AA Michael – „ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI“

AA Michael prostřednictvím Ronny, červenec 2016

Milovaní mistři, je životně důležité, abyste se snažili vstřebat a začlenit do sebe vyšší stavy vědomí, zároveň s vůlí a Sebe-disciplínou, disciplínou svého Já, které jsou potřebné k tomu, abyste začali používat vyšší frekvence vibrací pravdy ve svém hmotném, každodenním životním stylu, abyste se stali Mistry na Cestě. Životně důležité informace pro každou inkarnaci jsou uložené v Atomu Semínka-Duše. Nicméně, aby se vědomí lidské osobnosti dostalo k pokročilým Vesmírným informacím, musí dosáhnout požadovaných frekvenčních vzorců. Časem se přání změní na touhu a touha se rozvine v čistou, dokonalou intuitivní schopnost.

Je dokázáno, že lidstvo se vyvíjí a postupně dělá životní změny prostřednictvím okamžiků krize. Spojení Duše s osobností vytváří neuvěřitelné změny ve vědomí těla ega-přání, a tím ovlivňuje každý aspekt lidské Bytosti, která funguje ve hmotné rovině bytí. Základem radostného žití v hojnosti je žít v přítomném okamžiku, plně vědomý, bez souzení nebo předpojatosti.

Pamatujte: Duchovní Oheň je základnou všech zhmotnění, což vytváří pozadí lidského vývoje. Moc Vesmíru je v přítomném okamžiku TEĎ, v BODĚ KLIDU A TICHA mezi minulostí a budoucností. BOD KLIDU A TICHA tvoření není prázdnotou – je naplněný energií Bílého Ohně Atomu Božího Semínkaneprojeveným potenciálem Tvůrce.

Když přijde čas, aby Atom Božího Semínka zažil realitu prostředí Čtvrté dimenze, vyšle Svatá Triáda sídlící v nejhustší vstupní úrovni Páté dimenze daný Atom Božího Semínka do Sedmé (nejvyšší) Podroviny ve Čtvrté dimenzi. Atom Božího Semínka potom vyšle KOULI Světla nazývající se PŘÍČINNÉ TĚLO, která se stane NadDuší všech Zlomků Duše, které mají být vtělené ve Třetí/Čtvrté dimenzi.

Svatá Triáda prostřednictvím Příčinného Těla dohlíží na sestup malinkých Atomů Semínek Boha (Duší), které pak usnadní vytvoření fyzické loďky na Zemské Rovině. Pak Atomy Semínek/ Jiskry Duše sestoupí po Laně Energie Životní Síly, aby zažily život skrze svých mnoho životů a výtvorů.

Esence Stvořitele (Tvůrce) ze Svaté Triády vytvoří Zlomky Duše, které se mají vtělit do fyzické hmoty. Tyto Zlomky jsou oddělenými Stránkami (Tvářemi) Vlastního Já, a přitom jsou stále částmi většího celku. Svatá Triáda, která sídlí v prostředí Páté dimenze, pak přijme pozici pozorovatele, a přitom sleduje tyto Zlomky Duše, jak klesají hlouběji a hlouběji do hustoty. Pak trpělivě čeká na čas, kdy se tyto putující Jiskry Andělskosti probudí k nutkání Vyššího Já Duše, a pak postupně začnou hledat a nacházet Cestu zpět.

Magnetická síla Ducha se bude vždy snažit táhnout inkarnovanou Duši dovnitř a nahoru. To je ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI. Časem se postupně Duše a osobnost spojí a stanou se vědomě promíchanou jednotkou – osobností naplněnou Duší. Láska a inteligence se spojí, aby bylo dosaženo Božího Plánu a naplnění. Vyšší vědomost je uložena ve Semínkách Atomů Svaté Paměti v Duši, v DNA a ve Svaté Mysli.

Duše se skládá z Duchovní Esence, která rezonuje na zvláštních úrovních vědomí. Mistr Svého Já má pocit, smysl, individuální identity Svého Já a také pocit Vesmírné JEDNOTY. Nejdříve přichází vědomí Svého Já; pak se postupně rozvinete a stanete se osobností naplněnou Duší; pak přichází vědomí (vědomá pozornost), že nejste Duše, ale něco rozsáhlejšího – bod Andělského, dynamická Vůle, zaměřená na Duši – to je individualizovaný Atom Božího Semínka, který přímo Osvětluje formu Já Duše. To je okamžik vědomí BYTÍ – ne stávání se. Malé Světlo zlomků Duse – nižších Dimenzí – upadá do nicoty, jak se tyto zlomky postupně mísí se zářivou nádherou (slávou) Svaté Triády Sedmi Podrovin Páté a vyšší dimenze.

