Tag Archive | celistvosť

Dvojplameny – splynutí za hranicí rovnováhy

… aneb splynutí v nejhlubší intimitě duše, mysli a těla         

V dvojplamenném páru nemusí být vždy muž v postavení mužského dvojplamene a žena v postavení ženského. Pozice mohou být i obrácené, ale nemusí být ani nutně jednoznačně vymezené. Je to dané různou variabilitou polarit jednotlivých složek každé osobnosti. V závěru doladění už však mají oba polarity vyrovnané – neutrální. Ženskými či mužskými mohou být tedy označováni dle svého původního zaměření – směrování více jin (citově) či více jang (racionálně). Toto je vhodné brát na zřetel i v následujícím textu.

Ke splynutí dvojplamenů dochází po naprostém uvedení všech složek každého jednotlivce, a tím i celého dvojplamenného páru, do rovnováhy, tedy po ukončení fáze dorovnávání a následné harmonizace. Nejprve je realizováno základní dorovnání polarit a po té se harmonizují – dolaďují nejjemnější ingredience a detaily na všech úrovních do naprosté rovnováhy, a to vzájemně u obou v páru tak, aby každý sám fungoval jako jeden sourodý harmonický celek. Až společným pokořením hranice rovnováhy však může dojít ke sjednocení – splynutí.

Proces dolaďování před samotným splynutím bývá zpravidla velmi energeticky náročný. Mužský dvojplamen se může pokoušet proces sbližování zpomalit a mít ho pod kontrolou, ženský naopak urychlit. Tato neshoda u partnerů vyvolá značné fyzické i psychické napětí. Možné je vyhrocení napětí a zřícení, kdy jsou oba nuceni vše uvolnit a nechat být. Je třeba vše pustit, nechat volně a svobodně plynout a bez vnějších násilných zásahů nechat situaci ustálit, dovolit energiím, aby se samy sladily a pomalu postupně naváděly na stálou společnou frekvenci. Pozvolna dochází k vyrovnání a vyvážení jedinců ve všech jejich složkách. Pokud by jeden z partnerů chtěl situaci silou ovládnout, budování nového statusu by zadrhávalo, či se stavělo na špatných základech. Časem by tedy nejspíš došlo k opětovnému zřícení a novému budování. Oba partneři potřebují dostatečný klid, čas a prostor, aby si v sobě mohli vše urovnat – sladit své vnitřní citové vnímání s myšlenkovými procesy tak, aby byli v obou za jedno a v tomto smyslu dále i konali.

Ženský dvojplamen, vědomý si své úplnosti a celistvosti, vyjádřené všemi možnými a volitelnými složkami svého bytí, je schopen poskytnout své ženské oddání se svému partnerovi za předpokladu projevení jeho aktivního mužství. Je připraven vědomou volbou oddat své ženství svému protějšku tak, že se poddá jeho moci a vedení, a umožní mu naplno projevit jeho mužství obsažené v jeho celistvém celku všeho. Současně však zůstává věrný sám sobě. Projev ženství je schopnost plného přijímání a poddání se – zaměření dovnitř sebe. Projev mužství je schopnost plného dávání a směrování – zaměření vně sebe. Mužskému dvojplameni však může i poměrně dlouhou dobu trvat, než vyspěje natolik, že zvládne na tuto ženinu alternativní schopnost absolutního oddání se reagovat plnou odezvou, tedy plným projevením svého mužského konání.

K tomu, aby se ženský dvojplamen dokázal partnerovi s důvěrou zcela oddat, musí si být vědom své vlastní moci, síly a hodnoty, a spočívat v naprosté sebeúctě a sebelásce. Je nutné, aby opustil veškerá omezení v tomto směru daná starými vzorci a ztotožnil se se skutečností, že on je hoden všeho – plné úcty, lásky a pozornosti kohokoli, a pouze toto také pro sebe přijímal. Nic menšího pro sebe samého nepřipouští. S maximální vírou sám v sebe, a absolutní důvěrou ke svému partnerovi, se svěří do jeho péče, ochrany, zázemí a vedení.

K tomu, aby se mužský dvoplamen dokázal své partnerce plně oddat, musí překročit práh své oddělenosti. Je to vědomé propuštění svého Já z vlastní izolace, z lpění na své vlastní potřebě uzavřenosti, nepropustnosti a kontroly. Pokoření strachu a odkrytí svého nejzranitelnějšího nitra své partnerce, vložení sebe – svého srdce a citů do jejích rukou s plnou důvěrou a láskou. Pro mužské dvojče může být velmi těžké opustit veškeré staré vzorce, vše, co až do této chvíle znal, co sám ovládal, měl pod kontrolou. Bolestné zážitky z minulosti mu dříve velely, uzavřít své nitro a srdce za vlastní pevné štíty bránící průchodu citů ven i dovnitř, oddělovat se. Je nezbytné, aby mužský dvojplamen pochopil, co se v jeho nitru skutečně děje, vše hluboce procítil a svým citům porozuměl. Musí sám dozrát k přesvědčení a touze poskytnout své dvojplamenné partnerce plný citový komfort a uspokojení tak, aby se ona cítila milovaná, opečovávaná a v bezpečí, a tím se jí oddat.  Pouze s takovýmto vnímáním jeho konání je ona schopna se plně otevřít a oddat se mu ve své přirozenosti a maximální sexuální síle a intimitě.

