AA Michael – „PĚT KRÁLOVSTVÍ/DIMENZÍ PRO TOTO KOLO POZEMSKÉHO VZESTUPU“

AA Michael prostřednictvím Ronny, březen 2016

Milovaní mistři, všechno ve Vesmíru je obdařeno určitým vědomím a vlastní rovinou vnímání. Pamatujte, VEŠKERÉ Stvoření – Vesmír (Vševesmír/Všehomír) na všech úrovních – je Vesmírná Energie, která byla vyslána ze Srdce-Jádra Nejvyššího Stvořitele. Tato Energie se skládá z nekonečně různorodých vibračních frekvencí, které se vzájemně prolínají, a přesto jsou od sebe oddělené různorodostí frekvencí vibračních vzorců Světla. Toto Světlo/Energie Stvořitele obsahuje všechny součásti Stvoření, a tyto nesčetné Zaseté Vzorce Světla tvoří úplnou soustavu mnoha úrovní materiálního projevu. Termíny používané k popisu mnohačetných úrovní Stvoření, jako „Dimenze a PodDimenze“, byly vytvořeny k tomu, aby přinesly jasnost a porozumění velmi úplné „povaze reality“, ve které všichni existujete. Jak si je většina z vás vědoma, každá Dimenze ve vašem pozemském éterickém prostředí má sedm podúrovní.

 

TŘETÍ A ČTVRTÁ DIMEZE * DUALITA

ENERGIE + HMOTA

POZITIVNÍ/AKTIVNÍ ** NEGATIVNÍ / PASIVNÍ, VNÍMAVÁ

PÁTÁ DIMENZE * TRIPLICITA

DUALITA + DUCH + HMOTA

SE ROVNÁ: HARMONICKÁ HMOTA

PRVNÍ DIMENZE * KRÁLOVSTVÍ MINERÁLŮ:

První Dimenze a nižší podúrovně Druhé Dimenze: Království minerálů a rostlin vládne jednoznačně instinkt a jsou naplněná Božím Světlem/Láskou díky Království Víl (Dév) a Elementálů. Prostředí První Dimenze je světem prvků, stavebními kostkami hmotného světa od sub-atomických prvků až po půdu, skály a vodu, které tvoří tělo Země. Toto je základ pro zhmotňování života všech rostlin a domov nejnižší úrovně Elementálního Království, jehož posláním je předávat životadárné prvky nebo potravu všem královstvím minerálů a rostlin. Pod vedením Království Elementálů začalo také Království Rostlin zažívat instinktivní touhu dosáhnout na sluneční světlo a vyhřívat se v teple jeho záření.

DRUHÁ DIMENZE * ROSTLINY & ŽIVOČICHOVÉ * KRÁLOVSTVÍ ROSTLIN & ZVÍŘAT:

Střední úroveň Druhé Dimenze je místem, kde je zhmotněno Zvířecí Království a kde začala podúroveň vědomí. Původně bylo Království Zvířat schopné vyžívat a přijímat výživu z života rostlin – nikdy nebylo zamýšleno, aby se stali masožravci. Základní pocity a city se začaly zobrazovat v prostředí Druhé Dimenze. jak se Království Zvířat vyvíjelo a začalo zažívat strach, zlost a instinktivní lásku nebo souznění se silnou touhou po společenství. Království Zvířat je silně ovlivněno vrozenými instinkty. Jiskry zvířat pocházejí ze Skupinové Duše a také se tam mezi inkarnacemi vracejí. (Pozn. překl. Podle starých učení mají skupinovou duši rostliny, zvířata, minimálně vyšší zvířata, savci na jiném stupni vývoje.)

TŘETÍ DIMENZE:

Od doby pádu vědomí lidstva před mnoha tisíci lety, se Země a její fyzické prostředí skládají z prvků Třetí/Čtvrté Dimenze. Třetí Dimenze se skládá z délky, šířky a hloubky prostoru. Vnímajícími Bytostmi této Dimenze jsou rozvinutější zvířata z Království Zvířat (skupinové vědomí) a Lidské Bytosti, které mají individualizované vědomí Duše.

