Kryštalické vzorce vedomia lásky – odkaz od Féwy

Vox populi….kryštalické vzorce vedomia lásky….múzy umelcov – božskej inšpirácie….zvuky melódie Óm, ktoré sú najvyššou pravdou, posvätnou slabikou Véd.

Rok 2015 je rokom zviditeľňovania komplexu energií lásky na planéte. Tým i energií, ktoré sú pre nás prirodzené. Energií, ktorými intuitívne tvoríme, čím sa oddeľujeme od všetkého, čo malo negatívny dopad na naše životy. Je to proces revitalizácie energiami kryštalického vnútra Zeme i nás, ako i každej živej bytosti svetla.

Hlas ľudu nadobúdajúci nárastom vibrácií na intenzite zvukov…tónov…svetla Jednoty. Sú to zvuky /tóny/ melódie duchovného srdca, ktoré je chrámom bezpodmienečnej lásky. Lámajúce zápalky tmy /zámeru temna/ a nami sa rozhorievajúce. Súčasne sa k nám pridávajú s naším vnútrom rezonujúce vibrácie duchovných chrámov matky Zeme. Bytostí, ktoré nás po celý čas podporovali, čakali na naše prebudenie, pretože nás bezpodmienečne milujú. Táto bezkonkurenčná sila lásky sa ozýva zo všetkých strán. Zo sfér nového vedomia bytostí, vrastených do nášho srdca. Sú to naše korene, krvou prúdiace v žilách. Tepom srdca neustále pulzujúcej lásky ku všetkým bytostiam. Svetlo vyžarujúce z nás fyzicky neviditeľnou energiou. Teplo slnka v duši, prúdiace tam, kde je to najviac potrebné. Paprsky vysielajúce harmonizujúcu, liečivú energiu, tečúcu mimo čas a priestorovosť sveta /frekvencie/ hmoty, ktorej parametre poznáme.

Efekt týchto /nad doterajší štandard/ citeľných energií je – uvoľňovanie informácií kryštalických vzorcov. Informujúcich nás kódov, kryštalickej siete minerálov, duchovného vnútra Zeme i človeka. My všetci sme plní týchto kódov. Čo je svetlom, je i dúhovým /duchovným/ kryštálom… /plejádske kvety, Lemúria, kryštály, ktorými sme kedysi v Lemúrii a Atlantíde liečili/. Ku všetkému sa znovu budeme vracať.

Uvoľňovaním /zviditeľňovaním/ kryštalických vzorcov prichádzajú na povrch Zeme energie, ktoré nás milujú bezpodmienečnosťou svojej lásky. Sme to nielen my, ale i tí, ktorí boli neustále s nami. Ak sa táto informácia javí materiálnemu nevedomiu pritiahnutá za vlasy :) – je to ich nepochopenie. Odmietanie seba samého, podstaty svetla a tým i všetkých, ktorí do Jednoty vedomia patria.

Božská energia je neustálym tokom rieky života. Je ako horský potok, vyvierajúci zo Zeme. Je kryštálovo čistou, živou vodou. Obsahuje komplex všetkého, čím je tansformovaná Zem i človek do pôvodnej podoby. Náš cievny systém, ktorým tečie krv je tým istým ako cievny systém Zeme – to znamená potoky, rieky, moria, oceány. Nielen tichúčko, kľudne tečúcou vodou, ale i Niagarskými vodopádmi. Je i lávou vystreľujúcou do niekoľko kilometrovej výšky, vnútro tela spaľujúci oheň /vytláčaná negatívna emócia, ktorá je zo Zeme odstreďovaná/. Je ako more, ktorého hladina sa dvíha do atypickej výšky. Je ako človek, ktorým sa zviditeľňuje prítomným okamihom duchovná energia…rezonanciou lásky s láskou. V prítomnosti, ktorou žijeme a je pre nás dôležitá. Áno, je to prítomný okamih. Žiadna z bytostí, ktoré máme v bunečnej pamäti, v DNA, v duchovnom srdci, v krvi, v žilách nás neopustila. Žijú v prítomnom okamihu bytia. A my sa k nim…k ich energiám vraciame. Tým, že znovu otvárame láske srdcia. Tým, že ju prejavujeme. Individuálnym spôsobom i rýchlosťou vlastného pochopenia kolektívneho zámeru. S cieľom dozrieť, dospieť k uvedomeniu si, aká je prejavená láska pre človeka dôležitá.

