AA Michael – „CO JE DUCH?“

AA Michael prostřednictvím Ronny, Leden 2016

Milovaní mistři, vy jste jednou Stránkou Stvořitelovy esence: Individualizovaným Atomem Božího Semínka. Je to vaše vědomí JÁ JSEM, spolu s vrozenou touhou vyjádřit a tvořit. Slovo Duch se nevztahuje k náboženskému dogmatu. Je to zaměření na pokrok ze současného stavu Bytí: fyzický, emocionální, mentální, intuitivní a sociální. Nese s sebou pročištění a zjemnění lidské instinktivní povahy a její přeměnu na rozvinutou Duchovní/Lidskou Bytost připravenou se přesunout do řidšího prostředí Páté Dimenze. Zahalení se do vyššího vědomí vyústí do nového stavu vědomé pozornosti, což vede k novým zkušenostem, větším schopnostem a dalším přidaným talentům. Realizace Sebe je cílem dnešních pokročilých Duší.

Je životně důležité, abyste se naučili směřovat svůj osobní proud vědomí. Mysl přání ega se vine dolů labyrintem podvědomé mysli, následuje přitom nejsilnější vzorce iluzorní minulosti nebo náhodně vybírá kousky a úryvky bolestných nebo stresujících událostí, které jsou dostatečně silné, aby opustily trvalé myšlenkové formy. Nedílnou součástí získání mistrovství Sebe je kontrolovat okamžik po okamžiku švitoření své mysli. Abyste se stali rozumným myslitelem s čistou myslí, musíte se stát pozorovatelem a sledovat myšlenkové procesy mysli.

Vaše Duševní Já je ve Třetí a Čtvrté Dimenzi ZLOMKEM SVATÉ TRIÁDY SLUČUJÍCÍM SE S HMOTOU, aby zažilo mnohačetné (multi) hustoty stvoření. Prvotním motivem Duše je naplnit svou hostitelskou osobnost svým množstvím Boží Esence. Jejím cílem a největším přáním je prostřednictvím opakovaných cyklů „individuality vyjadřující sebe“ sloužit, s periodickými impulsy znovu vzestupovat do Duchovní formy a obdržet přitom moudrost z rozsáhlých sbírek vesmírných zkušeností.

U každé Svaté Triády byl zmenšen kvocient Světla, když se posunovala dále do prázdnoty a hustoty stvoření. Začátek, stav vědomé pozornosti Páté Dimenze, nejhustší, první podúroveň, započne zaměření se na mentální tělo a vstřebání a začlenění Andělské Vůle. Ke každé podpláni stejně jako ke každé úplné pláni vědomí se vztahují zvláštní vývojové zákony.

Jak se přesouváte do vibračních vzorců Páté Dimenze, vaše buňky, Éterické Tělo a Aurické Pole začínají zrychlený očistný proces. Tento proces usnadní natažení, download, mnoha Stránek vašeho Vyššího Já a počáteční fáze požadování vašeho Světelného Těla vyšší frekvence a nakonec v ně vyústí. Klidnost začíná na nejnižší úrovni Páté Dimenze a posiluje se exponenciálně. Získání božské moci a moudrosti vyžaduje, abyste se prostřednictvím mnoha Stránek svého Vyššího Já přesunuli za podmíněné vědomí do sladění s vesmírným vědomím. Je potřeba emoční stability a mentálního úsilí, aby člověk úspěšně prošel cestu osvícení. Existuje zákon rovnováhy, který platí v říších Páté Dimenze a výše.

Krátce, Šestá Dimenze je dimenzí, ve které opravdu zjistíte, že jste nesmrtelní. Budete ztělesňovat ohromně rozšířené vědomí ANDĚLSKÉHO PLÁNU, jak se budete postupně znovu spojovat s některými mocnějšími úrovněmi své Svaté Triády v tomto PodVesmíru.

Sedmá Dimenze je konečnou vývojovou hranicí pro lidské vtělení v rámci zkušenosti tohoto PodVesmíru. Budete mít konečnou formu; nicméně, bude pavučinová a tvárná.

První podúrovní (o nejnižší frekvenci) Páté Dimenze je Brána Nekonečna. Budete schopni čerpat z mnoha výhod, jak získáte schopnost přístupu ke každé další frekvenční úrovni, pročež začnou plynout do vašeho osobního sloupu Světla malinká množství více zjemnělého Božího Světla, a tím přidají Světlo vašemu Aurickému Poli a zářivost vaší Písni Duše. Plné zářivé tělo Duše na své domovské úrovni, Sedmé Pláni Čtvrté Dimenze, bylo starými mistry nazváno „Vyšším Příčinným Tělem“.

