Tag Archive | bloky

Horoskop na obdobie 29. 5. – 4. 6. 2017

Outsider nebo sebepřijetí

V tomto týdnu bude opravdu živo. Stále trvá opozice Marse a Saturna z minulého týdne, viz předešlý horoskop. K tomu se přidává několik silných aspektů, jak harmonických, tak dynamických.

První je Slunce v opozici s Černou lunou. Můžeme říci, že tento týden pro nás může mít podtext osudovosti. Světlo ozáří naše nevědomé bolesti, strachy, pochyby a dluhy. Projeví se to, co ještě za sebou „vláčíme“ a s čím se „musíme“ smířit. Jsou to zkušenosti z minulosti, které nás ovlivňují v přítomnosti. Některé traumatické, bolestné zkušenosti nás vedou k tomu, že jsme v podobných situacích ve střehu a snažíme se jim vyhnout. Strachem se blokuje a „zabíjí“ vše, co by jen náznakem mohlo připomínat starou zkušenost, jen aby se již nikdy neopakovala, nestala se znova.

Záleží, v jaké úrovni byla bolest prožita. Často vidím, jak se lidé snaží odpouštět a léčit bolestnou situaci k danému člověku, který ji přinesl. Mají pak pocit, že mají vyřešeno. Ale!

Představte si, že si prožijete bolestnou situaci v lásce – podvod, nevěra, odmítnutí, ponížení apod. Když pak dojdete k odpuštění, myslíte si, že jste si vyřešili vztah k tomu člověku, který vám to způsobil. Přesto tato zkušenost velmi často ovlivní další výběr partnera. Jdete dál životem, ale ono se vám stále ve vztazích roky nedaří. Proč? Protože jste přestali věřit, nevyléčili jste podstatu věci. Lásku – vztah. Někde v tomto archetypu zůstala velká bolest. A jak se k vám přiblíží někdo, kdo by vás mohl milovat, spustí se ve vás nevědomá bolest – strach ze zranění. A pod nějakou záminkou prchnete. Velmi často si to zdůvodníte, že to není ten pravý – pravá! Nějaká výmluva se vždy najde, proč to nejde. Zkuste se podívat, co je za tou výmluvou. Ani jste do toho nevstoupili, jen se otevřela možnost a vy s křikem a humbukem utíkáte pryč. Bez pochopení, že ve skutečnosti ve vás zůstala bolest a strach z lásky, která by mohla přinést zase emoční zranění. Kdo v sobě stále věří v lásku a vztahu, tak i přes svá zranění, dokáže naplnit nový vztah, otevřít se lásce. Uzdravujte proto podstatu věci, ne pouze lidi, skrze které tato zkušenost přichází.

Zvolila jsem příklad, srozumitelný a jasný, ale můžete být zraněni v různých oblastech. Právě v tomto týdnu se nám projeví to, co je skryté a bolestné. Kde se máme osvobodit od vědomého blokování, které bylo způsobeno v minulosti.

Pokud člověk zůstane v bolesti, projeví se egoisticky. Svůj pocit outsidera skrývá za přehnaným sebevědomím nebo chudinkou a potřebou ubližovat druhým. Tím si doplňuje svou hodnotu, že je lepším než druzí. Proto se v tomto týdnu projeví zraněná ega, která kolem sebe budou šířit sobecké a bezohledné reakce a situace. Podívejte se na toho člověka jako na malé zraněné dítě, které si neví rady se svou bolestí. Pocítíte soucítění. Díky tomu nejste vtaženi do “hry” o energii a zároveň ten druhý může dříve opustit svůj egoistický postoj. Energii soucítění jeho duše ucítí, dotkne se ji vaše přijetí, které člověku pomůže přijmout sám sebe i s bolestí.

K tomu se nám objevuje harmonický aspekt Merkura ve spojení s Plutem. Síla myšlenky, která má hluboký vhled a sílu proměňovat své postoje a uvědomění. Mysl je schopná vhledu a předvídání. Je to dobrý aspekt na obchodní smlouvy a pro důležitou komunikaci.

Venuše se dostává do konjunkce s Uranem. Symbolizuje to bouřlivou a proměňující dobu v lásce, v hodnotách, v umění a financích. Změníme postoj, názor a dojdeme k rozhodnutí. Konjunkce je v harmonii se Saturnem, což symbolizuje konstruktivní a zralá rozhodnutí, která mohou ovlivnit dlouhodobé období. Je důležité si ze všech možností, které se nabízejí, vybrat jednu! Tím se TO může dál vyvíjet, protože do toho „vstoupíte“. Pokud zůstanete u všech možností a necháte si všechny dveře otevřené, do žádných nemůžete vstoupit.

Slunce v harmonii na Jupitera 28. 5. – 12. 6. (stále ještě retrográdní do 9.6.) zviditelňuje, že jsme drženi něčím neviditelným. Procházíme hledáním harmonie ve vztazích, spolupráci, přijímání a dávání, spravedlnosti. Přesto působí štěstěna, aby nám pomohla k pochopení, ke zmoudření a k nalezení spokojenosti. Tomu, čemu věřím, to existuje! Záleží na vás, jak se rozhodnete. Možná se čeká, až se rozhodnete. Vesmír neplýtvá energií a nebude podporovat všechny možnosti. Dokud se pro něco nerozhodneme, je vše tak nějak bez „šťávy“, není to ono. Až když řeknete: „Tohle ANO!“ – projeví se skutečný potenciál. Máte mnoho semínek a vypadají všechny podobně. Až když jedno semínko zasadíte, teprve pak zjistíte, co z něho vyroste a potom je vám pomáháno – Matka Země toto semínko podporuje, vyživuje.

Slunce se dostává do kvadratury s Neptunem 30. 5. – 10. 6. Nejasnosti, zamlženost, klamy a iluze na té nejnižší úrovni. Zvětšuje se citlivost a vnímavost něčemu hlubšímu. Bude proto na vědomé úrovni záměrně vytvořen „jiný stav“, aby hluboko uvnitř nás mohlo být pracováno. Naše vyšší vědomí bude vytvářet dynamický tlak na Já, aby propojilo to, co se propojit má. Co má být v Já pochopeno, procítěno od impulsu vyššího vědomí (Ducha) člověka, které je propojeno s Božským vědomím (Kristovým vědomím). Objeví se proto i omyly, které budou záměrem. Budeme zapomínat a mít pocit, že jsme Duchem někde jinde. Snadno se zasníme, ztratíme a zabloudíme. Opatrně na podvodníky a zloděje, protože v negativní polaritě se tyto síly zaktivují. Alkohol a drogy v této době budou mít silnější vliv a toto téma se zviditelní i v kolektivním vědomím. Může se projevit mámení něčeho sladkého, omamného … . Tak, jako bludičky lákaly a poblouznění je slepě následovali a kam se dostali? Snažte se být bdělí a ptejte se, co a kdo k vám přichází! Světlo a pravda se nikdy neschovává. Iluze, lež a klam se skrývají za krásným pozlátkem, slibující naplnění vaší touhy. A komu slouží iluze, lež a klam? Co nás mají učit? Víte, komu „lžeme“ nejvíce? Sami sobě. Nyní jsme vedeni k tomu, abychom přestali předstírat sami před sebou, před druhými. Bude nám stržen závoj iluze, protože jsme již zralí k tomu, abychom uviděli pravdu o sobě.

Přeji Vám požehnaný týden. S láskou, Petra Nel

 

 

Velice si vážím a děkuji podporovatelům článků. Děkuji.
Pokud se vám horoskopy Petry Nel líbí a chcete podpořit jejich tvorbu a tvorbu dalších článků, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek na číslo účtu 8274212621/5500, variabilní symbol: 123456789
Děkuji. Petra Nel a realizační tým.

Upozornění:  Text je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem.

autor článku: Petra Nel Smolová – www.astrologiepetranel.cz

Reklamy

Vtělení

Jeshua prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé, je mi velkým potěšením být s vámi a mísit svou energi s vaší.

Jste zářivé bytosti světla a nemáte ani tušení o síle a kráse, kterou projevujte ve svém každodenním životě. I když se zdá, že jsou vyhlídky někdy temné a někdy se cítíte vyčerpaní z pokusů pohnout se ve svém životě vpřed, jste vždy odvážní. Musíte si být vědomi neskutečné odvahy a síly, kterou den za dnem demonstrujete. Neustále přinášíte víc a víc světla na Zemi jen tím, že tu jste. Tím, jak se ukotvujete ve svém těle, šíříte na Zemi světlo. Vy jste na Zemi živoucím světlem a vaše tělo je součástí tohoto ztělesnění.

Inkarnovali jste se sem se záměrem, s hlubokým plánem. Jste tu pro sebe, abyste vnitřně kvetli a hluboce zakoušeli a poznali každou část sebe sama. Jste tu však také pro Zemi, pro tuto planetu, abyste ji inspirovali a vyživovali svým andělským světlem. Vaše tělo je složeno ze stejných elementů jako Země a říše rostlin a zvířat. To je to, co s nimi sdílíte. Nejste odděleni od života kolem sebe.

Tělo je samo o sobě zázrak. Vezměte všechny ty malé buňky ve svém těle a to, jak znají své rozličné úlohy a zároveň spolu fungují jako jednotný celek. Dávají projev vyšším silám a vyšší síla jste vy, duše, která žije ve vašem těle. Vaše duše je inspirátor a dárce vašeho života. Díky volbě vaší duše, vzniklo tělo, které si tento život vybrala: toto mimořádné tělo se vším, co vám přináší potěšení.

Nyní pohlédneme na toto tělo a pocítíme zázrak tohoto vtělení, i když zažívat vtělení pro vás není vždy snadné. Jedním z důvodů, proč je těžké zažívat tento zázrak a krásu těla, je, že je vaše kultura výsledkem tradic, které se od těla odcizily. Ve vaší kultuře není samozřejmé vnímat tělo jako živoucí inteligenci, jako pole vědomí, s kterým je duše důvěrně spojena. Existuje mnoho důvodů, proč vás takový pohled na tělo neučili, a jeden z nich jde do časů před Kristem.

