vás tento Bůh chce. A proto je mé poselství tolik odlišné a tak důležité pro měnící se planetu.

V nižším vědomí, které mělo celé lidstvo po všechny ty roky, je obtížné, abyste pochopili, rozpomněli se nebo spatřili cokoli jiného než nízké vědomí. Chci vám připomenout, že všechny koncepty Boha, které máte, byly vytvořeny v nízkém vědomí. Pokud to srovnáte s dospívajícími dětmi, každý rodič bude vědět, o čem mluvím, protože si pamatujete koncepty svých dětí. Věci, které si vymyslely. Věci, o kterých se rozhodly, než zjistily pravdu. Strachy, které měly. Když děti vyrůstají, vytvářejí si svůj vlastní svět, aby uspokojily své vědomí a svou realitu. A jak dále rostou, učí se. Jak rostou, učí se společenské interakci, laskavosti. Většina dětí tak nezačíná. Začínají v módu přežití. Říkají věci, které by říkat neměly. Reagují způsoby, které pochopitelně nejsou vyspělé. To je metafora pro planetu starého vědomí. Která věc vám byla opakována stále dokola – a je právě teď zpochybněna? Povím vám, drazí, že v nízkém vědomí nemůžete vidět pravdu. Bylo vám řečeno, že si nezasloužíte tu být. Bylo vám řečeno, že nemůžete rozprávět s Bohem. Ne napřímo. Dokonce ani skrze modlitbu ne. Ta mířila někam jinam, že? Byla určitým způsobem posuzována – něčí modlitby mohly být vyslyšeny a něčí nikoli. Také vám bylo z určitého důvodu řečeno, že jste se narodili hříšní. Některým bylo dokonce řečeno, že to kvůli tomu nikdy nezvládnete. Smutné na tom je, že vám to říkali ti, kterým jste důvěřovali. Ti, které jste milovali. Dokonce i ti, kteří byli autoritou po tisíc let, nebo i déle. Říkali vám, že musíte vystoupat po určitých schodech, učinit některé kroky, abyste se vůbec dostali ke světlu, které představovalo soucit Boha. To je dětská historka – vyvinutá nízkým vědomím, aby uspokojila starou realitu.

Má zpráva je, že právě vystupujete z dětství a začínáte se rozpomínat na energii duše – na vyspělost, pravdu… na světlo, které zde vždy bylo, jen před vámi bylo ukryto. A cože to před vámi bylo ukryto? Toto – jste připraveni? – zrodili jste se velkolepí! K obrazu Stvořitele. Stvořitel by vás naprosto nikdy nesoudil a později nemučil. Nikdy by neudělal nic vaší posvátné duši – nic jiného než že ji miluje. Slyšíte mě? Až odejdete z tohoto světa, půjdete do skutečného světa – na to multidimenzionální místo, kde existuje Bůh. Protože vy jste součástí té energie.

Když začnete zkoumat Písmo téměř každého systému víry na této planetě, pak zjistíte, že většina z nich, na určité úrovni, vás nazve výtvorem Boha – dítětem Boha. Ne předmětem Božího mučení.

Rád bych teď přepsal tu dětskou historku. Jak vcházíte do světla a začínáte vidět věci, které jsou mnohem skutečnější, chtěl bych vám dát dokonce i vizualizaci pro vás a vaši kulturu. Za okamžik. Pravda – necítíte to? – pravda je, že jste velkolepé duše a všechno ostatní je něco, s čím jste si měli poradit. Možná nedorozumění a dokonce i pocity od těch, kterým jste důvěřovali a kteří to lépe nedokázali. Možná jim to bylo takto řečeno. Tohle je však nová doba. Planeta začíná vycházet z temnoty. A během toho se pravda o vás a vaší kultuře… a krása toho, kým jste, začne měnit. Tento program byl o přepsání vaší Akáši. A o tom bude i následující cvičení.