Jak se stáváte multidimenzionálními, vaše vnímání času se stává tekutější a koncepty vnímané vaším mozkem budou ucelenější a přesnější. Postupně vyvíjíte kontrolu nad nepřerušeným vědomím, což vyústí v jasnější a pravdivější duchovní vnímání.

Abyste rozvinuli nadsmyslové schopnosti, je životně důležité, abyste byli ochotni strávit čas nejen meditací a kontemplací, ale i v tichu. Jedním z prvních kroků v získání vědomé pozornosti sebe je kontrola a ztišení neustálého švitoření nižší vědomé mysli.

Při dokončení a překonání všech výzev a testů Třetí a Čtvrté Dimenze, čelí aspirující Duše konečné bariéře vedoucí ke vstupu (první podúrovni) Páté Dimenze. Všechny Zlomky Duše ve Čtvrté Dimenzi budou vyčištěny, vyrovnány a vstřebány do tělesných systémů čtyř nižších těl bytosti. Výsledkem toho se hledající stává harmonizovanou, vyrovnanou osobností naplněnou duší.

Oblast (koule) Příčinného těla, která zpočátku obsahovala všechny původní Zlomky Duše vyslané do Třetí/Čtvrté Dimenze tohoto PodVesmíru, je nyní stahována zpět nahoru do Páté Dimenze, první podúrovně Svaté Triády, ze které vznikla. Už teď není potřeba, neboť osobnost naplněná Duší – nyní Duchovní/Lidská Bytost – je připravena se přímo sjednotit se svou Svatou Triádou Páté Dimenze. Tato Svatá Triáda je další vyšší Stránkou svého původního Atomu Božího Semínka ve zkušenosti tohoto PodVesmíru.

Harmonizovaná emocionální říše Čtvrté Dimenze je nyní připravena se sloučit s první podplání mentální říše Páté Dimenze, což otvírá zcela nový svět zkušenosti a učení se.

Pro ty, kteří ještě neobjali tři božské kvality, ANDĚLSKOU VŮLI, ANDĚLSKOU LÁSKU A ANDĚLSKOU INTUITIVNÍ INTELIGENCI, není možné pochopit div budoucnosti. Vaše vědomí se samo zjemňuje, jak pokračujete dále v duchovní vědomé pozornosti, a také si rozvíjíte bystrou vědomou pozornost a citlivost, jak vibrace a rytmy Svaté Lásky prýští ve vašem Svatém Srdci. Svatá láska je klíčem, který otvírá bránu k další úrovni vyššího vývoje. Jako osobnost naplněná Duší se stanete pozemským Slunečním Andělem – zářivým Sluncem Boha.

Před mnoha lety jsme vám vysvětlovali, že: Existují Pyramidy Světla umístěné v každé Dimenzi a PodDimenzi po celém tomto PodVesmíru. Některé jsou velkými skladišti látky Vesmírného Světla, která jsou užívána při tvoření hvězdných systému, galaxií a slunečních systémů. Jsou ale také nesčetné menší Pyramidy Světla, které obsahují Éterické Repliky, kopie, všech zlomků Božích Jisker, které jste vytvořili na své cestě do hustoty.

Jak jste cestovali dolů mnohačetnými dimenzemi tohoto PodVesmíru, lomili jste sami sebe na menší a menší Zlomky Božího Semínka. Od této základní úrovně Páté Dimenze přes všechny PodDimenzionální říše až po dimenzionální úroveň, ve které přebývá váš Atom Božího Semínka (Přítomnost JÁ JSEM), jste měli v Pyramidě Světla Svatou Triádu, která čekala na váš návrat.“

Jak procházíte přes podúrovně Páté Dimenze, existuje Svatá Triáda umístěná v každé ze Sedmi Poddimenzionálních úrovní, každá má menší velikost a Moc Světla než ta nad ní. Všechny Svaté Triády byly vyslány přímo z Jádra Srdce vašeho Atomu Božího Semínka a byly umístěny v každé Poddimenzioonállní úrovni i na úrovni Plné dimenze, po celé cestě do nejnižší, první podpláně Páté Dimenze.