Začalo to v časech Řeků, kdy se objevil způsob myšlení, který byste dnes nazvali racionálním myšlením. Objevil se pohled na svět, kde se ego stalo ústředím. Ego, které vidí samo sebe jako něco jiného, než to, co vnímá. Příroda, a tělo spolu s ní, se pak pomalu začalo objektivizovat a vnímat jako něco, co existuje nezávisle na vás. To, co je mimo vás – venku, se pak může stát předmětem studia a to bylo počátkem rozvoje vědy.

Později, v západní tradici 17. století se objevila moderní věda a dualismus mezi vědomím ega a světem těla a přírody se ještě více zvýšil. Objevil se dualismus, kde byla hmota víc a víc vnímána jako něco neživého, tělo jako kus takové hmoty, jako něco, co nemá živoucí vědomí.

Vznik lékařské vědy byl možný pouze prostřednictvím vnějšího studia. Duše nebo individualita osoby, byla považována za irelevantní. Nebyla považována za důležitou, neboť tělo bylo vnímáno jako hmotný předmět, který je u každého stejný. Tento vnější pohled na život umožnil, aby se klasifikovaly typy nemocí a vynalezly léky. Kompletní věda se může na takovém dualistickém pohledu světa vyvíjet. Netvrdím, že je tento pohled špatný, jen to, že se ve vaší kultuře stal zvykem a stále to trvá.

V moderních časech můžete vidět tento zvyk ve velmi odlišných způsobech i ve svém kosmetickém průmyslu. Vnímejte, jak je zažívána ve vaší kultuře krása. Stala se něčím vnějším. Je tu určitý obraz krásy, který se dá měřit: takové a takové proporce jsou pro ženské nebo mužské tělo ideální. Vzhled a struktura pokožky a rysy tváře, byť se během času mění, jsou vždy objektem vnějšího hodnocení, něčeho mimo vás, na čem byste měli stavět své úsudky.

Nemoc a zdraví jsou v těchto termínech určovány taktéž. Pokud je tělo nemocné, musí s ním být něco špatně a tak by se mělo zlepšit. Tělo takto vnímané je jako mrtvá hmota nebo typ mechanismu. Žijete takto v dualistické tradici a to, co je vám přitom nejblíž, co den co den obýváte, je vaše tělo – není to již něco, s čím jste přirozeně a důvěrně spojeni. Odcizili jste se od něho.

Na Zemi dříve existovaly časy, které měly zcela odlišný pohled. Viděno moderníma očima, lidé žili tehdy v jistém druhu mýtické éry, kdy věřili, že vše je spojeno se vším. Mohli jste hovořit se stromy, zvířaty nebo rostlinami a všechny tyto ne-lidské bytosti, byly nositelé něčeho, co mělo význam. Byl tu proud života, který procházel zvířaty, stromy a rostlinami a všichni byli propojení.

1801

Tento přírodní pohled však měl i své nevýhody, protože lidé, kteří mu věřili, někdy propadli tomu, co bychom mohli nazvat pověrou a strachem: strach ze sil přírody a bohů, kteří byli skrytí uvnitř přírody. Byla to dřívější tradice. Věda a racionální způsob myšlení, který je základem vědy, s touto tradicí skoncoval. Bohužel, vědecký, vnější pohled vedl k velmi nepřirozenému, schizofrenickému rozkolu, jak ve vaší kultuře, tak ve vašem vlastním vnímání sebe sama.

Jen pomyslete, jak jiný je pohled, když jste schopni neustále prožívat své tělo zevnitř. Jaké to je uvnitř? Je hladové nebo žíznivé? Cítí se v pohodě nebo v napětí? Cítí potěšení nebo bolest? Neustále tu existuje vnitřní snímání toho, co tělo cítí. Z opačného úhlu pohledu se na něj díváte a soudíte ho zvenku. Jaké by mělo být na základě jeho obrazu, který je vnímán zvnějšku. Co by mělo být tělo schopno splnit? Kde by mělo ve svém vývoji nyní být? Jak by mělo vypadat? Splňuje tato vnější měřítka, která jsou vám vkládána?

Obvykle, když se vypořádáváte s nemocí a neduhy, jdete k lékaři, který reprezentuje to vědecké, vnější podání dualismu. Lékař, vám může říct, co je s vámi zle, jaké léky jsou dostupné a jaké prognózy jsou postaveny na typech neduhů, které máte. To vše se však děje bez toho, aniž byste měli jakékoli spojení s energetickým polem, kterým vaše tělo je.

Lékař také nevěnuje pozornost tomuto energetickému poli a nespojuje se s ním. Pouze se podívá na symptomy a diagnostikuje je, pak je zatřídí a určí, kam zapadají do širšího obrázku, který získal, a může tak učinit nezbytné zákroky založené na této znalosti. Zároveň vám vaše tělo dává neustále signály, které jsou pro vás jedinečné a často nezapadají do obecných pravidel a představ, které dostanete zvenčí mimo sebe, jako třeba od lékaře.

Je pro vás ohromně důležité, abyste si byli vědomí těla zevnitř a umožnili svému tělu být měřítkem vašich činů ve vztahu k němu. Když jste nemocní nebo máte tělesné potíže, potřebujete jít dovnitř sebe a odtud najít základ, jak zacházet s těmito stížnostmi a symptomy. Jedině pak byste měli očekávat od vnějšího světa, jestli vám z něj může něco pomoci, řekněme lékař, nějaký názor nebo něco, co jste četli.

Tyto vnější vstupy však přichází až sekundárně. To, co přichází na začátku je vnitřní spojení s vašim tělem, a abyste tak učinili, potřebujete nejdřív myslet jinak, než vám kultura říká. Potřebujete propustit celou představu o těle jako o mechanismu, jako o hmotě bez vědomí. Měli byste dospět ke skutečné víře, že vaše tělo může být vašim průvodcem. Že vám dokáže poskytnout odpovědi. Že má samo o sobě přirozenou inteligenci a chce vám sloužit. Že je božským vnuknutím.

Chci vás požádat, abyste si nyní dali chvíli na to, abyste se důvěrně spojili se svým tělem. Můžete tak učinit tím, že věnujete pozornost svému dechu, že cítíte, jak proudí skrze vaši hruď a do vašeho břicha a poté nasměrujte svou pozornost na svá chodidla. Uvědomte si plosky svých nohou a vnímejte, jak se dotýkají podlahy. Vnímejte nejen kosti a kůži svých chodidel, vnímejte taktéž energetické pole ve vašich chodidlech a kolem nich. Toto energetické pole není postřehnutelné ihned, můžete tak však učinit. Možná cítíte lehké šimrání nebo něco jiného, cokoli však dokážete vnímat je prospěšné.

Pak pozorujte své dlaně s tím stejným laskavým vědomím. Představte si, že vaše ruce jsou plné vědomí, stávají se citlivé díky vaší pozornosti. Dovolte svému vědomí, aby se rozšiřovalo do konečků vašich prstů a vnímejte, že tu existuje něco víc, než jen vaše ruce, můžete přitom taktéž vidět nebo vnímat jemný žár.

Nyní vás žádám, abyste dovolili své pozornosti a vědomí rozšiřovat se skrze celé vaše tělo. Nečiňte tak však přílišným úsilím – není to mentální cvičení. Je to přinášení vaší pozornosti do něčeho, co tu už je. Živoucí tělo není něco, co musíte získat a není to něco, co si musíte zasloužit. Jednoduše vnímejte od hlav až k palcům na nohou živoucí pole, které vás již obklopuje. Zkuste vnímat a cítit úplnost svého energetického pole jako živoucí bytosti.

Představte si, že tento tichý proud energie, který je v celém vašem těle vždy, vám chce něco říct. První věc, kterou vám chce vaše tělo říci je, že je vědomím, živoucím světlem, které vám chce sloužit. Vaše tělo je tu pro vás. Dává vám možnost vyjádřit se a je vám rádo k službám. Pokud trpíte bolestí nebo nemocí, pojďme se podívat, jak k tomu došlo.

Tělo vždy samo touží po harmonii. Všechny buňky vašeho těla jsou orientovány směrem k tomuto účelu: fungují a budují se směrem k rovnováze. I když stárnete a vaše tělo ztrácí svou vitalitu, všechny buňky jsou zaměřeny na vytváření rovnováhy. Je možné být starší velmi okouzlujícím způsobem a bez přílišné bolesti a snahy. Je to možné ze samotného těla, i když je tělo geneticky zatíženo. Existuje tu neskutečná síla, vitální energie přítomná uvnitř vašeho těla, která mu umožňuje hojení a přenesení do rovnováhy, dokonce i když byla nerovnováha extrémní.

Důvěřujte schopnostem svého těla zharmonizovat se a vyléčit. Síly přírody jsou velmi silné. Jen se podívejte kolem sebe na moře nebo slunce. Vězte, že vaše tělo je sestaveno ze stejné živoucí hmoty a stejného vědomí jako tyto přírodní elementy. Uvažujte jen o oceánu, vnímejte věčnost houpajících se vln a nevyčerpatelné obnovování v tomto pohybu: sebe-očistná síla. Nebo starý velký dubový strom, který odolá všemu: větru, dešti, sluneční záři. Vaše tělo je také velmi silné, neboť je stvořeno ze stejných elementů.

Je pravdou, že člověk je velmi komplikovanou bytostí. Vy jako duše máte v pozemské realitě ohromné množství zkušeností a některé z nich mělo za následek negativní emoce. Pocity úzkosti, smutku, bolesti, hněvu – co si jen vzpomenete. Tyto emoce mohou na vaše tělo působit a časem se tělo dostane z rovnováhy. Emoce jsou taktéž velmi silné síly. Jejich energie jsou velmi silné a mohou postupovat tělem, kde mohou na energetické úrovni vytvářet bloky. Vědomí vašeho těla, které jsem zmínil dřív vám slouží, protože vědomí těla vnímá duši jako svého mistra.

Když duše zažívá nepřetržitý hněv nebo depresivní emoce, tělo je nakonec vstřebá do svého vědomí a tak říkajíc ustoupí. Emoce pak mohou uvěznit tělo a vzít na sebe formu potíží nebo nemoci. Tělo stále dělá to nejlepší, aby nastolilo přirozený stav rovnováhy. Když jsou však emoce vše-prostupující a osoba nemá schopnost ho vnímat a transformovat emoce, výsledkem pak může být onemocnění.