TŘETÍ KRÁLOVSTVÍ / TŘETÍ DIMENZE: * PRVNÍ TŘI PODROVINY * KRÁLOVSTVÍ ZVÍŘAT / PŘÍRODY:

Druhy z Království Zvířat s Vyšším vědomím – instinktivní / podvědomé.

PRVNÍ TŘI ÚROVNĚ TŘETÍ DIMENZE:

Zvířata, která se postupně vyvíjejí do vyšších druhů, a která si vyvinula omezenou inteligenci smyslů, jsou v tomto rozsahu inteligence: jako jsou Primáti (lidoopi a opice), sloni, koně, psi a kočky (pozn. překl.: savci). V nějakém dalším stádiu „procesu Vzestupu“, budou „obdařeni duší“ a bude jim určeno individualizované vědomí JÁ JSEM.

Je zde také hodně lidí – velmi mladých Duší – kteří obdrželi své individualizované vědomí JÁ JSEM v mnohem méně dávném „Kole vývoje“. Jejich první zkušeností inkarnací proběhly v této sluneční soustavě nebo na rovině Země, a stále tedy fungují na úrovni zvířecí/lidské základny Instinktivní povahy, s rozličným stupněm intelektuálních schopností. Tyto Duše jsou pravými „pozemšťany“.

Na úrovni Země se již neinkarnují žádné mladé nebo nedávno dospělé Duše. Jen „dospělé a staré Duše“, které v tomto Vesmíru zažily již velké množství inkarnací a velmi pravděpodobně i v jiných Vesmírech, se nyní inkarnují na Zemi.

TŘETÍ DIMENZE * OD ČTVRTÉ PODROVINY DO SEDMÉ * LIDSKÉ KRÁLOVSTVÍ: Říše třetí dimenze materiálního vyjádření je zaměřena více mentálně, s velkým přáním tvořit, dobývat a ovládat přírodu (přirozenost). Je to nejnižší úroveň lidského experimentálního bytí. Základní povaha instinktu přežití se začíná rozvíjet s postupným, omezeným vědomím sebe, „Já jsem oddělený/á a liším se od tebe.“ Lidské Bytosti se začaly vynořovat z vědomí stavu stáda, kde se velmi zřídka vyskytují jakékoli samostatné myšlenky. Většina vědění vychází ze skupinové instinktivní povahy a základních konceptů předávaných staršími.

ČTVRTÉ KRÁLOVSTVÍ / KRÁLOVSTVÍ LIDÍ ČTVRTÉ DIMENZE:

Podvědomá a vědomá pozornost. Ve Čtvrté Dimenzi je vědomé pozornosti okamžiku „NYNÍ“ přidána délka, šířka a hloubka prostoru. Čtvrtá Dimenze je říší emocí, Máyi /iluzí Astrální rovinou. Jelikož to je počáteční stav vyšších frekvencí vibračních vzorců, čas je tekutější a zákony času a prostoru se začínají měnit. Někdy se to nazývá Éterickou říší. Musíte projít strukturou víry kolektivního vědomí, která většinou zahrnuje nahromaděné nesouladné vibrace Třetí/Čtvrté Dimenze. Vaší zodpovědností je projasnit nebo zneutralizovat své osobní vibrační frekvence, které nejsou v souladu, nesouzní spolu, abyste přešli sedm podúrovní prostředí Čtvrté Dimenze a vstoupili do vědomé pozornosti „JÁ JSEM“ prostředí Páté Dimenze a mohli z ní čerpat.

