AA Michael – „ČEKÁ NA VÁS VAŠE PESTROBAREVNÁ SVĚTELNÁ VESTA“

AA Michael prostřednictvím Ronny, Leden 2015

Milovaní mistři, neboť věk Ryb upadá a zcela se stává minulostí, je tu nový systém pravidel a Vesmírných zákonů, která nyní budou platit pro všechny vynořující se Duchovní Lidské Bytosti. Rozvíjí se nový, rozšířený cyklus Stvoření, vy všichni, kteří se snažíte dosáhnout jednotného stavu vědomí budete označeni jako pokročilí spolutvůrci budoucnosti. Pro Vás, jako zplnomocněného Nositele Božího Světla na rovině fyzické existence, je novým Božím posláním pomáhat v rozpuku, v expanzi, v rozšíření Božího vědomí. Vaším cílem je stát se mistrem projevení, zhmotnění, vysílání, vyzařování, vynášení Esence Tvoření ven, a aktivování této Esence vaším Svatým Srdcem. Pak, prostřednictvím zvýšené intuitivní pozornosti, začnete dostávat zvláštní myšlenky/koncepty, které budou vysílány do vaší Svaté Mysli. Postupně budete získávat schopnost vyzařovat nové Myšlenky-Semínka do svého osobního Květu Života/ Kola Tvůrce, Stvořitele, a to započne pokročilý proces tvoření věcí, které potřebujete pro radostné, zjemnělé bytí plné hojnosti. Zvuk vašeho Světla se zvětší, tak jak toto světlo postupně bude plynout ven ve vzorci Nekonečna dalekosáhlého vlivu, a bude přitom více a výhodněji ovlivňovat vaše prostředí a všechny okolo vás.

Ti z vás, kteří aktivně hledají mistrovství Sebe, jsou připravováni na to, aby vstoupili do nového Božího Plánu Věku Vodnáře a čerpali z něj, do věku, který nyní září velkým Archandělským a Dévickým královstvím a z nich vyzařuje ven. Jak čistíte své osobní prostředí od negativních, nevyvážených, nerovnovážných frekvencí Třetí a Čtvrté Dimenze, postupně procházíte zbylými pod-rovinami Čtvrté Dimenze. To je základ procesu vzestupu, který nyní lidstvo zažívá. Můžete tuto skutečnost popřít nebo ignorovat, ale dříve či později každá duše na Zemské pláni bude muset přejít stezkou vzestupu do vyššího vědomí, pozornosti. Proč nevyužít možnost, která je vám nabízena? Čím déle budete čekat, tím těžší cesta bude.

Během nadcházejících asi dvaceti let zažije podstatná část lidstva přesun od vnějšího zaměření na materiální svět k vnitřnímu zaměření na Ducha a vědomí Sebe. To započne proces vstřebávání zbylých prvků Vyššího Já, což se skládá z projasnění všech prvků nižších frekvencí, stejně jako poskytnutí prostoru prvkům vyšších frekvencí Duchovní Lidské Bytosti. Tomu se v ezoterických učeních minulosti říká zřeknutí se, neboť to s sebou často nese to, abychom nechali odejít věci, které nezapadají do rozvíjejících se vibračních vzorců na další vyšší úrovni vědomí. Proto je v tom určité nepohodlí, stejně jako jistá dávka zmatku ve vnějším světě osoby, jak se přizpůsobuje, aby byl vhodný pro „vynořující se pročištěné Já“.

Duchovní oheň je základem jakékoli manifestace, jakéhokoli zhmotnění a tvoří pozadí lidského vývoje. Meditace je nejúčinnějším prostředkem jak se spojit s jemnějšími, čistšími stránkami vašeho Vyššího Já. Spojení se s Duší je začátkem procesu probuzení Sebe. Dalším krokem je postupné splývání se stránkami vyšších a vyšších frekvencí vaší NadDuše/Vyššího Já, dokud nakonec nebudou všechny zbývající zlomky znovu začleněny do fyzické loďky. Osobnost naplněná Duší pak začne ukazovat svou Duševní sílu a Účel Duše se zaměřením především na službu a časem postupně na rozvoj Kolektivního (Skupinového) vědomí.