Transformujeme sa, oddeľujeme sa od starých vibrácií Zeme, na ktorej sme zažívali nielen to pozitívne, ale i negatívne. Kvantum mentálnych vzorcov myslenia, ktorých štruktúra nám neumožňovala vnímať i iné frekvencie. “Vianočka” upletená v dualite z prameňov čiernej a bielej. Svetlo zahalené závojom tmy – naším zrakom nepreniknuteľnej. A tak by sme mohli pokračovať vo vymenovávaní všetkého, čo materiálne vzorce myslenia predstavujú a akým spôsobom sa premietali do nášho života a tým i do života celej ľudskej spoločnosti. Neustálym zviditeľňovaním sa svetla tmou a tmy svetlom. Keďže sme i my toho súčasťou, sami sme si vyberali, či sa prikloníme k čiernej – závislosť na egu, frekvencii materiálnej, ktorá nás oberala o chuť tvoriť, žiť spôsobom, ktorý je pre nás prirodzený. Alebo k bielej, ktorej cesta bola v dualite náročná.

Nakoľko sme všetci súčasťou sveta, v ktorom žijeme – prebiehajúce zmeny sa týkajú každého z nás. Akonáhle si uvedomíme, že základom všetkých zmien je láska /empatia, vcítenie sa, emócia/ a prítomný okamih /moment, ktorý teraz zažívame/ – automaticky sa vraciame späť – do okamihu prítomna. Kedy sa už s nadhľadom na všetko pozeráme. Pretože jednoducho vieme…. Vraciame sa ku Zdroju vlastného svetla. Jednoducho povedané – negujeme tým všetko, čo nás strachom načerpaným v minulosti blokovalo a súčasne nám “maľovalo” negatívny obraz našej budúcnosti.

fewa

Keď budeme len nariekať, tváriť sa nešťastne, nahnevane, či kyslo… sedieť a čakať, až sa stane zázrak – budeme neustále na dne rieky.

Včerajší deň bol o energiách, ktoré nás viac – menej lámali duševne i fyzicky. Začali prúdiť doteraz najjemnejšie kryštalické vzorce vedomia lásky. To znamená štruktúry najjemnejších energií, ktoré predstavujú jednoducho povedané kvantum kvality, ktorá je v nás a ktorú intuitívnym tvorením znovu budeme zviditeľňovať. Tieto jemnučké kryštalické vzorce sú ako zlaté kvapky i anjelske pierka súčasne.

Čo to pre nás znamená a ako tomuto “sneženiu” energií lásky máme rozumieť? Sú tokom fyzicky neviditeľných, mimozmyslove vnímaných…preciťovaných energií kryštalických /frekvencie vedomia lásky/. Energií, ktorými disponuje príroda /duchovný aspekt/, ale i neviditeľných bytostí, ktoré sa o prírodu starajú v spolupráci s prírodnými živlami. Súčasne sa jedná o bytosti, ktorých fyzionómia korešponduje našej a nielen našej fyzionómii. Ich vzhľad súvisí s rôznymi skutočnosťami. Ako je vzdialenosť planéty od Slnka, atď. Je to i uhol pohľadu, ktorým sa pozeráme :), posudzujeme, hodnotíme. Bytosti duchovne vyspelých svetov /realít/ sa tokom energií lásky budú zviditeľňovať. Symbol lotosu a 6 – lístkového kvetu života má v skutočnosti nekonečný počet lístkov. Sieť kvetov života vidíme trojrozmerným /čiastočne štvorrozmerným/ videním. Keby sme mali už aktivovanú schopnosť mnohorozmerového vnímania, videli by sme ju ako energiu, ktorá žiari ako husté, jemnučké paprsky od stredu jadra…. Zdroja svetla, ktorý je v nás i v Zemi. Bytosti, ktoré v kryštalických štruktúrach vzorcov vedomia lásky /v mnohopočetných lístkoch lotosu i kvetu života/ žijú – sú stále s nami. Po celý čas doby temna /ľudského nevedomia/ nám pomáhali. Aj keď sme nemali šancu ich vidieť. Priebežne vkladali do vedomia niektorých ľudí, vyslaných z Jednoty svetla, informácie, ktoré títo ľudia zviditeľňovali. Boli vyslaní do rôznych oblastí a svojím tvorením pomáhali nám i Zemi.