Vtělené Já Duše, a pak vyšší Příčinné Tělo, musejí vstřebat všechny zbývající Zlomky Duše ve všech Podrovinách Třetí/Čtvrté dimenze. Tak mocné a posílené záření Duše Osvítí tělo přání ega, takže se lidská Bytost stane osobností naplněnou Duší. To je doba, kdy vykročíte z Kola Karmy,protože jste projasnili a pročistili a vstřebali a začlenili všechny své Zlomky Duše z úrovní Čtvrté dimenze a níž. To se nazývá Čtvrtým Stádiem na Cestě Vzestupu.

Od té chvíle je Koule Světla Příčinného Těla tažena nahoru a znovu začleněna do Osvěcujícího Světla Svaté Triády, Tři Vesmírná Lana (spletená vlákna) – vaše Lana Života/ Vědomí /Tvořivosti – budou přímo spojena s vaší Svatou Triádou. To je další stádium „začlenění Svého Božího Já“ na cestě zpět do vyšších říší Světla.

To spustí Páté Stádium procesu Vzestupu, které poskytuje, přístup do první podúrovně Páté dimenze. Osobnost naplněná Duší je nyní připravena spolupracovat v týmu se Svatou Triádou vstupní úrovně Páté Dimenze, která ztělesňuje Atom Semínka Bílého Ohně, který obsahuje tři Boží Paprsky našeho Podvesmíru: Andělskou Vůli, Lásku/Intuici a Tvořivou, Aktivní Inteligenci.

Když se objeví Páté stádium, na čas nastane ztráta vztahu s vaším Já Duše, s vašimi průvodci a učiteli, a také jakékoli telepatické spojení.Je to jako malá smrt, a na pár dní je tu intenzivní pocit opuštěnosti. Všechny Prvky/Stránky, Části Těla Duše Třetí/Čtvrté dimenze a Osvěcující Příčinné Tělo, které je obsahuje, byly vstřebány zpět do vaší Svaté Triády v nejnížší úrovni Páté dimenze. Ve vaší Hvězdě Duše/Osmé čakře už není NadDuše/Vyšší Já, protože nyní jste přímo napojeni na Pyramidu Světla, která obsahuje jednu z vašich mnoha Svatých Triád Páté dimenze.

Tou dobou už budete mít vytvořenou Řeku Života, Antakaranu, Duhový Most Světla, což vás nakonec spojí se všemi sedmi vašimi hlavními Osvěcujícími Svatými Triádami vlastních Já v Páté dimenzi. Každá vyšší úroveň Svatých Triád se nachází v rozsáhlejší Pyramidě Světla a má vyšší frekvenci než ta pod ní. Existují také rozličné menší Svaté Triády rozeseté po celé Páté dimenzi. Proces začleňování je v říších Páté dimenze tak nějak jiný, tím se teď nebudeme zabývat.

Důležitý koncept proto, abyste lépe chápali proces Tvoření: Náš Bůh Otec/Matka zažívá Stvoření a komplexnost VŠECH Svých Zlomků Semínek Atomů prostřednictvím každé Jiskry Stvoření po celém tomto PodVesmíru. Každá Dimenze a PodDimenze poskytují odlišné vědomí, vědomou pozornost a různorodé SVÉ vlastní PRVOTNÍ JÁ prostřednictvím svých ATOMŮ BOŽÍCH SEMÍNEK.

Váš ATOM BOŽÍHO SEMÍNKA / Přítomnost JÁ JSEMzažívá život prostřednictvím mnoha svých Svatých Triád. Tyto Svaté Triády zažívají život prostřednictvím mentálních znaků svých mnoha Prodloužení Duše. Tato Prodloužení Duše vyšších úrovní zažívají hmotnou úroveň reality prostřednictvím zkreslení, překroucení emocionálních Astrálních Úrovní vědomí cestou fyzických smyslů.

Milovaní, je nezbytné, abyste si dali čas a přemýšleli o důležitých konceptech Stvoření, které vám předkládáme, a vstřebali je. Jste Hvězdná Semínka, která dosáhla požadované úrovně harmonických frekvenčních vzorců, a nyní jste v procesu toho, abyste všechno, co jste se naučili uvedli do praxe.Když tak učiníte, tak ti kolem vás, kteří stále zápasí v mezích omezujícího prostředí nižších dimenzí, budou ohromeni tím, čeho jste dosáhli, a postupně budou následovat vašeho příkladu. Jak jste si vědomi, učení příkladem je nejúčinnějším způsobem, jak získat pozornost lidí kolem vás. Dávné rčení platí: Podle plodů vaší práce budete poznáni.

NAVRHUJEME VÁM, ABYSTE STUDOVALI TYTO KONCEPTY, DOKUD SE PEVNĚ NEVTISKNOU DO VAŠÍ PAMĚTI, NEBOŤ JSOU DŮLEŽITOU SOUČÁSTÍ „ZÁKONŮ PŘITAŽLIVOSTI“ A JSOU VELMI DŮLEŽITÝMI SOUČÁSTMI TOHO, ABYSTE ÚSPĚŠNĚ DOSÁHLI STATUSU: „MISTRA ZHMOTŇOVÁNÍ“.