Je důležité poznamenat, že původ nemoci je téměř vždy emocionální. Co vytváří největší spoušť ve vašem těle jsou emoce, které v životě zažíváte, spirituální bolest, kterou hromadíte. Existují pro to důvody. Není to tak, že by tu bylo nějaké vnější souzení emocí a vašich reakcí na ně, spíše je pro vás důležité, znát své emoce zevnitř, aby vám vaše tělo pomáhalo se s nimi vyrovnat. Tím, že se znovu spojíte s přirozeným vědomím svého těla, které touží po harmonii, můžete odhalit, které emoce vás skličují nebo blokují.

Žádám vás, abyste tak nyní učinili. Před chvílí jsme se spojili se samotným živoucím energetickým polem – spodním proudem, který je vždy přítomen – a s přirozenou inteligencí těla. Nyní si představte, že máte taktéž emocionální tělo. V ezoterickém podání bylo vědomí těla nazváno éterickým tělem, zatímco emocionální tělo je nazýváno aurou nebo astrálním tělem a je něčím, co přesahuje za vaše fyzické tělo.

Na chvíli si nyní přestavte, že kolem vás existuje energetické pole a je složeno z energií měnících se nálad a emocí. Představte si, že toto energetické pole se kolem vás navenek rozšiřuje asi tři stopy kolem vašeho těla. Nyní vás požádám o několik věcí ohledně tohoto pole, proto si snažte ponechat první dojem, který k vám bez přílišného přemýšlení přijde.

Nacházíte se uprostřed tohoto energetického pole. Je pokojné nebo je uvnitř něho nějaké napětí? Pokud tu je napětí, kde je toto napětí v energetickém poli umístěno? Je před vámi nebo za vámi? Umožněte své pozornosti jít do onoho místa ve vašem emocionálním těle, kde toto napětí cítíte, následkem tlaků okolních událostí ve vašem životě a jednoduše mu umožněte být. Nemusíte ho napravovat, jen si buďte vědomi toho, kde je.

Poté běžte k místu ve vašem těle, kde je klid a pokoj. Najděte toto místo ve svém energetickém poli, kde jste pokojní. Možná spontánně vyvstanou šťastné vzpomínky z času, kdy jste se cítili uvolnění nebo ze situace, kdy jste cítili radost. Vnímejte na okamžik tuto energii.

Nakonec si představte, že jste přenádherný anděl. Stojíte za sebou a obklopujete ve svém světle a svými křídly jak auru, tak emocionální tělo a své fyzické tělo a éterické pole, které obsahuje. Anděl-Vy s milující úctou objímá celou vaši bytost. A díky tomuto překrásnému andělu, kterým jste, je naplněna moudrostí, soucitem a silou, a proto se cítíte pochopeni, milováni a podporováni.

Vtělení vaší duše – vašeho těla – chce, aby vám bylo dobře. Touží po rovnováze a harmonii a v jiném smyslu je taktéž vašim průvodcem. Z druhé strany, je tu anděl-vy, který vás ochraňuje a je tu pro vás bezpodmínečně. Tato andělská bytost je vaše vyšší já – jste to vy. A mezi těmito dvěma je vaše astrální tělo, ve kterém mohou uvíznout emoce a zablokovat se.

Snažte se přijmout právě teď to, jak to je. Jen umožněte přítomnosti být tak, jak je. Mějte úctu k tomu, kým jste, neboť jste mezi anděli těmi statečnými. Vybrali jste se na tuto cestu pro sebe, i když nejen pro sebe. Přišli jste sem a sestoupili do nejhlubší temnoty, abyste se přesvědčili, že jste světlem, které nese vše, co je ve Vesmíru. Světlem, které naplňuje vše. Nejmenší větev, list stromu, nejmenší brouček i stéblo trávy je prostoupené živoucím světlem.

Vnímejte jak síly přírody, tak spirituální síly nebes, že jsou s vámi, aby vás na této cestě podporovaly: podporavaly na cestě přeměny těžkých emocionálních nálad do světla, poznání a pochopení. Nejste sami, jsme hned vedle vás. Pamatujte, že vaše tělo je vašim přítelem, vašim spojencem a spolu s andělským já, vám chce pomoct kvést. Přijměte to, co je pravdou: to, že jste stateční, že jste vyspělí, že jste krásnými bytostmi. Důvěřujte svému vlastnímu bohatství a pokladům, které vám jsou dostupné a zjistíte, že ve svém těle prožíváte více lehkosti a uvolnění. Uzdravení je tu pro vás, věřte v to.

Jeshua

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

Dve strany mince – odkaz od Féwy

Dobrý deň Vám prajem, priatelia. Je nám pekelne horúco, však :) . Niet kam utiecť, alebo sa skryť…… a vyčkať, kým sa peklo vyparí. Nejedná sa “len” o extrémne vysoké teploty. Pulzy slnečnej korony vypúšťajú ďalšie a ďalšie solárne kódy /rovnakou rýchlosťou sú tvorené i agrosymboly/ – plus transformujúce, transmutujúce intergalaktické žiarenie, ktoré prúdi z Centrálneho Slnka. A to je i náš solar /3. čakra/. Keď k tomu prirátame energetické vlnenie Centrálneho Slnka Zeme – je logicky pochopiteľné, prečo je nám tak, ako nám je….každému iným spôsobom.

Vstupovanie do podvedomia /planetárnym i ľudským zarovnávaním sa s Galaktickým stredom/ má dve strany mince. Jedna je čierna – druhá biela. Táto cesta energetickým portálom, ktorá je vracaním sa k duchovným hodnotám je ako čierno-biely had. Natiahnutý, vystretý ako olovo zavesené na špagáte. Od chvosta po stred tela čierny – od stredu k hlave biely. Pričom čierna polka predstavuje pomyselnú čiernu dieru, ktorá sa nás jednoducho snaží pohltiť, to znamená udržať v tých vibráciach, ktoré v momentálnom štádiu zmeny nie sú pre nás pozitívne…..zastavujú nás, blokujú, brzdia. Je tu úzka súvislosť s energetickými centrami /čakry/ nášho i planetárneho tela, ktoré sa na subatomárnej úrovni mení. 1 – 3 čakra je individuálne negativitou “zahustená”. Čím viac pre nás nepozitívnych energií prijímame /myšlienkami/, čím viac nás to drží v materiálnych vzorcoch myslenia/, tým ľahšou korisťou sa stávame pre každého, koho zámerom je oberanie nás o energie. Podotýkam – akéhokoľvek druhu. Pochopiteľne s týmto oberaním o energiu súvisia i financie. Žiarenie Centrálneho Slnka sa zameriavalo intuitívne práve na tieto tri energetické centrá, ktoré súvisia s životom na fyzickej úrovni. So všetkým, čím sme prechádzali – so všetkým, čo sme zažili. To znamená, že súvisia i s blokmi, ktoré sme týmto spôsobom nadobudli. Pričom prioritne sa jedná predovšetkým o obavy, vďaka ktorým sa nám javí budúcnosť rovnako čierna /poprípade sivá/ ako minulosť, ktorá do nás naimpregnovala rôzne druhy strachu. O seba…o niečo…o niekoho. Čo sa pochopiteľne najvýraznejšie prejavuje v myšlienkach na blízkych. Čím viac sa o nich strachujeme, čím viac nepozitívnych situácií si vizualizujeme – tým viac týmto energiám otvárame vrátka. Všetko je to o nás a na nás záleží, či uveríme negatívnym prognózam. A to individuálnym aj planetárnym. Kým nie sme v absolútnom strede /galaktické zarovnanie/ ….inými slovami plne osvietení vlastným vedomím….neustále budeme mať čiernu energiu v pätách. V chodidlách, ktorých šľapaje sú kristovské.

Mali by sme si pripnúť magnetkou na chladničku ďaľší a veľmi dôležitý lístok na ktorom je napísané – NEMÁM STRACH Z NIČOHO NA SVETE :) . STRACH NEEXISTUJE, JE LEN TEMNOU SÚČASŤOU MYŠLIENOK, KTORÉ SÚ AKO ČIERNE MRAKY NA OBLOHE.

Čím viac negatívnych vzorcov myslenia svojho okolia do svojich myšlienok púšťame /klasické lineárne 3D myslenie/ – tým viac čiernych mrakov máme nad hlavou. Tým viac týchto energií púšťame do svojho života. Nakoľko sme kolektív duší – fungujeme týmto spôsobom i kolektívne /pravidlo stej opice/.

Nezabúdajme, že galaktické zarovnanie /…čo je i zarovnanie seba so sebou, čím sa rozpúšťa, zneviditeľňuje všetko umelé a plne podporované čiernou polkou hada/……nezabúdajme, že je to nielen pokus o návrat k vedomému tvoreniu momentom prítomna, ale že je to i VEĽKÁ LÁSKA, z ktorej a vďaka ktorej sme sa narodili. Veľká láska matky ku svojim planetárnym deťom /rovnako bezpodmienečná ako láska maminky ku svojim deťom….rovnako silná, nežná, láskyplná. Rovnako mäkká ako materinská náruč/. VEĽKÁ LÁSKA, ktorú k nám vyžarujú všetky bytosti, ktoré väčšina populácie nevidí. A nie je ich málo, nie je ich málo…..Máme pri sebe fyzického i nefyzického anjela. To znamená, že sme v kontakte s pozemským anjelom /príbuzný, známy…/ a súčasne je pri nás ďalšia anjelska energia, ktorá je viditeľná len srdcom. Majú konkrétne vibrácie farieb. Verte, sú nádherní a slovami neopísateľní. Objímajú nás, ľahúčko ako pierkom sa nás dotýkajú, pomáhajú i chránia. Čím viac viery v seba, viery v lásku máme /bez ohľadu na dianie/, tým viac vidíme. Čím viac prirodzeného, bezprostredného, spontánneho citu prejavujeme – tým viac sme opäť prítomní, tým viac vyžarujeme lásku, ktorá je pre nás i planétu tak dôležitá. Tým viac sa stávame sami sebou, tým menej reagujeme na čierne mraky, ktoré nám teraz veľmi intenzívne pomáha “premaľovať” Centrálne Slnko a duchovná rovina vnímania /cit, emócia, empatia, vciťovanie sa/.