Občané tohoto regionu, vy se svými minulými životy… už nemusíte trpět! Nikdy. Vy se svými minulými životy a svou kulturou vstupujete z černobílého světa do světa barev. Vy a vaše kultura už nikdy nemusíte opakovat minulost. Posloucháte? Minulost je stará energie. Toto není jen pro ty, kdo žili v Praze nebo v této republice. Je to pro celý region! A ten je veliký. Vy, co jste prošli utrpením – vy, vaši předkové a dokonce i ti před nimi… je načase, abyste si uvědomili, že to všechno je pryč. Nyní ale musíte přestavět vědomí toho, kým si myslíte, že jste…

Pojďte se mnou. Zavřete oči. A pojďme si společně něco vizualizovat. Vytvořím něco jen pro vás. Je to něco velkolepého v této vaší vizualizaci. Pojďte prosím blíž. Pojďte blíž a pochopte, že vaše realita… to, co je vaší židlí, je jen zlomkem toho, co je skutečné. Žijete ve 4D, ale dimenzí jsou stovky! Co je tedy skutečné a co ne? Přesuňte se se mnou právě teď do jiné reality. A ve vaší multidimenzionální mysli se přesouváte na skutečné místo. Pojďme si popovídat o tomto skutečném místě.

Chci, abyste na okamžik pohlédli skrze mlhu, kterou postupně projdete. Chci, abyste viděli něco, co nepochopíte. Chci, abyste viděli pódium a velkolepé zářivé křeslo. Chci, aby to ve vaší představě byl královský trůn. Chci, aby byl vytvořen z toho nejvzácnějšího, co si dokážete představit. Někdo uvidí zlato. Někdo uvidí krystaly. Další uvidí to, co je důležité pro ně. Toto křeslo je v tuto chvíli prázdné a já chci, abyste k němu šli. Chci, abyste pochopili, že to nádherné zlaté křeslo je vaše. Tuto vizualizaci už nezopakuji stejným způsobem pro nikoho jiného než pro vás. Tohle je pro vás a váš region, drazí, kvůli tomu, co budete dál potřebovat. Přesuňte se se mnou k tomu křeslu. Právě teď.

Pojďte blíž! Když říkám – pojďte blíž – myslím tím, abyste se mnou vstoupili do této dimenze a abyste tomu věřili. Abyste to začali cítit. A chci, abyste se pak do této židle posadili. Ta židle, to jste vy. Ta židle vám náleží. Není to nějaká vyšší moc. Není pro nějakého anděla, aby se na ni posadil a vládl světu. Je to vaše židle. Kvůli tomu, co se bude dít dál. Chci, abyste na ní chvíli seděli a uvelebili se v ní. Chci, abyste nechali oči zavřené a co nejlépe jste si představovali tuto vizualizaci. Tohle je pro vás! Pro vás z tohoto regionu.

Chci, abyste cítili něco, co se stane na té židli právě teď. Celý váš region – všichni předkové, které znáte, o kterých jste slyšeli, i ti, o kterých nevíte. Všichni ti, které jste oslavovali ve své historii. Ti všichni vědí, že zde sedíte na této židli. A já chci, abyste si na okamžik představili všechno to utrpení, kterým prošli. Kterým jste vy prošli v tomto životě a také ve svých předchozích životech ve vašem regionu. Kdo jste vy a vaše kultura – chci, abyste to viděli – vše se začne vypouštět jako špinavý rybník, který odsajete potrubím. Budete se dívat na to, jak se to všechno odehrává, a všichni kolem vás zbělají. Uvidíte, jak všechny záležitosti a problémy blednou a vy začínáte něco vidět – všechno, co se kdy stalo, se začne čistit způsobem, který říká, že už se to nikdy nemusí znovu opakovat. Takže až se vrátíte z tohoto místa, z této vize, vrátíte se bez jakékoli z těchto akášických vzpomínek. Vrátíte se čistí a se světlem, které může být pouze z vaší duše. Se změněným vědomím, bez úzkosti, obav či něčeho horšího. Uvědomíte si, že už nejste tím, kým vám říkali, že jste nebo kým jste byli. Uvědomíte si, že jste nyní jiní. Tohle je skutečné. Tohle je to, kým jste. Tohle je vizualizace z druhé strany závoje – pro vás, právě teď, v tomto čase. Jste milováni, milováni a milováni… hluboce.

Předkové, kteří jsou nositeli kultury vašeho regionu, vědí, kdo jste. Na určité úrovni jsou zde všechny duše – obracejí se na vás a říkají: „Poslouchej! Můžeš změnit minulost tím, co teď děláš. Nemusíš už ji dál nést. Nikdo z vás už nemusí.“ Tohle je nová planeta! Vstupuje do světla, jen má v tuto chvíli potíže s pochopením, co se to děje. Protože ta změna je tolik jiná… Je pro mnohé tak těžká! Seďte na židli a vnímejte, jak na vás sestupuje světlo. Kužel světla, které v sobě nese i hlas a hudbu, kterou můžete slyšet a která říká, že jste hluboce milováni a vždy jste byli. Drahé staré duše, zrodili jste se pro tento čas. A až se rozhodnete odejít z tohoto místa, odejděte změněni pro zbytek svého života. Něco vám povím, drazí. Pokud toto nyní dokážete, pak to ovlivní nejen vás, ale také vaše děti a vaši rodovou linii a každý další život, protože to, co teď děláte, je extrémně ezoterické a přetrvá to navždycky. Není to dočasné. Tohle jste vy měnící sebe. A vaše rodina to pozná. Vaše rodová linie to pozná. Dokážete cítit tuto lásku k vám, která tu vždy byla? Jen byla velmi dobře ukrytá…

To je Kryonovo poselství pro vás a vaši kulturu. Protože já vím o všem, čím jste prošli – a vy tohle potřebujete.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – The New Czech Culture is Here!  – MP3 – 17:39 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Lee Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Lee Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE.

Kryon – Krása systému Boha

Tento živý channeling Kryona byl přijat Lee Carollem při vysílání pro Českou a Slovenskou republiku, 20. 09. 2020
(Tento channeling si můžete poslechnout i v audiopodobě: https://youtu.be/xHb8x_qu2y4)

Zdravím vás, drazí, já jsem Kryon z magnetické služby.

Díky tomuto druhu setkání jsou mnozí, kteří toto nyní budou poslouchat. Mnozí, kteří by možná nešli na setkání, které v sobě má channeling. Já si to uvědomuji. A nejprve vám chci říct toto – to, co zde vidíte, je rozšíření lásky Boha. Nesoutěží to s ničím, co vám bylo řečeno o lásce, soucitu a velkoleposti nádherného Stvořitele. Zprávy, které přináším pro tuto planetu po 31 let, jsou snadné. Jsou snadné, protože jsou prosté. První zpráva, kterou jsem vám předal, byla tato: Drazí, Tvořivý Zdroj, který vás stvořil, je větší, než vám bylo řečeno. A tento Zdroj ví, kdo jste, a miluje vás jako byste byli jeho dětmi. Mnohé z věcí, které vám byly řečeny, by zlepšily tuto pravdu. Máte výraz: „Stvořeni k jeho obrazu“. Je to výraz z Písma. A znamená to, že vy jste obrazem Boha. Že vaše duše nese tuto lásku a tento soucit. Dovolte, abych se vás zeptal – řekli vám, že když zemřete, vaše duše pokračuje? A odpověď zní ano. Téměř všechny víry na Zemi to odrážejí. Jinými slovy – věří tomu. Duše je navždy. To by vám mělo ukázat, kdo jste. Ta lidská část je dočasná, ale duše je navždy. Přesto je nemůžete oddělit. Právě teď jste naživu. Žijete ve své duši, zatímco kráčíte po této planetě – vaše duše kráčí s vámi. Proto je extrémně těžké pochopit duši, protože je mnohem větší, mimo 3D realitu, kterou vnímáte. Vaše duše je plavidlem, ve kterém se duchovně pohybujete. A v této duši jsou kousky a části Tvořivého Zdroje, vesmíru. Představte si to. Nejste jednoduše jen biologií této planety. Jste pochopitelně mnohem, mnohem víc. A tato část je to, o čem vás učíme už 31 let. Máte láskyplného Stvořitele. Tak jak jste se to učili. Ale rozdíl je v tom, že tohle není soudící Bůh. Je to Bůh lásky.

Četli jste někdy v Písmu podobenství o marnotratném synovi? Je o dvou dětech jednoho otce. Jedno z dětí dělá všechny ty úžasné věci a dodržuje všechna ta pravidla, a to druhé dělá pravý opak. Jak ten příběh pokračuje, oba chlapci se vrátí domů na návštěvu. A podobenství říká, že pro oba je nachystána stejná nádherná oslava. Pro oba. Přesně tak to je. To je má zpráva pro lidstvo už 31 let. Totiž že Bůh vás nesoudí. Přicházíte na tuto planetu a máte svobodnou volbu. Můžete věci dělat tak, jak chcete. Avšak pokud začnete dělat ty božské věci, váš život se začne měnit. Proto jste byli stvořeni. K tomu je stvořena vaše duše. A čím blíže se dostanete Tvořivému zdroji, tím lépe se budou odehrávat věci ve vašem životě. Poslouchejte, hovořím o změnách ve vás, které nastanou, když se více přiblížíte Zdroji lásky, ze kterého pocházíte, který je ve vaší duši – je vaší rodovou linií, kterou si zasloužíte. Uvědomujete si, že tato konkrétní informace byla před vámi, vaší kulturou a několika dalšími zadržována? Uvědomujete si, že vám nebylo řečeno všechno? Chci vám říci toto – tato planeta se začíná měnit – všimli jste si toho? A celá pravda začíná být spatřována. Je to jako by se začalo ukazovat světlo jako nikdy dřív. Dovolte ale, abych se vrátil k tomu, co vám říkám už 31 let.

Poslouchejte. Jak by se vám líbilo žít déle? Jak by se vám líbilo nebát se a mít méně úzkosti? Jak by se vám líbilo udržet nemoc mimo tělo? Já vám povím, jak na to – začněte chápat, že všechny atributy, o kterých jsem právě hovořil, jsou založené na svobodné volbě. Protože když začnete chápat, že je ve vás část Stvořitele, část Zdroje, Boha, vaše tělo se začne měnit.

První otázka, kterou bych položil ohledně vztahu mezi tělem a duchem, je tato: Věříte, že vaše vědomí a to, jak se cítíte ohledně různých věcí… čemu věříte… – věříte, že vaše vědomí skutečně dokáže měnit věci? Někteří tomu věří a jiní ne. A přesto když se rozhlédnete kolem sebe, tak to vidíte všude. Muži i ženy, kteří se celý svůj život bojí nemoci, ji skutečně vnesou do svého těla a vy víte, že mám pravdu. Máte přátele, kteří se vždy bojí, že něco chytí – a chytí úplně všechno. Když je vidíte, jsou vždycky nemocní. Pomyslíte si: „To je lidská bytost, která nemá silný imunitní systém,“ a máte pravdu. Protože síla imunitního systému je přímo spojená s vaší vírou, vaším přesvědčením. Věříte, že posvátnost, se kterou Mistři kráčeli po Zemi, je ve vás? JE. Pokud ji hledáte. Pokud tomu věříte. Pokud skutečně začnete říkat: „Drahý Duchu, drahý Bože, je toto pravda?“

Mnozí z vás používají homeopatii jako lék na mnoho nemocí a výzev, které se týkají vašeho těla. Homeopatie funguje, přestože věda říká, že by neměla. Protože posílá jemný signál té vaší části vašeho těla, které se říká innate – a ta spustí procesy, které posílí imunitní systém. Drazí, vítejte u homeopatie, kterou je vědomí v těle. Je to vědomí vašeho těla, co začne léčit, protože mu pošlete signál. V této nové energii je tím signálem, který začnete posílat svému tělu, vaše vlastní přesvědčení, víra. Může být pravda, že je ve vás tato obrovská schopnost uzdravit své tělo od strachu, úzkosti, nemoci, takže můžete posílit svůj imunitní systém přesně tak, jako to udělali Mistři? Jak víte, oni nikdy nic nechytili. Neměli nemoci, jak víte. Teď je řada na vás – tohle je vaše rodová linie. Vaše rodová linie, o které hovoříme, je duchovní. Pochází od Stvořitele. Zdroj, kterému říkáte Bůh, je ve vás. A Písmo vždy říkalo, že tomu tak je.

Channeling, to jsou informace přímo od Zdroje, který je nádherný, soucitný a laskavý. A všechny ty roky jsem vám předával tyto zprávy. Druhá zpráva, kterou vám předávám už 31 let, začala první knihou, kterou napsal můj partner na základě mého pokynu. A ta zpráva zní: Přichází posun – a bude to posun, změna v lidském vědomí. Bude to větší posun, než jaký kdy na této planetě nastal – jak lidé přemýšlí, jak se k sobě chovají, co chtějí a co dovolí. Jako když rozsvěcíte světla – začnou se rozsvěcovat vyšší vědomí. Tento posun nastal. Nastal v roce 2012. Po celé planetě. Starodávní/ Domorodci to předpovídali. Pro tento nadcházející posun existuje mnoho výrazů. Byl spojován s hvězdami, s takzvanou precesí rovnodennosti. To je pochopitelně pravda. Představuje 26.000leté kolébání Země. A konec jednoho a začátek druhého cyklu kolébání nastal právě v prosinci roku 2012. Pokud by lidstvo skutečně překročilo tento milník, měly se začít dít věci… No, překročili jste ho…

Kolik z vás, co toto posloucháte, jste senioři? Pamatujete si, že se v Písmu říká, že nepřekročíte rok 2000? Mělo se něco stát – možná 3. světová válka, možná nukleární holokaust… Mnozí vám říkali mnoho věcí – včetně channelerů! Včetně toho, kterému se říká Nostradamus. Je to i ve vašem Písmu… „Dávejte si pozor na problémy kolem roku 2000,“ říkali. Když jsem dorazil v roce 1989, má první slova byla, že nebude žádný holokaust. Nebude žádná 3. světová válka. Protože se lidstvo začalo posouvat a měnit. To je má druhá zpráva.