  • Staňte se tím, kdo stojí mimo, pozorovatelem, ne účastníkem všech negativních dramat, která kolem vás neustále probíhají. Je to stav vašich emocí, co vás vtahuje do proudu negativity. Když budete vyzařovat harmonické, vyšší vibrační vzorce, budete imunní vůči nesouladné energii kolem vás.
  • Jste v procesu rozpuku vaší vědomé pozornosti toho, co se kolem vás děje, a tak je životně důležité, abyste udržovali nedotčený stav mysli. Rozvíjíte nový způsob myšlení, který je založený na tom, že vaši mysl a emoce ovládá vaše Vyšší Já.
  • Nejdříve přichází vědomá pozornost vlastního Já, pak vědomí Duše, pak následuje Galaktické vědomí a nakonec vědomí PodVesmíru. Snažíte se vstoupit do proudů Nekonečné Vědomé Pozornosti, která obsahuje Vesmírný Projev Andělského Plánu pro zkušenost tohoto PodVesmíru.
  • Rozvíjíte povýšenou, kontrolovanou vnímavost k těm, se kterými přicházíte do kontaktu, což zahrnuje empatický, ale poněkud oddělený úhel pohledu. To je důležitou součástí rozvíjení nesouzení. Také poctivě hledáte, prohlašujete a žijete pravdu jak nejlépe umíte a máte všem ostatním nechat stejné právo.
  • Nenechte nikoho a nic narušit váš klid, mírumilovnost. Rozviňte vyšší úroveň laskavosti, zdrženlivosti a citlivosti a poctivě procvičujte trpělivost a pomalost ke vzteku a zlosti.
  • Přitom, když hledáte Mistrovství svého Já, součástí vašich zkoušek bude, že budete muset zažít, překonat a možná dokonce se posunout za některé testovací vztahy s lidmi ve vašem životě, kteří nejsou připraveni nebo ochotni se posunout vpřed po spirálovité Cestě vědomého probuzení Duše. Každá jednotlivá Duše si musí vybrat cestu, kterou chce kráčet. Jste zodpovědní za svůj vlastní duchovní rozvoj.

Pro vás je to jako rozkaz, abyste neopustili svoje hledání osobního Duchovního probuzení a mistrovství svého Já kvůli falešnému pocitu viny nebo loajality vůči těm, kteří se snaží pokračovat v tom, že táhnou vaši energii – nebo k těm, kdo vyžadují nerozumné množství vaší pozornosti nebo vašeho času. Protože jste ve velmi kritické fázi svého procesu osvícení – v období, kdy jste nejvíce zranitelní a vaše testování a zkoušky možná nejsou tak dramatické jako v minulosti – jste často docela zmateni a nevíte, jaký bude další krok a jaká bude další pravda, kterou budete mít vstřebat a začlenit do své stále se měnící reality.

Pamatujte, když tvrdíte: „Pro své nejvyšší dobro se vzdávám všeho, co mám, a všeho, čím jsem“, nebo „Slaďuji svoji vůli s Boží Vůli našeho Boha Otce/Matky pro své nejvyšší dobro a pro nejvyšší dobro všech“, tak to neznamená, že se vzdáváte všech svých pozemských statků nebo své vůle.To je o důvěřování moudrosti vaší NadDuše/Vyššího Já a vašemu vlastnímu Božímu Já, protože tyto moudré vyšší Stránky vašeho Andělského vědomí vždycky vědí, co je pro vás v každém okamžiku nejlepší a nejvýhodnější.

Mí odvážní, jak se jako inpirovaní spolutvůrci stáváte profesionálnějšími, už nebudete zaměřovat svou energii na vytváření malých, nudných přání minulosti. Ustanovíte neustálý plynulý proud Adamantinových Částic do své fyzické loďky a v ní, a zbytek ven do světa formy. Naprogramujete do nejmenšího detailu to, co si přejete zhmotnit pro své osobní pohodlí a užívání si, a jednou z vašich často užívaných manter by mělo být: „Všechny moje potřeby a tužby jsou naplněny ještě předtím, než zjistím, jaké jsou, což se vždy bude dít pro mé nejvyšší dobro a pro nejprospěšnější dobro všech.“

Puntíčkářsky naplánujete svou cestu služby lidstvu, což bude v naprosté harmonii s vaším Andělským posláním pro tuto éru. Budete mít neustálé, jasné a výhodné spojení s vaší vlastní NadDuší/ s vaším vlastním Vyšším Já a budete ladně a lehce kráčet Cestou Světla, která se vždy vine výš a výš do čistších a jemnějších říší existence. Můžu vás ujistit, že vás vždy budu vést, směřovat, inspirovat a chránit, když budete cestovat vpřed do neznáma. Vyzařuji k vám všem nehynoucí lásku našeho Boha Otce/Matky.

JÁ JSEM Archanděl Michael

www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s