Vzhľadom na hore povedané :) som považovala za nie veľmi pozitívne spomenúť v informáciach 2-3 dňové energetické ataky čiernych, ktoré odznievajú. Zčasti z negatívne naladenej jednej z planét Siria, ale predovšetkým zo strany čiernej Atlantídy. Dobre vieme, že tieto energie sa na Zemi nachádzajú. Logicky tým majú intenzívnejší dosah. Cielene bol ich atak nasmerovaný na srdce a ľadviny. Srdce nepotrebuje komentár :) , každý z nás najlepšie vie, kedy a prečo nás začalo bolieť. Fyzicky alebo psychicky. Ľadviny sú druhým srdcom a predstavujú vzťahy. Čo k tomu povedať, dobre si vybrali, IQ im nechýba. Ale to je málo na prehodnotenie seba, svojho myslenia, konania. Na objektívny pohľad, ktorý je v novej dimenzii nevyhnutný. To znamená, schopnosť pozerať sa nielen svojimi očami a cítiť, preciťovať. Keď k tomuto nemiestnemu ataku pridáme pekelnú horúčavu, je každému jasné, že sa jednalo o prešpekulovaný ťah čiernej, ktorá je presvedčená, že je Number One. Nie je :)

Féwa – Ilona (8. 7. 2015)

fewa

Aktuálne info-kódy:

1.
Planetárne prevody – prenášanie solárnych kódov elektromagnetickým vlnením zo Zeme na Zem. Galaktickými pulzmi, ktoré sú i prílivovými vlnami informácií, ktorými nadobúda Zem nové rozmery /nelinearita 5D Zeme/…ako vieme, svetlo je nosič informácií.

2.
Prekopírovávanie sa vlnením spolu s planétou do prítomného bytia /multispektrum/.

3.
Hlava, ktorej myšlienky sme zametali pomyselnou metlou /v čom nám napomáha diamantové svetlo/, aby sa na fyzickej úrovni prejavila iným myslením. Myslením a pritom nemyslením :). To znamená – nezamýšľaním sa nad tým, čo bolo alebo bude, pretože to, čo bolo už nie je a zbytočne nás tento spôsob zamýšľania sa brzdí, blokuje, zastavuje. To isté, alebo podobné platí pre myšlienky, ktoré venujeme budúcnosti, ktorá taktiež zatiaľ nie je. Pokiaľ máme v sebe stále emočné bloky z prežitého, prenášame ich myšlienkami týmto spôsobom do budúcnosti. Čo s tým súvisí, snáď ani netreba vysvetľovať. Nový spôsob /alebo iný spôsob/ myslenia je myslenie v stave prítomna, ktoré je neiluzórne, to znamená jediné reálne. Čiže myslenie a tvorenie vychádzajúce takpovediac z jedného bodu – z momentu prítomného. S týmto myslením, ktoré je kompatibilné s energiami 5D /to sú ako duša, ako diamant čisté “vody” v ktorých sa kúpeme/ pochopiteľne súvisí i vysoko kreatívne tvorenie piatej dimenzie. Tvorenie, ktorého cestu nám ukazuje intuícia.

 

Pred každou zmenou je to vždy “husté”. Tu neplatí všeobecný návod, čo s tým, pretože každý človek sa iným spôsobom pozerá, každý človek najlepšie vie, čo ho kde bolí, alebo omína. Jednoducho on je tým, kto svoj život najlepšie pozná. To znamená i svoje emócie, ktorými reaguje v podstate na miesta, ktoré ho bolia. Spôsob, akým reagujeme na určitý podnet, je vlastne reakcia na naše bolesti. Malá rada – pochopiteľne, v prípade, že ju prijmete. Pastelky :) . Duša stromu, ktorá má s nami mnoho spoločného. Keď maľujeme pastelkami, maľujeme dušou. Tým nechcem tvrdiť, že iný materiál nám toto maľovanie neumožňuje. Ale pastelka je jednoducho pastelka :). Skúste si vytvoriť v priebehu dňa kúsok priestoru pre seba. Nikým nerušeného. Uvoľnite sa a na nič nemyslite. Nesústreďujte sa na tvary, ktoré bežne poznáme /že to jednoducho musí mať niektorý zo známych tvarov….veď predsa, aký by to bol obraz, keď nevieme čo je na ňom namaľované :)/. Uvoľnite sa….podobne ako keď telefonujete a len tak si niečo bezmyšlienkovite maľujete. Perom, ceruzkou, pastelkou. Maľujte a vymaľujte zo seba počas dňa nasiaknuté emócie, myšlienky svojho okolia. Je to sebaliečenie :)

Féwa – Ilona (9. 7. 2015)

Boj pohlaví

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely

Toto je nepatrně upravený přepis živého channelingu.

Drazí přátelé, drazí bratři a sestry,
Naplňuje mě radost, když jsem s vámi zde na tomto místě. Mé srdce se skutečně otevírá, poněvadž vás tolik miluji. Nyní jsem osvobozena od pozemských břemen. Mohu tak snadno vidět vaši krásu a odvahu, zatímco se pohybujete ve vašem životě na Zemi. Přála bych si, abyste to sami mohli vidět. Často jste tolik lapeni v sebe-pochybování a znevažování sebe sama. Proto je těžké přijmout vše, co je vám dáváno. Často vidím, jak je vaše energie svázána do uzlu. Vaše oči jsou zavřené a vy jste uvězněni ve svých negativních úsudcích. Je třeba očekávat, že vy všichni, jelikož jste se narodili na Zemi, se musíte vypořádat s tímto pocitem nehodnosti. Je to součást bytí na Zemi. Ve skutečnosti je Země na energetické úrovni pokryta pocitem vlastního znevažování a posuzování, jež se předávají z generace na generaci. Někteří lidé jsou požehnáni tím, že zažili v dětství pocit nevinnosti a spontaneity, která je životu přirozená. Avšak často, když se inkarnujete na Zemi jako lidská bytost, se vaše vědomí snadno zahalí negativitou a strachem, které tu jsou. Nyní jsem zde, abych vám připomněla vaši skutečnou přirozenost a pomohla vám ji probudit ve vašem každodenním životě. Protože, i když energie na Zemi může být velmi hustá a těžká, já znám sílu vaší duše. Jste opravdovými bojovníky světla, i když se někdy zdá, že jste na to zapomněli. Někdy nad tím cítím zármutek, jistý druh smutku, když vidím, jak jste ztraceni. Víte, stále mám lidské pocity a jsem s vámi spojena svým srdcem.

Dnes bych vám ráda pověděla příběh o tom, co se přihodilo mezi pohlavími, mezi mužem a ženou, protože mnoho z temné energie nebo z hlubokého pocitu nehodnosti, má s touto historií společného. Tato historie se týká oblasti sexuality. A jak víte, sexualita by měla být zdrojem světla, lásky a ryzího setkání duší. V opravdovém sexuálním setkání jste otevřeni ze srdce. Setkat se s osobou na této úrovni je prožitek blaženosti a extáze. Tragédií osudu však takové sexuální spojení může prožívat jen málo lidí. V této oblasti existuje v srdcích mužů i žen spousta hluboké bolesti, protože právě oblast sexuality je u lidských bytostí nejzranitelnější.

Všichni jste si vědomi nedávné historie a nedávnou mám na mysli posledních čtyři až pět tisíc let. Během této doby byla ženská energie znehodnocována a ponižována agresivní mužskou energií. V ženském bytí to dalo vzniknout zranění na velmi hluboké úrovni. Stejně tak to však ublížilo mužům. Kvůli této agresivní mužské energii, která byla v tomto období přítomna, nebyli muži schopni vyvinout jejich citlivou, ženskou stránku. Stalo se pro ně obtížným spojovat se s jinými lidmi ze srdce a projevit emoce. Ženy na druhé straně ztratily spojení se svým pocitem vlastní hodnoty a síly jednat. V důsledku toho se muži a ženy vzájemně odloučili a odcizili. Proto se oblast sexuality, jež je mezi mužem a ženou nejposvátnější, zneuctila. Namísto blaženosti se stala oblastí ohromné bolesti.

Nyní bych ráda zašla o krok dál a pověděla vám o části historie, která je starší, než znáte. Byly časy, ve kterých ženy ovládaly moc a uplatňovaly moc nad muži. Ženy to v sobě mohou cítit. I když byly obětí mužské agrese v mnoha životech, mohou taktéž v sobě vnímat schopnost manipulovat energie u mužů. V žádném případě to neříkám proto, abyste se cítili provinile či zahanbeně. Chci jít k podstatě zranění u mužů a žen. Proto vás žádám, abyste nyní pocítili, zda uvnitř sebe rozpoznáváte zranění, o kterém nyní hovořím. Je pro vás možné cítit skutečnou lásku ve vztahu k druhému pohlaví? Můžete být ženou nebo mužem bez studu, bez výhrad k druhému pohlaví?Pravím vám, že pocit nehodnosti, se kterým se vy všichni potýkáte, je velice spojen se sexuálním zraněním jak u mužů, tak u žen. Nyní nastal čas toto zranění vyléčit. A tak žádám zejména ženy, aby se povznesly nad záležitostmi hněvu a nedůvěry, které zažívají vůči mužům. Vy, jak muži, tak ženy, jste byli v této dlouhé historii boje obojím, obětí i pachatelem.

Představte si se mnou, že jste před svým milovaným, pokud nikoho takového nemáte, představte si jednoduše, jak tam někdo stojí.

Nyní se nejdříve podívejte na proud dávání: co dáváte této druhé osobě, co jste schopni dávat? Teď se dobře podívejte na své vlastní tělo, zatímco dáváte tuto energii. Jaký máte pocit ve svém srdci, jaký máte pocit ve svém břiše? Pokud si všimnete, že proud dávání je v nějaké oblasti přerušen, nesuďte to, nepokoušejte se to změnit hned, jen to pozorujte.

Nyní se podívejte na proud přijímání. Co od svého partnera přijímáte? Co jste schopni od svého partnera přijmout? Co jste schopni přijímat?

Možná vidíte, že v obou tocích existují oblasti, které se cítí být zablokovány. Chci, abyste věděli, že tyto bloky nejsou pouze osobní bloky. Zdědili jste je z historie. Neodsuzujte se tedy za ně. To, k čemu jste v této době vyzýváni je, abyste vyléčili tuto bolest. Když tak činíte, pomáháte vyléčit také kolektivní bolest lidstva. Jste mnohem silnější, než sami sebe vnímáte.

touch

Vyzývám vás, abyste se mnou učinili malé léčivé cvičení. Nyní vás nežádám, abyste vyléčili bolest nebo bloky, které si uvědomujete v sobě. Nyní vás žádám, abyste pohlédli na bolest nebo bloky ve vašem partnerovi. Dělejte to jednoduše. Pouze se zeptejte svého partnera: co bys ode mě rád dostával? Co by ti nejvíce posloužilo, co by ti pomohlo, aby ses ve svém životě posílil? Dejte to jemu či jí na energetické úrovni.

