El Morya prostřednictvím Barbary Bessen, leden/únor 2015

Milí přátelé našich channelingů,
přeji vám šťastný rok 2015, hodně radosti a zdraví. Kéž jsou všechny naše procesy, jimiž procházíme, jemné a snadno rozpoznatelné. A kéž se dokážeme ještě víc rozpomínat na to, že jsme božské bytosti, které vědí, jak tvořit. Vytvořme si proto tady na Zemi lehký, radostný a zároveň do hloubky zasahující život.

Teď to tady trochu připomíná závěrečný finiš. Během posledních měsíců nám Saint Germain  na seminářích ukazoval jeden zajímavý obraz, jak se k naší nádherné modré planetě připojuje další Země. Obě se vzájemně překrývají tak, jak to známe z květu života. Je to velký tvůrčí proces. Saint Germain říká, že jednou se stará a nová Země propojí. A říká také, že my tuto novou Zemi tvoříme. Z její existence pak přirozeně vznikne pětidimenzionální Země. Vždyť se přece proměňuje a rozšiřuje na základě našich zkušeností, našich výtvorů. Jsme tedy i tvůrci této nádherné, vysoko vibrující Země, neboť každou vteřinou tvoříme našimi myšlenkami a chováním, i když si toho nejsme vždy vědomi. Měli bychom si to však uvědomovat stále víc!

Když jsem se připravovala na toto poselství, najednou se před mým vnitřním zrakem zjevil vzestoupený mistr El Morya. Seznámila jsem se s ním na začátku své práce před dobrými   třinácti lety. Trochu mě tehdy školil.

Jeho tématem bylo: Uvědomovat si svou sílu a vědomě ji používat. Náš kontakt tehdy trval zhruba půl roku. Pak „zmizel“. El Morya se teď jen usmál nad mým překvapeným údivem,  neboť jsem očekávala, že se objeví Saint Germain nebo Kryon … Vnímám jeho kvalitu jako velmi čistou a sebejistou. A vidím jeho velké modré pronikavé oči. Možná byste si mohli předtím, než začnete číst, zavřít oči a zkusit si jej představit. Hodně radosti. S dalším channelingem se ohlásím v březnu.
 

Přeji vám krásný čas s ukotvením  v srdci!
Barbara Bessen

 

Milí přátelé na Zemi!
Jsem El Morya, pocházím ze starého indického rodu a dlouhý čas jsem pobýval na této planetě. Svůj koloběh inkarnací na Zemi jsem ukončil před zhruba sto padesáti pozemskými léty. Říkáte tomu stát se vzestoupeným mistrem. Teď se s velkou úctou a respektem ukláním před všemi čtenáři. Žít v této době transformace opravdu není jednoduché. Vyžaduje to hodně vůle a božské síly, aby si člověk udržoval rovný směr, aby nesešel z cesty, ze stezky projasňování pozemského těla. Jste vysoké bytosti, které se rozhodly inkarnovat do této konečné fáze transformace Země. S plným vědomím, co vás čeká. Mám tím na mysli, že jste sem nepřišli (jen) kvůli vám samotným, ale abyste změnili kolektivní vědomí. Všechny ty nastřádané emoce lidí a jejich životů, všechny ty myšlenkové vzorce, které kdy byly vytvořeny a ovlivňovaly lidi, je třeba změnit a vyrovnat, aby k lidem mohly proudit nové informace, božské nápady a koncepce a utvářet jejich život. Pokud teď na chvíli zavřeš oči a  uvědomíš si, kolik jsi toho již během tohoto svého života rozpoznal a tím už většinou i přetransformoval, budeš možná překvapen, kam až ses dostal a jak jinak teď vnímáš svůj život. Přesto však často nebýváš spokojen a chtěl bys toho měnit ještě mnohem víc. Většinou se to týká tebe, tvých problémů, přesto si uvědomuješ i všechny ty krizové situace, zoufalství a bídu na planetě. Jak vám však často sdělujeme, je velmi důležité chápat to tak,  že každá změna tvých otisků, tvého myšlení, tvého života vede ke změnám toho všeho i u ostatních lidí.

Saint Germain jednou řekl, že mávnutí motýlích křídel v Japonsku má vliv na Evropu.  S tím mohu jen souhlasit. Vše se vzájemně ovlivňuje. Každá myšlenka, i taková, jakou jen necháte proběhnout hlavou, má vliv na vaše energetické pole. A přirozeně i na celek, na pole Země, na pole Universa. Podílíte se na tvoření všeho, ovlivňujete svým mnohočetným bytím (i v paralelních světech) život Universa. Jste tvůrci. Ne všechny bytosti této sluneční soustavy a přilehlých galaxií mají duši. Existují i takové bytostí, které vám to závidí a které by si rády  tyto pozemské kvality přisvojili a kvůli tomu si někdy něco i nezákonně přivlastní. Jen tak, aniž by se vás zeptali. Působí většinou v astrálním světě. Vaše myšlenky pak někdy nejsou vašimi myšlenkami, zvlášť když nejsou prodchnuty velkou láskou a respektem ke všemu. Toto je planeta, určená k vašemu školení, k získávání zkušeností v nejhustší hmotě; je to velký experiment vytvořený světelnými bytostmi. Do vašeho stvoření se však vmísily i jiné bytosti a určitým způsobem přetvořily lidstvo ke svému užitku. To, co teď pozorujete  ve vnějším světě, ty různé dualistické boje a konflikty, to všechno je následek této cizí intervence. Cožpak se někdy  nedivíte, proč ještě pořád existují války? A co když vůbec není žádoucí, aby tyto války skončily? Přestavte si, že existují bytosti nebo energie, které se tím posilňují a kvůli tomu neustále vyživují mocenské (energetické) pole novými myšlenkami.  Tohle možná není pro vás nic nového, tyto informace už znáte. Přesto stojí za to, abyste se znovu v klidu nad tímto poselstvím zahloubali. Cesta dnešní doby není jen o tom, aby ses očišťoval od starých zkušeností, aby se v tobě mohlo víc šířit tvé božství, jako první tvé Vyšší já. Je zrovna tak důležité uvědomovat si i jiné vlivy. Zvláštní na tom je, že koneckonců vše je Bohem, vše, co je.  Možná se vám teď vybaví příběh o padlých andělech, kteří se odtrhli od světelného stvoření. Ano, tak se na to může také pohlížet. Pro vás, kteří chcete pokročit z místa, je teď důležité, abyste se pozorovali: Jak o něčem přemýšlím, kde dělám něco, co bych dělat nechtěl. Kdo nebo co mě k tomu vede?

Dobrou zprávou je, že čím víc se budeš vědomě spojovat se svým Vyšším já, tím víc budeš chráněn před nízko vibrujícími vlivy a inspiracemi. Tím chci říct, že určité přízraky z astrální úrovně, příživníci a vměšující se cizí síly pak už na tebe nedosáhnou a nechají tě být. Kde je hodně světla, tam není možné působit nízkými přáními, emocemi a mentálními myšlenkami. Světlo je absorbuje, neboť ve světelných říších tvého skutečného bytí už neexistuje žádný prostor, kde by mohly rezonovat. Nech si tyto myšlenky projít hlavou. Dojdeš ještě k mnoha dalším poznatkům, když si zrekapituluješ svůj život. Možná pak i zjistíš: Aha, tak proto to bylo tak nebo onak. Obzvlášť těžké to mají lidé, kteří zápasí s nějakými závislostmi, což je určitě zajímavá informace pro vás, kteří pracujete s ostatními lidmi. Znáte tu historku o jednom závislém muži u baru, který už vlastně nechtěl nic dalšího popíjet, ale jeho vnitřní hlas ho stále znovu a znovu naváděl k tomu, aby pil dál? To nebyl hlas jeho vlastního bytí, ale cizího příživníka. Stejně tak to platí i pro jiné „závislosti“. Koneckonců jsme všichni jedno, jen si toho ještě mnoho lidí není vědomo. I temnota, války, hladomory jsou božské. Všechno je Bůh. Jen už je na čase věnovat se světelnému tvoření a přestat poskytovat výživu temným odpadlíkům.

Kryon před dlouhou dobou řekl a stále to opakuje: Ke změně stačí tvůj čistý záměr. Záměr propustit všechno staré, spojit se se svým božským bytím a (znovu) poznat pole Jednoty. S tím rád souhlasím. Nic víc není třeba dělat. Tvůj opravdový záměr vycházející z hloubi srdce umožní oprostit se od všeho starého, neposkytovat už žádnou výživu parazitům a kráčet k vlastnímu božství.

V letošním roce 2015 jste připraveni vědomě vytvářet to nové. Díky silným energiím, proudícím na Zem z centra galaxie přes vaše slunce, máte možnost projasňovat si své bytí. To znamená propouštět staré vzorce a s velkým zájmem se soustřeďovat na to nové. Někteří z vás to již dělají zcela vědomě. Kdo si najde čas, aby se pohroužil do skutečně hlubokého klidu prostřednictvím meditace nebo niterného cestování spolu se svým Vyšším já, může se věnovat tvoření bez jakéhokoli  omezení. Chceme s vámi v letošním roce tuto schopnost cíleně trénovat a ovládat ji. Kde sídlí tvá skutečná síla? V srdci. I když proces osvícení, po němž tolik toužíte a částečně i zažíváte, souvisí i  s mozkem a jeho aktivitami, resp. s jeho nečinností. Hlavním iniciátorem je však srdce, velký klenot, božský tvůrce v tobě s velkým rozsahem magnetické působnosti. V něm se stáváš skutečně sám sebou. Pro tvůj každodenní život to znamená, abys opravdu žil ze svého srdce. Často jsme vám o tom říkali, nyní to však má mimořádnou důležitost. Oprosti se od věcí, záležitostí, lidí, povolání a způsobu trávení času, neodpovídajících už pocitu vycházejícímu ze srdce. A nacházej si čas na to pohroužit se do ticha a klidu. Barbara ráda mluví o chvílích pohody strávených na gauči. Jde o zakoušení skutečného bytí, o prociťování Jednoty. Kdo  bude stále víc a častěji zažívat, jaké to je spočívat ve velkém klidu, bude také vědět, zda a co má dělat.

Rada, kterou jsme vám často dávali, totiž spočívat častěji ve svém bytí, nyní nabývá ještě většího významu. Budeš-li spočívat ve svém bytí, ve velkém tichu, v bezpečí Vyššího já  (existuje nekonečně mnoho stupňů tvého božství), bude ti to přinášet poznání, co teď tady na Zemi máš nebo můžeš skutečně dělat, nebo naopak nedělat. Když budeš sám, a v tom je ten klíč, vyživovat svou silou toto pole, změní se pole Země, z něhož všichni čerpají.

Je také důležité pochopit, že tohle musí udělat lidé tady na Zemi, ne my z jiných vibračních úrovní. Proto se někteří z nás znovu inkarnovali na Zem. Aby tu mohlo docházet k větším změnám, k tomu je zapotřebí lidské tělo. Kryon mluvil o určitém procentu lidí, jehož bylo potřeba, aby mohlo dojít k zásadním změnám na Zemi a v Zemi. To se stalo. Nyní jde o tvoření Nové Země. To děláte každou vteřinou. Nechte ty ostatní kolem vás, ať si hrají svou hru. Pořád se ještě někteří budou smát, když budeš mluvit o svých představách, postojích a zkušenostech. Přesto se stále víc lidí rozmanitým způsobem probouzí. Někteří k tomu dospějí prostřednictvím vědy. Jiní soucítí s ostatními. Takto se skrz otevřené srdce promítá božská moudrost do vnějšího světa. Když se do sebe vcítíš přes úroveň srdce, poznáš, co je tvým úkolem. Tato aktivita nemusí nijak souviset s angažovaností ve vnějším světě.

Mnoho lidí, kteří žijí na Zemi, jsou tady proto, aby prožili určité zkušenosti. Vy, kteří jste často nazýváni hvězdnými semínky, tu nejste kvůli tomu, abyste získávali „normální“ pozemské zkušenosti, ale kvůli tomu, abyste měnili pole. A to může být v souladu i se zcela normálním zaměstnáním. Není třeba budovat nový život na Zemi mimo jakoukoli civilizaci. Někdy je naopak důležité věnovat zvýšenou pozornost pozemskému životu a provádět změny na duchovní úrovni, které se pak projeví i na pozemské úrovni. To úžasné na tom je, že se tím mohou „nakazit“ všichni lidé. Probuzení neboli osvícení, jak to rádi nazýváte, je teď k dispozici pro všechny lidi, kdykoli se rozhodnou jít touto cestou.

Promítat a uvádět novoty do Zlatého věku vyžaduje trpělivost, důvěru a jasnost. Musíte začít sami u sebe. Musíte vědět, co chcete, co skutečně chcete. A nesmíte ztrácet odvahu a sebedůvěru, když v nejbližším rodinném kruhu není všechno takové, jak by to podle vašeho mínění mělo být. Možná však lidé ve tvé blízkosti směřují po jiné koleji a sbírají jiné zkušenosti. Pravděpodobně naplno prožívají dualitu. Popřemýšlej o tom trochu. Buď chápavý a nebraň jim v tom, ale nenech se do toho zatahovat. Buď laskavý a soucitný. Soucitnost, která vychází z posvátného vyššího srdce, je všemocným lékem. Je dobré dívat se na své okolí srdcem. I na ty hlasité sousedy, nerudného šéfa, hádající se děti, na všechno to, co se tě dotýká a rozčiluje. Plášť soucitnosti dělá zázraky. A pak – získáš volnost pro své vlastní úkoly. Ať už je to cokoli, ať si už myslíš cokoli, že musíš nebo nemusíš dělat.

Nyní si prohlédni své pole a podívej se na svou sílu. Zapojil jsi už svou vlastní božskou sílu do akce? Nebo ses ještě neodvážil, protože ti v tom brání nemoc, problematické prostředí či jiné záležitosti? Nikdo však nemá tu moc ti v tom bránit. Připouštíš to jen ty sám. Ty máš moc ve svých rukách, cokoli ti zkříží cestu, to můžeš změnit. Můžeš změnit všechno, i to, co vypadá beznadějně. Způsobují to jen iluze, síla myšlenek, staré nastřádané vzorce, ale i ty nezřetelné přízraky, které s radostí produkují překážky a blokády, protože se tím posilňují. Rozpoznávej to a jednej. Mluvíme teď o jedné intenzívní fázi probouzení. Možná se jednoho rána probudíš a uvědomíš si, že něco je jinak. Chvíli bude trvat, než pochopíš, co to je. Budeš mít pocit,  jakoby něco odešlo, budeš se cítit volnější, svobodnější, tvé srdce bude široce otevřené. Posunul ses o kousek blíž svému božství a možná zahájíš svůj den hlasitým smíchem. Najednou rozeznáš souvislosti takové, jaké skutečně jsou. Pochopíš, jaký nádherný úkol má tato planeta. Poskytuje místo pro hru na schovávanou, pro hru iluze a klamu. A ty už to chápeš. Další zkušenosti s osvícením budou následovat. Našel jsi svou vlastní moc a sílu. Vynořuje se otázka: Co teď chci vlastně dělat? Podívej se do svého nitra, zjistíš, co je třeba udělat. Vlastně jsi to vždycky věděl …

Jsme tady, abychom ti pomáhali převzít tvé skutečné dědictví, aby ses stal praktikující tvůrčí bytostí. Jsem ti stále k službám a ukláním se ti. Když teď zavřeš oči, můžeš mě spatřit svým vnitřním zrakem. Známe se?

Jsem El Morya. Ať žije Láska, Všechno, co je!

Poselství přijala Barbara Bessen v lednu 2015. Text je k volnému nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu http://www.barbara-bessen.com/wp-content/uploads/2015/01/internet-channeling-januar-2015.pdf  pro www.novoucestou.cz  přeložila Jana S.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s