Umenie je dôležitým aspektom kultúry národa. Kvality /vedomie/ alebo nekvality /nevedomie/ duchovna /skutočných hodnôt/, ktoré je gro evolučného vývoja. Nemusíme detailne rozoberať, ako tomu bolo /je/. Aké hodnoty boli človeku predostierané a ním prijímané. Odstreďujúce ho z cesty, ktorá je pre nás dôležitá. A to v každej oblasti života. Čo bolo kvalitné, mizlo z dosahu – nahrádzané nekvalitnou zmesou čohosi, čo sme v nevedomosti …bez použitia vlastného myslenia… len slepo a hlucho prijímali. Sami seba presviedčajúc, že jedine takto je to správne. Tým sa čoraz viac strácala schopnosť dovidieť do skutočnej pravdy.

Rok 2014 bol o procese individuálneho znovuprijímania seba samého a tým i všetkého, čo je pre nás prirodzené. Bol o otriasaní sa z nánosov negatívnych emócií, ktoré sa na našu dušu i telo nalepili a bloky, ktoré sme si tým vytvorili nás jednoducho nepúšťali ďalej. Bol to náročný rok čistenia a sebaspoznávania. To znamená i sily, ktorá je v nás.

Emócie sú základným stavebným materiálom nového vedomia. Čo sa donedávna dialo – bolo odchytávanie duší do čierneho hrnca, v ktorom to vrie a kypí. Skutočne, doslova tak tomu bolo. Lapanie, odchytávanie ľudských duší a sťahovanie pod kryštálovo čistú hladinu rieky života – späť ku dnu. A tým blokovanie návratu lásky a uvedomenia si, že tým najdôležitejším sme /som ja/ a moment prítomna. Žiadne termíny, dátumy, časy, kedy to nastane, nám nepomôžu. Práve naopak. Na vedomie jednoty sa nemôžeme pozerať uhlami materiálneho myslenia. Vo vedomí Jednoty – v prítomnom okamihu, už neplatia. Návrat späť do frekvencie lásky znamená len jednoducho….byť. Tvoriť nie naprogramovane, podľa plánu materiálnych vzorcov, ale tvoriť srdcom v momente prítomna.. Pričom platia už iné fyzikálne zákony, podľa ktorých – keď jednému je ublížené, ubližuje sa všetkým. Keď jeden človek je šťastný – radujú sa z jeho šťastia všetci.

fewa+

V roku 2015 sa na Zemi bude znovu rodiť láska. U niekoho po krôčikoch, ktorými budú kráčať zabudnutou “krajinou” /intuitívne tvorenie/ u niekoho už to bude tvorenie v zabehnutých koľajach.

Kryštalické vzorce teraz padajú v zlatistých kvapkách ako ľahúčke anjelske dúhové pierka na pláne Zeme. Včerajšia “rozbitosť”, ktorú sme menej – alebo viac cítili, bola /ešte s dobehom môžeme cítiť/ jemnohmotným čistením negativity našich predkov. Kryštalické vzorce ju rozpúšťajú. Týka sa to nielen každého človeka, ale i národov. Týka sa to každého kúsočku bytia. Je to i extrémami sa prejavujúca príroda, ktorej živly pomáhajú pri preskladávaní ľudských hodnôt. Je to i nervózne hmýrenie zadkov na stoličkách tých, ktorí sa frekvencie lásky obávajú. To znamená tých, ktorí sa na zotročovaní ľudí podieľali.

Vedomie jednoty, jeho sila svetla, má grády, ktoré sa v tomto roku budú prejavovať. Štartujúcu štafetu – pochodeň svetla – berú do rúk múzy umenia. Je to svetelný reťazec kryštalických vzorcov tvorby /diel/ umelcov, držiacich sa za ruku so svojou múzou /božskou inšpiráciou/, ale i – vzájomne :) ……..

Ilona (Féwa – 3.2.2015)

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s