Ráda bych, abyste měli pochopení pro svého partnera, zvláště, abyste pochopili konkrétní bolest opačného pohlaví. Zranění či bolest je jiná u mužů a jiná u žen. Muži se odcizili své vlastní pocitové stránce, své vlastní ženské podstatě. Touží po opravdovějším spojení. Ženy se zase potřebují znovu spojit se svou vlastní sílou a sebeúctou. Ženy mohou pomoci mužům tím, že jim odpustí a převezmou sami za sebe zodpovědnost. Tak může nastat skutečně krásná spolupráce mezi muži a ženami.

Ačkoli je spirituální cesta v podstatě o léčení sebe sama, nyní je čas spojit se za ruce a postavit mosty mezi muži a ženami. Tím, že máte skutečný soucit a pochopení pro sebe navzájem, léčíte také sami sebe. Povzneste se nad staré boje a opět dovolte oblasti sexuality, aby se stala oblastí skutečné radosti a přátelství.

Když bojujete se svou vnitřní temnotou a cítíte se nehodni, žádám vás, abyste zvážili, do jaké míry je to kvůli vašim zraněním jako muže či ženy. Tím, že jste si vědomi tohoto aspektu, začínáte více chápat sami sebe a umožňujete, aby do vašeho života vstoupilo více světla. Na Nové Zemi, která se v těchto časech rodí, se muži a ženy znovu spojí v harmonii. Jejich energie se budou vzájemně přirozeně doplňovat. Právě v oblasti sexuality vaše duše, vaše spirituální energie, skutečně přichází na Zemi z nejvyššího energetického centra k nejnižšímu. Když je sexuální spojení od srdce k srdci, jste zpět v centru ráje. V té chvíli máte pocit jednoty. V této chvíli pospolitosti směřujete tu nejčistší energii na Zemi. Sexualita je původně tak vzácným darem. Skutečnost, že se zahalila temnou a bolestnou energií je pro vás všechny velkým břemenem. Je příčinou mnoha vašich emocí, osamělosti a zoufalství. V této době však existuje mnoho znamení naděje. Muži a ženy opravdově usilují o vytvoření skutečného vzájemného spojení mezi sebou. Ve vás všech je těžké břemeno, ale stejně tak ohromný potenciál pro léčení.

Opět vás vyzývám, abyste na sebe pohlíželi tak, jako já na vás z druhé strany závoje. Žádám vás, abyste se mnou byli nyní za jedno a podívali se na sebe mými očima. Vidíte sebe jako krásné a odvážné duše, kterými jste? Není na vás nic špatného. Nic! Jste dokonalé bytosti. Kéž byste to ode mě přijali.

© Pamela Kribbe 2012
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

Svoboda? – odkaz od Zlatej dušičky

Staňte se bdělými, neboť tento čas otupuje. Nutí zaměřit se na věci materiální, vzniká umělá atmosféra lásky a pochopení. Ne všichni toto prožívají. A ti, kteří toto „štěstí“ mají, nedohlédnou dále, nežli tam, kam dohlédnout chtějí. Vždy je však připravena další volba, pokud padne rozhodnutí. Časoprostor je plný splněných přání, ale také myšlenkových forem, které tvoří velký objem. Mnozí si neuvědomují, že základ těchto forem stvořili oni sami. Jste tvořiteli, ale často tvoříte, aniž byste znali následky, aniž byste chápali, co jste stvořili. Myslíte to dobře, ale… Propracováváte se životem a učíte se. Mnohdy velmi složitě a také velmi dlouhou dobu, i když je možnost jiná. Není však zbytí. Sami jste se rozhodli. A také často hledáte tam, kde není možné nalézt odpovědi.

Často tušíte, že věci nejsou takové, jaké se zdají. Je však potřeba být bdělí a všímat si toho, co vám druzí sdělují. Bohužel však schopnosti, které nosíte v sobě nemohou vyniknout. Mnoho bloků je součástí vás samých. Ty, co jste sami vytvořili a ty, co do vás vložili jiní. Bloků, které si neuvědomujete. Apelujeme na vás. Nenechte se opít rohlíkem, snažte se dívat „za věci“. Neberte názory ostatních za bernou minci, ale prověřujte. Vaše autority mohou mnohdy mít do autorit hodně daleko.

Nevěřte všemu, co je vám předkládáno. Sami cítíte, co je pravda. Osvobozujte se od manipulací a nedovolte zlu, aby se prezentovalo jako dobro. Začněte u sebe. Dívejte se kolem. Svět by byl úplně jiný, kdyby zde nebyla chudoba, závist, manipulace a strach. Víme, máte ještě spoustu učení a pro většinu není zatím možné, aby se osvobodili jako Neo z Matrixu. Možnosti existují, ale není ve vašich silách je využít. Můžete však zkvalitnit životy své a životy ostatních v přítomnosti. Mnoho zátěže je na vás nakládáno. Nejprve vaší společností a poté vámi samými. Často přijímáte do svého života vše pouze proto, že se cítíte unaveni, že nemáte sílu přemýšlet nad podrobnostmi. Neberte věci jako samozřejmost. Nechtějte se izolovat jeden od druhého, ale tvořte společenství.

peace-love-joy-universe-world

Rádi byste slyšeli milá slova a povzbuzení. Nechcete číst negativní kritiky a cítit bolest. Ano, chápeme. Ale nelze zastírat pravdu. A tato slova zde nejsou proto, abyste smutnili, ale abyste pochopili, že nejste sami, že je možnost změnit své životy, že je možné prožívat radost a štěstí, rozvíjet láskyplné vztahy a cítit lásku v každé minutě vašich životů. Máte na výběr. Jen je potřeba se rozhodnout, chtít a začít. To vám mělo být řečeno. Osvoboďte se, dokud je ještě čas.

Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/index.htm

Od osvobození mysli k osvobození těla

Když jsem stál na začátku procesu probouzení – zkoumání skutečnosti, abych zjistil, jestli je oddělenost skutečná nebo jde jen o přesvědčení – neměl jsem tušení, kam to vše povede.

Domníval jsem se, že se to týká jen mysli, toho stroje mezi ušima. Myslel jsem, že jde o to „probudit se z víry ve své myšlenky a žít v přítomném okamžiku“. Tehdy mi to přišlo samozřejmé. Netušil jsem ale, co všechno zažiji s mým tělem a s bohatými, ale nevědomými příběhy a vzpomínkami, které si tělo v průběhu let uložilo.

Potkaly mě ony obrovské posuny, o kterých lidé často mluví. A já jsem si myslel, že mám hotovo. Většinou šlo o probuzení v mé hlavě, kdy jsem prohlédl nějaké domněnky a rozpustil příběhy. Po těchto posunech jsem několik let cítil čirou průzračnost tam, kde před tím byla má, kdysi tak hektická, mysl. A to mi dávalo opět pocit, že jsem hotový. Pořád slýchávám, jak lidé prohlašují tím či oním způsobem, že jsou probuzení, protože prostě zažili probuzení v hlavě. Naslouchám tomu trpělivě, protože vím, že další proces na sebe nenechá dlouho čekat. Myslím tím to, že všechno, co bylo uloženo v těle, se bude znovu vynořovat napovrch, dokud to také nebude prozkoumáno.

Potom, co nastane probuzení hlavy – to probuzení do přítomného okamžiku, kdy se člověk začne cítit, jakoby nebylo žádné já – totiž probuzení těla teprve začíná. Podle mé zkušenosti má tělo své vlastní vzpomínky, tvary, barvy, příběhy, stažení. Posledních několik let jsem žil procesem postupného rozvíjení uvnitř těla, jedno otevření za druhým. A cesta to nebyla vždy snadná, po pravdě, někdy to bylo dost bolestné.

Oblast hrudi se mi otevřela nejdříve, hned po prvotním zážitku probuzení. Co mám na mysli otevřením srdce? Nic zvláště mystického, jen to, že jsem svou hruď pociťoval jako čistou a otevřenou, vřelou a láskyplnou. Už osm let jsem v oblasti hrudi nepocítil žádnou emoci (negativní nebo pozitivní), je tam jen hřejivý, čistý, průzračný mír. Je to opravdu docela prosté. Oblast srdce je otevřená. Nic víc se o tom nedá říci.

chakras

Ale pánevní oblast, břicho a hrdlo se tak snadno nepročistily, nějaký čas to trvalo. Po probuzení v hlavě jsem si začal intenzivně uvědomovat stažení v mé pánevní oblasti. Byla tuhá, stažená a napjatá. Sexuální závislost se v tom období utrhla ze řetězu. Ne, že bych se vždy podle toho choval a všechny impulsy následoval, ale ty závislé myšlenky tam byly a zdálo se, že jsou svázané s tím stažením v oblasti pánve. Skoro jako by ta oblast těla zběsile křičela po rozkoši, po uvolnění. A nic ji nadlouho neuspokojí – žádný sexuální akt, žádná pornografie. Oddával jsem se těmhle věcem a našel dočasné uvolnění té hutné energie, které vydrželo jen několik dní. Stažení se vždy vrátilo a s ním i sexuální závislost.

V Living Inquiries (dá se volně přeložit jako „Živoucí otázky“, autorova sebedotazovací a terapeutická metoda – pozn. překladatel) jsem konečně našel nástroj, se kterým jsem tohle stažení mohl do velké hloubky prozkoumat. Bylo to často bolestné a nepříjemné zkoumání. Relaxovat, dívat se a vciťovat do toho místa. Vidět přicházet a odcházet obrazy, slova, která se všechna zdála být spojena s touhle oblastí. Vypadalo to, jakoby měla pánevní oblast svou vlastní mysl, vlastní film, vlastní soubor významů. Jak jsem tyto významy ze stažení destiloval, začalo se uvolňovat. Zbylo jen teplo a prostor.