Vězte, mí stálí, jste v konečném stádiu zvláštní jednotky času, kde všichni podléháte jednotnému systému pravidel. Naprosto svobodná vůle měla být největším darem; nicméně se stala velkým břemenem, jak se lidstvo ponořilo do širokého spektra duality, což vyústilo ve velkou bolest a utrpení. V těchto pravidlech byla napsána také věta o nezasahování, a tato fáze Stvoření měla být hrána, dokud náš Bůh Otec/Matka neřekl: „Dost, to stačí. Je čas do toho vstoupit, zasáhnout. Pro ty, kteří se snaží obdržet mistrovství Sebe, tu bude Boží odpuštění, a Vesmírné Rady a Andělská království mohou jakkoli vhodně pomáhat v rámci Vesmírného Zákona.“ Ve vyšších frekvencích Karmického Zákona existuje Zákon Milosti, a od této chvíle bude používán pro vynořující se skupinu Služebníků Světa i pro aspiranty a učedníky na cestě vzestupu.

Vy, kteří ukazujete cestu, jste nadějí budoucnosti. Vy kladete základy nového sociálního pořádku. Je nanejvýš důležité, abyste se snažili jít střední cestou. Mistr Sebe se nepřidává na tu nebo onu stranu, ani pro konflikty, které právě ve světě jsou, ani proti nim. Vaše osobní moc je nejsilnější, když zůstanete vycentrovaní, soustředění ve svém Svatém Srdci, a když jste vedeni moudrostí své Svaté Mysli. Vaším postojem by vždy měla být dobrá vůle a vaším programem pro největší dobro všech.

Jedna z nejdůležitějších změn ve fyzické struktuře vzácných Duší, které se na Zemi inkarnovaly během posledních asi třiceti let, je, že v Diamantovém Jádru Boží Buňky byly aktivovány všechny tři Boží Paprsky, a Duše/osobnost bude mít stejnou příležitost rozvíjet všechny Boží kvality, dobré vlastnosti, přednosti a talenty našeho Boha Otce/Matky. Nadále už nebude ve složité fyzické anatomii jeden hlavní Boží Paprsek hluboko v Diamantovém Jádru Boží Buňky každé osoby fungovat jako prvotní Světelná vrchní vrstva Stvořitelových kvalit po všechny inkarnace-s ostatními dvěma Božími paprsky jako sekundárními. Toto je vývojové vylepšení potřebné pro další kruh vzestupu lidstva a v prostředí Páté Dimenze je to požadavek. Bude záležet na egu/osobnosti a později na osobnosti naplněné Duší, které z dobrých vlastností, kvalit a talentů Tvoření budou zlepšovány a rozvíjeny. Cílem nadcházejícího období je ztělesnit, aktivovat a naučit se účinně používat všech Dvanáct Paprsků galaktického vědomí.

Abychom osvěžili vaši paměť, stručně popíšeme každý Boží Paprsek, jeho znaky, kvality a dobré vlastnosti.

PRVNÍ BOŽÍ PAPRSEK ANDĚLSKÉ VŮLE, MOCI A TOUHY TVOŘIT: Toto je mentální Paprsek Božího/Andělského Otce. Je to dynamický Paprsek zaměřený směrem ven, ze kterého Andělský Otec vysílá Atomy Semínka Bílého Ohně nového Stvoření. Aktivuje vitalitu, iniciativu a touhu tvořit nově v říších hmotného. Přináší moc tvořit rovnováhu a harmonii, soulad, tím, že se sladí s vaším Andělským Posláním a  Vůli našeho Boha Otce/Matky. Zvláštními přednostmi Prvního Paprsku jsou síla, odvaha, stálost a pravdivost. Tím, že se naučíte správně používat mocné kvality a znaky Prvního Paprsku, získáte potenciál stát se opravdovými spolutvůrci krásy, hojnosti, radosti a pokojného spolužití v míru na Zemi. Paní Archandělka Víra a Já, Archanděl Michael, jsme nositeli kvalit a předností tohoto dynamického Božího Paprsku.

DRUHÝ BOŽÍ PAPRSEK OSVÍCENÍ, MOUDROSTI A ZÁKONŮ PŘÍČINY A NÁSLEDKU, ZNÁMÝ TAKÉ JAKO KARMA: Archanděl Jofiel a Paní Constance (Stálost) jsou nositeli předností, znaků a kvalit tohoto Božího Paprsku. Je to Paprsek, který rezonuje s LÁSKOU/MOUDROSTÍ BOŽÍ/ANDĚLSKÉ MATKY, která ochraňuje ve svém vesmírném životě, ve své vesmírné děloze, Atomy Semínka vysílané z mysli Božího/Andělského Otce. Ona dodává milující energii, aby zažehla Atomy Semínka nového stvoření, aby zhmotnila Andělský Plán na hmotných úrovních bytí. Hlavním záměrem tohoto paprsku je přeměnit znalost v moudrost a zapálit tuto moudrost láskou a soucitem.

TŘETÍ BOŽÍ PAPRSEK INTELIGENCE V AKCI: Vyzařuje moc, která pomáhá lidstvu ve zdokonalování a zjemňování, pročišťování jeho emocionálních těl a vštěpuje touhu zdokonalit své spolutvůrčí schopnosti na hmotné úrovni bytí. Také nese kvality tolerance, trpělivosti, jednoty a kultury. Milovaný Archanděl Chamuel nese vibrační vzorce, kvality a přednosti Třetího Božího Paprsku. Paní Archandělka Milosrdenství nese ženské znaky Třetího Paprsku. Je to Paprsek Sluncí (synů a dcer našeho Boha Otce/Matky), Paprsek aktivní inteligence, kde dynamická energie našeho Boha Otce je spojena s vibracemi Druhého Paprsku naší Boží/Andělské Matky, a ve vesmírné děloze tvoření, se líhnou velké návrhy nového stvoření, a pak jsou vysílány, obalené její láskou a moudrostí, aby se zhmotnily ve hmotných říších tohoto Pod-Vesmíru.

ODHALILI  JSME VÁM TYTO (NÁSLEDUJÍCÍ) DŮLEŽITÉ KONCEPTY JIŽ V MINULOSTI; NICMÉNĚ JSME SI VĚDOMI TOHO, ŽE JE TĚŽKÉ VSTŘEBAT A UDRŽET TOLIK NOVÝCH A POKROČILÝCH INFORMACÍ, PROTO SI PŘEJEME ZNOVU OSVĚŽIT VAŠI PAMĚŤ A POMOCI VÁM ZJEMNIT VAŠE SPOLUTVŮRČÍ SCHOPNOSTI:

Když dosáhnete určité úrovně vnitřní harmonie, vnitřního souladu, otevřete brány fyzického těla vyšším dimenzím: Čakra Vzestupu neboli Medulla Oblongata na spodině lebeční; zadní brána vašeho Svatého Srdce; vaše Svatá Mysl, sídlící v zadní horní části mozku; a rozšíření otevření Korunní Čakry. Toto jsou hlavní fyzické kroky v procesu vzestupu, neboť znovu umožňují fungovat vašemu spojení s Řekou Života, která obsahuje Žijící Světelné Částice Stvoření nazývané Adamantinovými Částicemi. V tomto bodě začínáte stavět silové pole plnospektrálního Světla, jak se snažíte stát se mistrem Sebe, a vědomým spolutvůrcem, který vytváří jen ty věci, které jsou pro největší přínos pro všechny. Od té doby budou mít vaše dechová cvičení a afirmace zcela nový význam.

Když cvičíte cvičení Nekonečného Dechu, dýcháte Svatým Srdcem, což tvoří nepřetržitý tok vesmírné energie vaším fyzickým tělem. Tento proces zaplavuje sytém Adamantinovými částicemi Světlem Andělského, Svatého Ohně.

Abyste se stali žijícím přítokem Řeky Života, musíte připravit sebe, abyste dovolili Esenci Života plynout do vás a vámi. Musíte použít, co potřebujete, a pak dovolit zbytku plynout ven, připravenému a k dispozici, aby se vytvaroval do divukrásných nových výtvorů. Tak se stanete nositeli a služebníky Světla. To je poslední zpráva všech učení, které jsme vám poskytli během těchto posledních několika let. To je cíl mistrovství Sebe. To je cesta vzestupu.

Jak se stáváte zběhlými jako spolutvůrci na zemské rovině, musíte stále sledovat své energetické vzorce a pokusit se je vylepšit, žádat jejich zlepšení, na vyšší verzi. Musíte osvobodit moc svatého ohně uvnitř, která ležela spící mnoho tisíc let. Musíte se naučit nasměrovat a  zamířit svou energii do oblastí života, které si přejete změnit. Tím, že ustanovíte a stále zlepšujete svůj Dvanáctý Paprsek, Stvořitelovo Kolo Života, sázíte semínka záměrné změny, a dodáváte Svatý Oheň Tvoření potřebný k projevení, zhmotnění toho, co jste si vizualizovali. Když v tom budete zběhlí, váš osobní svět se stane kouzelným světem a vy se stanete Světelným signálem, aby to všichni viděli.

Když se majestátná síla Tvoření spojí s fyzickým mistrem jako oponující, protikladná síla, výsledkem je vždy zmatek. Ale, když je tato kouzelná síla natažena do odpovídající smyslové schránky, nádoby, se kterou si rozumí, vynoří se spousta zázraků. Musíte změnit očekávání o lidech kolem vás. Musíte uvolnit, nechat odejít strach ze zastávání určitého stanoviska, dávání hranic a říkat svou pravdu zahalenou závojem láskyplné energie. Je pro vás příkazem naučit se být vycentrovaní, když zažíváte kritiku. Nereagujte vztekem nebo energií nízké frekvence. Musíte se naučit povznést se nad každodenní stresující situace, abyste mohli transformovat okamžiky nesouladu na hodiny klidu.

Vesmír a zvláště Pod-Vesmír, ve kterém žijeme – jsou vprostřed úžasného procesu přeměny. Planety mění místo a posunují se blíže ke Slunci slunečního systému, jehož jsou součástí, galaxie a Pod-Vesmíry se rozpínají a pohybují se vzhůru, ven nebo dolů, podle úhlu pohledu pozorovatele. Formují se nové galaxie, jak je velkým přílivem Částic Světla/Života Stvořitele zažehnut podnět k rozpuku a semínka myšlenek nového Stvoření pronikají do vědomí všech smysly obdařených Bytostí.


Nikdy dříve jste neměli takovou možnost sloužit lidstvu a Stvořiteli.
Jste ve svém evolučním procesu na křižovatce, neboť svět jak jste ho znali pomalu zaniká. Jako Andělské Jiskry Stvořitele jste obdařeni velkým darem, drahocennou truhlou Esence Stvořitele, abyste ji užívali jakýmkoli způsobem si budete přát. Tento život jste začali s dávkou Adamantinových Částic Světla uložených ve vašem Svatém Srdci a s rezervou ukrytou ve vaší Kořenové Čakře, s Atomy Semínky Svatého Ohně někdy nazývané Kundalini a znázorňované jako stočený had. Vždy jste měli přístup ke Svatému Ohni uloženému ve vašem Svatém Srdci, ale musíte si pamatovat, jak používat Klíče ke Království, abyste zažehli a efektivně využívali tento mocný zdroj Božího Světla. Kundalini nebo Hadí Oheň je něco jiného, neboť musíte projasnit 51% pokřivené energie, kterou jste vytvořili v minulosti, abyste mohli čerpat z tohoto rezervoáru Stvořitelova Světla.

Jste vprostřed vesmírného procesu sjednocení, mí stateční přátelé, a budete se vyvíjet v příhodnou dobu, tak či onak. Musíte si být vědomi toho, že tento transformační proces je dlouhý a úplný cyklus; nicméně, může to být skvělá cesta, pokud využijete výhodu moudrých učení a nástrojů, které vám nabízíme. Zákon Kruhu říká, že každé nové úsilí musí začít zevnitř z Tichého Bodu Moci Vůle, Esence Jádra Stvořitele/spolutvůrce.


Vaše Píseň Duše je tvořena vibračními vzorci nepodmíněné lásky, moudrosti, rovnováhy a souladu, harmonie střední Čtvrté a vyšších Dimenzí. Váš energetický podpis jako mistra svého Já, se sloučí s Nebeskou Mandalou Světla, zvuku a barvy, kterou budete rozpoznáni ve vyšších Říších. Jste poznáni podle jasu svého vnitřního Světla. Čím více Světelné Esence vstřebáte do své fyzické loďky, tím jasněji bude zářit vaše aura.

Pokud pohlížíte na všechno, co je v současnosti ve vašem životě, jako na přechodné, kromě Lásky/Světla a Duchovního Ohně ve vašem Svatém Srdci A v Duši, pak budete vědět, co se vám snažíme sdělit. Uvolněte svůj strach z minulosti a z budoucnosti, vyřaďte z provozu emocionální a mentální manipulaci druhých, kontrolu nad vámi a staňte se svobodným Duchem, kterým jste měli být.


Vibrační vzorce Fialového Plamene jsou jediné, ke kterým je přístup z obou stran, prostřednictvím Korunní Čakry a technik Svatého dechu i ze Země.
Vizualizujte si tento krásný Plamen planoucí z pod vašich chodidel, obklopující vaše tělo, jak přeměňuje jakékoli nesouladné vibrační frekvence, které kolem sebe můžete mít, než tento Svatý Plamen pošlete ven do světa ve větších a větších soustředných kruzích. Pamatujte, jeden člověk, který je vystředěný ve svém Svatém Srdci a Svaté Mysli může sdělit vesmírné pravdy a inspirované myšlenky miliónům lidí, zatímco milující vibrace jeho aurického pole požehná každého, s kým přijde do kontaktu.

Světová Pyramida je Stanicí ve středu (na půli) cesty pro vaše mnohočetná Duševní Já. Vaše dobré činy jsou uloženy v Pokladnici Světelného Úložiště v Pyramidě Světa. Každý rok se dobré skutky sklízí, a vaše milující myšlenky a činy jsou zvětšeny a tam uloženy. Větší část je smísena se Světlem Stvořitele, aby byla použita na největší dobro pro celé lidstvo. Vy dostanete své zvláštní dary a Boží svolení v souladu s tím, čím jste přispěli do Úložiště Světla.

Žádáme vás, abyste nás otestovali. S otevřenou myslí studujte základní vesmírné koncepty, které jsme vám poskytli, a pomalu ale věrně začleňte některé z nich do svého denního života. Dejte nám svolení, abychom vás vedli a inspirovali, a tím, že to uděláte, budete mít za sebou síly Nebe. Můžete prohrát jen tehdy, když se nebudete snažit nebo se vzdáte, milovaní.

Pamatujte: Jas vaší Boží Buňky Diamantového Jádra, plus Světlo vaší Duše a zář vašeho Svatého Srdce tvoří záření vašeho aurického pole Světla.  Andělské království násobí Světlo; lidské království ho rozptyluje (vyzařuje) do široka. Můžete se vyhřívat v požehnané Lásce/Světle svého Boha Otce/Matky nyní a navždy. Vždy jsme nablízku, abychom vás vedli, směrovali, inspirovali a chránili.

JÁ JSEM Archanděl Michael

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.
Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s