Jak již bylo výše uvedeno, dorovnání polarit je fyzicky, energeticky ale i psychicky velice náročný proces, avšak závěrečným a nejtěžším krokem je přesáhnutí hranice rovnováhy tak, aby mohlo dojít k průniku – spojení a splynutí. Je to společný vědomý krok partnerů, vědomé oddáním se jeden druhému, sjednocení duše (vnitřního vnímání), mysli (myšlenkových procesů) a završení celého aktu je korunováno fyzickým spojením v rámci milostného sblížení. Splynutím v nejhlubší intimitě duše, mysli a těla dochází k završení mystéria úplnosti. Je to návrat zpět na počátek, do bodu před rozdělením.

Takovýto nově vytvořený svazek rozhodně není založen na starých tradicích, nýbrž na nových zdravých postojích, a jeho úkolem a smyslem není romantický zamilovaný vztah, ale fungující partnerství, kdy jsou oba schopni společně, úspěšně a účelně tvořit. Tvořit cokoli, co je prospěšné nejen pro ně, ale především pro celé společenství.

Napsala dne 6.11.2016 Ivana „Geri“ Kutnarová            
https://dvojplameny.wordpress.com

Reklamy

Horoskop na obdobie 9. – 15. 2. 2015

Jsme poutníci mezi světy

Slunce se odpoutává od opozice Jupitera a vstupuje do třetí (poslední) dekády Vodnáře, které vládne Venuše. Archetyp Vodnáře, který našel sám sebe, došel ke své svobodě, nezávislosti a schopnosti naplnit hluboký vztah, odevzdat se lásce, vřelému procítěnému lidství. Vodnář je vzdušné znamení a působí chladně, málo emotivně a ve třetí dekádě získává vřelost, procítění a lásku.

V tomto týdnu jsme vedeni, abychom všichni v sobě našli vřelé lidství, ohleduplnost, soucítění. Kolem nás je tolik krutosti, bezohlednosti, tvrdosti. Bohužel to vše děláme my sami lidé. Proč je svět takový, jaký je? Takový jsme ho vytvořili. Proto každý z nás máme možnost se rozhodnout, co budeme tady na Zemi tvořit. Znamení Vodnáře je zosobněný vědomý člověk, který má znalost světa, a který má přinést novou vizi světa – Novou Zemi.

Tento archetyp má v sobě každý. Myslíte si, že musíte udělat něco velkého, přinést nějaký vynález, udělat něco výjimečného? Není to o velkých gestech, jde o to rozhodnout se ve svém nitru žít lidství, sounáležitost, bratrství, pochopení a soucítění a dokázat to projevit ven. Jedině svým chováním změníte svět. Někomu přidržíte dveře, pomůžete do schodů, podpoříte druhé….

Venuše dokončuje léčení, aby mohla vstoupit do konjunkce s Marsem na konci znamení Ryb.

Ta, která vládne třetímu dekanu Vodnáře: milující člověk prochází světem a připravuje se na návrat do celistvosti, aby se naplnilo to, co se naplnit má, aby se navrátilo to, co k sobě patří. Dva poutníci, muž a žena, se setkávají na cestě. Jejich cesty se střetávají do 19.2. Vnitřně se v nás střetává vnitřní žena a vnitřní muž, setkává se rozum a cit, mysl a srdce. Je možné naplnit celistvost, propojení a harmonizace polarit, které jen spolu mohou tvořit. Jeden bez druhého jste jen na holé poušti, kde nelze tvořit nebeskou alchymii. K tomu byl stvořen muž (impuls, mysl) a k němu žena (cit, srdce). Jeden bez druhého – zůstane vše plané. Můžeme nalézt svou vnitřní harmonii, harmonii v lásce, s lidmi.

twinflame

Jupiter v harmonickém aspektu na Urana (2. – 5. 2015) symbolizuje otevírání, rozšiřování vědomí, nového poznání, moudrosti a svobody. Nastává rozšiřování kolektivního vědomí, možný kvantový skok. Tento aspekt symbolizuje „náhlé štěstí“, lehkost, štěstěnu, vyřešení problému, protože člověk najde nové cesty díky novému pochopení, uvědomění. Jen projde uvědomění, které do této chvíle neviděl, neuvědomil si. Rozvíjí se intuice, vnímavost, přichází vývoj a pokrok.