A když se otevřela pánevní oblast, obrovský rozdíl mezi právě otevřenou hrudí a právě otevřenou pánví ještě více odkryl stažení břicha a hrdla. Teď byli potížisty oni. Břicho obsahovalo všechnu mou touhu po moci, intenzivní chtění. Oblast hrdla se zdála být zablokovaná, neschopná volného vyjádření. A tyto oblasti obsahovaly své vlastní drobné závislosti, bolest, smutek a napětí. Šlo o hluboko uložená stažení vzdorující skoro každému duchovnímu zkoumání, kromě Inquiries.

Inquiries byly jediným nástrojem, který mi pomohl otevřít břicho a hrdlo. Ale, stejně jako předtím, to nebyla žádná procházka parkem. Měsíce a měsíce nekonečné trpělivosti, relaxování a jemného vciťování do těchto míst. Měsíce dolování a vytahování slov a obrazů uložených v pocitech, které se v těchto oblastech nacházely.

A nakonec se ta místa pomocí tohoto jemného a důkladného zkoumání začala otevírat. Uviděl jsem, že to, čemu jsem po všechna ta léta říkal tělo, byla ve skutečnosti kombinace slov, obrazů a energií, které se objevovaly na plátně přímo přede mnou. Roky jsem si myslel, že tahle hra slov, obrazů a energií je tělem, jakousi fyzickou jednotkou. Po prozkoumání se vše začalo rozpouštět, pomalu.

Nechci toto rozvíjení vykreslit jako něco, co působí příšerně namáhavě nebo co nestojí za prozkoumání. Prozkoumání těchto míst mého těla bylo velice přínosné. Ve skutečnosti to bylo obohacující. Velmi, velmi obohacující. Láskyplné, soucitné a spoustu dalších přídavných jmen, se kterými se v tomto příspěvku nechci vypisovat.

Na počátku jsem neměl tušení, že probuzení se netýká jen mysli. Týká se stejně tak, nebo možná i více, těla a příběhů, které jsou do něj hluboce vryty.

Z celého procesu rozvíjení mi probouzení těla přineslo největší prozření a uspokojení. Teď vím, že jednou z největších pastí je prohlásit, že jsem hotov. Ano, hledání a usilování může skončit. Ano, může docházet k těm posunům do něčeho, co působí jako neduální prostor nebo jednota. Ale rozvíjení dál probíhá, s naším svolením nebo bez něj. A z velké části je to rozvíjení v nejhlubších jeskyních našich fyzických těl.

Pokud procházíte tímto procesem, chci vám jen říci, že existují lidé, kteří vás podpoří. Je nás hodně, kdo mohou a poskytnou vám podporu. Nemusíte věřit náboženství „Ještě hledám“, ani nemusíte věřit náboženství „Jsem hotov“. Můžete pozorovat, jak se dění přirozeně a organicky odvíjí, s lidmi, kteří tím také prochází s vámi, nebo kteří tím už prošli.

Autor článku: Scott Kiloby (zdroj: http://livinginquiries.com/body-awakens/)
Přeložil: Jan D.
Zdroj: http://www.zivotvpritomnosti.cz/

Sexualita a spiritualita

Jeshua skrze Pamelu Kribbe

Drazí přátelé, raduji se, že jsem opět s vámi. Když vás vidím, nevidím vás tolik jako fyzická těla, která vidíte v zrcadle. Je to nitro, které cítím a vidím, vnitřní chody vašich myšlenek, pocitů a emocí. Jsem zde, abych vás podpořil na vaší cestě.

Je téma, o kterém bych dnes rád hovořil, které má na vás velký vliv po celou dobu vaší historie na Zemi. Je to téma sexuality a to, jak je prožívána muži a ženami.

Není to jednoduché téma. Sexualita se zatížila mnoha soudy, mnohými strachy a emocemi. Stěží je ještě nějaký její aspekt spontánní a samozřejmý. Je to stejné jako říci, že se ztratila dětská stránka sexuality, stránka svobodně zkoumajícího nevinného dítěte. Jste plni strachu a napětí, když přijde na vaše sexuální vyjádření.

V tomto poselství chci o tomto břemenu promluvit, ale nejdříve bych rád řekl něco málo o tom, co sexualita znamená ze spirituálního hlediska.

Sexualita je společný tanec mužských a ženských energií. Původně byla sexualita více, než jen fyzický akt. Měl to být tanec, ve kterém se účastnily všechny úrovně nebo aspekty vás a vaše partnera.

Rozliším čtyři úrovně nebo aspekty, které mohou hrát v tomto tanci energií roli.

Čtyři aspekty sexuální zkušenosti

Jako první je zde fyzická úroveň, aspekt fyzického těla. Tělo je nevinné. Tělo zná sexuální touhu a chtíč a to je něco, co je spontánně přítomno uvnitř těla. Tělo hledá uspokojení svých tužeb a je to člověk nebo vědomí duše v člověku, které rozhoduje o způsobu, jak je sexuální touha použitá a projevená. Znovu, tělo je nevinné. Pozná chtíč a touhu. Na tom není nic špatného. Může to být zdrojem zábavy, hry a potěšení. Tělo samo si ovšem nemůže vybrat, jakým způsobem vyjádří svoji sexuální energii. Jste to vy, lidská bytost, která je za to zodpovědná, a tělo potřebuje vaše vedení.

Když chcete prožít sexualitu tím nejvíce milujícím způsobem, sídlo vedení bude ve vašem srdci. Když necháte srdce, aby se ujalo vaší sexuální energie, najde její nejradostnější vyjádření. Alternativou je nechat buď vaše myšlenky (hodnocení) nebo vaše emoce řídit sexuální proud a uvidíte, že tato vůle způsobí několik zablokování ve vaší energii, ale o tom budu mluvit níže.

Druhý aspekt sexuálního tance, který bych chtěl pojmenovat je emocionální úroveň. Sexuální jednota je hluboce emocionální akt. Když tento aspekt ignorujete, nejste plně přítomni v tomto aktu a odřezáváte se od opravdového významu sexuality.

V předchozím poselství (channelingu) nazvaném „Zacházení s emocemi“ jsme zmínili záležitost emocí velmi obsáhle. Zdůraznili jsme silné emoce strachu, hněvu a smutku a hovořili o tom, jak vás dokážou vyvézt z vašeho středu. Když se jakákoli z těchto silných emocí vmísí do vztahu mezi dvěma lidmi a není vědomě poznána a oslovena, objeví se, když jsou spolu v intimitě. Když jste fyzicky intimní, tyto emoce mohou způsobit psychické reakce odporu nebo uzavření se, anebo tělo nemusí být schopné cítit chtíč či vzrušení.

Kdykoli jsou zde tyto psychické či fyzické bloky, je důležité, abyste je vyřešili na úrovni, na které vznikly: na úrovni emocionální. Když se snažíte odstranit fyzické symptomy, bez toho aniž byste se podívali na skryté emocionální hnací síly, jste neuctiví sami k sobě a ke svému tělu. Když tělo odmítá intimitu, dává vám čistou a jasnou zprávu o tom, že zde existuje emocionální blok. Může to být kvůli problému mezi vámi a vašim partnerem nebo to může být emocionální zranění uvnitř, které si nesete z minulosti. Ať je to cokoli, je třeba to pojmenovat a postarat se o to jemně a milujícím způsobem, aby mohla sexuální energie svobodně proudit.

Vedle emociální úrovně je tu úroveň srdce, jež je sídlem pocitů. Ve stejném poselství (channelingu), které jsem právě zmínil („Zacházení s emocemi“) jsme učinili rozdíl mezi emocemi a pocity. Pocity náleží do oblasti intuice a vnitřního vědění. Vaše pocitová část promlouvá tichým šepotem, jenž je plný moudrosti a soucitu. Emoce jsou ve své povaze dramatičtější a my je nazýváme „reakcemi nepochopení“, čímž v zásadě jsou: výbuchy nepochopení toho, co se s vámi děje. (viz zmiňované poselství pro objasnění)

Když se srdce mezi sexuálními partnery otevře, je mezi nimi důvěra, láska a bezpečí. Když je v sexuálním setkání přítomno srdce, dovolujete své intuici, aby si všimla, co se děje mezi vámi, když jste fyzicky intimní. Neskrýváte své emoce, mluvíte o nich otevřeně. Může se vynořit stará bolest a jako taková je přijata. Jste přijímáni takoví, jací jste, a tento druh přijetí je tou největší léčivou silou, jaká existuje. Když spojíte svoji energii srdce se svojí sexuální energií, může se odehrát ohromné léčení v oblasti, která to nejvíce potřebuje.

Srdce ovšem může také hrát důvtipnou roli, aby vás chránilo před prožitím sexuality radostným a milujícím způsobem. Srdce se může uzavřít radosti ze sexuality z různých důvodů. Zaprvé může být v srdci touha povznést se nad fyzickou realitu Země. Zadruhé mohou pracovat náboženská dogmata, která brání srdci otevřít se tomu, co ve skutečnosti sexualita je. Nyní se zaměřím na oba tyto problémy.

Srdeční čakra může mít silný sklon povznášet se nad neproniknutelnou rovinu hmotné reality. Je to druh stesku po domově. Může zde existovat touha po jednotě, která není vůbec zaměřená na jednotu sexuální, ale ve skutečnosti uvnitř nese jemné odmítnutí pozemské říše (stejně tak sexuality). Mnoho z vás zná touhu po překročení této reality. Mnoho z vás si vzpomíná na energii lásky a harmonie, kterou jste prožívali v ne-hmotné realitě předtím, než jste se inkarnovali na Zemi. Vaše srdce volá po klidu a jasnosti této vibrace. Snažíte se tuto energii nasát, když meditujete. Často jsou tímto způsobem aktivovány vyšší čakry – tedy srdeční, krční čakra, čakra třetího oka a korunní čakra. Tyto čakry se otevírají, zatímco jsou nižší tři čakry (solar plexus, pupeční a kořenová čakra), které jsou pro vaše pozemské Já nezbytné, více či méně zanedbané.

Více nepřirozeným způsobem se to děje, když berete drogy. Když berete mysl-povznášející látky, vyšší čakry jsou uměle rozjitřené a vy můžete dočasně prožít extázi a blaženost, která vám pomáhá zapomenout na husté a těžké aspekty pozemské reality.