Tento milník jste překročili před osmi lety a teď jste uprostřed přepisování vědomí.

Kolik už jste tu mohli mít celosvětových pandemií? Odpověď zní, že mnoho! Létali jste po celém světě celé roky. Pokud zde byla třeba i okrajově jedna infekce, mohla se kdykoli rozšířit stejnou měrou. Kdykoli! A teď je to tu s vámi – a není to mor. Je to jednoduše chřipka. Přesto způsobila takové uzavření. A toto uzavření je to, o čem mluvíme. Je to čas obnovy, omlazení. Čas změny. Můžete to vidět všude. Někteří se toho bojí. Někteří se toho budou vždy bát. Drazí, toto je to, o čem jsme mluvili už před mnoha lety! Ten posun nebude postupný, drazí. Bude to velký tlak na kultury kolem vás. Bude to tlak na politiku. Bude to tlak na události či situace, které vycházejí na povrch a které zde vždy byly. Bude se to týkat otázek (ne)rovnosti, které zde vždy byly. Ať už se to týká (ne)rovnosti mezi muži a ženami, různými částmi společnosti či různými rasami. To teď začíná. To všechno vychází na povrch a nezmizí to, dokud to nebude vyřešeno nebo dokud řešení alespoň nezačnou. Tohle je nové – všimli jste si? Nikdy dřív tu nebyl podobný čas v celé lidské historii.

Monika řekla, že zde (na planetě) máte atributy války, ale bez války. To je pravda. Pokud se podíváte na planetu, je to téměř, jako by tu byla 3. světová válka, ale bez války. Na mnoha místech jsou zavřené továrny. Mnoho lidí přišlo o práci. Ale infrastruktura tu pořád je a čeká, až se vrátíte zpátky. A já už vám dříve řekl, že se to stane. Vrátíte se rychleji, než čekáte, ale jiným způsobem. Uvidíte změny, které byly zapotřebí po celá desetiletí. Nyní se konečně začnou odehrávat. Můžete říci, že je tohle urychlovač – slovo, které znamená zrychlení něčeho, co se mělo odehrát. A vy jste právě uprostřed tohoto urychlení. To jsou nejspíš ty nejlepší zprávy, které jsem vám kdy mohl dát.

Vy jste velkolepí, drazí – pro Boha. Máte v sobě kousky a části Stvořitele. Světlo se rozsvěcí ve vás, ve vaší zemi a ve vaší kultuře. A prosba z druhé strany závoje zní: Najděte ho. Pochopte ho. Mohla by to být skutečně pravda?

Znovu se vrátím – s dalším channelingem, který bude oslavovat velkolepost vaší kultury. Toto je Kryonovo poselství. Jste přesně tam, kam patříte v novém druhu světa, kam přicházejí barvy do černobílé společnosti. Přicházejí barvy do černobílé společnosti.

Já se vrátím.

A tak to je.

Kryon

Zdroj: http://www.kryon.com – The Beauty of the System of GOD  – MP3 – 18:16 min.

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Marie Kuchařová. (www.kryon.webnode.cz). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Další zprávy a informace od Kryona, Lee Carrolla i českého překladatelského Kryonova týmu naleznete na naší facebookové stránce KRYON česky  Budeme rádi, když se k nám připojíte.

Kryonovy knihy

O všech těchto skutečnostech, o všem, co je a co tvoří lidský život, člověka či celé lidské společnosti, ve všech oblastech života, i v návaznosti na spojitost s životem Vesmíru, Galaxie, o tom všem Kryon láskyplně a otevřeně hovoří ve svých poselstvích, ale i také ve svých knihách, které prostřednictvím Lee Carrolla uvádí na scéně lidského života s cílem napomoct ve vzestupu života planety a člověka do vyšší úrovně.

Informace o Kryonových knihách vč. informací o možnostech pořízení naleznete ZDE.