Retrográdní Merkur dokončuje a od 11. 2. se ujasní myšlenky a formy, jak realizovat. Harmonický aspekt mezi Saturnem a Merkurem přinese potřebu řádu, systému a schopnosti realisticky si naplánovat budoucí kroky a dokázat je zhmotnit. Při tom všem pevně stát nohama na zemi a konat, snášet na zem a vše ukotvit a tím vytvořit nové matrice života.

Požehnaný týden.

Nel

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UPOZORNĚNÍ:

Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje a aktivního odkazu. Zdroj: http://www.astrologiepetranel.cz. Autor článku: Petra Nel Smolová.

Jak najít svou druhou polovici?

Tolik lidí dnes hledá svou druhou polovinu, svou „spřízněnou duši“! Cítí se neúplní bez onoho „zvláštního“ člověka, který by byl schopen vnést harmonii do jejich „neúplného“ života.

Jenomže, kamaráde, ty nejsi žádná půlka nějakého celku. To je lež. Nikdy jsi žádnou polovinou celku ani nebyl. Ty sám jsi celek, to je tvá přirozená podstata.

A jestliže hledáš partnera nebo udržuješ nějaký vztah proto, že se cítíš „polovinou“ jakéhosi celku, proto, že sám nejsi šťastný a bojíš se prázdnoty, budeš své nešťastné negativní pole přenášet na partnera a ve vašich vztazích bude stále přítomné napětí.

Najdi své štěstí uvnitř sebe sama. Naplň štěstím prostor, ve kterém žiješ, a zdržuj se v něm. Objev radost ze svojí samoty. Dokud se budeš pokoušet před ní utéci, budeš stále sám, protože utíkat budeš sám před sebou – a to je to největší trápení v životě.

vdacnost

Najdi radost uvnitř sebe sama. Buď tím, kým jsi vždycky toužil být. A až na to budeš připraven, objeví se v tvém prostoru i jiní, tebou tolik vytoužení přátelé a partneři. Ať jen tak povídají, smějí se, hrají, zůstanou, když budou chtít zůstat, odejdou, když budou chtít odejít. Raduj se z jejich svobody. Prožívej hluboce váš vztah. Všímej si, kdy jsi šťastný, všímej si, kdy jsi nešťastný, ale nikdy neviň druhé a buď vděčný životu.

Pomoz jiným, aby také měli rádi svou vlastní samotu. Možná, že v někom najdeš přítele, parnera, milovanou bytost. Možná se oženíš, budete spolu žít a pořídíte si rodinu. A možná se už nikdy znovu neuvidíte. V této radosti hlubinného pouta nemají nálepky žádný význam, budoucnost se o vás postará sama.

Svou druhou polovinu najdeš sám v sobě. A strach ze samoty se rozplyne v paprscích zapadajícího slunce.

Jeff Foster

CELISTVOST VZTAHU

Přinést do vztahu větší celistvost znamená být více tím, kým skutečně jsme. Někdy to znamená mít odvahu více mluvit o tom, jak věci vidíme nebo jak se cítíme.

Někdy to znamená, že se odvážíme seznámit se zdroji konfliktu, které byly doposud zameteny z dohledu, abychom je nyní mohli konečně vyřešit ,,venku”, namísto toho, aby nadále zůstávaly uzavřené ,,v přístěnku”.

V každém případě to, co riskujeme, je pro nás jedinečné a je to dědictvím našeho osobního příběhu. Mnozí se – více než čehokoliv jiného – bojí, že odezvou bude hněv. Jiní se zase více než hněvu obávají, že v odpovědi na jejich úsilí se ostatní stáhnou. Někteří již při pouhé vyhlídce na větší upřímnost ve vztahu s každým promítají katastrofická očekávání – očekávání, že vztah samotný se nezdaří a náhle skončí. Ať již jde o jakýkoliv strach, za účelem žití opravdového života musí být transformován naší ryzí motivací naplnit své nejvyšší poslání zde na Zemi, a to i v našich vztazích a právě jejich prostřednictvím. Cokoliv menšího představuje jen částečnou duchovnost, nikoliv duchovní život.

Zkusit štěstí nebo vstoupit ve vztazích s druhými na nové území vyžaduje oddanost našemu cíli. Také to vyžaduje, abychom v sobě měli určitý pocit vnitřní harmonie, jenž nám umožňuje poznání, že ať již bude výsledek jakýkoliv, budeme v pořádku. To neznamená, že bychom věděli, jak vztah dopadne nebo jaký bude výsledek našeho riskování. Znamená to, že budeme v pořádku – bez ohledu na výsledek.