Ačkoli je touha a dychtivost po překročení pochopitelná, je důležité smířit se s pozemskou realitou. Jinak budete vytvářet umělé oddělení mezi vyššími a nižšími částmi vašeho energetického pole. Dáte přednost tomu být se svým vědomím ve vyšších částech své aury a budete pěstovat jemný anebo i zřetelný vzdor k realitě těla, emocí a sexuality. To vytváří nerovnováhu ve vašem energetickém poli.

Když cítíte stesk po domově takovým způsobem, snažte se pocítit důvod a smysl svého bytí právě nyní na Zemi. Důvod, proč jste tu, není překročit Zemi, ale přinést Domov na Zemi. Tohle je posvátná cesta.

Druhým důvodem, proč se srdce vyhýbá sexualitě, jsou náboženská dogmata. Mohou být životy, ve kterých jste dali sliby pohlavní čistoty, anebo jste se v nich učili studu či vině ke svému tělesnému potěšení a sexualitě. Tyto energie mohou stále setrvávat ve vašem srdci. Kvůli nim můžete mít negativní mínění nebo jemný odpor k fyzické intimitě. Tyto hodnocení a názory nespočívají na pravdě. Znovu bych rád řekl, že tělo je samo o sobě nevinné. Chtíč, touha a všechny fyzické procesy, které ve vás vytváří touhu po sexuální jednotě, jsou přirozenými a zdravými procesy. Nerovnováhy, které se vyskytují v oblasti sexuality, jsou téměř vždy následkem ne-hmotných úrovní, o kterých jsem nyní hovořil.

Čtvrtou a poslední úrovní je aspekt mysli. Na mentální úrovni mohou existovat morální nebo duchovní přesvědčení, které vám zabraňují těšit se ze sexuality. Mnohé z těchto domněnek jsou náboženské povahy.

Na spirituální úrovni můžete pociťovat fyzické tělo jako druh vězení. Ne-hmotná realita „vyšších říší“ (jak je nazýváte vy, ne já) je tak oslavována, že fyzická realita se stává podhodnocenou. Tohle se často objevuje u Pracovníků Světla. Zvláště mezi nimi se často vyskytuje odpor k potěšení a radosti, kterou může sexualita poskytnout. To pramení částečně z náboženských a morálních přesvědčení a částečně z prosté nezkušenosti s těmito životními aspekty. Většina duší Pracovníků Světla strávila mnoho životů jako kněží, jeptišky nebo v podobných rolích mimo společenství, partnera nebo rodiny. Tolik se zaměřovali na duchovno, že oblast sexuality byla opomíjena.

Ve spirituálních či pobožných lidech je často nedostatek respektu k tělu v jeho přirozeném vyjádření. To je skutečně politováníhodné, neboť vyjádření ve hmotě je považováno na naší straně za tu nejposvátnější cestu, po které může duše jít. Zasít a sklidit semínka vašeho božství tak daleko od Domova v realitě hmoty a formy je posvátným závazkem. Je to božský, tvořivý akt nejvyššího řádu.

Možná jste někdy byli přítomni u něčí smrtelné postele nebo jste byli svědkem porodu. V těchto momentech duše vstupuje, anebo opouští tanec s hmotou. Oba body v čase jsou obklopeny posvátnou atmosférou. Můžete to cítit jako hluboké, zahalující ticho naplněné úctou, která oznamuje příchod či odchod duše. Na naší straně opony panuje ten nejhlubší respekt za to, co v těchto chvílích děláte. Tanec s hmotou je posvátný. A vy ho tak často nenávidíte!

Sexualita je ve svém skutečném smyslu tancem ve hmotě, který se zároveň nad hmotu povznáší. Ve vyváženém sexuálním sebevyjádření překračujete hmotnou realitu, bez toho aniž byste ji ignorovali nebo potlačovali, bez opuštění nižších tří čaker a bez hledání extáze jen skrze vyšší čakry. Úplná sexualita spojuje všechny úrovně vaší bytosti. Sexualita překlenuje mezeru mezi hmotou a duchem.

Když jsou dva lidé fyzicky intimní milujícím způsobem, všechny buňky v jejich těle vibrují trošku rychleji – začnou poněkud tancovat. Brána je otevřená energetické realitě s mírně vyšší vibrací a světelnějším pocitem. Po sexuálním spojení, na kterém se podílí všechny vaše části – vaše tělo, duše a mysl – se cítíte zároveň pokojně a radostně. Je to skutečná extáze. Buňky vašeho těla zakusily energii lásky a v té chvíli jste přinesli realitu Lásky blíž k sobě. Zprostředkovali jste božskou energii Lásky, která si tak vroucně přeje proudit skrze vás, a která chová k vaší sexuální povaze jen tu nejhlubší úctu.

Když v sexuálním spojení proudí energie všech čtyř úrovní společně, je to akt božské tvořivosti. To, že se z takového aktu rodí děti, je jen přirozené. Když je tanec muže a ženy prováděný takovou radostnou cestou, může z něj vzejít pouze laskavost a něha. Když je dítě počato takovou cestou, vstupuje do pozemské říše na skluzavce lásky a světla. Je to nejmilovanější přivítání, které může na Zemi duše mít.

Jelikož jsou sexuální energie tolik drahocenné, žádáme vás: prosím, zacházejte se svojí sexualitou uctivě. Když se objeví problémy, strachy nebo napětí kolem, nesuďte sexualitu jako takovou a nevzdávejte se jí, neboť je to vaše přirozená součást, posvátná součást.

spoj

Sexuální problémy a boj pohlaví

Nyní bych zmínil historii sexuality a poté pověděl něco o určitých problémech, které v dnešní době ženy a muži zažívají ve svém sexuálním sebevyjádření.

V sexuální oblasti se událo mnohé. Jádro sexuality v sobě nese obrovský potenciál světla, a stejně tak zde existuje potenciál pro velké zneužití. Historie, o které bych rád hovořil, je o boji o moc mezi muži a ženami. Tato historie je prastará a započala již v čase, kdy mimozemské galaktické říše začaly zasahovat do života na Zemi. (Viz „Série Pracovníka Světla“ na těchto stránkách). Předtím byla Země jakýmsi rájem, Rajskou Zahradou, ve které vládla krása a nevinnost. Nebudeme tu popisovat tuto éru, ale jen podotkneme, že jste v konečné fázi tohoto boje o moc, který je starší než 5000 let zaznamenané historie.

V poslední fázi této historie hráli muži jasnou roli pachatele a utiskovatele. Nebylo tomu tak vždycky. Existovaly časy, ve kterých byly ženy na veřejnosti i v soukromém životě mnohem mocnější. Taktéž utlačovaly mužskou energii krutými a sadistickými cestami. Žena není ve své povaze utlačovaným nebo podrobeným pohlavím a stejně tak není ze své podstaty ani nejvíc milujícím pohlavím. Vaše šablony žen jako sladkých, ale bezmocných stvoření a mužů jako houževnatých, ale necitlivých říkají spíše více o poslední fázi výše zmíněné historie, než o mužích a ženách jako takových.

Existovaly časy, předcházející psané historii, ve kterých byly matriarchální společnosti považovány za standard. V těchto časech ženy taktéž používaly své energie destruktivním způsobem, byly neuctivé k životní síle jednotlivce a k tvořivosti každé lidské bytosti. Byla doba, kdy ženy měly nad muži moc. Ženy řídily a manipulovaly muže používáním sil emocí a intuice, ke kterým měly přirozený sklon. Používaly také své psychické schopnosti k tomu, aby řídily muže. Například existovaly oběti a rituály, ve kterých byli muži mučeni a zabiti.

Chci zdůraznit, že ve vaší oficiální historii toto hledisko vykresluje jednostranný obraz vztahu mezi muži a ženami. Útisk žen muži byl zřejmý po celé období vaší psané historie. Ale zášť a nenávist, kterou muži zobrazovali (a mohou stále zobrazovat) proti ženám nepřišla z ničeho nic. Navíc kromě kulturních tradic a zvyků, které je ovlivňují, existují taktéž hluboká emocionální zranění v kolektivní mužské duši, která pramení z mnohem starší éry.

Aniž bychom šli do této éry detailněji, rád bych vás vyzval, abyste v sobě pocítili, zda jste to mohli prožít. Otázka pro ženy zní: dokážete si představit, že jste kdysi užívaly moc nad muži a že jste se úspěšně pokoušely ovládat jejich energii? A pro muže je otázka taková: Dokážete si představit, že se to odehrávalo v širokém měřítku a že jste byli „slabším pohlavím“? Možná obdržíte určité obrazy nebo představy, když se budete uvnitř na tyto otázky ptát. Nechejte svoji intuici, aby vám je ukázala a sledujte emoce, které přichází napovrch. Může to být překvapující.

Uvnitř kolektivní mužské duše vznikla díky této prastaré historii nenávist a nelibost. Projevilo se to v útisku ženské energie v oblasti politiky, ale stejně tak v oblasti náboženství, zvláště skrze církev. Myšlenka, že je sexualita hříšná nebo přinejlepším nevyhnutelné zlo, je mužskou linií myšlení, která byla ovlivněna nenávistí a nevolí vyplývající z utiskování mužské sexuality v předchozí éře. Mužská sexualita byla toho času považována za prostředek k plození bez jakéhokoli respektu k citlivé stránce mužů a k emocionální vazbě mezi otcem a jeho dětmi. Často byly děti vychovávány matkou v odloučení od otce a k tomu, co si otec myslel nebo chtěl, nebyla věnována téměř žádná pozornost. Důležité hodnoty byly předávány prostřednictvím matky a méněcennost mužů byla jednou z takových hodnot. Muži byli spíše dříči než rovnocenní partneři

K tomu se ještě církev stala záštitou frustrované mužské energie a stejně tak svět vědy představuje nepřátelství k ženské energii. Ačkoli věda a náboženství jsou v mnoha aspektech přirozenými nepřáteli, spojuje je odpor k intuitivnímu, proudícímu aspektu ženské energie. Církevní dogmata jsou strnulá a tíživá, ale vědecké metody jsou stejně tak omezující, jen jiným způsobem. Zatímco hybná síla za moderní vědou byla osvícená a pokroková (v touze sesadit falešnou autoritu), uvízla v úzkém druhu racionálního myšlení, který neumožňoval ženské energii, aby se podílela. Vědecké myšlení je analytické a logické, ale neotevírá se dostatečně představivosti a mimosmyslovým (intuitivním) zdrojům pozorování. Averze, kterou má mnoho vědců k „paranormálním jevům“ a ke všemu, co nemůže být vysvětleno racionálními úvahami je nicméně částečně následkem vzpomínky duše na bolest a ponížení datující se zpět v čase, kdy byly duševní síly zneužity ženami a použity proti nim jako nástroj manipulace.