ČTVRTÉ KRÁLOVSTVÍ / OD PRVNÍ PODROVINY DO TŘETÍ: LIDÉ / LIDSKÉ KRÁLOVSTVÍ:

Lidské Bytosti v tomto stádiu vývoje stále používají část své zvířecí instinktivní povahy zároveň s podvědomou / vědomou lidskou povahou. Podroviny od čtvrté do sedmé: začátek vývoje lidské / Duchovní povahy.

Velryby a Delfíni jsou zvláštními, jedinečnými druhy, které nezapadají do žádného z vývojových profilů, které jsme vám pro větší porozumění uvedli. Mají být nejvíce duchovně a intelektuálně vyvinutými druhy na Zemi. Jelikož Země byla stvořena, aby ji osidlovali lidé, tyto divukrásné Světelné Bytosti byly vyslány z dalekých Hvězdných Systémů jako „Udržovatelé Andělského vědomí pro lidské druhy.“ Jsou nahrávači, zaznamenávači o-Svíce-ného, ale také zmenšeného vědomí všech životních forem od počátku zkušenosti tohoto PodVesmíru – nejen v této říši, ale také v jiných říších tohoto PodVesmíru. Ztělesňují zaznamenanou historii Země, všech planet, slunečních soustav a galaxií. Stále vysílají frekvence Světla, které otřásají prostorem, a pokročilé informace.

Moudrá učení minulosti pocházející od některých o-Svíce-ných prostředníků přenášení moudrosti Delfínů a Velryb přinesla mnoho informací ohledně těchto mocných služebníků Světla. Delfíni a Velryby usnadnili tkaní energetických matic křišťálového vědomí po planetě. To umožňuje lidem, kteří jsou vibračně vnímaví a duchovně připravení, aby vstřebali do svého těla hlubší dávky čisté lásky prostřednictvím své buněčné struktury a zažili hlubší, čistší úrovně telepatické komunikace. Představují všechny bytosti na Zemi a jejich poslání a jejich sláva mají udržovat celou Zemi v tekutém Aurickém poli velkolepější lásky. Vysílají tóny lásky vodami, hluboko do Země i celému lidstvu, aby udrželi vývoj vědomí na Zemi v pohybu podle většího plánu. Nejsou tím, čím se zdají být ve své formě. Jsou to nádherné, velkolepé Bytosti, které obdivujeme, a pokud jsme vnímaví, budeme cítit jejich milující energii, když neustále hlídají oceány, a přitom rozšiřují vibrace lásky, harmonie a ochoty našeho Boha Otce/Matky.

PÁTÉ KRÁLOVSTVÍ: DUCHOVNÍ / LIDSKÁ POVAHA PÁTÉ DIMENZE * PRVNÍ PODROVINA PÁTÉ DIMENZE:

Je dosaženo vstřebání všech Zlomků Duše Třetí a Čtvrté Dimenze. Proto je Osobnost naplněná Duší uvolněna z Kola Karmy. Postupný rozvoj vědomí / Nadvědomí / intuitivní pozornosti – počátek fáze VĚDOMÍ SVATÉ TRIÁDY.

PÁTÁ DIMENZE, MENTÁLNÍ ÚROVEŇ VĚDOMÍ: SVATÁ TRIÁDA * TŘI BOŽÍ PAPRSKY.

I. DUCHOVNÍ VŮLE/MOC: VESMÍRNÁ ENERGIE **

II. LÁSKA/INTUICE: MOUDROST **

III. SPOLUTVOŘIVÁ – AKTIVNÍ INTELIGENCE: ZNALOST

TĚLO PŘÁNÍ EGA * INSTINKT * NIŽŠÍ MYSL 3D

EMOCIONÁLNÍ TĚLO * PŘEDSTAVIVOST * VĚDOMÁ MYSL Nižší 4D

VĚDOMÍ DUŠE * INTUICE * SVATÁ MYSL Střední 4D

OSOBNOST NAPLNĚNÁ DUŠÍ * OSVÍCENÍ * SVATÁ TRIÁDA 1. Úroveň 5D

Abyste lépe rozuměli, uvádíme pro vás „ENERGETICKÉ POLE VĚDOMÍ“ pro každou Dimenzi – libovolné označení toho, co nazýváme WATTY GSALP:

** ENERGETICKÉ POLE VĚDOMÉ POZORNOSTI **

MOC ATOMU BOŽÍHO SEMÍNKA SVĚTLA.“

*PRVNÍ DIMENZE * 1000 – 1999 WATTŮ GSALP

* DRUHÁ DIMENZE * 2000 – 2999 WATTŮ GSALP

* TŘETÍ DIMENZE * 3000 – 3999 WATTŮ GSALP

* ČTVRTÁ DIMENZE * 4000 – 4999 WATTŮ GSALP

*PÁTÁ DIMENZE * 5000 – 5999 WATTŮ GSALP

FREKVENČNÍ ÚROVNĚ VĚDOMÍ

PRVNÍ A DRUHÁ DIMENZE: 1000 – 2500 WATTŮ GSALP:

Vyšší podúrovně Druhé Dimenze a první tři podůrovně Třetí Dimenze: 2500 – 3300 wattů GSALP

 

PŘEVAŽUJÍCÍ NEGATIVNÍ ZNAKY, KTERÉ JE TŘEBA PŘEKONAT:

TŘETÍ DIMENZE: 3000 – 3999 WATTŮ MOCI SVĚTLA ATOMU BOŽÍHO SEMÍNKA

OD NEJNIŽŠÍCH ÚROVNÍ K NEJVYŠŠÍM:

PUD SEBEZÁCHOVY * STRACH * ZLOST * POMSTYCHTIVOST * NESNÁŠENLIVÝ * NENÁVISTNÝ * STUD * VINA * ODMÍTÁNÍ * BEZOHLEDNÝ * NETEČNOST * TVRDOHLAVÝ * ZKROUŠENÝ * LHOSTEJNÝ * DOVOLOVÁNÍ * UMOŽŇOVÁNÍ * STAV STÁDA * ZMATENÝ * ZKOSTNATĚLÝ ZPŮSOB MYŠLENÍ * STRACH ZE ZMĚNY * PŘEHNANÉ SEBEVĚDOMÍ * STRACH ZE SIL PŘÍRODY A PRVKŮ.

ČTVRTÁ DIMENZE: 4000 – 4999 WATTŮ SVĚTELNÉ MOCI BOŽÍHO SEMÍNKA

OD PRVNÍ DO TŘETI PODÚROVNĚ:

ZKROUŠENOST * SLOUŽENÍ SOBĚ * KONFLIKTNÍ * NEODOLATELNÁ TOUHA * OBVIŇOVÁNÍ , VÝČITKY * OBAVY * LETARGIE * PONÍŽENÍ, ZAHANBENÍ * BEZNADĚJ * ZÁRMUTEK * NÁROČNOST * STAŽENÍ SE * NIČIVÝ * POSUZOVÁNÍ, NADMĚRNÁ KRITIČNOST * TVRDOHLAVÝ * * POBLÁZNĚNOST * AUTORITATIVNOST * DOGMATISMUS * EXTRÉMY * LEHKOVÁŽNOST * MARNOST * HLEDÁNÍ KOUZEL * POSEDLOST * NUDA * MATERIALIZMUS * SILNÁ VÍRA VE „ZLOM VAZ“, OSUD A TREST * OCHOTA JÍT S PROUDEM * ZACHYCENÍ V SYSTÉMU VÍRY KOLEKTIVNÍHO VĚDOMÍ“ * ZAMĚŘENÍ NA „JÁ, MNĚ, MOJE“.

NEGATIVNÍ ZNAKY, KTERÉ JE TŘEBA HARMONIZOVAT A POZITIVNÍ ZNAKY, KTERÉ JE TŘEBA VSTŘEBAT A ZAČLENIT:

ČTVRTÁ POÚROVEŇ – MOST K VYŠŠÍMU VĚDOMÍ:

PLAHOČÍCÍ SE, PÁRAJÍCÍ SE S NĚČÍM * FRUSTRACE * NESPOKOJENÝ * POCHYBY * LITOVÁNÍ * DOVOLUJÍCÍ * UMOŽŇUJÍCÍ * PESIMISTICKÝ * NEUTRALITA * STAROSTI * BÝT ODRAZEN * BEZCENNOST * TROCHU OBJEKTIVITY * NAUČIT SE ODPOUŠTĚT * POROZUMĚNÍ * NADĚJE * OPTIMISTICKÝ * TOUHA * NAUČIT SE DISCIPLÍNU * ZAČÍT SE OBRACET DOVNITŘ * HLEDÁNÍ * DŮVĚRA * MÍT HLUBOKÝ POHLED NA VĚCI * NÁPOMOCNÝ * ŠTĚDRÝ * „ROZŠIŘOVÁNÍ VĚDOMÍ SEBE“.

ČTVRTÁ DIMENZE – OD PÁTÉ PODÚROVNĚ PO SEDMOU:

TRPĚLIVÝ * PŮSOBIVÝ * TVŮRČÍ * DISCIPLINOVANÝ * HLEDÁ SAMOTU * SOUCITNÝ * MILOSRDNÝ * HARMONICKÝ * MÍRUMILOVNÝ * DŮVĚŘIVÝ * ODVÁŽNÝ * ZMOCNĚNOST * OPTIMISMUS * ÚCTA * MILUJÍCÍ * RADOSTNÝ *

BLAHO * INTUITIVNÍ * VLÍDNÝ * VDĚČNÝ, RÁD * ALTRUISTICKÝ * TOUHA SLOUŽIT * OPRAVDOVÝ * VDĚČNÝ * „VYVÍJEJÍCÍ VĚDOMÍ JEDNOTY“-

Většina z vás, kteří jste následovali naše učení jste si vědomi toho, že musíte projasnit 51% svých negativních vibračních vzorců a naladit se na svou Píseň Duše na nejméně část frekvencí nejnižších podúrovní Páté Dimenze, abyste začali přijímat Adamantinové Částice Stvořitelova Světla. Tím získáte schopnost dýchat Esenci vzácného Světla obsahujícího zjemnělé, vyčištěné vibrační frekvence vyšších říší. Dokud jste ve fyzické loďce, je vám dána příležitost vstřebat do svého těla Andělskou Esenci Nového Věku, která právě proniká Zemi.

Mezi Dimenzemi není žádné pevné oddělení, neboť plynou tam a zpátky jako vlny přílivu a odlivu a do určitého stupně se navzájem prolínají. Většina lidstva nyní souzní s vyššími, harmoničtějšími frekvencemi Třetí Dimenze, a přitom vstupují do různých úrovní Čtvrté Dimenze, vstřebávají a začleňují je, a čerpají z nich. Mnoho oddaných duší začíná mít přístup k vibračním vzorcům nižších podúrovní Páté Dimenze, a je dokonce pár ještě trochu pokročilejších Duší, které vstřebávají malé dávky frekvenčních vzorců Šesté Dimenze (a dokonce i vyšších) prostřednictvím Měst Světla.

Milovaní, víme, že některé z konceptů, která vám předkládáme, mohou být velmi matoucí. Nicméně, jak rozšiřujete své vědomí a moudrost, vaše Svatá Mysl se otevře pramenu studnice moudrosti, kterou máte v rezervě a budete si pamatovat a budete rozumět. Jsem stále s vámi.

JÁ JSEM Archanděl Michael

www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

Reklamy

One thought on “AA Michael – „PĚT KRÁLOVSTVÍ/DIMENZÍ PRO TOTO KOLO POZEMSKÉHO VZESTUPU“

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s