Abyste získali přístup k vyššímu mentálnímu tělu a spojili se s ním, musíte se snažit o to, zůstat vystředěni, vycentrováni ve svém Svatém Srdci. Tento proces může být započnut, jakmile máte pevnou kontrolu nad svým fyzickým-emocionálním tělem. Vědomá mysl musí mít období ticha, aby bylo možné se naladit na jemné šeptání Duše a vašeho Vyššího Já. Získáte klid a mír mysli tím, že budete vědomě dýchat svým Svatým Srdcem (Nekonečný Dech), což se stane vaším přirozeným způsobem dýchání, jakmile zakotvíte Nekonečný vzorec do své fyzické loďky a budete praktikovat tuto techniku, dokud se nestane zvykem. Je životně důležité, abyste se naučili dýchat vědomě. Procesem záměřeného dýchání, následováním cesty dechu, si budete postupně vědomi různých částí svého těla. Znamení, signály, vašeho Elementálního Těla o nepohodlí nebo nemoci jsou zpočátku velmi jemná. Když na tato znamení nedáváte pozor, postupně se vyvinou v bolest a možná i ve vážnou nemoc.

Často jsme vám říkali, že vyjít ze své zóny pohodlí a struktur víry kolektivního vědomí je velmi odvážná věc. Odvážně jít vpřed, aby člověk hledal a žil svou vlastní pravdu, je první krok k tomu, aby si vzal zpátky svou osobní moc. Když uvolníte pouta a okovy minulosti a porozumíte tomu, že vy kontrolujete svou budoucnost, začnete proces probuzení ke svému potenciálu jako mistrovského spolutvůrce. Jak získáte moudrost a začnete si užívat pozitivních výsledků svého úsilí, začnete věřit sobě a svému úsudku. Bude se rozpínat a zesilovat své mnoha-smyslové vnímání a naučíte se vnímat jak pozitivní tak negativní výsledky svých voleb z vyššího úhlu pohledu, čímž budete postupně dělat rozhodnutí z úhlu pohledu vystředěného v srdci.

Proces stoupání do říší Vyšších Dimenzí většího Světla vyžaduje, abyste se snažili sjednotit své pozemské vědomí s každou vyšší vibrační úrovní Božího Vědomí. Velkého Plánu, který byl navržen, abyste znovu vstoupili do vyšších říší, bude dosaženo prostřednictvím vstřebání a začlenění Atomů Semínek Bílého Ohně uložených v Diamantovém Jádře Boží Buňky každé pokročilejší Stránky vašeho Vyššího Já. Po jednom, krok za krokem vstřebáváte moc vůle, moudrost, znaky a kvality každé rozsáhlejší Stránky své NadDuše. Jak rychle a snadno toho dosáhnete, je na vás, neboť vám byl dán dar SVOBODNÉ VŮLE, který je důležitou součástí ve Velkém Plánu pro zkušenost tohoto Pod-Vesmíru.

Každá Stránka Stvořitelova Vědomí v tomto Pod-Vesmíru zažila fragmentaci Duše-tělo, a každá Duše, na každé úrovni a v každém stavu Bytí, je nyní v procesu léčení a sjednocování s mnoha Stránkami Sebe. Vstřebáte tolik Stránek Sebe, kolik je lidsky možné, když jste v této fyzické loďce, a proces bude pokračovat, jak budete procházet vyššími říšemi existence. Jste biologickými počítači s harmonickou resonancí. Každý z vás je úplná vibrační Bytost. Zvykli jste si na pomalejší, hustší energii Třetí/Čtvrté Dimenze; nicméně, jste v procesu vyrovnávání, harmonizace a pozvednutí vibrací svého pole síly, abyste vzestoupili do jemnějšího stavu Bytí Vyšší Dimenze. Musíte si pamatovat, že jste jedinečnou Stránkou Stvořitele a měli byste střežit svou jedinečnost, při tom když se snažíte vrátit se do Jednoty svého Andělského Já.

Pamatujte, jak budete pozvedat své vědomí a vracet se k vnitřní harmonii, budete vyzařovat jemnější vibrační vzorce, a tak budete k sobě přitahovat ty, kteří ztělesňují a vyzařují ty samé harmonické vzorce Světla. Sjednocovací proces s sebou nese znovu spojování mnohačetných Stránek Sebe, stejně jako znovu sjednocení s mnoha členy vašich nejbližších společníků Duše na cestě. Proces vzestupu je časem znovusjednocení na mnoha úrovních Božího Vědomí. Pamatujte, jsme jen na jeden úder srdce od vás. Zahalujeme vás do zářivé Svaté Lásky našeho Boha Otce/Matky.

JÁ JSEM Archanděl Michael

www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. ( www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s