O této prastaré historii mluvím proto, že bych rád vyjasnil, že v „boji pohlaví“ nejsou nakonec žádní provinilci a oběti, žádní „dobrodinci a zloduchové“, neboť jste všichni byli obojím. Byl to boj mezi mužskými a ženskými energiemi, ve kterém se staly tyto energie opaky, zatímco původně doplňovaly jedna druhou. V tomto dni a věku jsou muži i ženy vyzýváni, aby znovu spojili síly a znovuobjevili radost a úctu k původnímu tanci ženského a mužského.

Podstatou ženská energie je vedení a inspirace, zatímco mužská energie je sloužící a chránící. Ženská energie je inspirací za každým výtvorem; mužský aspekt se stará o projevení ve formě a činnosti. Obě energie pracují skrze každého člověka, skrze každého jedince, ať už muže či ženu. Zda jste muž nebo žena není důležité; to, na čem záleží, je rovnováha a vztah mezi oběma energiemi uvnitř vás samých.

Bloky v ženské sexualitě

Nyní budu mluvit o energetických blocích v oblasti sexuality, která se konkrétně vztahují k ženám nebo mužům. U žen je to oblast první a druhé čakry (kostrče a pupku), které jsou nejvíce pošramocené a zraněné jako důsledek sexuálního útisku a násilí po mnohá staletí. Po několik tisíciletí byly ženy zasazeny do sloužící role v téměř všech oblastech společnosti a to stále platí pro mnohá místa na Zemi. S ohledem na sexualitu se tato nerovnost projevovala jako znásilnění, napadení a ponížení v obrovském měřítku. Důsledkem toho mnoho žen ale i kolektivní ženská duše obrovsky trpěla. Existují hluboká emocionální zranění, která potřebují čas, lásku a především péči, aby se vyléčila.

Často je touha po sexuálním spojení u žen pociťována jako touha srdce nebo jako spirituální pocit. Když však přijde na fyzickou intimnost, mohou zjistit, že nedokážou vyjádřit svoji sexuální energii svobodně, neboť v první a druhé čakře existují energetické bloky. V těchto energetických centrech jsou vzpomínky (duše) na sexualitu, která byla vynucována a která je ponižovala. Tyto zkušenosti byly tak bolestivé, že ženy svoji energii stáhly, stáhly své vědomí z oblasti břicha. Když se nyní k této části těla znovu přistoupí sexuální cestou, svaly se instinktivně svírají nebo emocionální tělo automaticky signalizuje vzdor. Fyzické buňky jsou si vědomé traumatu a s vyzváním k tanci tak snadno nesouhlasí. Chtějí se uzavřít a vytvořit zábranu, která by vás chránila od další agrese. Tato reakce je naprosto pochopitelná a mělo by se s ní jednat tou nejuctivějším způsobem. Používání jakékoli síly k odstranění zábrany, tak opět poškozuje zraněná centra.

Když jako žena máte tyto emoce, je velmi důležité, abyste si je plně uvědomila; může to být hněv, vzdor či strach spojující se fyzickou intimitou. A všechny tyto emoce jsou často starší než vztah, ve kterém se nacházíte, dokonce starší než je váš dosavadní život. V těchto nejnižších čakrách mohou být velmi stará traumata, která způsobila hluboké emocionální jizvy.

Výslovně bych chtěl poradit ženám, které poznají tuto bolest, aby se seznámily s životy, ve kterých byly viníkem/pachatelem (jako opak oběti). Pokud se vám bude zdát těžké vstoupit do předchozích životů, spojte se s „energií pachatele či mocné ženy“ uvnitř vás. Může to znít velmi zvláštně, ale důvod je následující. Když jste byly obětí sexuálního násilí, způsobilo to hodně hněvu ve vašem energetickém poli. Může zde existovat hněv z několika životů. Tento hněv vás blokuje a drží vás uvězněné v pocitu bezmoci a obětování se. K tomu, abyste propustili tento hněv, potřebujete pochopení. Potřebujete pochopit proč a za co; potřebujte vidět širší obraz. Když si dokážete představit sami sebe jako mocnou ženu, která by mohla být nemilosrdná a krutá k mužům a pocítíte uvnitř, že je to taktéž vaše součást, pak se může hněv rozpustit. Může nastat důkladnější pochopení a vnitřní vědění, že jste součástí většího karmického příběhu, ve kterém jste hrály roli provinilce i oběti. Je téměř nemožné propustit své bolestné emoce, bezmoc a obětování se, bez toho aniž byste se také podívaly na druhou stránku vás samých – „temnou stránku“.

Nemusíte se bezpodmínečně vracet do minulých životů, abyste tuto temnou stránku uvnitř vás poznaly. Stejně tak si ji můžete více uvědomit, když budete pozorovat sami sebe v každodenním životě. Když cítíte tuto energii (např. vůli rozšiřovat moc nebo ublížit druhým), můžete pocítit, že jste nebyly jen bezmocnou obětí vnějších událostí. Mezi provinilcem a obětí existuje karmická vazba; obě role odráží aspekty vás samých.

Jakmile poznáte a přijmete svoji temnou stránku, můžete nahlédnout na svá vlastní vnitřní zranění jiným způsobem a začít odpouštět. Když existuje porozumění, hněv se může rozpustit a vy se můžete spojit s vrstvami emocí pod ním: se smutkem, žalem, bolestí, která je přítomna na mnoha úrovních, i v těle samotném.

Pro ženy je velmi důležité uznat svoji stránku viníka a pracovat s ní. Když je ve vás nenávist a zloba spojující se sexualitou, uvědomte si, že čím větší nenávist a hněv pociťujete, tím více se identifikujete s rolí oběti a tím více okrádáte sami sebe o svobodu. Pokuste se uvnitř vás pocítit, že v aréně sexuality se odehrává karmická hra, ve které jste naplnily obě role – dobráka i zloducha. Odtud se můžete dostat do místa odpuštění – odpustit sobě stejně jako druhým. Věci se dějí z nějakého důvodu. Činy násilí a útisku se mohou zdát bezvýznamné, ale vždy je za nimi nějaký příběh. A kdykoli je zapojené sexuální násilí, zanechává hluboké otisky na všech čtyřech úrovních lidské bytosti.

Bloky v mužské sexualitě

Co se týče mužské sexuální zkušenosti, bloky, které se objevují, jsou převážně na úrovni srdce nebo hlavy. Na těchto úrovních může být strach ze vzdání se a strach z hluboké emocionální intimity. Většinu času tento strach dosahuje mnohem dál, než si můžete pamatovat. Vztahuje se k éře, ve které ženy dominovaly mužům. To vytvořilo ze hry sexuální přitažlivosti, jenž byla zpočátku nevinná a spontánní, hrozbu. Muži se naučili, že je nebezpečné otevřeně ukazovat své emoce a otevřít srdce své partnerce.

Uvnitř mužů existují hluboce zakořeněné strachy ohledně odevzdání se své citlivé stránce, a tyto strachy se nemusí bezpodmínečně projevovat na fyzické úrovni. Mohou se účastnit fyzického sexuálního aktu, zatímco své city drží oddělené. Takže může být muž sexuálně přítomen na fyzické úrovni, zatímco jeho citlivá povaha je (částečně) nepřítomná. Jeho emoce jsou pod zámkem kvůli jeho strachu otevřít se a strachu, že se stane zase znovu zranitelným k odmítnutí. Existují tam staré vzpomínky duše na odmítnutí a emocionálního zjizvení.

intim

Trpělivost a láska

Energetické bloky jsou obecně poněkud odlišené v mužích a ženách. Tudíž je velmi důležité komunikovat spolu otevřeně o tom, co cítíte a vnímáte, když jste spolu. Když svému partnerovi skutečně věříte, můžete bez studu pátrat po tom, kde je vaše sexuální energie uvíznutá, když jste intimní. Tohle můžete dělat jednoduše tak, že když mezi vámi začíná proudit vzrušení a důvěrnost, tak si uvědomíte, do jaké míry sami sobě umožňujete tento proud pocítit a vyjádřit. Zjistěte, zda se cítíte uvíznutí nebo zablokovaní v nějaké části svého těla nebo v nějaké části vašich emocí a pocitů. Cítíte teplou záři ve svém srdci, když jste spolu? Cítíte vzájemnou spirituální otevřenost? Jste připraveni jeden druhého potkat v jeho úplnosti?

Zní to zvláštně, ale obáváte se skutečné důvěry. Všichni silně toužíte po naplněném vztahu. Na ulicích téměř každý billboard odkazuje na ideál emocionálně a sexuálně potěšujícího vztahu. Ale skutečná důvěra vás děsí. Když někdo jiný přijde velmi blízko a žádá vás, abyste sundali všechny své masky, vynoří se všechny druhy překážek, kterých jste si nebyli vědomí. Ve chvíli, kdy se vynoří, snažte se za ně neodsuzovat. Nikdo od nich není oproštěn. Téměř všichni lidé mají bloky, které jim brání prožívat sexualitu v plném smyslu, který jsem popsal na začátku. Proto vás chci požádat, abyste se dívali na proud sexuální energie uvnitř vás s milujícím uvědoměním – ať už jste sami nebo ve vztahu – a zacházeli s těmito bloky s péčí a respektem. Síla je v těchto záležitostech nejhorším rádcem. Trpělivost a láska jsou životně důležité.

Udržte svoji touhu po skutečném a totálním prožití sexuality živou! Nemusíte z vaničky vylévat vodu i s dítětem. Touha je zdravá. Cesta k plnému a radostnému prožití sexuality může být dlouhá a klikatá. Ale podél cesty bude růst vaše láska a soucit k sobě sama i k druhým, a to je ve vašem lidském světě nesmírně cenné.

Léčíte prastarou historii boje mezi muži a ženami. Mužské a ženské energie se chtějí znovu spojit a splynout v tanci radosti a tvořivosti. Cokoli, s čím k tomu přispíváte na individuální úrovni, má pozitivní dopad na kolektivní duše mužů a žen. Vaše sebe-láska zpřístupňuje druhým energie trpělivosti a lásky.

© Pamela Kribbe 2006

www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz