AA Michael – Spoluvytvářejte své osobní aktivace

Poselství AA Archanděl Michaela přijala Natalie Glasson, 26.06. 2015  

Jsou mnohé aspekty Stvořitele ve všech druzích reality – ať už si vyberete kteroukoli realitu na Zemi, přijmete ji a podíváte se na ni jako na svou, můžete si být jisti, že Stvořitel je zde přítomen. Všechny aspekty Stvořitele obsahují a představují jedinečnou esenci Stvořitele, kterou můžete přijmout, splynout s ní a vtělit ji. Až bude zapotřebí přijetí, splynutí a vtělení, poznáte to, protože se budete cítit přitahováni k určitým aspektům Stvořitele; tato přitažlivost se bude projevovat jako touha nebo zájem, který vás bude vyzývat, abyste přijali nový aspekt sebe sama. Když splynete s aspekty Stvořitele, jste stále ve stavu přijímání či rozpomínání se na nové aspekty sebe sama, protože vy jste zdrojem/počátkem všeho, jste projevem a odrazem Stvořitele. Každý aspekt vaší reality je zaměřen na přijetí, splynutí a vtělení, když mluvíte, propojte se nebo jen buďte přítomni s druhou bytostí či aspektem Stvořitele, se kterým se nacházíte v rezonanci; máte jedinečnou schopnost rozpoznat, co je mimo vás a přesto ve vašem bytí. Nepřetržitě rezonujete se vším kolem vás a také s tím, co energie vytváří v nitru vašeho bytí; toto je vaše skutečná forma komunikace, je to vaše vzájemná interakce se Stvořitelem. Rezonovat se Stvořitelem s větším vědomým uvědoměním umožňuje vaší vnitřní pravdě, aby se ukázala, dojde k hlubšímu poznání Stvořitele a také k probuzení vědomí, které se projeví.

Země a všichni její obyvatelé jsou aspektem Stvořitele, vše je z něj zrozeno a proto si nese jeho esenci, kterou je možno popsat jako šablonu či energetický vzorec Stvořitele. Ve Stvořitelově esenci se nachází božské vědomí, světlo, pochopení a moc, které, pokud s nimi vnitřně splynete, mohou zažehnout totéž ve vašem bytí. Jste stejní jako Stvořitelova esence a nesete ve svém bytí všechny Stvořitelovy energie. Když si dovolíte poznat svůj rozměr a dáte si čas i prostor, abyste se mohli rozprostřít, vstoupí Stvořitelova esence, vyplní celé vaše bytí a způsobí, že se budete na Stvořitele dále rozpomínat. Každý aspekt Stvořitele, který nese jeho esenci, si můžete představit jako vzkaz o probuzení od vaší božské paměti a připomenutí, které vás posouvá z iluze do světla ve vašem bytí. Dovolte si poznat, když procházíte svou realitou, že ve všem a v každém je esence Stvořitele, jako šablona či energetický vzorec, který obsahuje božské vědomí, světlo, pochopení a moc. Až toto začnete rozpoznávat ve všech věcech a lidech, umožníte si poznat hodnotu svého života, vzájemné výměny a komunikace. Můžou vyvstat pocity úcty, ocenění a vděčnosti, které naplní tuto vaši zkušenost přijetím, splynutím a vtělením Stvořitele a zároveň se probudí pocity a prožitky naplnění. Až rozpoznáte aspekt Stvořitele, který nese jeho esenci, vyzývám vás, abyste si podrželi záměr přijmout, splynout a vtělit. Můžete si říci v duchu nebo nahlas:

Poznávám sebe sama jako Stvořitele, vím, že jsem milován/a, jsem ryzí a pod ochranou. Poznávám ………. jako aspekt Stvořitele, který má v sobě jeho posvátnou esenci. Se záměrem, aby Stvořitel naplnil mé bytí, si nyní volím přijmout nejčistší esenci…………….., splývám svou energií s touto posvátnou esencí Stvořitele a vtěluji nejvhodnější vibrace, vědomí, pochopení a moc obsažené v této esenci. Toto je nyní moje zkušenost a já nyní vnímám další vyvstávání světla v mém bytí.