Tento pocit bezpečí přichází spíše zevnitř nás samotných – od uznání své osobní životní jiskry, než abychom tento pocit bezpečí či zaručení „štěstí“ hledali u jiných osob. Vyžaduje-li naše identita podporu druhých, bude podstupování rizik složité, neboť při každém našem kroku bude hrozit případné zhroucení. Ale pokud naše celistvost a identita závisí na tom, co je v nás, pak můžeme jednat čestně a s odvahou, pokud jsou vyžadovány, neboť při svém úsilí budeme pozvedáni a podporováni zevnitř.

inside24

V každodennosti života existuje mnoho příležitostí k riskování, pokud usilujeme o vytvoření větší důvěrnosti s druhými a snažíme se být s nimi způsobem, jenž role přesahuje. Když se například s někým setkáme, máme na výběr chovat se k němu podle role, kterou hraje: zákazník v obchodě, úředník, řidič auta, tesař, školník atd., nebo  k té osobě můžeme přistupovat jako k lidské bytosti nám rovné, jako k božské jiskře, jež je součástí oceánu vědomí Nejvyššího Zdroje.  Rychlý běh života v nás často v průběhu dní zařadí režim ,,autopilota” a naše dny běží, jako bychom byli probuzeni, avšak ve skutečnosti spíme. Nemůžeme riskovat odstoupením od rolí, neboť jsme ve ,,funkčním  módu”, tedy děláme jen to, co je nezbytné. Tento způsob přístupu k druhým způsobuje, že je vnímáme podle toho, co pro nás mohou učinit, místo toho, kým jsou.

Jelikož mnozí lidé působí po většinu času v tomto ,,funkčním módu”, kdokoliv tento mód opustí, riskuje, že něco učiní jinak. Kdokoliv, kdo takto vystoupí z řady, musí být ochoten čelit rozpakům v situaci, jež se vymyká známému a běžnému stavu. Přesto se i rozpaky či trapné situace mohou také stát přáteli, neboť nás upozorňují, že se odehrává něco nového. Když riskujeme, že se změníme, přijímáme důsledky svých vlastních činů. Přijímáme důsledky toho, že jednáme s druhými s větší lidskostí, zájmem, láskou či důvěrností, než od nás očekávají.

Jaké jsou tyto následky?

Na tuto otázku existuje mnoho odpovědí, každá z nich záleží na jedinečné situaci, v níž se nacházíme. A přesto není klíčové, jaké jsou či budou následky takové situace, když opustíme to známé a obvyklé, nýbrž jaké jsou předpoklady této situace, základy vědomí uvnitř nás, z nichž povstává způsob, jak k druhým přistupujeme.  Právě motivace srdce nám umožňuje vnímat a přát si něco více, jsme-li s druhým člověkem. Z pohledu lidských vztahů je toto důležitější, než jak se situace vyvine. Máme-li odvahu a touhu se podělit s druhým o více ze sebe sama, můžeme učinit onen skok, jenž je vyžadován, máme-li udělat to nečekané. Můžeme se stát osobou, jež přistupuje k druhému na základě jeho lidskosti, nikoliv jeho funkčnosti.

Zuzana Soukupová

úryvek z knihy „VZTAHY NA CESTĚ OSOBNĚ DUCHOVNÍHO ROZVOJE“

(Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na http://www.reiki-centrumpraha.cz)

Astrologická předpověď na rok 2015

Rok 2015 nese velmi odlišnou energii v porovnání s “normou” minulých tří let. Kvadratura Uranu a Pluta, kterou mnozí z nás neustále pociťovali a která začala v roce 2012, se v roce 2015 chýlí ke konci. Životy mnoha lidí byly převráceny vzhůru nohama, perspektivy se navždy povznesly, okolnosti se přetvořily až za hranice vědomí. Ztratili jsme mnoho věcí, lidí i míst, o nichž jsme si mysleli, že bez nich nedokážeme žít, a objevili nové způsoby bytí, které bychom nikdy nepovažovali za možné. Některých lidí se to dotklo více než jiných. Pro některé to bylo velmi pozitivní. Jiní čelili tomu, co vypadalo a působilo jako katastrofa. V naprosté podstatě je Uran velkou, nevyhnutelnou změnou, a Pluto je destruktivní a/nebo tvořivou silou. Když tito dva spolupracují, máme zaručena překvapení a šoky, nová zrození ze suti destrukce a možnost nového života, když se postavíme výzvám a svezeme se po jejich vlnách.

V první polovině roku 2015 mnozí z nás zjistí, že po mnoha měsících, kdy se snažili udržet hlavu nad vodou, je na dohled pevnina a denní světlo! Možná budou v pokušení ohlížet se zpět za vším, co se stalo, a hodnotit vzlety a pády, které se udály. Ohlédnutí je v pořádku, ale setrvávání v nostalgii nebo melancholii kvůli věcem z minulosti je lepší se vyhnout, neboť nyní je toho třeba mnoho udělat. Co bylo, to bylo, a i když ještě můžeme být stále hluboko v procesu uspořádávání, žalu nebo léčení ran, je důležité, abychom si zůstali vědomi toho, kam směrujeme svou pozornost, kde jí dovolujeme setrvávat a proč. Budoucnost na nás čeká a přítomnost překypuje potenciálem. Plýtvání přílišným množstvím energie na minulost, která nám nijak nepomůže k naší celistvosti, je promrhaná energie, zvláště v této době. Následující rok nás vyzývá k tomu, abychom každou špetku energie věnovali našemu kolektivnímu probouzení, nikoli tomu, abychom se uváděli zpátky do stavu nevědomí jen proto, že je to jednodušší.

V únoru nastane důležité novoluní 18.2. přesně na hranici mezi Vodnářem a Rybami. Je to jak Černý Měsíc, tak i Super Měsíc (i když ten nejmocnější nastane až v září). Po pár týdnech, kdy jsme se usazovali na nové půdě, nyní máme příležitost se rozhodnout, co chceme s tímto rokem udělat. Je to vynikající čas k novým začátkům, a tak se musíme ujistit, že jsou dostatečně hodnotné pro tuto obzvláště silnou energii. Mnohá semínka nynějších okamžiků jsme zaseli již při Super Měsíci 10.8. 2014. Přeuspořádání a změny, které jsme tehdy udělali, nyní začínají přinášet své plody a stávají se žijící součástí nás samých, nejen dočasnou motivací, pro kterou se nadchneme. Kosmos nás nyní volá k hluboké kreativní obnově. Pokud chceme skutečně vykonat svůj podíl na vývoji této planety během zrození Věku Vodnáře, pak právě zde máme šanci se ukázat, chopit se svého dílu a vystoupit bez jakýchkoli zábran!

V polovině března se začne přesná kvadratura Uranu a Pluta vytrácet. Tyto dva prvky sepsaly během posledních let mnohé příběhy a je jen málo toho, co nebylo řečeno. Avšak tentokrát se do toho zapojí ještě Jupiter, který nám připomene, že obnova nás a našeho ducha vyžaduje naprosté přijetí fyzického i nefyzického světa. Musíme přijmout všechno, abychom se mohli stát celistvými. Není důvod odmítat nebo se odpojovat od jedné úrovně prožitků ve prospěch té druhé. Jakékoli přesvědčení o tom, že duchovnost se rovná něčemu výjimečnému, vzácnému nebo nadpřirozenému, bude vystaveno překážkám tohoto uskupení Uranu a Pluta, které po nás vyžaduje, abychom si uvědomili, že duchovní prostě znamená být si vědomi celistvosti: fyzické, mentální, citové a duševní. Být duchovní znamená být celiství – je to naprosto jednoduché. Jsme prostě tím, čím jsme: silou přirozenosti, stupněm vědomí, vesmírem probouzejícím se do své vlastní přítomnosti. Když ztělesňujeme ducha do materiální formy, uplatňujeme multidimenzionální pravdy v našich každodenních životech, uvědomujeme si sjednocené pole energie, které nás všechny spojuje, a rozhodujeme se v každém okamžiku brát na vědomí tyto pravdy v ještě větší hloubce, pak jsme duchovní. A nebudeme mít žádnou potřebu ztotožňování se, uznání nebo chvály, protože prostě budeme životem samým, neboť právě on je vše, čím jsme, a nepotřebuje nic kromě následování své vlastní přirozenosti.

Zatmění slunce v konečném stupni zvěrokruhu, které nastane pár dní po ukončení kvadratury Uranu a Pluta, nám vyjasní – pokud nám to uniklo – že nyní něco skončilo. Pokud budeme stále lpět na tom, kým jsme dříve byli, na staré identitě, o níž jsme si mysleli, že bude navždy naše, nebo na starých láskách či způsobech života, nastane čas se od nich konečně odpoutat a pohnout se dál.

Zatmění Měsíce ve Vahách 4.dubna vyvede na povrch záležitosti vztahů a jejich role coby zrcadel našeho vnitřního já. To, jak zvládáme svou vlastní individualitu a nezávislost, jak uspokojujeme svou potřebu bezpečí a jistoty, jak subjektivně vnímáme druhé, toto všechno bude nyní zesíleno a ochota uvědomit si, jak zdravé či nezdravé jsou klíčové vztahy v našem životě coby odraz našeho vlastního vnitřního zdraví, bude odměněna vhledy a objevy.

2015b

Uprostřed května se asteroid Juno dostane do konjunkce s Jupiterem, což je symbolický posvátný sňatek božské mužskosti a ženskosti, jednoty protikladů, prostřednictvím něhož se rodí třetí, na nich nezávislý prvek. V tomto čase můžeme přímo zažívat, co to znamená být zcela duchapřítomní a zároveň zcela v jednotě se vším ostatním. Můžeme dát své všechno našim vztahům, zatímco si ho přitom budeme uchovávat i pro sebe. Tyto paradoxy se nám vyjasní, budeme-li ochotni pohlédnout dál, až do stavu bytí, v němž můžeme spojit své (malé) já se svým (božským) Já a uvědomit si, že ani jedno nemůže snižovat to druhé.

Venuše vstoupí 25.července do retrográdní fáze v Panně a poputuje retrográdně znamením Lva až do 6.září, kdy se opět začne vracet do Panny během října. Toto je cyklus “už tam skoro jsme, ale ještě ne”. Bohyně lásky nám připomene, že láska k sobě samým může být jak božským posvěcením, tak i trikem ega. Rozdíl mezi těmito dvěma aspekty je velmi podstatný a Venuše, která bude retrográdně putovat znamením Lva, nám dá šanci si to uvědomit, ještě než se vrátí do Panny. Venuše v Panně nám pak také připomene, že láska je naším přirozeným stavem bytí, dechem, který vše oživuje, a že jakékoli problémy, které možná budeme muset přijmout nebo jim porozumět, zdůrazňují jen naše špatné chápání podstaty lásky. Toto špatné chápání bude objasňováno s postupem roku. 

Ke konci roku 2015 si už možná budeme mnohem hlouběji než když předtím uvědomovat, že láska je něčím mnohem víc než jen srdíčky a květinkami, sladkostí a světlem, za které jsme ji považovali, ale mocnou silou, která dokáže navrátit i ty nejrozlámanější a nejzničenější věci zpět do stavu celistvosti bez ohledu na to, co to stojí. 

V září se Saturn rozloučí se znamením Štíra a vstoupí do znamení Střelce na několik dalších let. Je to čas, kdy budeme žít pravdy, které jsme odhalili během zkoumání naší duše v průběhu předchozích tří let, kdy byl Saturn ve Štíru. Saturn ve Střelci nám připomíná, že duchovnost považovaná za něco mimořádného, která vyžaduje speciální podmínky ke své existenci, nyní pozbývá smyslu. Musíme být schopni žít duchovní pravdu i uprostřed světskosti, nikoli trávit své dny čekáním na ten okamžik, kdy budeme moci vyjít a být duchovní. Jakékoli známky toho, že “duchovní rovná se výjimečný”, budou Saturnem opakovaně uváděny před překážky během následujících několika let. Naším úkolem je uvědomit si, že duchovní není žádná nálepka, která nás nebo naše životy dělá výjimečnými v porovnání s davem, ale že je skutečností lidské existence, kterou si může dovolit rozpoznat každý, v každém okamžiku. Všichni jsme stejně tak duchovní jako že jsme z masa, a stejně tak světští jako výjimeční. Egoistická mysl si s námi hraje a dělá “duchovnost” něčím, čeho je třeba dosáhnout, nebo dojmem nadřazenosti, avšak ani jedno neznamená duchovnost. Duchovnost jednoduše je a jsme jí i my: duše tvoří tělo, člověka a božství v každém okamžiku každého dne.

Saturnův vstup do znamení Střelce bude obklopen zatměním Slunce v Panně 13.9. a super úplňkem a zatměním Měsíce v Beranu 28.9., což ze září dělá velmi vlivný měsíc. Sluneční zatmění zvýrazní prvotní energie, které námi proudí, i naši potřebu je krotit, nikoli potlačovat nebo se jim vyhýbat, a využívat je moudře a duchapřítomně. Pokud jim dovolíme převzít plnou vládu, aniž bychom přitom zapojili moudrost, můžeme si vytvořit okolnosti, které zbrzdí naše životy, zablokují náš pokrok nebo zničí věci, na nichž nám záleží. Uznání a rozpoznání těchto energií a naše sblížení se s nimi, uvědomění si, že můžeme být jak nekonečně soucitní, tak i slepě sobečtí, míruplní a nahněvaní, plní naděje i plni zoufalství, nás posílí a pomůže nám přijmout to, kým jsme, a být přirození a upřímní, jak jen to bude možné. To vyžaduje naši moudrost a statečnost, ochotu být zranitelní i silní zároveň, sebejistí a přitom akutně vědomi si vlastní bezvýznamnosti v tomto širém prostoru, který nazýváme domov. Energie tohoto měsíce nás vyzývá k tomu, abychom byli tak bdělí, jak jen budeme moci, abychom pak poznali smysl měsíčního zatmění v našich každodenních životech a uvědomili si, jak potřebné bude větší a větší množství lidí, kteří budou ochotni dělat, co je třeba, a ujít kus cesty navíc v tomto Věku Vodnáře.

Poslední čtvrť roku 2015 souvisí s pozůstatkem dřívější kvadratury Uranu a Pluta. Tentokrát máme kvadraturu Saturnu a Neptunu, která signalizuje závěrečnou fázi 36letého cyklu, který byl započat v roce 1989. Tento aspekt bude pokračovat až do roku 2016, ale nejprve vytvoří přesné spojení na konci listopadu. Zde pocítíme napětí mezi pravdou a dogmaty, realitou a iluzemi, závazky a nezodpovědností, odděleností a jednotou. Naše přesvědčení se dostanou pod tlak: Obstojí při kontole? Vydrží nám tváří v tvář našim zážitkům? Jsou pravdivá nebo pouze pohodlná? Během tohoto spojení budeme všichni čelit největším dogmatům v našich životech a přijímat, že to, co jsme chtěli mít jasné a jisté, nevyvratitelné, a proto pravdivé, může být čímkoli, jen ne tím. V tomto období v roce se vydáme na cestu sebepoznávání. Některé ikony se mohou zhroutit, někteří hrdinové mohou být poraženi, avšak rozhodně nám to pomůže vrátit se zpět do svého tichého prostoru vlastního srdce, které zná pravdu tak hluboce, že žádné dogma ani argumenty nepotřebuje. Severní Uzel nám během listopadu 2015 pomůže s hledáním základní pravdy při vstupu do Panny na následujících osmnáct měsíců. To také určuje téma roku 2016, které vyvstane na závěr tohoto roku: pravda ve všech formách, přirozenost dokonalosti a to, jak dokonalý je ve skutečnosti každý okamžik, bez ohledu na to, co si o tom myslíme nebo jak nám to připadá.

– Sarah Varcas

* * *

zdroj: http://astro-awakenings.co.uk/2015-astro-energy-report
překlad: Magda Techetová

Svetlo na konci času – odkaz od Féwy

1.
Čím viac sa cítime ako “hviezdy”, tým menej sme hviezdni . Tým menej vidíme prítomnosť skutočnej reality. O to menej sa snažíme pochopiť pravú príčinu svojho nevedomia.

2.
Vnútorné bytie je ako kornúty otvárajúce sa do všetkých strán, ktorými prúdi čistá energia svetla bezpodmienečnej lásky. Kružnice týchto kornútov “kreslia” kruhy kvetu života.

3.
Biele svetlo je nirvána nami preciťovanej lásky, ktorej rozumie ten človek, ktorý má schopnosť sa vcítiť – precítiť – dotknúť paprskom vysokých vibrácií, ktoré prúdia z každej bytosti lásky, ktorou je i Zem. A to bez ohľadu na frekvenciu reality, v ktorej sa práve nachádzame.

4.
Spiritualita nie je bubák, ktorého sa máme báť a pred ktorým máme utekať. Pretože tým sa sami sebe vzďaľujeme. Spirituálno znovu zviditeľňuje, zfunkčňuje našu celistvosť. Je to komplexnosť nefyzického bytia vo fyzickej realite /realitách/.

5.
Energie bezpodmienečnej lásky, ktoré spolu so Zemou vyžarujeme si neustále nesieme so sebou. Ako darček zabalený v hodvábnom papieri a previazaný stuhou. Aby sme ho v najoptimálnejšej chvíli uvedomenia si – rozbalili. A tým zviditeľnili najväčší dar človeka – lásku.

6.
Ťaháme za konce stuhy balíčka, ktorý je zhlukom /komplexom/ informácií kedysi dávno na Zemi zanechaných. Na všetkých posvätných miestach planéty. Striháme sa od nemohúcnosti. Odkláňame sa od sféry čiernej ako uhoľ, ktorú narastaním hutnosti svetla biela prevrstvovala. Biela sú naše vnútorné pocity, túžby, želania lásky sebe i svetu, v ktorom žijeme.

7.
Odkladáme smútky nadobudnuté z nedostatku svetla, ktoré je čisté, úprimné, kryštálové. Tým i z nedostatku nami prejavenej lásky. Biele svetlo špirály, okna príležitosti, je ako rotujúca, roztočená stuha, ktorá nadobúda takú rozmerovosť, že nám je už dovolené vidieť žiarivé biele svetlo. Svetlo na konci času, v ktorom človek zabudol, kým je.

Na celej planéte budeme dnes symbolicky cinkať pohármi. Pripime si na lásku, ktorá je v nás a nami sa prejavuje. Nikým neobmedzovaná, slobodná. Pripime si na seba, pretože nami všetko nové začína. Pripime si na splnenie svojich želaní.

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
SČASTLIVOVO NOVOVO GODA
FELICE ANNO NUOVO
BONNE ANNÉ NOUVELLE
HAPPY NEW YEAR
PRÓSPERO ANO NUEVO
VIEL GLUCK UND ZUFRIEDENHEIT FUR DAS NEUE
JAHR
GODT NYTT AR
ŠČASTLIVA NOVA GODINA
GEZUR VITIN E RI

želá Ilona ♥ (31.12.2014)

fewa

Nevyhýbejte se přítomným pocitům

Dokážeme žít sami se sebou a se svými pocity? Nebo jsme se vydali omylem na cestu odříkání, potlačování a odmítání?

Chcete prožívat jednotu a celistvost? Tak přestaňte s vnitřním bojem a odmítáním. Aby sjednocení bylo úspěšné, je důležité, aby proběhlo plně. Jenže to není o přemýšlení! Je to spíše o rozjímání – a hlavně o pouštění! Ego se bude ptát: „Co to děláš?“. Těmto hlasům nenaslouchejte! Odevzdejte se plně prožívání. Existují jen prožitky, které následují jeden po druhém. Povyk ega je také prožitek. „Jak lze s tímto zažít jednotu?“.

Jednotu můžete zažít i s myšlenkami. Jsou velmi prchavé. Zeptejte se: „Co cítím, když se objevují tyto myšlenky?“. Máte-li obavy, nemůžete s těmito myšlenkami „obav“ zažívat jednotu, musíte jim umožnit, abyste je prožili v těle!

Určitě jste slyšeli, že tělo je podmínkou pro probuzení. Abychom mohli realizovat sami sebe, potřebujeme se vtělit do hmoty. To je jeden z důvodů, proč je tělo takovým darem. Tělo je hřištěm pro osvícení, protože Vám to dává pevnost, proti které se vymezujete.

Taky se na to můžete podívat takto: Pokud by nebylo žádné tělo, nebyly by ani smysly a vnímání. Neměli byste jména a tvary a paradoxem je, že vstoupíte-li do jakéhokoli tvaru a jména, uvědomíte si nehmotnost. Přijetím smyslů a pocitů v těle si můžete uvědomit: „Já nejsem tělo.“.

Je to nevyslovitelné potěšení, ale toto potěšení není pro lidi, kteří se bojí být tělem, kteří se bojí svých pocitů a své tělesnosti. Tito lidé budou mluvit o tom, že oni nejsou tělem, ale nebude v tom žádná radost, protože se těla vlastně bojí. Odmítají ho! Začali žít ve své auře a zkoušejí se vyhnout se všem těm věcem, které odmítli. Ví, že pokud by se odvážili vejít do těla, budou muset prožít vše, co opustili.

Jeden z cílů NDT (terapie nedvojnosti) je pomoci Vám zpět do bytí v těle a to často znamená přijetí odmítnutých pocitů a vzpomínek, které se v těle schraňují. Mnoho lidí začne umírat – opouštět svá těla dlouho předtím než tělo odpadne samo.

path10_heart
Praxe sjednocení

Sjednocení je cesta lásky. Je založená na neoddělování. Skrze naše vychování jsme se naučili oddělovat sami sebe a dělá to každý, takže to působí, že je to normální. Bezmála celý svět takto žije.

Zastav se … a zeptej se sám sebe: „Jaké to bude, když zkusím prožít přítomný okamžik?“. Často nejsme v přítomnosti, ale pohybujeme se v naší mysli někde kolem. Co cítíš a zažíváš v této chvíli? Přivítej to a staň se tím! Úplně se tomu oddej a přijmi to.

Teď se zeptej sám sebe: „Jaké to je zažívat jednotu s tímto?“. Zjišťuj, jaké to právě teď je. Když jsi tak blízko pocitům a vjemům těla/mysli, že už není prostor pro žádné oddělení. Osvícení je úplné splynutí se životem. Nech vše přijít tak blízko, že zmizíš!

A co přichází teď? Obvykle nějaké velmi příjemné emoce, které lákají k zastavení se a ke zklidnění, ale to nedělej, dokud máš v sobě ještě nějaké oddělení, kterým jsi zatím neprošel. Drž se pocitu a prožij ho, uvítej a zeptej se sám sebe: „Jaké to je zažívat jednotu s tímto pocitem/vjemem?“.

Pokračuj do té doby, až budeš volným. Pokud tam není žádné JÁ oddělené od prožitku, přichází prostor, který neobsahuje ani pochyby ani není bez pochybování. Všechny tyto představy nemají už ve stavu přirozenosti žádný význam. Je to stav bez pochybování, bez představ a rozlišování. Je to čistá prázdná mysl. Je to velmi příjemné.

Nukunu Larsen (dánský duchovní učitel a terapeut)
Zdroj: http://www.zivotvpritomnosti.cz/clanky/nevyhybejte-se-pritomnym-pocitum/