Ponechte si chvíli, abyste procítili, že světlo Stvořitele je již přítomno ve vašem bytí a rozšiřuje a zvětšuje jeho energii. Dopřejte si dost času, abyste v podobě světla, energie, formy či vzorce poznali esenci, se kterou se chcete propojit a nadechujte ji do svého vlastního zářícího světla. Pozorujte své pocity, jakékoli vjemy, propojení, probouzení či vzpomínky, které se vynoří z nitra, abyste si je uvědomili a poznali je. Když s vámi splyne esence nějakého Stvořitelova aspektu, má pro vás vždy poselství nebo se s vámi chce podělit o nějaký krok k osvícení, někdy to pochopíte ihned, někdy později. Já bych vás rád povzbudil, abyste zkoušeli a praktikovali, co vám zde říkám, protože to zvýší vaši schopnost rezonance se Stvořitelem, komunikaci a pochopení skrytou za slovy a myšlenkami a také to podpoří skutečné propojení. Jestliže odhalíte, že máte strach z přijetí esence nějakého aspektu Stvořitele, kvůli obavě ze znečištění, z útoku nebo že vás to negativně ovlivní, symbolizuje to nedostatek důvěry v sebe sama a svou sílu a také je třeba se podívat na to, zda znáte pravdu svého bytí a věříte jí. Zda si věříte a poznáváte sebe sama jako světlo, že jste milováni, ochraňováni, jste posvátní, mocní a že jste tvůrci své reality, spojení se všemi aspekty Stvořitele, že jste vedeni a že vše je v pořádku. Možná je třeba hlubší sebeláska a pozorování sebe sama.

Rád bych podpořil vaše propojení se třemi energiemi, aby urychlily rozpomenutí se na Stvořitele ve vašem bytí. Až se propojíte a přijmete esence těchto tří energií, vytvoříte syntézu světla, která probudí nový aspekt vašeho bytí. Nejprve vás vyzývám, abyste zvážili, co si přejete ve svém bytí probudit; může to být nějaká schopnost, energie, kterou si přejete zakusit ve své realitě nebo jistá část vaší duše. Až budete v klidu sedět a ptát se sebe sama, co si ve svém bytí přejete probudit, aby to pomohlo vaší současné realitě vzestupu, odpověď či osvícení vám může být předáno, aniž by bylo zapotřebí mnoha myšlenek.

Ony tři energie, ve splynutí s nimiž vás chci podpořit, jsou spojené vědomím Archanděla Zadkiela a Archanděla Amethysta, dále vědomím včel a solární úrovně světla. Když tyto tyto tři energie splynou  s jednotlivcem, vytvoří třístupňové posílení a aktivaci vašich záměrů. Ve skutečnosti si můžete  vybrat jakékoli tři energie a použít je jako stálý nástroj zmocnění a aktivace a stanovit je jako svůj “tým probuzení” božského ve vás. Když vstoupíte do tohoto spolutvoření, často se může stát účinným nástrojem, kterému můžete důvěřovat, protože zjistíte, že máte přístup k síle Stvořitele, abyste podpořili svůj duchovní vývoj. Doporučil jsem tyto tři energie, protože jsou sladěny s energiemi této doby vzestupu a všechny nesou ve své esenci vibraci transformace, jasu a lásky.

Archanděl Zadkiel a Archanděl Amethyst jsou andělští zástupci sedmého světelného paprsku, přinášejí poselství transformace, vstupu do nového Věku lásky a pokročilých duchovních zkušeností sjednocení se Stvořitelem. Vědomí včel je duch či kolektivní duše včel, které žijí na Zemi, jsou zrozené na Venuši a nesou Kristovo vědomí; jsou fontánou lásky a jednoty, jejich láska, pokud ji zažijete, může být velmi posilující a rozšiřující. Jsou také mocnými energetickými léčiteli a spolutvůrci. Solární úroveň světla je zastoupena měděně zlatým světlem a je to dimenze Stvořitelova vesmíru zaměřená na posílení osvícení, vtělení duše, splynutí mužského a ženského a zmocnění. Dohlíží na ni Helios a Vesta, je to mocná energie podobná Slunci.

Vyzývám vás, abyste zavolali energie, mne, Archanděla Michaela, aby vás obklopily. Chvíli se zaměřte na vyzařování světla Stvořitele přítomného ve vaší duši, srdci a celém bytí. Poté prohlaste svůj záměr přijmout aktivace, které chcete, buď nahlas nebo v duchu.

Volám energii a přítomnost Archanděla Zadkiela a Archanděla Amethyst, prosím, pomozte mi a podpořte mne v přijímání, splynutí a vtělení vaší esence Stvořitele. Když přijímám vaši energii a vy mi přinášíte odraz své esence v podobě energie, šablony či vzorce, jsem otevřený a připravený dostávat, dále se rozpomínat a poznávat Stvořitele ve svém bytí. Děkuji.

Dovolte si vdechovat světlo Archanděla Zadkiela a Archanděla Amethyst, prociťujte, jak splývá s celým vaším bytím, srdcem a duší. Vězte, že váš záměr je posilován a ve vašem bytí probíhá probouzení Stvořitele. Dopřejte si čas a pozorujte to.

Až se budete cítit připraveni, můžete pokračovat:


“Volám energii a přítomnost vědomí včel, prosím, pomoz mi a podpoř mne v přijímání, splynutí a vtělení tvé esence Stvořitele. Když přijímám tvou energii a ty mi přinášíš odraz své esence v podobě energie, šablony či vzorce, jsem otevřený a připravený dostávat, dále se rozpomínat a poznávat Stvořitele ve svém bytí. Děkuji.”

Dovolte si vdechovat světlo vědomí včel, prociťujte, jak splývá s celým vaším bytím, srdcem a duší. Vězte, že váš záměr je posilován a ve vašem bytí probíhá probuzení Stvořitele. Dopřejte si čas a pozorujte to.

Až se budete cítit připraveni, můžete pokračovat:

“Volám energii a přítomnost solární úrovně světla, prosím, pomoz mi a podpoř mne v přijímání, splynutí a vtělení tvé esence Stvořitele. Když přijímám tvou energii a ty mi přinášíš odraz své esence v podobě energie, šablony či vzorce, jsem otevřený a připravený dostávat, dále se rozpomínat a poznávat Stvořitele ve svém bytí. Děkuji.”

Dovolte si vdechovat světlo solární úrovně, prociťujte, jak splývá s celým vaším bytím, srdcem a duší. Vězte, že váš záměr je posilován a ve vašem bytí probíhá probuzení Stvořitele. Dopřejte si čas a pozorujte to.

Ponechte si čas, abyste poznali tyto tři energie a aspekty Stvořitele slučující se s vaší duší, uvědomte si, jak to ve vašem bytí vytváří reakci, probuzení a posílení. Jak postupně prociťujete energie, které ve vás narůstají, zachovejte si soustředění na váš původní záměr. Toto je krásná a jedinečná zkušenost, která si žádá, abyste ji pozorně pozorovali.

S andělským požehnáním
Archanděl Michael

Zdroj: http://www.omna.org/Home.html


Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Hanka B. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Reklamy

One thought on “AA Michael – Spoluvytvářejte své osobní aktivace

  1. Tři archandělé v jediném vjemu ! Jedinečné !
    Kdo z nás by nemiloval slunce, kdo z nás by si nepřál prožívat na svém těle či vědomím jeho posvátné a hřejivé teplo.Nebeské dobro a blahobyt !
    A včelky? Cítím, že nemají dost síly ani pro sebe. Strádají. Ale jsem si vědoma toho, že rozdávat se, je nádherné. Kéž je jim jejich rozhodnutí ku prospěchu !

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s